Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота № 1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

ТЕХНОЛОГІЯ КОМБІКОРМІВ

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

До вивчення дисципліни

для студентів напряму 6.051701

“Харчові технології та інженерія”

денної, заочної і скороченої форм навчання

 

Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені. Написання одиниць

відповідає стандартам

 

Підписи авторів

 
 
 

«___» _______________2013р.

 

СХВАЛЕНО на засіданні кафедри технології зберігання і переробки зерна Протокол № від

 

Київ НУХТ 2013

Технологія комбікормів: Лабор. практикум до вивч. дисципліни для студ. напряму 6.051701 “Харчові технологіі та інженерія” денної, заоч. та скороч. форм навчання / Уклад.: О.І. Шаповаленко, Т.І. Янюк, О.О. Євтушенко, І.В Козюля – К.: НУХТ, 2010. – 45 с.

 

 

Рецензент Дмитрук Є.А., д-р техн. наук, проф.

 

 

О.І. Шаповаленко, д-р техн. наук Т.І. Янюк, канд. техн. наук О.О. Євтушенко,канд. техн. наук І.В Козюля

Укладачі:

 

Відповідальний за випуск О.І. Шаповаленко, д-р техн. наук, проф.

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна «Технологія комбікормів» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технологія зберігання і переробки зерна» є профілюючою дисципліною з підготовки бакалаврів за обраним фахом.

Дисципліна базується на знаннях одержаних при вивченні фундаментальних і загально інженерних дисциплін, основними з яких є «Зернознавство», «Зберігання зерна», «Наукові основи технології зернових продуктів і комбікормів», «Загальні технології харчової промисловості» тощо.

Предмет дисципліни «Технологія комбікормів» передбачає вивчення сучасних технологій виробництва комбікормів, кормових добавок та їх зберігання.

Мета дисципліни – забезпечити необхідний рівень знань студентів для організації і управління технологічними процесами комбікормового виробництва.

Завдання дисципліни – сформувати у студентів технологічний підхід до розв’язання проблем галузі та оптимізації технологічних процесів виробництва, розвинути інженерне мислення, ознайомити студентів з механічними, термічними, біохімічними та мікробіологічними процесами що відбуваються при виробництві комбікормів та організацією побудови окремих технологічних процесів.

За підсумками проведення лабораторних занять студент повинен:

- знати сировину для виробництва комбікормової продукції і її основні властивості, принципи побудови технологічних процесів виробництва розсипнихі гранульованих комбікормів, білково-вітамінних добавок, преміксів, кормових сумішей та іншої продукції;- вміти аналізувати технологічні процеси виробництва комбікормової продукції і керувати її якістю.

Виконанню лабораторної роботи має передувати самостійна робота студента, в процесі якої він зобов’язаний: ознайомитися з планом роботи; вивчити суть і техніку безпеки виконання лабораторної роботи; знати які зразки, прилади, посуд та реактиви використовуються для її виконання; оформити протокол.

У протокол по кожному лабораторному заняттю заносяться дані в такій послідовності: номер лабораторної роботи; назва лабораторної роботи; мета роботи; установки, прилади, лабораторний посуд, реактиви; короткі теоретичні відомості; хід роботи; назви та номери отриманих для аналізу зразків; результати досліджень у вигляді таблиці; статистична обробка даних – необхідні розрахунки; висновки – аналіз отриманих даних та їх порівняння з вимогами нормативної документації.

Ступінь готовності до роботи перевіряється через відповіді на запитання для самоперевірки.

До практичної роботи студент допускається лише після перевірки його теоретичних знань та з техніки безпеки.

Працювати в лабораторії дозволяється тільки в халатах.

Наприкінці кожної роботи необхідно скласти зведену таблицю результатів і побудувати необхідні графічні залежності, проаналізувати вивчені методи і зробити загальний висновок щодо відповідності проаналізованих зразків вимогам стандарту. Якщо зразок з ним не узгоджується, то вказати за якими показниками і можливі причини, що спричинили такі розбіжності.

Виконана робота вважається зарахованою після захисту її студентом і підписання протоколу викладачем.

 

Лабораторна робота № 1

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...