Главная Обратная связь

Дисциплины:


Гомоген жүйесі неше фазадан тұрады?<variant>біреу

<variant>екеу

<variant>үшеу

<variant>төртеу

<variant>бірнешеу

<question>

Кристалл тор қандай шамалармен сипатталады?

<variant>период

<variant>такт

<variant>аралық

<variant>амплитуда

<variant>жиілік

<question>

Кристалдың сыртқы пішінінің түрі дұрыс болмаса қалай аталады?

<variant>ден

<variant>құйма

<variant>тор

<variant>ұя

<variant>призма

<question>

Кристалдардың жасанды ортасын құру үшін сұйық металға қосады…

<variant>модификатор

<variant>сілті

<variant>қышқыл

<variant>тұз

<variant>газ

<question>

Қоршаған ортаның әсерінен металдардың өз бетімен бұзылуы аталады…

<variant>коррозия

<variant>дисперсия

<variant>абсорбация

<variant>диссоциация

<variant>диффузия

<question>

Бірнеше элементтерден тұратын макроскопиялық бірбеткі жүйе қалай аталады?

<variant>фаза

<variant>құйма

<variant>компонент

<variant>кристалл

<variant>кристаллит

<question>

Металл қорытпасында қандай фаза болмайды?

<variant>компоненттік ерітінді

<variant>кіріспе қатты ерітінді

<variant>ауыстыру қатты ерітінді

<variant>химиялық қоспа

<variant>сұйық ерітінді

 

<question>

Металдармен қорытпалардың фазаларының ауысу температурасын қалай атайды?

<variant>кризистік нүктесі

<variant>балқыту

<variant>кристалдандыру

<variant>тұрақты

<variant>қайта кристалдандыру

<question>

 

Тұрақты температурада бір уақытта кристалданатын механикалық қоспа қалай аталады?

<variant>эвтектика

<variant>солидус

<variant>ликвидус

<variant>қоспа

<variant>ертінді

<question>

Алмаз пирамиданың төбесін батыруда зерттеу материалдардың қаттылығын анықтауда қалай аталады?

<variant>Виккерс әдісі

<variant>Шор әдісі

<variant>Бринелл әдісі

<variant>Чадвик әдісі<variant>Роквелл әдісі

<question>

Қысыммен өңдегенде металл мен құйманың өзінің пішінін өзгеріссіз қалдыратын қабілеттігі аталады

<variant>иілгіштігі

<variant>сұйықағызғыштық

<variant>соғылғыштық

<variant>пісіргіштік

<variant>шынығу қабілеті

<question>

Ұшқын сынамасын металдың төмендегідей қандай көрсеткіштерін анықтауға болады?

<variant>химиялық құрамы және маркасы

<variant>қаттылығы

<variant>беріктілігі

<variant>тұтқырлығы

<variant>тозушылығы

<question>

Қандай температураға дейін темір магнитті атайды…

<variant>Кюри нүктесі

<variant>гистерезис

<variant>Гиббис нүктесі

<variant>парамагнитті

<variant>Ферромагнитті

<question>

Көміртегінің проценттік құрамына қарай болат нешг топқа бөлінеді…

<variant>үш топ

<variant>бес топ

<variant>төрт топ

<variant>жауабы жоқ

<variant>көп топтар

<question>

Төменде аталған элемент топтары, теміркөміртекті қоспаларда ең зиянды деп аталады?

<variant>күкірт, фосфор

<variant>сутегі, азот

<variant>кремний, марганец

<variant>оттегі, азот

<variant>көміртегі, оттегі

<question>

Термикалық өңдеу түрлерінде негізгі факторларға не жатады…

<variant>температура, уақыт, жылдамдық

<variant>құйманың қасиеті

<variant>жабдықтардың болуы

<variant>процестің өнімділігі

<variant>жауабы жоқ

<question>

“Ескіру” қандай термикалық өңдеуге жатады?

<variant>босату

<variant>шынықтыру

<variant>босаңдату 1-тегі

<variant>қалыптандыру

<variant>босаңдату 2-тегі

<question>

Төмендегі аталған түрлері босаңдатудың 2 тегіне жатпайды?

<variant>қалыптандыру

<variant>толық емес босаңдату

<variant>диффузиялық босаңдату

<variant>изотермикалық босаңдату

<variant>толық босаңдату

<question>

Шынықтырған болатты мартенситті айналудың соңғы температурасына дейін суыту…

<variant>екі ортада шынықтыру

<variant>изотермиялық шынықтыру

<variant>өз босатуымен шынықтыру

<variant>суықпен өңдеу

<variant>сатылы шынықтыру

<question>

Болат қандай химия-терминалық өңдеуден кейін, келесі термияалық өңдеуді керек етпейді?

<variant>азоттау

<variant>циандау

<variant>цементациялау

<variant>силицилеу

<variant>хромдау

<question>

Дененің бетін кремныймен қанықтыру қалай аталады?

<variant>силицилеу

<variant>амитирлеу

<variant>хромдау

<variant>борлау

<variant>азоттау

<question>

Термикалық өңдеуде қандай кемістікті түзеуге болмайды?

<variant>күйдіру

<variant>аса қыздыру

<variant>шала қыздыру

<variant>коррозия

<variant>қаттылығы төмен

<question>

Флюс домна процесінде қандай роль атқарады?

<variant>темірді қалыптастыру

<variant>темірді қалыпқа келтіру

<variant>темірді көміртегімен байыту

<variant>жылу көздері

<variant>ауаны үрлеу

<question>

Төмендегі аталғандардың қайсысы домна процесінің өнімдеріне жатпайды?

<variant>шихта

<variant>қож

<variant>газ

<variant>шаң

<variant>шойын

<question>

Домна пешінің қай жерінде сұйық шойын жиналады?

<variant>горн

<variant>распар

<variant>шахта

<variant>иықша

<variant>үрлеуіш

<question>

Шойынның болатқа айналуының негізгі процесі?

<variant>тотықтандыру

<variant>электролиттік

<variant>қалыпқа келтіру

<variant>байыту

<variant>гидролитикалық

<question>

Болатта қандай элементтің көп болуынан оны “қызылсынғыш” етеді?

<variant>күкірт

<variant>кремний

<variant>марганец

<variant>фосфор

<variant>көміртегі

<question>

Болатты балқыту әдісінің қандай процесі химиялық реакцияның жылуынан жүргізіледі?

<variant>конверторлық

<variant>томастық

<variant>бессемирлік

<variant>мартендік

<variant>электрдоғалық

<question>

Құйынды тоқпен металдарды қыздырғанда шығатын жылу қандай пештен шығады …

<variant>индукциялық пеші

<variant>электр қож пеші

<variant>муфельді пеші

<variant>доғалы электр пеші

<variant>тигельді пеші

 

 

<question>

Мысты пирометаллургиялық өндіру әдісінде келесі операциялар болмайды?

<variant>қайта балқыту

<variant>мысты штейнге балқыту

<variant>қара мыс алу

<variant>концентратты босаңдату

<variant>тазарту

<question>

Алюминиді өндіретін кен қалай аталады?

<variant>боксит

<variant>сидерит

<variant>магнезит

<variant>гематит

<variant>лимонит

<question>

Табиғатта алюминий қандай қосылыс түрінде кездеседі?

<variant>оттегімен

<variant>сутегімен

<variant>мыспен

<variant>қорғасынмен

<variant>магнимен

<question>

Титанды қайта өңдеу ненің көмегімен реакторда өңделеді?

<variant>магнимен

<variant>сутегімен

<variant>оттегімен

<variant>күкіртпен

<variant>фосформен

<question>

Ұнтақ металлургия әдісінің қалыпты металлургиядан айырмашылығы қандай?

<variant> ұнтақтарды пісіру және қалыптастыру

<variant>механикалық өңдеу

<variant>химико-термикалық өңдеу

<variant>термикалық өңдеу

<variant>қыздыру және суыту процесімен

<question>

Металдан жасалған қалыпта құю түрі қалай аталады?

<variant>кокиль

<variant>қорытпа моделі

<variant>қабықты түрі

<variant>құмдық түрі

<variant>пресс түрі

<question>

Илекті бұйымдар ассортиментіне төмендегі дайындық кірмейді?

<variant>құймалар

<variant>профилі

<variant>құбырлар

<variant>сорт

<variant>жайма

<question>

Төмендеғі құралдар сығу процесінің тізімінің ішіне кірмейді…

<variant>ине

<variant>пресс

<variant>пуансон

<variant>матрица

<variant>контейнер

<question>

Қандай штамповканың түрінде ақаулар пайда болады ?

<variant>ыстық көлемді

<variant>суық көлемді

<variant>жайма

<variant>жұқа жайма

<variant>қалың жайма

<question>

Бос соғу жасау операция процесіне кірмейтін келесі процесс.

<variant>сүйрету

<variant>тарту

<variant>тігу

<variant>қудалау

<variant>шолу

 

<question>

Мойынтректік құйма ретінде қолданады….

<variant>антифрикциялық шойын

<variant>соғылғыш шойын

<variant>сұр шойын

<variant>тозуғаберіктік шойын

<variant>ақ шойын

<question>

Болат жалпы классификациясы бойынша бөлінеді …

<variant>бес белгісімен

<variant>үш белгісімен

<variant>төрт белгісімен

<variant>алты белгісімен

<variant>жауабы жоқ

<question>

Автоматтық болаттарға келесі белгілеулер жатады…

<variant>А12, А20

<variant>болат 08кп

<variant>болат 45

<variant>12К, 15К

<variant>Ст 5 Г пс 3

<question>

 

Тезкескіш болатқа келесі белгілеулері бар болаттар жатады…

<variant>Р18, Р9Ф5

<variant>7ХВ, ХВ4

<variant>У7, У8

<variant>ХГ, 12Х1

<variant>ВК10, Т15 К6

<question>

Төмендегі аталған аллюминий құймалары дюраллюминиге жатады?

<variant>Д16

<variant>В93

<variant>АЛ8

<variant>АСМ

<variant>АК2

<question>

Пісірілген аллюминий қорытпаларының топтарының өкілдері …

<variant>САС-1

<variant>АЛ-7

<variant>АЛС-6-5

<variant>Д18

<variant>САП-4

<question>

Жез бен никельдің қорытпасына келесі қорытпалар жатпайды…

<variant>латунь

<variant>мельхиор

<variant>куниаль

<variant>нейзельбер

<variant>копель

<question>

Қалайы және жез негізіндегі қорытпалар аталады …

<variant>қола

<variant>латунь

<variant>нихром

<variant>манганин

<variant>инвар

<question>

Автокөліктің тістітегергіш қандай полимерлі материалдан дайындайды?

<variant>токсолит

<variant>органикалық шыны

<variant>карболит

<variant>пентапласт

<variant>гетинакс

<question>

Табиғи абразивтік материалдарға жатпайды…

<variant>монокорунд

<variant>түрпі

<variant>корунд

<variant>алмаз

<variant>гранат

 

 

<question>

Жұмсақ абразивтік бұйым қандай түсті болады (пасты ГОИ)…?

<variant>жасыл

<variant>ақ

<variant>красный

<variant>күміс түсті

<variant>сары

<question>

.Болатты балқытудың соңында оттекті азайтқыштарды қандай мақсатпен қосады?

<variant>О2 бейтараптау үшін

<variant>Р азайту үшін

<variant>S азайту үшін

<variant>Н бейтараптау үшін

<variant>N бейтараптау үшін

<question>

Аллюминийден жасалған бұйымдар мен оның қорытпаларын пісіру үшін қандай әдістер қолданады?

<variant>аргондық пісіру

<variant>электрдоғалық пісіру

<variant>газбен пісіру

<variant>терминалық пісіру

<variant>ультрадыбыстық пісіру

<question>

Төменкөміртекті болатты пісіру үшін қандай тоқ күші қажет, егер бұйымның қалыңдығы 5 мм, электродтың диаметрі 4мм болса?

Iсв =(20+6dэл )dэл

<variant>176А

<variant>256А

<variant>196А

<variant>166А

<variant>186А

<question>

Оттегі баллонына 15МПа қысымымен қанша газ сияды м3?

<variant>6м3

<variant>4м3

<variant>8м3

<variant>2м3

<variant>10м3

<question>

Ацитилендық баллонына 1,5 МПа қысымымен қанша газ сияды м3?

<variant>5м3

<variant>2м3

<variant>3м3

<variant>1м3

<variant>4м3

<question>

Электрдоғалық пісіру балқиттын электродтармен деп аталады…

<variant>Н.Г.Славянов әдісі

<variant>флюстың қабатымен

<variant>Н.И.Бенардоса әдісі

<variant>газбен пісіру

<variant>қорғаныс газ ортасында пісіру

<question>

Шойынды қортып шығарады…

<variant>домна пешінде

<variant>конвертерде

<variant>вагранкада

<variant>мартен пешінде

<variant>электр пешінде

<question> Жеңіл балқыту үшін бос жыныс пен отын күлін қалыптастыруға қандай материал керек?

<variant>флюс

<variant>кокс

<variant>кож, күл

<variant>агломерат

<variant>шынытас құмы

 

 

<question>

Қандай қорытпалар АЛ әрпімен белгіленеді?

<variant>силуминдер

<variant>техникалық алюминлер

<variant>дюралюминлер

<variant>автомат болаттар

<variant>жауабы жоқ

<question>

Металдардың қасиеті әртүрлі бағытта және жазықтықта біркелкі еместігі қалай аталады?

<variant>анизотропия

<variant>бос орын

<variant>ақау

<variant>аллотропия

<variant>өзгерту

<question>

Электротехникалық бұйымдарды қандай пласмассадан жасайды?

<variant>карболит

<variant>текстолит

<variant>органикалық шыны

<variant>эбонит

<variant>жауабы жоқ

<question>

Техникалық алюминиді келесі әдіспен алады.

<variant>гимнозем ерітілген криолитте

<variant>AL2О3 – тен электролиз

<variant>боксидтен электролиз

<variant>аллюминиді электр тазарту

<variant>электр пештерінде балқыту

<question>

Максималдык ерітінділігі С α – темірде % құрайды?

<variant>0,02

<variant>0,8

<variant>2,14

<variant>6,67

<variant>0,4

<question>

Қоспаның күй диаграммасында абсцисса осіне салынады..

<variant>уақыт, концентрация

<variant>қыздыру жылдамдығы

<variant>температура

<variant>суу жылдамдығы

<variant>кристалл пайда болудың жылдамдығы

<question>

Нүктелі ақауға негізгі кристалдық торға не жатады?

<variant>бос орынды

<variant>дислокация

<variant>анизотропия

<variant>аллотропия

<variant>релаксация

<question>

Болаттың қасиетіне күкірттің әсері қандай?

<variant>қызылсынғыштығын арттырады

<variant>суықсынғыштығын арттырады

<variant>иілгіштігін арттырады

<variant>қаттылығын арттырады

<variant>жауабы жоқ

<question>

Әртүрлі температураларда металдардың кристалды тордың түрінің өзгеруі аталады

<variant>аллотропия

<variant>аос орын

<variant>анизотропия

<variant>дислокация

<variant>аморфтык

<question>

Камералы пештерде қысыммен өңдеу алдында қыздыру температурасын немен бақылайды?

<variant>термопараның көрсетуімен

<variant>көзбен түстен

<variant>сынап термометрімен

<variant>қыздыру уақытымен

<variant>жауабы жоқ

 

<question>

Тез кебетін қалыпты алу үшін қоспаға кіргізеді…

<variant>сұйық шыны

<variant>канифоль

<variant>өсімдік майы

<variant>көмір күлі

<variant>цемент

 

<question> Ұнтақ металлургия әдісімен алынады келесі материалдар:

<variant>барлық аталғандар

<variant>Р6М5К5

<variant>эльбор – Р

<variant>ВОК-63

<variant>ВК8

<question>

Роквелл әдісі бойынша болат шар қандай материалдардың қаттылығын анықтайды?

<variant>жұмсақ материалдар

<variant>болат шар қолданбайды

<variant>Роквелла әдісі болмайды

<variant>қатты материалдар

<variant>кез келген материалдар

<question>

Шойынның ВЧ45-5 маркасында “5” саны нені білдіреді?

<variant>созғанда ұзарудың %-і

<variant>көміртегі мөлшері %-і

<variant>созылудағы беріктік шегі

<variant>иілгендегі беріктік шегі

<variant>темірдің мөлшері %-і

<question>

Кристалдық торда атом еріткішінің орнына басқа атомның компоненттерін қандай қоспа деп атайды?

<variant>қатты ерітінді енгізу

<variant>механикалық қоспа

<variant>эвтектика

<variant>химиялық қоспа

<variant>қатты ерітінді ауыстыру

<question>

Материалдардың беріктігі қандай бірліктермен көрсетеді?

<variant>МПа

<variant>процент

<variant>дж /м2

<variant>Килоньютон

<variant>жауабы жоқ

<question>

Қол электрдоға дәнекерлеуге электродоғаның көріктері қолданады.

<variant> вольамперметрлі сипаттамасы бар тік құлаушы кез келген көздері

<variant>дәнекерлеу түзеткіштер

<variant>дәнекерлеу генераторлар

<variant>дәнекерлеу трансформатор

<variant>қатты вольтампермет сипаттамасы бар кез келген көздері

 

<question>

Қатты асыракөбейтілген ерітінді С, α темірде аталады…

<variant>мартенсит

<variant>цементит

<variant>троостит

<variant>перлит

<variant>сорбит

<question>

Ацетилин генераторларында кері соғудан қандай құрал қорғайды?

<variant>сулы, құрғақ бекім

<variant>кері соғу болмайды

<variant>редуктор

<variant>ондай құрал болмайды

<variant>жуғыш кептіргіш

<question>

Электрлік және механикалық энергияны қолданатын әдісті қалай атайды.

<variant>түйісу

<variant>газды

<variant>электродоғалық

<variant> ультрадыбысты

<variant>қопарылысты

<question>

Фосфордың мөлшері болаттың қандай қасиетіне әсер етеді?

<variant>суық сынғыштығын арттырады

<variant>қызыл сынғыштығын арттырады

<variant>беріктігін арттырады

<variant>қаттылығын арттырады

<variant>иілгіштігін арттырады

 

<question> Түр өэгертулер немес статикалық жүкті тиеу шарттарында қиратуға қарсы тұру материал қабілеттілігін қалай атайды?

<variant> беріктілік

<variant> әсемдік

<variant> тозуға төтеп беру

<variant> екпінді жабысқақтық.

<variant> қаттылық.

 

<question>Пластикалық өзгерту деген не?

<variant> өзгерген дененің алғашқы қалпына келмеуі.

<variant> түр өзгерісі, жүктің әсерінен кейін жоғалады

<variant> тиелген дене мөлшерінің өзгеуі

<variant>жұмыс жұмсалған материал үлгісі қирайды

<variant>жауабы жоқ

 

<question> Қандайй әдісте қаттылықты анықтағанда шарик ізінің диаметірін өлшейді?

<variant> Бринель.

<variant> Виккерс

<variant> Роквелл

<variant> Шор

<variant> Роквелл конуспен

 

<question> Қаттылықты анықтаулың қандай әдісінде қондырғының екі шкаласын қолданады?

<variant> Роквелл.

<variant> Виккерс

<variant> Бринель

<variant> Шор

<variant> Чадвик

 

<question> Екпінді тұтқырлықтың өлшем бірлігі қандай?

<variant> Дж/м.

<variant> %

<variant> МПа

<variant> өлшемсіз мөлшер

<variant> Н/м

 

<question> Кристалдық тордың болмауы нені сипаттайды?

<variant> аморфты дененің пайда болуы.

<variant> енгізу қатты ерітінділері

<variant> таза металдар

<variant> химиялық қосылыс

<variant> орнын басу қатты ерітінділері

 

<question> Абцисса осьінде қортпалардың күй диаграммасында не салынады?

<variant> қорытпа құрамы, %.

<variant> қысым

<variant> уақыт

<variant> температура

<variant> салқындау жылдамдығы

 

<question> Ордината осьінде қортпалардың күй диаграммасында не салынады?

<variant> температура.

<variant> уақыт

<variant> қысым

<variant> салқындау жылдамдығы

<variant> қорытпа құрамы, %

 

<question> температураны өлшеуде термопараның қандай физикалық қасиеті қолданылыды?

<variant> қыздырғанда элктр қозғаушы күштің пайда болуын.

<variant> қыздырғанда ұзындықтың өзгеру

<variant> қыздырғанда химиялық құрамның өзгеруі

<variant> қыздырғанда электрлік кедергінің өзгеруі

<variant> дұрыс жауабы жоқ

 

<question> Қандай құралға термопараны қосады?

<variant> милливольтметрге.

<variant> амперметрге

<variant> омметрге

<variant> миллиамперметрге

<variant> вольтметрге

 

<question> Қандай фаза цементит деп аталады?

<variant> химиялық қосылыс.

<variant> феррит және перлит қоспасы

<variant> перлит цементит пен қоспасы

<variant> қатты ерітінді

<variant> механикалық қоспа

 

<question> Болат қасиеттеріне күкірт қалай әсер етеді?

<variant> қызылсынғыштығын үлкейтеді.

<variant> сынғыштық үлкейеді

<variant> суық сынғыштық үлкейеді

<variant> қаттылықты жоғарлатады

<variant> әсемдікті жоғарлатады

 

<question> Таза темірдің балқу температурасы қандай?

<variant> 1539 градус С

<variant> 910 градус С

<variant> 1401 градус С

<variant> 1000 градус С

<variant> 768 градус С

 

<question> Перлитте қанша С болады?

<variant> 0,8 %

<variant> 0,02 %

<variant> 2,14 %

<variant> 4,5 %

<variant> 6,67

 

<question> Ледибуритте қанша С болады?

<variant> 4,3 %

<variant> 0,8 %

<variant> 2,14 %

<variant> 6,67 %

<variant> 0,2 %

 

<question> СЧ 20 таңбасында бірінші сан сұр шойында нені көрсетеді?

<variant> МПа созылудағы беріктік шегі.

<variant> МПа бүгілудегі беріктілік шегі

<variant> салыстырмалы ұзару

<variant> салыстырмалы тарылу

<variant> ұстау С, %

 

<question> Эвтектодты болаттың құрылымы қандай?

<variant> перлит.

<variant>ферит және перлит

<variant>перлит және цементит

<variant>феррит және үщінші цементит

<variant>графит

 

<question>Техникалық таза темірдің құрылымы қандай?

<variant> феррит және үшінші цементит

<variant>перлит және цементит

<variant>перлит

<variant>графит

<variant> феррит және перлит

 

<question>Мыстың қандай металмен қоспасы жез деп аталады?

<variant> мырышпен.

<variant>қорғасынмен

<variant>қалайымен

<variant>сынаппен

<variant>темірмен

 

<question>Эвтектикалық қорпадағы С –нің мөлшері қанша?

<variant> 4,3 %

<variant>08%

<variant>2,14%

<variant>6,67 %

<variant>2,0%

 

<question> Термиялық өңдеуде салқындаудың ең кіші жылдамдығын қалай алады?

<variant> пешпен бірге салқындатқанда.

<variant>суда

<variant> ауада

<variant>майда

<variant>тұзда

 

<question>Алюминий мен кремний негізіндегі қортпа қалай аталады?

<variant> силумин.

<variant>жез

<variant>қола

<variant>дуралюмин

<variant> ондай қортпа жоқ

 

 

<question>А999 маркасы қандай тазалық тобына жатады?

<variant> ерекше тазалық.

<variant>жоғарғы тазалық

<variant>техникалық тазалық

<variant>химиялық тазалық

<variant>жауабы жоқ

 

<question>Цементтеу үшін болаттың қандай маркасы қолданылады?

<variant> болат 20

<variant> болат 40Х13

<variant> болат 60

<variant> болат 45

<variant> болат У10

 

<question>Ағаш ұны қандай пластмассада толтырғыш ретінде қолданылады?

<variant> карболитте.

<variant> ДСП-да

<variant> поролонда

<variant> текстолитте

<variant> двп-да

 

<question>Таза мономердің полимерлеу өнімін анықтаңыздар.

<variant> полистирол

<variant>стеклотекстолит

<variant>эбонит

<variant>оргәйнек

<variant>резеңке

 

<question>Резеңкенің негізгі толтырғышын атаңыздар.

<variant> күйе.

<variant>күкірт

<variant>кварц ұны

<variant>шыны талшығы

<variant>мақта

 

<question> Келтірілген пластмассалардың шыны сияқты мөлдірі қасысы?

<variant> полистирол.

<variant>волокнит

<variant>шыны пластик

<variant>гетинакс

<variant>фторпласт

 

<question>Қандай полимер қайта өңделмейді?

<variant> текстолит.

<variant>полипропилен

<variant>полистирол

<variant>барлық аталғандар

 

<question>Қандай полимер ең үлкен химиялық беріктіке ие?

<variant>фторпласт

<variant>капрон

<variant>волокнит

<variant>органикалық шыны

<variant>жауабы жоқ

 

<question>Металдардың құрылымы қандай болады?

<variant> кристалдық

<variant>полимерлік

<variant>аморфты

<variant>талшықты

<variant>тесік-тесік

 

<question>Металдың қату процессі немен бірге болады?

<variant> кристалдық құрылым құрылуымен.

<variant>ақаулардың жоғалуымен

<variant>аморфты құрылымға өтумен

<variant>кристталдардың қирауымен

<variant>химиялық құрамының өзгеруімен

 

<question>Металдардың жоғары жылу және элетрөткізгіштігі неге байланысты болады?

<variant> металдарда бос электрондардың болуына

<variant>балқу температурасына

<variant>жоғары тығыздылығына

<variant>құрылымында ақаулардың болуына

<variant>кристалдық құрылымына

 

<question>Қандай маталдың бірнеше аллотропиялық модификациялары бар?

<variant> темір

<variant>никель

<variant>мыс

<variant>вольфрам

<variant>молибден

 

<question>Таза металдардың кристалдану қисығындағы түзу горизонталь сызығы нені корсетеді?

<variant> кристалдану температурасын.

<variant>салқындау жылдамдығының баяулауы

<variant>салқындау жылдамдығының артуы

<variant>салқындау қисығымен кристалдану температурасын анықтауға болмайды

<variant>салқындау қисығының майысуы

 

<question>Металдардың қатты жағдайдан сұйық күйге айналуы қалай орындалады?

<variant> кристалдық тодың қирауымен.

<variant>кристалдық тодың құрылуымен

<variant>ақаулардың болуымен

<variant>бөлшектердің мөлшерінің бұзылуымен

<variant>ақаулардың жоғалуымен

 

<question>Кристалдық тордағы атомдардың ара қашықтығы қандай өлшем бірлігімен өлшенеді?

<variant>ангстрем

<variant>сантиметр

<variant>метр

<variant>микрон

<variant>миллиметр

 

<question>Металдардың кристалдану қасиеті дегеніміз не?

<variant>сұйық күйден қатты күйге ауысуы.

<variant>кристалдық тордың өзгеру

<variant>қатты күйден газға ауысуы

<variant> қатты күйден сұйық күйге ауысуы

<variant>қатысушылардың құрылыстарының ұсақталуы

 

 

<question>Домна поцесінде шихтаның құрамына қандай заттар кіреді?

<variant>руда, кокс, флюс.

<variant>руда, кокс, динас

<variant>руда, флюс, шамот

<variant>руда, кокс, қож

<variant>руда, кокс, шойын

 

<question> Домна өндірісінің өнімдеріне не жатады?

<variant>шойын, қож, домна газы.

<variant>темір, қож

<variant>темір, қож, колошник газы

<variant>болат, қож, колошник газы

<variant>шойын, қож, болат

 

<question>Металлургия процесстерінің қай түрінде отын қолданбайды?

<variant>конверторлық процессінде.

<variant>мартен процессінде

<variant>домна процессінде

<variant>скрап процессінде

<variant>скрап-рудалық процессінде

 

 

<question>Егер қоспаның екі компоненті де кристалдық торларын сақтап қалып қатса, қортпаның қандай түрі түзіледі?

<variant> механикалық қоспа

<variant>қатты ерітінді

<variant>химиялық қосылыс

<variant>химиялық қоспа

<variant>химиялық ерітінді

 

<question>Егер қоспаның екі компоненті де кристалдық торларын сақтай алмай қалып қатса, қортпаның қандай түрі түзіледі?

<variant> химиялық қосылыс

<variant> механикалық қоспа

<variant> қатты ерітінді

<variant> химиялық ерітінді

<variant> химиялық қоспа

 

<question> Егер қоспаның бір компоненті өз кристалдық торларын сақтап қалып, екінші компонент қэ кристалдық торын сақтай алмай, бос атомдар түрінде бірінші компоненттің торында орналасса, қортпаның қандай түрі түзіледі?

<variant> қатты ерітінді.

<variant> химиялық ерітінді

<variant> химиялық қоспа

<variant> механикалық қоспа

<variant> химиялық қосылыс

 

<question> Альфа-темірдің кристалдық торы қандай?

<variant> көлемдік ценрленген куб

<variant> бүйірі ценрленген куб

<variant>гексогоналды

<variant> көлемдік ценрленген тетрагоналды

<variant> бүйірі ценрленген тетрагоналды

 

<question>Гамма-темірдің кристалдық торы қандай?

<variant> бүйірі ценрленген куб.

<variant> көлемдік ценрленген куб

<variant> көлемдік ценрленген тетрагоналды

<variant> бүйірі ценрленген тетрагоналды

<variant> гексогоналды

 

<question>Аустенит дегеніміз не?

<variant>көміртегінің гамма-темірдегі қатты ену ерітіндісі.

<variant> көміртегінің альфа-темірдегі қатты ену ерітіндісі

<variant> көміртегінің альфа-темірдегі қатты қортпасы

<variant> көміртегінің гамма-темірдегі қатты қортпасы

<variant>темір мен көміртегінің химиялық қосылысы

 

<question>Феррит дегеніміз не?

<variant> көміртегінің альфа-темірдегі қатты ену ерітіндіс.

<variant>көміртегінің гамма-темірдегі қатты ену ерітіндісі

<variant>көміртегінің альфа-темірдегі алмастыру ерітіндісі

<variant>көміртегінің гамма-темірдегі қатты ерітіндісі

<variant>көміртегінің альфа-темірдегі алмастыру қатты ерітіндісі

 

<question>Перлит дегеніміз не?

<variant>феррит пен цементиттің механикалық қоспасы.

<variant> аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы

<variant> көміртегінің альфа-темірдегі қатты ену ерітіндісі

<variant>темір карбиді

<variant> феррит пен аустениттің механикалық қоспасы

 

<question>Ледибурит дегеніміз не?

<variant> аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы.

<variant> феррит пен цементиттің механикалық қоспасы

<variant> темір карбиді

<variant> феррит пен аустениттің механикалық қоспасы

<variant> аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы

 

<question>Цементит дегеніміз не?

<variant>темір мен көміртегінің химиялық қосылысы.

<variant> көміртегінің альфа-темірдегі қатты ерітіндісі

<variant> көміртегінің бета-темірдегі қатты ерітіндісі

<variant> көміртегінің ферриттегі қатты ерітіндісі

<variant> көміртегінің аустениттегі қатты ерітіндісі

 

<question> Құрамында көміртегінің шамасы 0,02% аз болатын темір мен көміртегінің қортпасы қалай аталады?

<variant>техникалық темір.

<variant>аз көміртекті болат

<variant>магнитті болат

<variant>орташа көміртекті болат

<variant>жоғары көміртекті болат

 

<question> Құрамында көміртегінің шамасы 0,023% ...2,14% болатын темір мен көміртегінің қортпасы қалай аталады?

 

<variant> болат.

<variant> техникалық темір

<variant>шойын

<variant>ферроқортпа

<variant>таза темір

 

 

<question> Құрамында көміртегінің шамасы 0,8% кем болатын болат қалай аталады?

 

<variant>эвтектойдқа дейінгі.

<variant> эвтектойдтық

<variant> эвтектикалық

<variant> эвтектикаға дейінгі

<variant> эвтектикаға кейінгі

 

<question> Құрамында көміртегінің шамасы 0,8% болатын болат қалай аталады?

<variant> эвтектойдтық.

<variant> эвтектойдқа дейінгі

<variant> эвтектикалық

<variant> эвтектикаға дейінгі

<variant> эвтектикаға кейінгі

 

<question>Қандай шойын эфтектикадан кейінгі шойын деп аталады?

<variant>құрамында 4,3% жоғары көміртегі бар.

<variant> құрамында 2,14....4,3% көміртегі бар

<variant> құрамында 4,3% көміртегі бар

<variant> құрамында 2,14% көміртегі бар

<variant> құрамында 2,14% кем көміртегі бар

 

<question>Аустенит күйіне дейін қыздырылғанэвтектоидтық болатты баяу суытқанда қандай құрылым түзіледі?

<variant>перлит.

<variant> цементит

<variant>ледебурит

<variant>феррит

<variant>сорбит

 

<question>Эвтектодтық болаттың құрамында көміртегі қанша?

<variant>0,8%

<variant>6,67%

<variant>0,1%

<variant>2,14%

<variant>0,02%

 

<question>Болат дегеніміз не?

<variant>құрамында0,023%-дан 2,14%-ға дейін көміртегі бар темір

<variant> құрамында 4,3%-ға дейін көміртегі бар темір мен көміртегінің қортпасы

<variant> құрамында 2,14%-дан астам көміртегі бар темір мен көміртегінің қортпасы

<variant> құрамында 6,67 %-ға дейін көміртегі бар темір мен көміртегінің қортпасы

<variant> құрамында 4,3%-дан астам көміртегі бар темір мен көміртегінің қортпасы

<question>Қандай болаттар эвтектоидқа дейінгі болаттар деп аталады?

<variant>құрамында 0,8 %-ға дейін көміртегі бар

<variant> құрамында 0,8%-дан астам көміртегі бар

<variant> құрамында 2,14% көміртегі бар

<variant> құрамында 0,02% көміртегі бар

<variant> құрамында 2,14%-дан жоғары көміртегі бар

 

<question>Қандай болаттар эвтектоидтан кейінгі болаттар деп аталады?

<variant>құрамында 0,8 %- дан астам көміртегі бар

<variant> құрамында 0,8%-ға дейін көміртегі бар

<variant> құрамында 2,14% көміртегі бар

<variant> құрамында 0,02% көміртегі бар

<variant> құрамында 2,14%-дан жоғары көміртегі бар

 

<question>Шойын деген не?

<variant> құрамында 2,14 %-дан астам көміртегі бар темір мен көміртегінің қортпасы

<variant> құрамында 0,8%-ға дейін көміртегі бар темір мен көміртегінің қортпасы

<variant> құрамында 2,14% көміртегі бар темір мен көміртегінің қортпасы

<variant> құрамында 4,3%-дан астам көміртегі бар темір мен көміртегінің қортпасы

<variant> құрамында 6,67%-дан астам көміртегі бар темір мен көміртегінің қортпасы

 

<question>Қандай шойын эвтектикалық шойын деп аталады?

<variant> құрамында 4,3 % көміртегі бар

<variant> құрамында 0,8%-дан астам көміртегі бар

<variant> құрамында 2,14% көміртегі бар

<variant> құрамында 0,02% көміртегі бар

<variant> құрамында 2,14%-дан жоғары көміртегі бар

 

<question>Ликвидус сызығы нені көрсетеді?

<variant> қортпалардың кристалдана бастау нүктелерін

<variant>қортпалардың кристалданып біту нүктелерін

<variant>қортпалардың эвтектоидтық түрлену нүктелерін

<variant>қортпалардың эвтектикалық түрлену нүктелерін

<variant>қортпалардың перитектикалық түрлену нүктелерін

 

 

<question>Солидус сызығы нені көрсетеді?

<variant> қортпалардың кристалданып біту нүктелерін.

<variant> қортпалардың эвтектоидтық түрлену нүктелерін

<variant> қортпалардың эвтектикалық түрлену нүктелерін

<variant> қортпалардың перитектикалық түрлену нүктелерін

<variant>қортпалардың кристалдана бастау нүктелерін

 

<question>Қандай болат сұйық күйден баяу суытқанда феррит пен перлит құрамын түзеді?

<variant>эвтектикалық

<variant> эвтектойдтық

<variant> эвтектойдқа дейінгі

<variant> эвтектикаға дейінгі

<variant> эвтектикаға кейінгі

 

<question>Қандай болат сұйық күйден баяу суытқанда перлит құрамын түзеді?

<variant> эвтектойдтық

<variant> эвтектойдқа дейінгі

<variant> эвтектикаға дейінгі

<variant> эвтектикаға кейінгі

<variant>эвтектикалық

 

<question>Қандай болат сұйық күйден баяу суытқанда перлит құрамын түзеді?

<variant> эвтектойдтан кейінгі

<variant> эвтектойдтық

<variant> эвтектойдқа дейінгі

<variant> эвтектикаға дейінгі

<variant> эвтектикаға кейінгі

 

<question> Құрамында 4,3%-дан кем көміртегі бар шойын қалай аталады?

<variant> эвтектикаға дейінгі.

<variant>эвтектойдқа дейінгі

<variant> эвтектойдтық

<variant> эвтектикалық

<variant> эвтектикаға кейінгі

 

<question> Құрамында 4,3%-дан жоғары көміртегі бар шойын қалай аталады?

<variant> эвтектикадан кейінгі

<variant>эвтектойдқа дейінгі

<variant> эвтектойдтық

<variant> эвтектикалық

<variant> эвтектикаға кейінгі

 

<question> Құрамында 4,3% көміртегі бар шойын қалай аталады?

<variant> эвтектикалық.

<variant> эвтектикадан кейінгі

<variant>эвтектойдқа дейінгі

<variant> эвтектойдтық

<variant> эвтектикаға кейінгі

 

<question>Темір-цементит жүйесінде эвтектика қалай аталады?

variant>ледебурит

<variant>перлит

<variant> цементит

<variant>аустенит

<variant>феррит

 

<question>Эвтектикаға дейінгі болатты Ас1 нүктесімен Ас3 ніктесіне дейін қыздырғанда, оныңқұрылымы қалай өзгереді?

<variant>перлит аустенитке айналады,ал феррит өзгермейді.

<variant> феррит аустенитке айналады,ал перлит өзгермейді

<variant>феррит перлитке айналады, ал аустенит өзгермейді

<variant>аустенит перлитке айналады, ал феррит өзгермейді

<variant> аустенит өзгермейді, ал феррит аустенитке айналады феррит аустенитке айналады

 

<question>Эвтектоидтан кейінгі болатты Ас1 нүктесін жоғары қыздырғанда, оның құрылымы қалай өзгереді?

<variant>перлит аустенитпен цементитке айналады.

<variant> феррит аустенитке айналады,ал перлит өзгермейді

<variant>феррит перлитке айналады, ал аустенит өзгермейді

<variant>аустенит перлитке айналады, ал феррит өзгермейді

<variant> аустенит өзгермейді, ал феррит аустенитке айналады

 

 

 

<question>Эвтектоидқа дейінгі болатың микроқұрылымы қандай?

<variant> феррит-перлиттік

<variant>перлит-цементиттік

<variant>ледебурит-аустениттік

<variant>феррит-ледебуриттік

<variant>феррит-цементиттік

 

<question>Болатты қандай да бір температураға дейін қаздырып, сол температурада біраз ұстап тұрып, пешпен бірге суыту термиялық өңдеудің қай түрі болып табылады?

<variant> жасыту

<variant>шынықтыру

<variant>босандату

<variant>нормалдау

<variant>шала шынықтыру

 

<question>орташа температуралық босаңдатуда шынықтырылған болатты қандай температураға дейін қыздырады?

<variant> 450 ͦ С-ке дейін

<variant>150 ͦ ...250 ͦ

<variant>260 ͦ ...350 ͦ

<variant>50 ͦ ...140 ͦ

<variant>650 ͦ С-ке дейін

 

<question>Жоғары температуралық босаңдатуда шынықтырылған болатты қандай температураға дейін қаздырады?

<variant> 650 ͦ С-ке дейін

<variant>150 ͦ ...250 ͦ

<variant>260 ͦ ...350 ͦ

<variant>450 ͦ С-ке дейін

<variant>50 ͦ ...140 ͦ

 

<question>Төменгі температуралық босаңдатуда шынықтырылған болатты қандай температураға дейін қыздырады?

<variant> 150 ͦ ...250 ͦ

<variant>250 ͦ ...350 ͦ

<variant>450 ͦ С-ке дейін

<variant>650 ͦ С-ке дейін

<variant>50 ͦ ...150 ͦ

 

<question>Босаңдатудың мақсаты қандай?

<variant> Шыныққан болаттың қаттылығын төмендетіп, ішкі

<variant>кернеулерін азайту

<variant>шыныққан болаттың құрылымын ұсату

<variant>шыныққан болаттың ішкі кернеулерін азайтып

<variant>құрылымын ұқсату

 

 

<question>Босаңдату деген не?

<variant> шынықтырылған болатты Ас| температурасынан төмен

<variant>қыздырып, осы температурада ұстап тұрып, ауада суыту

<variant>шынықтырылған болатты Ас| температурасынан жоғары

<variant>қыздырып, осы температурада ұстап тұрып, ауада суыту

<variant>шынықтырылған болатты Ас| температурасынан жоғары

 

<question>Шынықтырудын негізгі параметрлеріне не жатады?

<variant> қыздыру температурасы, суыту жылдамдығы

<variant>қыздыру жылдамдығы, суыту жылдамдығы

<variant>қыздыру температурасы, ұстап тұру уақыты

<variant>ұстап тұру уақыты, суыту жылдамдығы

<variant>қыздыру жылдамдығы, ұстап тұру уақыты

 

<question>Шала шынықтыру деген не?

<variant> эвтектоидтан кейінгі Ас| нүктесінен жоғары қыздырып

<variant>шынықтыру

<variant>эвтектоидтан дейінгі Ас| нүктесінен жоғары қыздырып

<variant>шынықтыру

<variant>эвтектоидтан дейінгі Ас| нүктесінен жоғары қыздырып

 

 

<question>Шынықтыруда эвтектоидқа дейінгі болатты қандай температураға дейін қыздырады?

<variant> Ас1 нүктесінен 30 ͦ ...50 ͦ жоғары.

<variant>Аст нүктесінен 10 ͦ ...50 ͦ

<variant>Ас3 нүктесінен 30 ͦ ...50 ͦ жоғары <variant>0,05

<variant>727 ͦ С-тен 30 ͦ...50 ͦ

<variant>1147 ͦ С-тен 30 ͦ...50 ͦ

 

<question>Көміртегінің - темірдегі аса қаныққан қатты ену ерітіндісі қалай аталады?

<variant> мартенсит

<variant>ледебурит

<variant>перлит

<variant>аустенит

<variant>феррит

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...