Главная Обратная связь

Дисциплины:


Материалдық нүкте және қатты дене динамикасы 1 страница$$$ 105

Ұсынылған тұжырымдардың қайсысы Ньютонның үшінші заңы болады?

А) Сыртқы әсер болмаса, кез-келген дене өзінің тыныштық күйін немесе түзу сызықты бірқалыпты қозғалысын сақтайды

В) Денеге берілген үдеу күшке тура пропорционал және бағыттары сәйкес келеді

С) Екі дененің өзара әсерлесу күші модулі жағынан тең, бағыттары қарама-қарсы және олардың центрлері арқылы өтетін түзу бойында жатады

D) Ілгерілемелі қозғалыс кезінде ішкі күштер жүйенің импульсін немесе массасын өзгерте алмайды, сондықтан оның массалар центрі тұрақты

Е) Тұйық жүйенің толық импульсі өзгермейді, ал массалар центрі бірқалыпты түзу сызықты қозғалады

 

$$$ 106

Әсер етуші күштердің векторлық қосындысы нольге тең болса, дене қалай қозғалады?

А) бірқалыпты кемімелі

В) қисық сызықты

С) бірқалыпты түзу сызықты қозғалады немесе тыныштық күйде болады

D) түзу сызықты үдемелі

Е) бірқалыпты айнымалы

 

$$$ 107

Серпімділік коэффициенті k=2 кН/м серіппені 2 см-ге сығу үшін қандай күш қажет?

А) 80 Н

В) 60 Н

С) 40 Н

D) 0,6 Н

Е) 0

 

$$$ 108

Айналмалы қозғалыстың динамикасының негізгі заңы бойынша күш моменті қандай өрнекпен өрнектеледі?

A) M=Fl

B) F=ma

C) M=Іe

D) L=Іw

E) P=mg

 

$$$ 109

Темір жол вагонының буферлік серіппесіне F1 =30 кН күш түсірілгенде l1=1 см-ге сығылады. Серіппені l2=4 cм-ге сығу үшін қандай күш қажет?

А) 100 кН

В) 120 кН

С) 150 кН

D) 170 кН

Е) 200 кН

 

$$$ 110

Ұзындығы 30 см, массасы 100 г жіңішке стерженнің, оған ұзындығына ауырлық центрі арқылы өткен оське қатысты инерция моменті қанша болады?

А) 1×10-3 кг×м2

В) 1,5×10-3 кг×м2

С) 0,75×10-3 кг×м2

D) 3×10-3 кг×м2

Е) 4,5×10-3 кг×м2

 

$$$ 111

Жоғары қозғалған лифт еденінде массасы 5 кг дене жатыр. Лифт үдеуі 2 м/с2. Лифт еденіне әсер етуші ауырлық күшін табыңыз. g=10 м/с2.А) 10 Н

В) 60 Н

С) 40 Н

D) 55

Е) 20 Н

 

$$$ 112

Массасы 2 г, жылдамдығы 6 м/с бөлшек, қозғалмай тұрған массасы 1 г бөлшекке келіп соғылған. Серпімсіз соқтығыстан соң, олар 4 м/с жылдамдықпен бірге қозғалған. Соқтығысу кезіндегі деформациялануға кеткен энергияны табыңыз.

А) 24 мДж

В) 12 мДж

С) 18 мДж

D) 38 мДж

Е) 44 мДж

 

$$$ 113

Екі дененің арақашықтығын 2 есе өсірсе, олардың гравитациялық әсерлесу күші неше есе өзгереді?

А) 2 есе өседі

В) 2 есе кемиді

С) 4 есе өседі

D) 4 есе кемиді

Е) өзгермейді

 

$$$ 114

Суретте көрсетілген көлбеу жазықтықпен сырғанаған денені тежеуші үйкеліс күшін көрсетіңіз.

 

 

 

 

 

 

А) F1

B) F2

C) F3

D) F4

E) суретте келтірілмеген

 

$$$ 115

Массаның негізгі анықтамасын көрсетіңіз.

А) дененің инерциясын және оның гравитациялық сипатын анықтайтын шама

В) дененің тығыздығын анықтайтын шама

С) денедегі заттың мөлшері

D) дененің көлеміне тәуелді шама

Е) дененің салмағына тәуелді шама

 

$$$ 116

Массасы 8 кг дене 4 Н тұрақты күш әсерінен қандай қозғалыс жасайды?

А) бірқалыпты, 2 м/с жылдамдықпен

В) бірқалыпты үдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен

С) бірқалыпты, 0,5 м/с жылдамдықпен

D) бірқалыпты үдемелі, 32 м/с2 үдеумен

Е) тыныштық күйінде болады

 

$$$ 117

Трамвай вагоны бұрылыста тұрақты 5 м/с жылдамдықпен бұрылған. Егер жолдың қисықтық радиусі 50 м болса, оның центрге тартқыш үдеуі қандай?

А) 0,1 м/с2

В) 0,5 м/с2

С) 10 м/с2

D) 2,5 м/с2

Е) 5 м/с2

 

$$$ 118

Сүйір бұрышы a-ға тең көлбеу жазықтықта қозғалмай тұрған массасы m денеге әсер етуші үйкеліс күші қандай? (m - үйкеліс коэффициенті).

А) 0

В) mmg

C) mg sіna

D) mg cosa

E) m =tga

 

$$$ 119

Серіппелі екі маятниктің серпімділік коэффициенттерінің қатынасы . Жүктердің массаларының қатынасы . Бұл маятниктердің Т12 периодтарының қатынасы қандай?

А)

B) ( аb)1/2

C)

D) ( ab )2

E)

$$$ 120

Горизонталь жазықтықта қозғалатын шананың тежелу уақыты қандай физикалық шамаларға тәуелді болады?

А) шананың массасына

В) бастапқы жылдамдығына

С) үйкеліс коэффициентіне

D) бастапқы жылдамдығы мен үйкеліс коэффициентіне

Е) бастапқы жылдамдығы мен шананың массасына

 

$$$ 121

Массасы m1 дене F күшінің әсерінен a1 үдеу алады. Осы күш әсерінен массасы m2 дене қанша үдеу (а2) алады?

A) ( m1+m2 )а1

B) (m1 + m2)/ 2а1

C) m1а1/ m2

D) 2 m1a1 / (m1+m2)

E)

 

$$$ 122

Екі дене өзара F-ке тең гравитациялық күшпен әсерлеседі. Егер әр дененің массасын n есе өсірсе, олардың әсерлесу күші қалай өзгереді?

А) өзгермейді

В) n есе өседі

С) n2 есе кемиді

D) n2 есе өседі

E) n есе кемиді

 

$$$ 123

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы Ньютонның екінші заңын көрсетеді?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 124

Лифт жоғары қарай 0,2 м/с2 үдеумен қозғалады. Массасы 70 кг адам еденді қандай күшпен қысады? =9,8 м/с2.

A) 630 Н

B) 742 Н

C) 700 Н

D) 632 Н

E) 770 Н

 

$$$ 125

және ( ) массалары суретте көрсетілгендей байланыстырылған. массаның жазықтық бетімен үйкелісін ескермей, байланысқан массалардың үдеуін анықтаңыз.

 

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 126

Егер қозғалыс теңдеуі (м) болса, онда массасы 500 кг дене жолдың түзу сызық бөлігінде қандай күштің әсерінен қозғалатындығын анықтаңыз?

A) 400 Н

B) 80 Н

C) 160 Н

D) 320 Н

E) 100 Н

 

$$$ 127

Дене =5 Н центрге тартқыш күш әсерінен радиусы =2 м шеңбер бойымен қозғалады. Дене айналымының жартысында күші қанша жұмыс орындайды?

A) 0 Дж

B) 5 Дж

C) 10 Дж

D) 31,4 Дж

E) 15,7 Дж

 

$$$ 128

Тас 1000 м биіктіктен құлайды. Түсу кезеңінің алғашқы 2 секундында ол қандай жол жүреді? м/с2.

A) 5 м

B) 10 м

C) 20 м

D) 30 м

E) 40 м

 

$$$ 129

Көрсетілген теңдеулер арасынан айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуін анықтаңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 130

Дененің еркін түсу үдеуінің ең кіші мәні:

A) экваторда

В) солтүстік полюсте

С) оңтүстік полюсте

D) =450 солтүстік ендікте

E) =450 оңтүстік ендікте

 

$$$ 131

Ұзындығы =30 см және массасы =100 г жіңішке стерженнің, оған перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты инерция моментін анықтаңыз.

A) 1∙10-3 кг∙м2

B) 1,5∙10-3 кг∙м2

C) 2∙10-3 кг∙м2

D) 3∙10-3 кг∙м2

E) 4∙10-3 кг∙м2

 

$$$ 132

Келтірілген өрнектердің қайсысы Гук заңын көрсетеді?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 133

Столдың горизонталь бетінде тұрған денеге 4 м/с жылдамдық берілді. Үйкеліс күші әсерінен дене модулі а=1 м/с2 үдеумен қозғалады. Дене 5 с аралығында қанша жол жүрді?

А) 5 м

В) 7,5 м

С) 8 м

D) 20 м

Е) 2 м

 

$$$ 134

Қаттылығы 100 Н/м серіппе қандай күштің әсерінен 0,02 м-ге ұзарады?

А) 0,002 Н

В) 2 Н

С) 200 Н

D) 5000 Н

Е) 50 Н

 

$$$ 135

Дененің бір нүктесіне F1=3 H және F2=4 H екі күш түсірілген. F1 және F2 күштер арасындағы бұрыш 90о. Бұл күштердің қорытқы шамасының модулін анықтаңыз.

А) 7 Н

В) 5 Н

С) 1 Н

D)

Е)

 

$$$ 136

Дене биіктіктен еркін құлаған. Егер дененің массасы 1 кг және үдеуі 9 м/с2 болса, денеге әсер етуші ауаның кедергі күші қаншаға тең болады? (g=9,8 м/с2).

А) 9 Н

В) 1 Н

С) 0,8 Н

D) 9,8 Н

Е) 18,8 Н

 

$$$ 137

Күш моменті дегеніміз не?

А) дене массасының жылдамдығына көбейтіндісіне тең шама

В) күштің күш иінінің көбейтіндісіне тең шама

С) күштің осы күш әсер ететін уақытының көбейтіндісіне тең шама

D) күштің дене жылдамдығына көбейтіндісіне тең шама

Е) күштің дене үдеуіне көбейтіндісіне тең шама

 

$$$ 138

Үйкеліс күшінің өрнегін көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 139

Егер дене бірқалыпты түзу сызықты қозғалса, онда денеге әсер етуші күштердің қорытқы күші неге тең болады?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 140

1-суретте доптың жылдамдық және үдеу векторлары кескінделген.

 

2-суретте көрсетілген қай бағыт допқа түсірілген барлық күштердің қорытқы күшін көрсетеді?

А) 1

В) 2

С) 3

D) 4

Е) 5

 

$$$ 141

Горизонтқа бұрышымен орналасқан жазықтық бетінде массасы кітап жатыр. Егер үйкеліс коэффициенті m болса, онда үйкеліс күші неге тең?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 142

Нүкте суретте көрсетілгендей жазық траектория бойынша бірқалыпты қозғалады. Траекторияның қайсы нүктесінде үдеу максимал болады?

 

А) 1

В) 2

С) 3

D) 4

Е) болғандықтан, барлық нүктелерде нольге тең

$$$ 143

Дененің радиус-векторы уақыт бойынша (м) заңымен өзгереді. Егер дене массасы 2 кг-ға тең болса, онда бұл қозғалыс қандай күштің әсерінен болады?

А) 2 Н

В) 4Н

С) 1 Н

D) 7 Н

Е) 6Н

 

$$$ 144

Материалдық нүктенің қозғалысы x=5+8t+4t2 (м) теңдеуімен сипатталады. Егер дене массасы 1 кг болса, онда қозғалыс басталғаннан 1 с өткеннен кейінгі нүктенің импульсі неге тең?

А) 5 Н∙с

В) 8 Н∙с

С) 4 Н∙с

D) 0,4 Н∙с

Е) 16Н∙с

 

$$$ 145

Массасы дене көлбеу жазықтықта тыныш тұр. Жазықтық горизонтпен a бұрышын жасайды. Үйкеліс коэффициенті m. Жазықтық жағынан денеге әсер ететін үйкеліс күшінің шамасы неге тең?

А)

В) 0

С)

D)

Е)

 

$$$ 146

Бір-біріне қарама-қарсы бағытында әрқайсысы 5 м/с жылдамдықпен екі дене қозғалып, абсолют серпімсіз соққыдан кейін біртұтас дене болып 2,5 м/с жылдамдықпен қозғала бастады. Бұл денелердің массаларының қатынасы неге тең?

А) 1

В) 2

С) 3

D) 1,5

Е) 2,5

 

$$$ 147

5 Н орталық күштің әсерінен, нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен орын ауыстырады. Нүкте айналудың жартысы кезінде қандай жұмыс жасайды?

А) 31,4 Дж

В) 15,7 Дж

С) 10 Дж

D) 5 Дж

Е) 0 Дж

 

$$$ 148

Дененің 100 Дж кинетикалық энергиясы және 40 кг×м/с импульсі бар. Дененің массасы неге тең?

А) 1 кг

В) 2 кг

С) 4 кг

D) 8 кг

Е) 16 кг

 

$$$ 149

Массасы 50 кг және радиусы 0,2 м шардың масса центрінен өтетін осьпен салыстырмалы инерция моменті неге тең?

А) 0,4 кг∙м2

В) 0,8 кг∙м2

С) 2 кг∙м2

D) 5 кг∙м2

Е) 10 кг∙м2

 

$$$ 150

Стерженьге перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты ұзындығы 30 см және массасы 0,2 кг жіңішке біртекті стерженнің инерция моменті неге тең?

А) 1,5 ∙10-3 кг∙м2

В) 2∙ 10-3кг∙м2

С) 6∙10-3 кг∙м2

D) 10 ∙10-3 кг∙м2

Е) 12∙10-3 кг∙м2

 

$$$ 151

Массасы 2 кг және радиусы 0,1 м біртекті диск, өзінің жазықтығына перпендикуляр масса центрі арқылы өтетін оське қатысты айналады. Егер дисктің бұрыштық жылдамдығы 10 рад/с болса, онда оның импульс моменті неге тең болады?

А) 0,1 кг∙м2

В) 0,2 кг∙м2

С) 0,4 кг∙м2

D) 2 кг∙м2

Е) 4 кг∙м2

 

$$$ 152

Егер дөңгелектің инерция моменті 3 кг×м2 болса, онда ол 12 Н×м күш моменті әсерінен қандай бұрыштық үдеумен айнала алады?

А) 12 рад/с2

В) 6 рад/с2

С) 4 рад/с2

D) 3 рад/с2

Е) 2 рад/с2

 

$$$ 153

Көрсетілген формулалардың қайсысы Гук заңының математикалық өрнегін көрсетеді?

А)

В)

С)

D)

Е )

 

$$$ 154

Лифт ауырлық күшінің әсерінен еркін түсетін болса, онда жүктің лифт еденіне әсер етуші қысым күші неге тең болады?

А)

В) 0

С) 2

D) 2

Е) 3

 

$$$ 155

Келтірілген формулалардың қайсысы Штейнер теоремасын өрнектейді?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 156

Массалық центрі арқылы өтетін оське қатысты шардың, инерция моментін анықтайтын формуланы көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 157

Егер материалдық нүктеден айналу осіне дейінгі қашықтықты 2 есе ұзартсақ, материалдық нүктенің инерция моменті қалай өзгереді?

А) 2 есе артады

В) 2 есе кемиді

С) 4 есе артады

D) 4 есе кемиді

Е) өзгермейді

 

$$$ 158

Массалары m1=m2=1 кг екі шардың R ара қашықтықтағы гравитациялық өзара әсерлесу күші F-ке тең. Массалары 3 және 4 кг шарлардың бір-бірінен дәл сондай R арақашықтықтағы өзара әсерлесу күші неге тең?

A) 5F

B) 25F

C) 12F

D) 36F

E) 10F

 

$$$ 159

Дене 20 Н күштің әсерінен 0,5 м/с2-қа тең үдей қозғалды. Дененің массасы неге тең?

A) 20 кг

B) 40 кг

C) 10 кг

D) 100 кг

E) 200 кг

 

$$$ 160

Автомобиль а үдеумен қозғалады. Массасы m адам орындық арқасын қандай күшпен қысады?

A) F=ma

B) F=mg

C) F=m(g+a)

D) F=m(g-a)

E) F=m(2g-a)

 

$$$ 161

Сынапты барометр 750 мм қысымды көрсетеді. Егер сынаптың орнында су болса, барометрдегі сұйық бағананың биіктігі қандай болар еді? (Судың тығыздығы 103 кг/м3, сынаптың тығыздығы 13,6×103 кг/м3).

A) 0,75м

B) 1,5м

C) 7,5м

D) 10,2м

E) 5,5м

 

$$$ 162

 
 

Дененің 3 м орын ауыстыруы кезіндегі F=5 H күштің жұмысын табыңыз, олардың арасындағы бұрыш a=60о.

A) А=7,5Дж

B) А=0

C) А=15Дж

D) А=12,9Дж

E) А= 25,8Дж

 

$$$ 163

Ұзындығы l=4,9 м және массасы m=13 кг математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтаңыз.

A) Т=4,4с

B) Т=3,2с

C) Т=7,2с

D) Т=52,4с

E) Т=13,2с

 

$$$ 164

7 м/с жылдамдықпен жүгіріп келе жатқан массасы 60 кг адам 2 м/с жылдамдықпен қозғалып бара жатқан массасы 40 кг арбаны қуып жетіп, үстіне қарғып мінеді. Осыдан кейін арба қандай жылдамдықпен қозғалатын болады?

A) =3м/с

B) =4м/с

C) =5м/с

D) =6м/с

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...