Главная Обратная связь

Дисциплины:


Підготовка дипломної роботиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Донецький інститут

 

 

Кафедра стратегічного менеджменту

 

 

Методичні вказівки

Для написання дипломних робіт

Для студентів спеціальності

7.030601 «Менеджмент організацій та адміністрування»

денної та заочної форм навчання

 

 

ДОНЕЦЬК - 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Донецький інститут

 

 

Кафедра стратегічного менеджменту

 

Методичні вказівки

Для написання дипломних робіт

Для студентів спеціальності

7.030601 «Менеджмент організацій та адміністрування»

денної та заочної форм навчання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

стратегічного менеджменту

протокол № ___ від _____2012 р.

 

ДОНЕЦЬК - 2012

Методичні рекомендації для написання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.030601 «Менеджмент організацій та адміністрування» денної та заочної форм навчання /д.ф.е, ст. викладач Гукова М.В.- Донецьк: ДІ МАУП,2012.- с.

 

 

Рецензенти: П.Д. Каминський к.е.н., доцент

Н.В. Лохман к.е.н., доцент

 

ЗМІСТ

 

 

  стор.
1. Загальні положення
2. Структура та вимоги до змісту структурних елементів дипломної роботи
3. Порядок виконання дипломної роботи
4. Оформлення дипломної роботи  
4.1. Загальні правила оформлення
4.2. Нумерація
4.3. Представлення графічного матеріалу
4.4. Представлення таблиць
4.5. Загальні правила представлення формул
4.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела
4.7. Оформлення списку використаних джерел
4.8. Правила оформлення додатків
5. Рецензування та захист дипломної роботи
ДОДАТКИ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Спеціаліст – це освітньо-кваліфікаційний рівень випускника університету, який на основі кваліфікації «бакалавр» що отримав поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування і продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань в певній області.

Спеціаліст повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, збереження та використання наукової інформації, бути здібним до плідної науково-дослідної діяльності.Концепція підготовки магістрів з фаху 7.030601 «Менеджмент організацій та адміністрування» виходить з необхідності формування такого освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця, який одержав поглиблені фахові знання та вміння інноваційного характеру, має досвід їх застосування в певній галузі господарства, науки й освіти, здобув практичну професійну підготовку.

За спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування» здійснюється підготовка фахівців, які можуть працювати в якості керівників всіх рівнів управління, фахівців виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств, організаторів малого і середнього бізнесу, консультантів з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу.

Метою підготовки менеджера є формування фахівця з управління, який відрізняється від інших індивідуальністю, гнучким науковим мисленням, глибокими знаннями в управлінській сфері, творчим, новаторським і системним підходом до вирішення проблем управління, спроможністю до організації управлінської діяльності.

Виходячи з цього, зміст та оформлення роботи повинні наочно проілюструвати рівень підготовленості спеціаліст спеціальності 7.030601 «Менеджмент організацій та адміністрування» до проведення досліджень і впровадження їх у практику управління сучасними підприємствами.

Випускна дипломна робота – це самостійна науково-дослідна робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту й отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Вона повинна містити глибокий аналіз діяльності конкретних об’єктів дослідження, теоретичне осмислення актуальної управлінської проблеми, а також обґрунтований варіант її практичного розв’язання.

Дипломна робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і ухвалює рішення про призначення йому відповідної кваліфікації.

Підсумком навчання спеціалістів ДІ МАУП зі спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» є виконання та захист випускної дипломної роботи. При її виконанні та захисті студент повинен продемонструвати науково-теоретичну, методичну та практичну підготовленість до роботи на посаді менеджера на підприємствах різних галузей.

Випускна дипломна робота узагальнює знання, вміння та навички студента з дисциплін управлінського циклу: «Менеджмент організацій», «Маркетинговий менеджмент», «Управління персоналом», «Стратегічний менеджмент», «Організація праці менеджера», «Маркетинг торговельного підприємства», «Стратегічний маркетинг», «Корпоративне управління», «Інноваційний менеджмент», «Контролінг», «Конфліктологія», «Операційний менеджмент», «Рекламний менеджмент».

Написання дипломної роботи є заключним етапом навчання студентів спеціальності 7.030601 «Менеджмент організацій та адміністрування» і має на меті: комплексне оволодіння методами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю досліджуваних підприємств.

Предметом захисту дипломної роботи за фахом «Менеджмент організацій» є вирішення актуальної науково-практичної управлінської проблеми розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання.

Випускна робота повинна виявити рівень готовності спеціаліста до роботи в обраній галузі. Майбутній фахівець має правильно використовувати теоретичні положення менеджменту для успішного розв’язання поставленої проблеми, вміти користуватись науковим апаратом.

В ході виконання випускної роботи студент повинен продемонструвати:

- вміння та навички проведення наукових досліджень;

- вміння та навички застосування адекватних методів збирання, дослідження та обробки інформації;

- вміння використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення управлінських завдань;

- вміння та навички аналітичної та практичної роботи з управління підприємствами в цілому чи їх функціональними підрозділами.

Студент повинен обрати напрям дослідження, коло питань, які його цікавлять та тему дипломної роботи. Після цього разом з науковим керівником студент повинен скласти план роботи та визначити технологію її виконання відповідно до затверджених науково-методичних рекомендацій.

 Дипломна робота повинна бути грамотно написана, правильно оформлена і мати обсяг 110 - 120 сторінок. Обов'язковим для дипломної роботи є логічний зв'язок між розділами і послідовний розвиток основної ідеї теми протягом усієї роботи.

Структура дипломної роботи включає наступні елементи:

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

РЕФЕРАТ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 2 основна частина

РОЗДІЛ 3

РОЗДІЛ 4

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ дипломної роботи, форма якого представлена в додатку Б, студент одержує на кафедрі і заповнює мовою виконання роботи.

ЗАВДАННЯ, КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН, РЕФЕРАТ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ (додаток В). Форма цього документа видається дипломникам на кафедрі і заповнюється мовою виконання роботи.

Даний документ містить формулювання теми, дату затвердження теми і номер наказу, термін представлення дипломної роботи. Вказується цільова установка дипломної роботи і її зміст. Перелічуються види графічного матеріалу, що передбачаються в дослідженні. Вказуються дані консультантів (П.І.Б.) по визначених розділах роботи (при наявності). Приводиться календарний план виконання дослідницьких робіт. Вказується дата видачі завдання. Обов'язково повинні бути підписи: студента про прийняття завдання до виконання, керівника дипломної роботи про видання завдання і завідуючого кафедри про його затвердження. Регламент підготовки дипломної роботи приведено в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Регламент підготовки дипломної роботи студунта денної форми навчання

 

Етапи підготовки дипломної роботи Термін виконання
Визначення тематики дипломної роботи   До 20 вересня
Затвердження теми дипломної роботи та наукового керівника   До 30 вересня
Погодження з науковим керівником плану та індивідуального завдання на виконання дипломної роботи     До 10 жовтня
Підготовка 1 розділу дипломної роботи   До 1 січня
Підготовка 2 розділу дипломної роботи   До 1 березня
Підготовка 3 розділу дипломної роботи   До 1 травня
Підготовка 3 розділу дипломної роботи До 5 червня
Завершення дипломної роботи з урахуванням зауважень наукового керівника   До 10 червня
Рецензування дипломної роботи До 15 червня
Допуск кафедрою дипломної роботи до захисту   15-20 червня
Захист дипломної роботи в ДЕК За розкладом

 

ЗМІСТоформляється у виді переліку назв розділів і підрозділів дипломної роботи з вказівкою сторінок, з яких вони починаються (додаток Г).

ВСТУП- частина дипломної роботи, що містить усі необхідні кваліфікаційні характеристики дипломного дослідження (додаток Д).

У вступі пояснюється вибір теми, визначається її актуальність.

Коротко відзначається ступінь вивченості теми. Необхідно вказати основних вітчизняних і зарубіжних вчених, що займалися даною науковою проблемою.

Визначається мета роботи. Мета наукового дослідження - всебічне, достовірне вивчення об'єкта, процесу або явища; їх структури, зв'язків і відносин на основі розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також одержання і впровадження у виробництво (практику) отриманих результатів. Мета роботи за звичай тісно переплітається з темою дослідження і повинна чітко вказувати, що саме вирішується в дипломній роботі.

Перелічується комплекс задач, що підлягають рішенню для розкриття теми. Це звичайно роблять у формі перерахування (вивчити..., описати..., установити..., знайти..., вивести залежність... і т.п.). Формулювати задачі необхідно по можливості ретельно, оскільки опис їх вирішення складає зміст розділів роботи. Це важливо також і тому, що заголовки розділів і підрозділів народжуються саме з формулювання задач дипломного дослідження.

Відзначається об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є матеріальна чи ідеальна система. Це може бути процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

Предмет міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження, як категорії наукового процесу, співвідносяться між собою як загальне і часткове. Предмет - це структура об'єкту, системи, закономірності взаємодії елементів всередині системи і поза нею, закономірності розвитку, різні властивості, якості і т.д. Предметом у дипломній роботі виступає проблема, відображена в темі.

Методологічною базою дипломних робіт служать роботи провідних вітчизняних та зарубіжних вчених.

Обов’язково вказуються наукові методи, що використовувалися магістрантом під час проведення дослідження.

Вказується інформаційна база, яка служить джерелом первинних даних, що характеризують об'єкт дослідження[1]; законодавчі акти, які використовувалися при вивченні теми; основні методичні підходи або методи, використані в роботі. Перераховувати методи треба не відірвано від змісту, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

Формулюється наукова новизна одержаних в дипломній роботі результатів. Науковою новизною в дипломній роботі може бути визнане наступне:

у першому розділі дипломної роботи:

- проведений автором дослідження критичний логіко–порівняльний аналіз існуючих в сучасній економічній літературі думок, концепцій, гіпотез тощо, відносно проблеми, що досліджується студентом;

- запропонована автором класифікація щодо предмета дослідження, функцій, методів та методик, тощо;

- аналіз термінологічного апарату і зроблені зміни, доповнення або спростування пояснень окремих термінів, визначень, категорій,

- гіпотеза, що висунута і обґрунтована автором дослідження;

- розробка теоретичної моделі об’єкту або предмету дослідження

у другому розділі дипломної роботи:

- використання новітніх, що не впроваджені в сучасну практику, методів і методик дослідження;

- удосконалення (модифікація) існуючих методів (методик);

у третьому розділі:

- обґрунтована стратегія подальшого розвитку підприємства;

- розроблені плани фінансово-господарського стану підприємства

- рекомендації щодо вирішення окремих важливих проблем підприємства;

- пропозиції щодо покращення економічного і фінансово-господарського стану підприємства, що досліджується.

у четвертому розділі:

- проаналізувати систему управління охороною праці на підприємстві (в організації);

- провести аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в на підприємстві (в організації);

- розробити рекомендації що до безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.

Не можуть вважатися науковою новизною прості компіляції, результати розрахунків за відомими методиками та методами, ідеї, що належать іншим авторам; не обґрунтовані або не реальні щодо використання або можливості виконання пропозиції.

Вказується практичне значення результатів дослідження, галузь застосування і ступінь впровадження.

В завершенні вступу необхідно відбити короткі дані про обсяг роботи, кількість розділів, ілюстрацій, таблиць, додатків, використаних джерел і вказати перелік ключових слів.

ОСНОВНА ЧАСТИНА. Дипломна робота містить, як правило, чотири розділи, кожний з яких у свою чергу поділяється на 2-3 підрозділи.

РОЗДІЛ 1

Перший розділ носить загальнотеоретичний чи теоретико-методичний характер. У ньому на основі вивчення робіт вітчизняних і закордонних авторів викладається соціально-економічна сутність досліджуваної проблеми, розглядаються різні підходи до її вирішення, дається їхня оцінка, викладаються і обґрунтовуються власні позиції студента. В огляді літератури студент викреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи учених, студент повинен виділити ті питання, що залишилися невирішеними і визначити своє місце у розв’язанні проблеми.

Теоретична сутність досліджуваної проблеми може обґрунтовуватися у декількох пунктах першого розділу, або підпунктах першого пункту.

Обов'язковою вимогою до змісту першого розділу дипломної роботи є огляд статистичного матеріалу по Україні, Донецькій області, м. Донецьку (або іншому регіону, у якому розташоване підприємство, що аналізується).

Цей розділ служить теоретичним обґрунтуванням майбутніх розробок і дає можливість вибрати визначену методику проведення якісного і кількісного аналізу стану питання в конкретних умовах виробництва.

Обсяг першого розділу складає 25 % загального обсягу основної частини дипломної роботи.

РОЗДІЛ 2

Другий розділ дипломної роботи носить аналітичний характер.

Розділ починається з визначення ринкової позиції підприємства. Для цього необхідно обґрунтувати систему показників для оцінки ефективності управління підприємством (окремим напрямом економічної діяльності підприємства відповідно обраної теми дипломної роботи). На основі цієї системи показників провести рейтингову оцінку ефективності управління діяльністю підприємства, визначити його ранг, порівнюючи з підприємствами-конкурентами (не менш 3 підприємств). При виборі підприємств-конкурентів доцільно скористатися інформацією, яка викладена на сайтах: E-plus.com.ua, istok.com.ua, smida.gov.ua та ін.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволять визначити сутність управлінських процесів, їх особливості та тенденції.

Розділ повинен відображати результати дослідження за матеріалами конкретних підприємств, на базі яких виконується робота. Магістранту необхідно провести самостійні спостереження, опитування, обробити первинну та вторинну інформацію та представити її у табличному і графічному вигляді. Для обробки інформації необхідно використовувати сучасні комп’ютерні технології.

Питання, що аналізуються, повинні висвітлювати рівень та динаміку показників, достатньо повно встановлювати причини цієї динаміки, виявляти недоліки, які мають місце в управлінні тощо. Результати аналізу повинні стати обґрунтуванням для рекомендацій щодо вдосконалення управління.

Другий розділ роботи повинен складатися з 3 підрозділів: організаційно-економічної характеристики досліджуваних підприємств (підрозділ 2.1) та дослідження практичних аспектів основних питань теми магістерської роботи (підрозділи 2.2 і 2.3).

Загальна організаційно-економічна характеристика підприємств передбачає висвітлення наступних питань: форма власності, рік створення, стадія життєвого циклу, місія та цілі, напрями та види діяльності, організаційна структура управління, основні технологічні процеси щодо реалізації товарів та послуг, аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності за два періоди, оцінка стану та ефективності використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, виявлення діючих та потенційних конкурентів, визначення конкурентних переваг кожного з досліджуваних підприємств.

В інших підрозділах другого розділу необхідно відобразити результати дослідження з теми, зосередивши увагу на виявленні та вимірюванні факторів, які обумовили позитивні та негативні моменти в діяльності підприємств.

Завершується другий розділ структурним елементом «Висновки з розділу 2», в яких в стислій формі містяться основні підсумки проведеного аналітичного дослідження.

Обсяг другого розділу може складати 30 % загального обсягу основної частини дипломної роботи.

РОЗДІЛ 3

У третьому розділі повинна бути розроблена стратегія діяльності підприємства у майбутньому періоді, розроблені конкретні планові чи прогнозні показники, що відповідають стратегічним напрямкам по забезпеченню майбутньої фінансово-господарської діяльності підприємств.

Спираючись на проведений аналіз у другому розділі дипломної роботи, у першому підрозділі даного розділу повинен бути обґрунтований стратегічний напрямок розвитку підприємств відповідно до теми дипломної роботи (тобто розроблена стратегія управління доходом, прибутком, товарообігом, випуском продукції підприємства, фінансова стратегія і т.п.).

В цьому розділі описуються напрями вдосконалення досліджуваного аспекту, пропонуються основні напрями вирішення визначених проблем, надаються конкретні рекомендації, обґрунтовуються пропозиції автора та здійснюється розрахунок економічного та соціального ефекту від їх впровадження.

Обсяг третього розділу приблизно 30 % загального обсягу основної частини дипломної роботи.

РОЗДІЛ 4.

Вимоги до оформлення розділу стандартні, що застосовуються до написання дипломної роботи в цілому. Обсяг розділу становить 8–12 сторінок.

При розподілі загального обсягу розділу на частини, присвячені різним питанням, слід прагнути до рівномірності розподілу матеріалу між ними.

Кожна логічна частина виокремлюється відповідною назвою питання, яке буде розкриватися по тексту, позначається окремими пунктами плану та нумерується.

Після кожного розрахунку, таблиці повинні наводитись інтерпретація отриманих результатів та короткі висновки щодо динаміки показників і причин, що викликали ці зміни. На основі зазначених проміжних висновків формується загальний висновок, який розміщується наприкінці розділу.

У списку використаної літератури (наводиться в загальному списку дипломної роботи) мають бути зафіксовані літературні джерела, які дійсно використані при підготовці даного розділу, з обов’язковими посиланнями в тексті розділу на цитований або використаний матеріал. Правила оформлення посилань стандартні.

Обсяг четвертого розділу приблизно 15 % загального обсягу основної частини дипломної роботи

 

ВИСНОВОК. У висновку логічно послідовно викладаються теоретичні і практичні висновки і пропозиції, до яких прийшов студент у результаті дослідження. Вони повинні бути короткими і чіткими, такими, що дають повне представлення про зміст, значимість, обґрунтованість і ефективності розробок. Пишуться вони тезисне (можна по пунктах) і повинні відбивати основні висновки по теорії питання, по проведеному аналізу і всіх запропонованих напрямках удосконалювання проблеми з оцінкою їхньої ефективності по конкретному об'єкту дослідження. Обсяг висновку не повинен перевищувати 4 - 6 сторінок.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИповинен містити перелік усіх використаних джерел інформації в такій послідовності:

· закони України;

· укази Президента, постанови уряду;

· директивні матеріали міністерств;

· монографії, брошури, підручники;

· статті з журналів;

· інструктивні, нормативні й інші матеріали, що використовуються підприємством.

Список літератури повинен містити не менш 40-50 найменувань.

ДОДАТКИ.В додатки варто відносити допоміжний матеріал, що при включенні в основну частину роботи загромаджує текст.

До допоміжного матеріалу відносяться проміжні розрахунки, таблиці допоміжних цифрової даних, інструкції, методики, громіздкі роздруківки на ПК, ілюстрації допоміжного характеру, заповнені форми звітності й інших документів, регістрів обліку.

Якщо додатків більше десяти, їх варто об'єднати по видах: а) первинні інформаційні джерела; б) проміжні математичні розрахунки, в) додатковий табличний матеріал і т.д.

ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ є обов'язковою частиною дипломної роботи. Він повинен бути органічно пов'язаний зі змістом роботи й у наочній формі ілюструвати основні положення аналізу і планування. Типовими графічними матеріалами є

- схеми динаміки основних техніко-економічних показників і їхніх виробничих підрозділів,

- діаграми і таблиці, що характеризують результати аналізу виробничо-господарської діяльності,

- схеми алгоритмів і програм рішення задач на ПК,

- економіко-математичні моделі,

- таблиці ефективності запропонованих заходів.

Необхідна кількість, склад і зміст графічного матеріалу в кожному конкретному випадку визначається керівником дипломної роботи.

 


 


Підготовка дипломної роботи

Студент разом з науковим керівником уточнює коло питань, що підлягають вивченню, складає план дослідження і календарний план роботи на весь період із вказівкою термінів виконання окремих етапів, систематично працює над літературою, займається збором і аналізом первинного матеріалу, постійно тримає зв'язок з науковим керівником, доповідає про хід роботи й одержує необхідну інформацію.

По ходу написання окремих підрозділів студент представляє їх науковому керівнику, виправляє і доповнює дипломну роботу відповідно до отриманих зауважень. У встановлений термін студент звітує перед керівником про готовність роботи, у необхідних випадках - перед кафедрою. За вірогідність інформації й обґрунтованість прийнятих у дипломній роботі рішень відповідальність несе студент.

Для роботи студентів кафедрою розробляється загальний графік підготовки дипломної роботи. Він затверджується завідувачем кафедри і вивішується на кафедрі.

 

3.2. Організація підготовки роботи

У процесі виконання дипломної роботи кафедрою створюються сприятливі умови для самостійної роботи студентів.

Студенти забезпечуються: керівництвом і консультаціями; систематичним контролем за роботою; відповідною методичною документацією; сприянням при одержанні фактичних матеріалів і їхній обробці; обладнаними робочими місцями на підприємстві й в університеті.

Безпосереднє і систематичне керівництво роботою дипломника покладається на наукового керівника, який видає завдання на виконання дипломної роботи; надає студентові допомогу в розробці календарного графіка на весь період виконання дипломної роботи; рекомендує студентові необхідну літературу по темі; проводить консультації відповідно до затвердженого графіка; контролює хід роботи й інформує кафедру про стан справ; дає відгук на закінчену дипломну роботу.

Кафедрі надається право запрошувати консультантів по окремих розділах дипломної роботи в рахунок часу, виділюване на наукове керівництво роботою. Консультанти запрошуються з числа викладацького складу університету і фахівців підприємств і організацій відповідної кваліфікації.


4. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...