Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ротор–піспекті мотордың негізгі кемшілігі?A)* отын үнемділігі төмен

Радиатордың атқаратын қызметі қандай?

ССССС

Сырттай қосынды түзу тәсілі қандай моторда қолданылады?

A)* карбюраторлы және газ моторларында

Стехиометриялық қосынды құрамын қалай сипаттауға болады?

A)* α= 1

Сору барысының соңындағы жану қоспасының қысымы қалай анықталады?

D) ;

Сору барысының соңындағы газдың температурасы қалай анықталады ?

E) .

Су сорабының атқаратын қызметі қандай?

B) Суыту жүйесіндегі сұйықты айдайды;

 

ТТТТТ

Толымдылық коэффициенті нені сипаттайды?

A)* газ алмастыру процесінің сапасын

Тетіктің беріктік қорын қалай анықтайды?

A)* тетік материалы үшін шектелген (предельно допустимое) кернеудің есептемелік кернеуге қатынасы арқылы

Термодинамикалық циклдің жылулық ПӘК қандай шығын түрлерін есепке алады?

A)* термодинамиканың 2-заңына сәйкес орын алатын шығынды

Термодинамикалық циклдерді талдау кезінде қандай шарт қажет емес?

A)* құрамы біркелкі жанғыш қосынды цилиндрде толық жанады

Тиімді ηе, индикаторлық ηіжәнежылулық ηtПӘК –терінің ара қатынасы қандай?

A)*

 

Термодинамикалық циклдың үлестік жұмысы қандай шамаға тең?

A)* циклдің орташа қысымына

Термодинамикалық талдау тұрғысынан жану процесінде сыртқы (механикалық) жұмыс жасала ма?

A)* тек қана дизельде

Температурасы тұрақты термодинамикалық барысты қалай атайды?

C) изотермиалы;

Температурасы (15°C) мен қысымы (,1 МПA) тұрақты газдардың бір молінің көлемі нешеге тең болады?

E) 24,4 м3/моль.

Теориялық жүзінде қысу процессі қандай термодинамикалық процесске жатады?

B) Адиабаттық;

Теориялық тұрғыда іштен жану қозғалтқыштардың ұлғаю барысы қандай болады?

B) Изобаралық;

Тепловоздарда қолданылатын дизельді қозғалтқыштарда қысу дәрежесінің (ε) шамасы қандай болады?E) ε=18÷23.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...