Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПАРТІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ

Партії в політичній си­стемі: поняття, ознаки, функції

Партійні системи

Групи інтересів та групи тиску

 

Особливе місце в політичній системі суспільства займа­ють політичні партії. Видатний американський політолог С. Хантінгтон стверджує, що не державна бюрократія, не парламент і навіть не вибори, а саме політичні партії ха­рактеризують устрій будь-якої сучасної політичної систе­ми. Відбиваючи інтереси різних соціальних груп, партії стають свого роду сполучною ланкою між державою та громадянським суспільством. «Режим без партій це ре­жим без демократії» — стверджує ще один класик сучасної політології — французький вчений М. Дюверже. Що ж таке партія? Яке місце і значення партій у політичній системі суспільства? Який зв'язок між політичним режимом, фор­мою правління та виборчою і партійною системами, що іс­нують у державі? Вивченню політичних партій як унікаль­ного політичного феномена нового часу, а також таких най­важливіших інститутів політичної системи, як групи інтересів та групи тиску, і присвячена дана глава змістов­ного модуля.

ПАРТІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ

 

Як складовий елемент політичної системи, партії вини­кли порівняно недавно. Так, відомий французький політо­лог Моріс Дюверже відзначав, що «ще в середині XIX ст. жодна країна світу (за винятком США) не знала політич­них партій: існували різні течії суспільної думки, народні клуби, філософські товариства, але аж ніяк не партії в сучасному смислі цього слова». А, тим часом, вже менш ніж через століття політичні партії функціонують у більшості цивілізованих країн світу.

Власне, самий термін «партія» (лат. частина, група) виникає ще за часів античності — у Стародавньому Римі цим словом позначали об'єднання вільних громадян, які відстоювали свої інтереси. Перші партії в сучасному розумінні цього слова виникають тільки в XIX ст. на базі так званих політичних клубів -- політичних угруповань, що виражали, як правило, інтереси окремих політичних лідерів. Так, у США в 1828 р. на базі клубу федералістів виникає демократична партія(одним з лідерів якої був Т. Джефферсон), а в 1854 р. на базі клубу антифедералістів формується республіканська партія на чолі з А. Лінколь­ном. У Європі першою політичною партією стала англійсь­ка ліберальна партія, яка виникла в 1861 р. на базі утворе­ного раніше політичного клубу вігів. Дещо пізніше — в 1867 р. — виникає англійська консервативна партія(на базі політичного клубу торі), а в 1863 р. з'являється й пер­ша у світі масова робітнича партія — Загальний германсь­кий робітничий союз, заснований німецьким соціалістом Ф. Лассалем. У Російській імперії процес формування по­літичних партій також відноситься до середини XIX ст., а на початку XX ст. вже активно функціонувала безліч по­літичних партій різної спрямованості — октябристи, ка­дети, соціал-демократи, трудовики та ін.Для того щоб розібратися в тому, що представляє собою сучасна політична партія, необхідно, насамперед, розгля­нути ЇЇ основні ознаки. На відміну від інших організованих соціальних груп, що виражають інтереси людей (груп інте­ресів; суспільно-політичних рухів, союзів, об'єднань), полі­тична партія має цілу низку специфічних, тільки їй притаманних властивостей.

По-перше, будь-яка партія характеризується особливою спрямованістю своєї діяльності — прагненням до особистої участі в прийнятті й реалізації політичних рішень. Таким чином, головною метою політичної партії виступає бороть­ба за владу. Ця ознака відрізняє партію від усіх громадсь­ких організацій (екологічних, антивоєнних, правозахисних, феміністичних та ін.), до завдання яких не входить полі­тична боротьба.

 

«Перша, і при цьому головна мета кожної партії полягає в досягнен­ні переваги, що дозволяє прийти до влади або залишитися при ній».

Шумпетер Й. «Капіталізм, соціалізм, демократія»

«До політичних партій відносяться організації, що проводять лінію на відкрите завоювання їх представниками державних позицій».

Джанда К. «Політичні партії»

«Партія (легальна) — це громадська організація, що відкрито ста­вить своєю метою встановлення або утримання контролю над ключовими позиціями в структурах державної влади через змагання з іншими партіями в електоральному процесі».

Кулик А.Н. «Порівняльний аналіз у партології»

 

По-друге, політична партія має особливий соціальний статус.Специфіка її положення обумовлена тим, що саме партія здійснює зв'язок між громадянським суспільством і державою, представляючи інтереси громадян у політич­ній системі. Зароджуючись у суспільстві, власне так само, як і інші суспільні об'єднання, партії згодом розгортають свою діяльність у політичній сфері, прагнучи потрапити в політичну систему, зайняти ключові пости в апараті дер­жави та, використовуючи державну владу, реалізувати про­голошені цілі й завдання.

 

«Держава ґрунтується на суспільних силах. Ключову роль у ній відіграють партії. Вони сприймають сигнали суспільства, переробля­ють їх у світлі своїх ціннісних уявлень і перетворюють на політику. Та­ким чином, вони здійснюють зворотний зв'язок із суспільством».

Фогель Г. «У пошуках плюралізму та терпимості»

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...