Главная Обратная связь

Дисциплины:


Закони, підзаконні правові акти, а також. Дніпропетровський державний університетМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет

Внутрішніх справ

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З дисципліни

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

 

Дніпропетровськ – 2009


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет

Внутрішніх справ

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни Господарське право

з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня бакалавр

за спеціальністю „Правознавство”.

 

С Х В А Л Е Н О

на засіданні навчально-наукового комплексу

(протокол № ___ від __________200__ р.)

 

Дніпропетровськ – 2009


Робоча навчальна програма з дисципліни „Господарське право” / Укладачі: доцент кафедри економіко-правових дисциплін ДДУВС, кандидат юридичних наук, доцент Саксонов В.Б.; викладач кафедри економіко-правових дисциплін ДДУВС Фокша Л.В.; викладач кафедри цивільного права та процесу ЗЮІ ДДУВС Брижак О.О. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2009. - … с.

 

 

Рецензенти:В.Ю. Малий– кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

 

В.В. Миронов -кандидат економічних наук, доцент, завідуючий кафедри економіки та фінансів Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ.

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

“Господарське право” є нормативною навчальною дисципліною.

Господарське право має на меті забезпечити зростання ділової активності суб’єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами.

Вивчення такої навчальної дисципліни, як „Господарське право”, повинно сприяти формуванню у майбутніх фахівців системи знань, умінь і навичок економіко-правової спрямованості, які дозволять належним чином їх використовувати й застосовувати у професійній діяльності сучасних юристів.

 

Метоюнавчальної дисципліни „Господарське право” є оволодіння комплексними знаннями та формування стійких умінь і практичних навичок щодо використання та застосування норм права, які регулюють відносини у сфері господарювання задля впровадження відповідного належного суспільного господарського порядку в цій галузі. 

Складовими мети є:

 

- освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста у галузі господарського права;

 

- розвиваюча – формувати та розвивати правові знання студентів у сфері господарського права, навички самостійного аналізу проблем у галузі господарського права, уміння використовувати отримані знання та застосовувати відповідні навички при оцінці конкретної ситуації та вирішенні завдань у цій галузі;

 

- виховна – формувати ціннісні орієнтири студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати у майбутніх юристів правову свідомість та правову культуру, професійні та особисті якості; сприяти затвердженню принципу верховенства права у господарських відносинах, гармонічному поєднанню приватно-правових та публічно-правових норм у системі правового регулювання господарської діяльності.

 

 

Завдання вивчення навчальної дисципліни “Господарське право” передбачають досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, при якому він повинен

Знати:

1) на понятійному рівні: основні поняття та категорії господарського права й законодавства;

2) на фундаментальному рівні: основні наукові концепції, теорії тощо, які стосуються розуміння та змісту тих чи інших інститутів господарського права;

3) на практично-творчому рівні: основні методики тлумачення та застосування норм господарського права, а так само основи методології науково-дослідницької діяльності у сфері господарського права.

 

Таким чином, випускнику слідзнати:

· поняття та зміст системи господарського права та законодавства;

· сутність та види господарських відносин і господарської діяльності;

· правове регулювання державного впливу на господарську діяльність;

· юридичні засади обмеження монополізму й захисту від недобросовісної конкуренції;

· загальну характеристику суб`єктів господарювання;

· правовий статус окремих видів господарюючих суб’єктів;

· правовий режим майна суб’єктів господарювання;

· правове регулювання банкрутства;

· специфіку господарських зобов’язань;

· особливості господарських договорів;

· специфіку регулювання господарських відносин в окремих галузях господарювання;

· правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

· засоби захисту прав суб’єктів господарювання;

· особливості юридичної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання.

 

Вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати сприйняті знання з дисципліни;

2) на алгоритмічному рівні: застосовувати загальні моделі та послідовності до вивчення тих чи інших інститутів господарського права;

3) на евристичному рівні: на основі методологічно обґрунтованих наукових пошуків продукувати нові знання про предмет дисципліни, що вивчається;

4) на творчому рівні: висловлювати свою науково обґрунтовану позицію з приводу тих чи інших актуальних питань господарського права.

 

Отже,випускник повинен уміти:

· володіти загальнотеоретичними поняттями і категоріями господарського права і законодавства;

· аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори, акти застосування норм права, а також акти тлумачення норм права й локальні правові акти, що регулюють правовідносини у сфері господарювання;

· використовувати теоретичні знання в юридичній практиці;

· складати документи, необхідні для легітимації суб’єктів господарської діяльності;

· використовувати бухгалтерський баланс для визначення майна суб’єктів господарської діяльності;

· укладати господарські договори;

· складати претензійну та позовну документацію;

· знаходити необхідну юридичну та іншу літературу для поповнення своїх теоретичних знань;

· обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються у сфері регулювання господарських відносин.

 

 

ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль– проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Модульний контроль– виконання контрольних робіт з т.т. 1-8 та 9-15, рубіжне атестування.

Підсумковий контроль– іспит.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ:

“Відмінно” (високий рівень навчальних досягнень)- якщо студент глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал ; вичерпно, логічно і творчо викладає інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюється і дискутує, пов’язує при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою; здатен виступати експертом та консультантом у навчанні інших; вирішує тестові завдання.

“Добре” (достатній рівень навчальних досягнень)– якщо студент оперує матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати в повному обсязі, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору; вирішує тестові завдання.

“Задовільно” (середній рівень навчальних досягнень)- якщо студент може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу теми, дати визначення понять та пояснити їх на прикладах; самостійно вирішує необхідну кількість тестових завдань; відповідає за планом; висловлює власну точку зору з окремих питань.

 

“Незадовільно” (початковий рівень навчальних досягнень)- якщо студент може відтворювати лише окремі юридичні терміни і конструкції теми; допускає змістовні помилки; не вирішує тестових завдань.

 

Тематичний план навчальної дисципліни „Господарське право”

    № теми Назва теми Всього З викладачем Самостійна робота
Разом Лекції Семінарські заняття Практичні заняття Контрольні роботи
Господарське право та законодавство    
Правове регулювання державного впливу на господарську діяльність    
Юридичні засади обмеження монополізму й захисту від недобросовісної конкуренції    
Загальна характеристика суб`єктів господарювання    
Правовий статус окремих видів суб’єктів господарювання  
Майнова основа господарювання    
Господарські зобов’язання    
Господарський договір  
  Контрольна робота по т. 1-8      
Відповідальність суб’єктів господарювання    
Правове регулювання банкрутства    
Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності    
Правове регулювання фінансової діяльності    
Особливості правового регулювання окремих видів господарських відносин    
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності    
Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів    
  Контрольна робота по т. 9-15      
  Екзамен              
  Всього

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Закони, підзаконні правові акти, а також

акти міжнародного права:

Законодавчі акти:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 18-22. – Ст. 144.

3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356 (із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2452-IV від 03.03.2005 р.).

5. Закон України від 30 серпня 1990 р. „Про економічну самостійність Української РСР” // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 4. — Ст. 449.

6. Концепція переходу Української PCP до ринкової економіки. Схвалена Верхо­вною Радою Української PCP 01.11.1990 р. // ВВР У PCP. - 1990. - № 48 - Ст. 631.
7. Закон України „Про ціни і ціноутворення” від 03.12.90 р. № 507 // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 52. - Ст. 650.
8. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.91 р.
9. Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність "//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. - Ст. 377.
10. Закон України „Про систему оподаткування” від 25.06.1991 р. №1251-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №39. – Ст. 510.
11. Закон України від 18.09.1991 р. «Про інвестиційну діяльність» // ВВР Украї­ни. - 1991. -№ 47. - Ст. 646.
12. Закон України від 19.09.1991 р. «Про господарські товариства» // ВВР України. — № 49. — Ст. 682.
13. Закону України від 04.03.1992 р. (в ред. Закону від 19.02.1997 р.) «Про при­ватизацію державного майна» // ВВР України. - 1997. - № 17. - Ст. 122.
14. Закон України від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна» (в ре­дакції Закону від 19.02.1997 р.) // Голос України. - 1997. - 20 березня.
15. Закон України від 10.04.1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції Закону від 14.03.1995 р.) // ВВР України - 1995. № 15. - Ст. 99 (з наступними змінами).
16. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992 р. № 2343-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Cт. 440.
17. Закон України від 02.10.1992 р. «Про заставу» // ВВР України. - 1992. -№ 47. - Ст. 642 (з наступними змінами та доповненнями).
18. Закон України від 02.10.1992 р. «Про інформацію» // ВВР України. - 1992. -№ 48. - Ст. 650.
19. Закон України від 13.10.1992 р. «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон // ВВР України. - 1992. - № 50. - Ст. 676.
20. Закон України від 21.04.1993 р. «Про охорону прав на сорти рослин» // ВВР України. - 1993. - № 21. - Ст. 218.
21. Закон України від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність» // ВВР Украї­ни. - 1993. - № 23. - Ст. 243; 1995. - № 14. - Ст. 88.
22. Закон України від 25.06.1993 р. «Про науково-технічну інформацію» // ВВР України. - 1993. - № 33. - Ст. 345.
23. Закон України від 26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України , ВВР України. - 1993. - № 36. - Ст. 472.
24. Закон України від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону від 01.06.2000 р.) // ВВР України. - 2000. - № 37. -Ст. 307.

25. Закон України від 22.12.1993 р. «Про міжнародні договори України» // ВВР України. - 1994. - № 10. - Ст. 45.

26. Закон України від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (в ре­дакції Закону від 11.07.2001 р.) // ВВР України. - 2001. - № 43. - Ст. 214.
27. Закон України від 24.02.1994 р. № 4002-ХІІ "Про міжнародний комерційний арбітраж" //Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 25. - Ст. 198.
28. Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" //Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 40. — Ст. 364.
29. Закон України від 14.10.1994 р. «Про відповідальність підприємств, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» // ВВР України. -1994.-№46.-Ст. 411.
30. Закон України ”Про оподаткування прибутку підприємств” в редакцій від 28.12.1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28.
31. Закон України від 15.09.1995 р. «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» // Голос України. - 1995. - № 206-207 (з на­ступними змінами).
32. Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06.07.95 р. № 265 (в редакції від 01.06.2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 38. - Ст. 315.
33. Закон України від 21.11.1995 року. «Про промислово-фінансові гру­пи» // ВВР України. - 1996. - № 28. - Ст. 90.
34. Закон України від 21.11.1995 р. «Про промислово-фінансові групи в Україні» // Голос України. — 1996. — 21 травня.
35. Закон України від 15.09.1995 р. № 327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (в редакції Закону від 4 жовтня 2001 р.)//Відомості Верховної Ради України. — 2002. - № 6. - Ст. 40. 36. Закон України від 12.12.1995 р. «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних для державних потреб» (назва в редакції Закону № 3205-ІУ від 15.12.2005 р.) // ВВР України. - 1996. - № 3. - Ст. 9 (з наступними змінами).
37. Закон України від 19.12.95 р. „Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 46. - Ст. 345.
38. Закон України від 07.03.1996 р. «Про страхування» (в редакції Закону від 04.10.2001 р.) // ВВР України. — 2002. — № 7. — Ст. 50.
39. Закон України від 19.03.1996 р. «Про режим іноземного інвестування» // ВВР України. - 1996. - № 19. - Ст. 80.
40. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23.03.1996 р. № 98 // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 20. – Ст. 82 (із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2505-IV від 25.03.2005 р.).
41. Закон України від 07.06.1996 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції -//Урядовий кур'єр. - 1996. - 29 червня.
42. Закон України від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних па­перів в Україні» // ВВР України. - 1996. - № 51. - Ст. 292.
43. Закон України від 22.11.1996 р. ”Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.
44. Закон України «Про Національний банк України» від, 20.05.99 р.
45. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою введений Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» від 06.07.99 р.
46. Закон України від 17.07.1997 р. «Про сільськогосподарську кооперацію» // Урядовий кур'єр. — 1997. — 14 серпня.
47. Закон України „Про благодійництво та благодійні організації” від 16.09.1997 р. № 531/97-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. - N 46. - Ст.292.
48. Закон України від 18.11.1997 р. «Про внесення змін до деяких законів Украї­ни, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридич­них осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності» // Урядовий кур'єр. - 1997. - 18 грудня.
49. Закон України від 10.12.1997 р. «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» // ВВР України. -1998. - № 15. - Ст. 67.
50. Закон України від 16.12.1997 р. (в редакції Закону від 11.12.2003 р.) «Про фінансовий лізинг» // ВВР України. - 2004. - № 15. - Ст. 231.
51. Закон України „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 23.12.97 р. № 771 // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 19. - Ст. 98.
52. Закон України від 03.03.1998 р. «Про передачу об'єктів права державної та ко­мунальної власності» // Урядовий кур'єр. - 1998. - 9 квітня.
53. Закон України від 06.10.1998 р. «Про оренду землі» // ВВР України. - 1998. -№ 46-47. - Ст. 280 (з наступними змінами).
54. Закон України від 22.12.1998 р. № 330-ХІV "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" //Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 9—10. — Ст. 65.
55. Закон України від 22.12.1998 р. № 331-ХІV "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" //Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 12—13. — Ст. 80.
56. Закон України від 22.12.1998 р. № 332-ХІV "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 11. — Ст. 78.
57. Закон України від 23.12.1998 р. № 351-ХIV "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" //Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5—6. — Ст. 44.
58. Закон України від 24.12.1998 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяль­ності в Закарпатській області» // Урядовий кур'єр. - 1999. - 19 січня.
59. Закон України від 03.03.1999 р. «Про державне оборонне замовлення» // Го­лос України. - 1999. - 3 квітня.
60. Закон України від 21.04.1999 р. «Про виконавче провадження» // ВВР Украї­ни. - 1999.-№ 24.-Ст. 297.
61. Закон України від 06.06.1999 р. «Про охорону прав на зазначення по­ходження товарів (із змінами від 21.12.2000 р.) // ВВР України. - 1999. -№. 32. - Ст. 267.
62. Закон України від 07.07.1999 р. «Про перелік об'єктів права державної влас­ності, що не підлягають приватизації» // Голос України. - 1999. - 7 вересня.
63. Закон України від 15.07.1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяль­ності на території пріоритетного розвитку в Луганській області» // ВВР Украї­ни. - 1999.-№ 38. - Ст. 351.
64. Закон України від 16.07.1999 р. «Про концесії» // Голос України. - 1999. - 7 вересня.
65. Закон України від 16.07.1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної та ін­новаційної діяльності технологічних парків» // ВВР України. - 1999. - № 40. -Ст. 363.
66. Закону України від 16.07.1999 р. ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
67. Закон України від 14.09.1999 р. «Про угоди про розподіл продукції» // Голос України. - 1999. - 12 жовтня.
68. Закон України від 20.10.1999 р. «Про транзит вантажів» //Урядовий кур'єр. - 1999. - 13 листопада.
69. Закон України від 14.01.2000 р. «Про вилучення з обігу, переробку, утиліза­цію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 12. - Ст. 95.
70. Закон України від 17.02.2000 р. № 1457–ІІІ “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 12. – Ст. 97.
71. Закон України від 22.02.2000 р. «Про закупівлю товарів, робіт, послуг за дер­жавні кошти» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 24 травня.
72. Закон України від 23.03.2000 р. “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – N 25. – Ст. 195.
73. Закон України від 20.04.2000 р. «Про природні монополії» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 24 червня.
74. Закон України від 11.05.2000 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяль­ності на території м. Харкова» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 3 червня.
75. Закон України “Про ліцензування деяких видів господарської діяльності” від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 36. – Ст. 299.
76. Закон України від 19.10.2000 р. “Про державну підтримку малого підприємництва” № 2063-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 51-52. – Ст. 447.
77. Закон України від 19.10.2000 р. “Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” № 2157-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 7. – Ст. 35.
78. Закон України від 21.12.2000 року «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» // Ві­домості Верховної Ради України. - 2001. - № 10. - Ст. 44.
79. Закон України від 15.03.2001 р. «Про інститути спільного інвестування (па­йові та корпоративні інвестиційні фонди)» // ВВР України. - 2001. - № 21. -Ст. 103.
80. Закон України від 5.04.2001 р. № 2371-III "Про Митний тариф України" //Відомості Верховної Ради України —2001 —№24 — Ст. 125.
81. Закон України від 17.05.2001 р. «Про стандартизацію» // ВВР України. -2001.-№31.-Ст. 145.
82. Закон України ”Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. –2002. – №1. – Ст. 1.
83. Закон України від 12.07.2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та профе­сійну оціночну діяльність в Україні» // ВВР України. - 2001. - № 47. - Ст. 251.
84. Закон України від 20.09.2001 р. «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» // ВВР України. - 2002. - № 5. - Ст. ЗО.
85. Закон України від 29.11.2001 р. «Про введення мораторію на примусову реалі­зацію майна» // Урядовий кур»єр. - 2001. - 26 грудня.
86. Закон України від 20.12.2001 р. «Про кредитні спілки» // ВВР України. -2002. -№ 15.- Ст. 101.
87. Закон України від 10.01.2002 р. № 2933-ІІІ "Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів" //Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 23. — Ст. 153.
88. Закон України від 17.01.2002 р. «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, ім­портом дисків для лазерних систем зчитування» // ВВР України. - 2002. - .4 17.-Ст. 121.
89. Закон України від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність України» // Офі­ційний вісник України. - 2002. - № 36. - Ст. 266.
90. Закон України від 28.11.2002 р. “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – N 1. – Ст. 2.
91. Закон України від 20.02.2003 р. № 549-ІV "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"// Відомості Верховної Ради України — 2003. - № 23. - Ст. 148.
92. Закон України від 15.05.2003 р. «Про особисте селянське господарство» // Юридичний вісник України. - 2003. - № 25 (21-27 червня).
93. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 р. № 755-ІV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №№ 31-32. – Ст. 263.
94. Закон України від 22.05.2003 р. «Про електронні документи та електронний документообіг» // ВВР України. - 2003. - № 36. - Ст. 276.
95. Закон України “Про фермерське господарство” від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №45. – Ст. 363.
96. Закон України від 19.06.2003 р. «Про фінансово-кредитні механізми і управ­ління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» // ВВР Украї­ни. - 2003. - № 52. - Ст. 377.
97. Закон України “Про кооперацію” від 10.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 5. – Ст. 35.

98. Закон України від 11.09.2003 р. «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» // ВВР України. - 2004. - № 9. - Ст. 79.

99. Закон України від 16.03.2004 р. «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // Офіційний ві­сник України. - 2004. - № 15. - Ст. 1028.

100. Закон України „Про державну підтримку сільського господарства України” від 24.06.2004 p. № 1877-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. - N 49. - Ст. 527.

101. Закон України від 23.06.2005 р. «Про міжнародне приватне право» // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 163 (31 серпня).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...