Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 13. Митний контрольРОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

 

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

з напряму підготовки 6.030601 Менеджмент

 

 

Хмельницький

Податковий менеджмент:Робоча програма з навчальної дисциплінидля підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з напряму підготовки 6.0306.01 Менеджмент / [уклад. В.П.Синчак, Т.В.Рижа]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – 69с.

Укладач:

Рижа Т.В., в. о. доцента кафедрименеджменту, економічної теорії та фінансів

 

 

Ухвалено кафедроюменеджменту, фінансів та кредиту

___ 2011 р., протокол №___ .

Завідувач кафедри ________________ В.П.Синчак

 

Декан факультету

управління та економіки _____________ А.В.Григорович

 

Рекомендовано методичною радою університету ___ ________2011 р., протокол № ___.

 

Ó Синчак В.П., Рижа Т.В., 2011

Ó Хмельницький університет управління та права, 2011

 

ЗМІСТ

Вступ............................................................................... 5

1. Опис навчальної дисципліни.......................................... 6

2. Структура навчальної діяльності................................... 7

2. 1. Тематичний план навчальної дисципліни...................... 7

2.2. Зміст лекційних занять.................................................... 9

2.3. Зміст семінарських занять............................................... 11

2.4. Зміст самостійної роботи студентів............................... 31

2.5. Модульний контроль....................................................... 42

2.5.1. Питання для модульного контролю.................... 42

2.5.2. Приклади тестових завдань.................................. 51

2.6. Індивідуально-консультативна робота........................... 53

2.6.1. Тематикарефератів…….............................................53

3. Система оцінювання знань студентів в умовах

Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS)..... 54

4. Список рекомендованих джерел.................................... 59

 

 

ВСТУП

Робоча програма з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» складена згідно із програмою цієї дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми Бакалаврз напряму підготовки 6.0306.01 Менеджмент.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Податковий менеджмент» вивчається після вивчення дисциплін «Економічна теорія», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Податкова система».

Актуальність та необхідність вивчення основ податкового менеджменту зумовлена зростанням ролі оподаткування в умовах функціонування податкової системи в ринковій економіці. У рамках цієї дисципліни передбачається вивчення теоретичних та організаційних основ податкового менеджменту, облік платників податків, організація обліку податкових надходжень у податковій службі, порядок погашення податкового боргу, види перевірок податкових органів. Крім того, вивчаються питання здійснення контролю податковими та митними органами безпосередньо у сфері оподаткування, в тому числі контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування, контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток, контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян. Окрему увагу приділено особливостям здійснення податкового контролю при альтернативних системах оподаткування, у сфері майнового оподаткування, за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджетів місцевих податків і зборів, платежів за ресурси тощо.Набуті знання майбутніми менеджерами в застосуванні основних методів та інструментів у податковому менеджменті дозволять їм практично реалізовувати основні завдання податкової політики як на макро-, так і мікрорівні. Усвідомлення та використання основних методів управління відводять навчальному процесу з дисципліни “Податковий менеджмент” важливе місце серед інших дисциплін вибіркового циклу.

 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета вивчення дисципліни:засвоєння майбутніми фахівцями теоретичних основ податкового менеджменту, набуття системних знань з метою використання їх в економічній практиці.

Предмет дисципліни: процеси управління податковою системою в країні.

Курс Напрям підготовки, ОКР Характеристика навчальної дисципліни
Семестр: 8 Кількість кредитів ECTS: 2,25 Тижневе навантаження: 3 6.0306.01 Менеджмент, Бакалавр Статус: вільного вибору студента Загальна кількість годин: 108 Лекції: 24 год. Семінарські заняття: 12 год. Самостійна робота: 72 год. Форма підсумкового контролю: залік

У результаті вивчення дисципліни „Податковий менеджмент” студент повинен

- знати

теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту;

функції контролюючих органів у процесі обчислення, сплати, обліку та планування податкових надходжень;

основні форми та види податкового контролю в роботі податкової служби;

особливості проведення податкового аудита з окремих видів податків;

ознайомитись з інформаційними системами й технологіями, що використовуються в податковій службі;

- вміти

роз’яснювати та вирішувати дискусійні проблеми щодо питань оподаткування;

оволодіти навичками роботи з податковим законодавством та нормативними актами контролюючих органів, і надавати пропозиції щодо його вдосконалення.

 

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№ з/п Назва теми Кількість годин
Усього у тому числі
Лекційні заняття Семінарські (практичні) заняття Самостійна робота студентів
Змістовий модуль 1 Теоретико-організаційні засади податкового менеджменту
1. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту
2. Облік платників податків
3. Облік податкових надходжень
4. Порядок погашення податкового боргу
5. Види перевірок податкових органів
  Усього з модулю 1
Змістовий модуль 2 Контроль податкових та митних органів у сфері оподаткування
6. Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування
7. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток
8. Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян
9. Особливості податкового контролю при альтернативних системах оподаткування - -
10. Контроль за правильністю справляння платежів за ресурси -
11. Контроль податкових органів у сфері майнового оподаткування - -
12. Податковий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджетів місцевих податків і зборів -
13. Митний контроль -
  Усього з модулю 2
  Усього

2.2. Зміст лекційних занять

Змістовий модуль 1

Лекційне заняття 1

Тема: Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту

1. Сутність податкового менеджменту та його функції.

2. Державна податкова служба України, її структура, статус, підпорядкованість.

3. Завдання та функції державної податкової служби.

Лекційне заняття 2

Тема: Облік платників податків

1. Сутність, мета та завдання обліку платників податків.

2. Організація обліку платників податків.

3. Облік платників податків – юридичних осіб.

 

Лекційне заняття 3

Тема: Облік податкових надходжень

1. Організація та необхідність обліку платежів. Порядок відкриття особових рахунків платників податків у податкових інспекціях.

2. Підсумовування даних і перевірка особових рахунків платників податків працівниками податкової служби.

3. Порядок закриття особових рахунків платників податків податковими органами.

4. Порядок повернення грошових зобов’язань платнику податків.

 

Лекційне заняття 4

Тема: Порядок погашення податкового боргу

1. Податкові зобов’язання та особливості їх узгодження.

2. Порядок оскарження платником податків рішень податкової служби стосовно визначення суми грошового зобов’язання.

3.Податковий борг, його типи та статуси.

4.Джерела погашення податкового боргу та податкових зобов’язань.

 

Лекційне заняття 5-6

Тема: Види перевірок податкових органів

1. Камеральна перевірка. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки.

2. Планова документальна перевірка та порядок її проведення податковою службою.

3. Порядок проведення документальних позапланових перевірок.

4. Фактична перевірка та особливості її проведення податковою службою.

5. Порядок оформлення результатів податкових перевірок.

 

Змістовий модуль 2

Лекційне заняття 7-8

Тема: Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування

1.Правове регулювання ПДВ та організація контролю за його справлянням і відшкодуванням в Україні.

2. Особливості реєстрації платників ПДВ у Державній податковій службі.

3. Анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.

4. Правове регулювання акцизного податку й організація роботи із його адміністрування та контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів.

5. Особливості виготовлення, зберігання і продажу марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

6. Організація державною податковою службою контрольної роботи на акцизних складах.

 

Лекційне заняття 9

Тема: Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток

1.Правове регулювання податку на прибуток та організація контролю за його справлянням.

2. Контроль податкової служби за дотриманням порядку обчислення та сплати податку на прибуток.

 

Лекційне заняття 10

Тема: Контроль податкової служби у сфері оподаткування доходів громадян

1.Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб та організація контролю за його справлянням.

2. Особливості формування об’єкта оподаткування та контроль за його достовірністю.

3. Контроль за нарахуванням та сплатою податку до бюджету податковими агентами.

 

Лекційне заняття 11

Тема: Податковий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджетів місцевих податків і зборів

1.Контроль податкових органів за правильністю обчислення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. Організація справляння збору за місця для паркування транспортних засобів.

3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності як інструмент контролю за функціонуванням суб’єктів господарювання.

 

Лекційне заняття 12

Тема: Митний контроль

1. Митний контроль, його форми та завдання

2. Організація роботи митних органів за оподаткуванням товарів, що переміщуються через митний кордон України

3. Методи визначення митної вартості товарів

 

2.3. Зміст семінарських занять

Змістовий модуль 1

Семінарське заняття 1

Тема: Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту

1. Права керівників та посадових осіб органів податкової служби.

2. Головні проблеми функціонування та стратегічні напрями розвитку податкової служби.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: система податкових органів, податкова політика, управління податковою системою, Державна податкова служба України, податкова міліція, модернізація державної податкової служби, механізм справляння податків.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- функції управління податковою системою;

- основні принципи сучасної податкової діяльності в Україні;

- структура, статус, підпорядкованість Державної податкової служби України;

- завдання та функції органів державної податкової служби;

- вимоги до посадових осіб органів державної податкової служби;

- права керівників органів податкової служби;

- права посадових осіб податкових органів;

- права та обов’язки платників податків;

- стратегічні напрямки податкової політики;

- напрямки модернізації державної податкової служби України.

Практичні завдання

Практичне завдання. Проаналізувати відмінності функцій податкових органів різних рівнів, спираючись на Закон України “Про державну податкову службу України”.

Семінарське заняття 1

Тема: Облік платників податків

1. Облік платників ПДВ.

2. Реєстрація та облік постійних представників нерезидентів в Україні.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: єдиний банк даних юридичних осіб-платників податків, реєстр платників податків – постійних представників нерезидентів в Україні, облікова справа платника податків, реєстраційна частина облікової справи, звітна частина облікової справи, Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ; постійні представництва нерезидентів в Україні.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- порядок подання документів суб’єктом підприємницької діяльності для взяття на облік;

- формування облікової справи платника податків та внесення змін;

- порядок реєстрації платників ПДВ, його особливості;

- порядок зняття з обліку платників ПДВ в органах ДПС;

- порядок подання документів постійних представників нерезидентів в Україні для взяття на облік в органах ДПС.

Практичні завдання

Практичне завдання 1. На основі даних для виконання задачі визначити, чи можна віднести АТ “Добробут” до категорії великих платників податків?

Вихідні дані.За підсумками діяльності за 9 місяців поточного року АТ ”Добробут” отримало сукупний валовий дохід 18 млн. грн., сума нарахованих платежів до бюджету склала 650 тис. грн., до бюджету сплачено 580 тис. грн., задекларовано до відшкодування з бюджету 200 тис. грн. податку на додану вартість.

Практичне завдання 2. На основі інформації з нормативних правових актів виконати процедури обліку платників податків в органах державної податкової служби, ознайомитися з порядком формування облікової справи, заповнити необхідні реєстраційні форми (1-ОПП, 2-ОПП) для кожної із зазначених процедур:

а) реєстрація у податковій інспекції юридичної особи;

б) реєстрація у податковій інспекції фізичної особи – платника податків;

в) перереєстрація у податковій інспекції юридичної особи у зв’язку зі зміною місцезнаходження;

г) зняття з обліку юридичної особи.

Для кожної процедури перелічити документи, що подаються платником податків у податкову інспекцію, сформувати схему документообігу форм “ОПП” у податковій інспекції.

Семінарське заняття 2

Тема: Облік податкових надходжень

1. Організація обліку податкових надходжень у податковій службі.

2. Розмір пені та порядок її нарахування.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: особові рахунки, податкові зобов’язання, податкова декларація, недоїмка, переплата, пеня, штрафні санкції, податкове повідомлення.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- порядок відкриття та ведення особового рахунку платника податків;

- на підставі яких документів здійснюється нарахування платежів шляхом занесення інформації до бази даних;

- на підставі яких документів проводяться записи про суми фактичних надходжень до бюджету;

- механізм нарахування пені;

- коли розпочинається нарахування пені.

Практичні завдання

Практичне завдання 1. На основі даних для виконання задачі розрахувати сальдо по комунальному податку на кінець 1 кварталу.

Вихідні дані. По особовому рахунку платника податків за 1 квартал поточного року нараховано 1,8 тис. грн. комунального податку. Фактично сплачено за встановленими строками 1,4 тис. грн. Станом на 1 січня сальдо дорівнювало:

а) +0,4 тис. грн.; б) -0,4 тис. грн.

Практичне завдання 2. На основі даних для виконання задачі заповнити картку особового рахунку з ПДВ ООО ”Хмельничанка”, визначити види та суму штрафних санкцій.

Вихідні дані.Сальдо по ПДВ на звітну дату (станом на 01.04. поточного року) складає 22,0 тис. переплати.;

– за січень поточного року підприємством нарахований ПДВ до сплати в бюджет у сумі 15,0 тис. грн.;

– за лютий поточного року підприємством подана декларація з нарахуванням до відшкодування з бюджету ПДВ у сумі 9,1 тис. грн.;

– за березень поточного року підприємством нарахований ПДВ до сплати в бюджет в сумі 31,9 тис. грн.;

– 28 квітня підприємством сплачено до бюджету 5,8 тис. грн.;

– 8 травня підприємством сплачено ще 10,0 тис. грн.

– облікова ставка протягом поточного року становила 9,5% річних.

Практичне завдання 3. На основі даних для виконання задачі здійснити розподіл сплаченої платником суми податкового боргу при умові, що платник податків не визначає пеню окремо в платіжному документі. Нарахувати пеню на фактично погашену суму податкового боргу. Облікова ставка НБУ на день виникнення податкового боргу становила 9,5% річних, а на дату погашення податкового боргу – 8,5 % річних.

Вихідні дані.Платник податків 05.12 поточного року здійснює сплату платежу до бюджету у сумі 1235 грн. При цьому платник податків має податковий борг, який виник у зв’язку з несплатою узгодженого податкового зобов’язання, останнім днем граничного строку сплати якого було 10 травня поточного року. Сума податкового боргу платника податків за станом на цю дату без урахування наявної в нього пені складає 1444 грн. Сума нарахованої та несплаченої платником пені за станом на 10.05 даного року складає 180,30 грн.

Семінарське заняття 2

Тема: Порядок погашення податкового боргу

1. Порядок розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань.

2. Податкова застава та її суть. Операції із заставним майном.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: податкова декларація, податковий борг, податкове повідомлення, податкова вимога, розстрочення податкових зобов’язань, відстрочення податкових зобов’язань, податкова застава, податкова порука, адміністративний арешт активів платника податків.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- порядок подання податкової декларації платником податків до контролюючих органів;

- механізм узгодження податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом;

- за яких умов надаються розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань органами ДПС;

- якими органами затверджується рішення стосовно розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань;

- які операції має право вчиняти платник податків, майно якого перебуває під заставою;

- в яких випадках виникає та припиняється право податкової застави.

Практичні завдання

Практичне завдання 1.На основі даних для виконання задачі перевірити правильність нарахування пені на день погашення податкової заборгованості:

а) 206,36 грн. б) 157,34 грн. в) 194,11 грн. г) 124,39 грн. д)___

Вихідні дані.Сума податкового боргу 4643 грн. по податку на прибуток, що обліковувався в особовому рахунку платника податків протягом 47 днів та встановлена облікова ставка НБУ 7 % (на момент виникнення та погашення недоїмки облікова ставка не змінилась).

Практичне завдання 2.На основі даних для виконання задачі перевірити правильність нарахування пені на день погашення податкового боргу та обрати вірну відповідь.

а) 31386,56 грн., б) 29468,78 грн., в) 31478,56 грн., г) 31486,4 грн. д)___.

Вихідні дані.Платник податку допустив податковий борг по акцизному збору в сумі 165890 грн. протягом 172 днів при діючій на момент виникнення та погашення боргу обліковій ставці НБУ 11 %.

 

Семінарське заняття 3

Тема: Види перевірок податкових органів

1. Камеральна перевірка. Загальні підходи та принципи до проведення камеральної перевірки. Оформлення результатів камеральної перевірки.

2. Повнота та своєчасність подання податкових декларацій і розрахунків. Узгодженість звітних даних.

3. Планові та позапланові виїзні перевірки, порядок та періодичністьїх проведення.

4. Підготовка до проведення виїзної документальної перевірки. Посвідчення на право проведення перевірки, його необхідність.

5. Реалізація матеріалів перевірок. Штрафні санкції та порядок їх нарахування.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: камеральна перевірка, документальна перевірка, комплексна перевірка, тематична перевірка, оперативна перевірка, планова та позапланова перевірки, зустрічна перевірка, програма перевірки, посвідчення на перевірку, журнал реєстрації перевірок, акт перевірки, довідка.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- порівняльна характеристика камеральних та документальних перевірок;

- характеристика етапів проведення документальної перевірки;

- основні ознаки планових та позапланових виїзних перевірок;

- за яких умов здійснюється зустрічна перевірка;

- питання, які містяться в програмі перевірки;

- вимоги до документів перевіряючих;

- які обставини є підставою для відмови податковому органу в проведенні планової документальної перевірки;

- структура та порядок складання акту перевірки;

- порядок проведення вилучення документів.

 

Практичні завдання

Практичне завдання. На основі даних для виконання задачі потрібно виписати та зареєструвати в спеціальному журналі направлення на перевірку, провести виїзну позапланову документальну перевірку підприємства, скласти акт перевірки, прийняти та виписати в установленому порядку податкові повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій та пені.

Вихідні дані. Юридична особа, яка зареєстрована платником податку на додану вартість, подала декларацію з податку на додану вартість за вересень поточного року до державної податкової інспекції м. Хмельницького 20 листопада поточного року. Податкову заборгованість згідно даних податкової декларації у сумі 14282 тис. грн. платник перерахував до Державного бюджету в день подання декларації. Облікова ставка НБУ в вересні та листопаді 2006 р. складала 8,5 %..

 

Змістовий модуль 2

Семінарське заняття 4

Тема: Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування

1. Порядок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість.

2. Особливості контролю за нарахуванням і сплатою податків за основною ставкою.

3. Порядок здійснення контролю за оподаткуванням операцій за 0 ставкою; тих, що звільнені від оподаткування та не є об’єктом оподаткування.

4. Контроль за поданням податкової декларації та строками розрахунків з бюджетом.

5. Контроль податкових органів за обчисленням акцизного податку з тютюнових виробів.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: база оподаткування ПДВ, ставки оподаткування ПДВ; податкова накладна; реєстр одержаних і виданих податкових накладних, декларація з ПДВ, податкове зобов’язання, податковий кредит, акцизний податок, адвалорні ставки, специфічні ставки.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- визначення бази оподаткування ПДВ;

- причини виникнення від’ємного значення з ПДВ;

- ставки податку, які застосовуються до об’єкта оподаткування ПДВ;

- які операції не є об’єктом оподаткування ПДВ та звільнені від оподаткування;

- випадки, в яких податкова накладна є недійсною;

- об’єкти оподаткування акцизним збором;

- особливості застосування пільг з акцизного збору;

- порядок маркування підакцизної продукції (тютюнових та алкогольних виробів).

Практичні завдання

Практичне завдання 1.ТОВ “Господар”, яка є платником ПДВ в листопаді поточного року були здійснені господарчі операції. На основі даних для виконання задачі, наведених у таблиці 1:

a. перевірити наявність та правильність заповнення податкових накладних;

b. перевірити правильність заповнення реєстру отриманих і виданих податкових накладних;

c. перевірити правильність нарахування суми ПДВ до бюджету, правильність заповнення податкової декларації з ПДВ.

Вихідні дані:

Таблиця 1

№п/п Дата Зміст господарської операції Загальна сума коштів У тому числі ПДВ
01.11.09 Надані послуги з харчування приватному підприємству “Споживач”, що оподатковуються за ставкою ПДВ 20% 4666,67
02.11.09 Одержані сировина та матеріали від ПП “Постачальник”, вартість яких відноситься до складу витрат виробництва
03.11.09 Одержана передплата за послуги від ПП Дєнєжного І. І. 1666,67
04.11.09 Надано разові послуги з харчування осіб, що не мають житла
05.11.09 Від постачальника “Холод-Сервіс” отримано та оприбутковано холодильне обладнання, що відноситься до складу основних виробничих фондів, що підлягають амортизації
06.11.09 За даними касового звіту надано послуги з харчування кінцевим споживачам (фізичним особам)
07.11.09 Перераховано кошти приватному підприємству ”Дизайн” за виконані роботи по поточному ремонту приміщення
08.11.09 Надійшли кошти від ООО “Споживач” за надані послуги в листопаді 4666,67

 

Практичне завдання 2.На основі даних для виконання задачі перевірити правильність нарахування акцизного податку за даними поданого розрахунку.

Вихідні дані.ПП „Княжий келих” в січні 2011 року реалізував широкий асортимент алкогольних напоїв, в т.ч. горілку “Княжий келих” – 600 пляшок ємністю 0,7 л. та "Золоті ворота" – 400 пляшок ємністю 0,7 л. 40 % вмісту спирту, лікери "Полуничний" – 250 пляшок ємністю 0,5 л. та "Вишневий" – 200 пляшок ємністю 0,5 л. 30 % вмісту спирту. Код виробів за УКТ ЗЕД – 2208 60 11 00, 2208 70 10 00. За підсумками продажу за місяць ПП „Княжий келих” подав до ДПІ розрахунок акцизного податку за січень 2011 року.

Семінарське заняття 5

Тема: Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток. Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян.

1. Контроль за правильністю визначення складу та порядком визначення доходів і витрат підприємства.

2. Перевірка правильності обліку основних засобів та достовірність нарахування амортизаційних відрахувань.

3. Порядок визначення оподатковуваного й неоподатковуваного доходів громадян податком на доходи фізичних осіб.

4. Податкові соціальні пільги та порядок їхнього застосування при оподаткуванні доходів громадян.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: платник податку на прибуток, об’єкт оподаткування податком на прибуток, доход, витрати, пов’язана особа, облік основних засобів, амортизація основних засобів, інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, приріст (убуток) товарно-матеріальних цінностей, безнадійна заборгованість, витрати на оплату праці, сумнівна заборгованість, безнадійна заборгованість, платники податку на доходи фізичних осіб, об’єкт оподаткування, ставки податку на доходи фізичних осіб, загальний оподатковуваний дохід; податкова знижка, податкові соціальні пільги, податковий агент.

 

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- які доходи включаються (не включаються) до складу доходів з метою оподаткування податком на прибуток;

- які витрати включаються (не включаються) до складу доходів з метою оподаткування податком на прибуток;

- яку дату слід вважати датою збільшення витрат;

- які дату слід вважати датою збільшення доходів;

- випадки проведення інвентаризації ТМЦ в обов’язковому порядку;

- як впливає зміна балансової вартості товарних запасів і матеріальних ресурсів на витрати (доходи) платника податків;

- порядок нарахування і терміни сплати податку на прибуток;

- особливості камеральної перевірки декларації з податку на прибуток;

- правильність обліку і списання матеріальних цінностей у складі витрат;

- які доходи фізичних осіб включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу;

- доходи, які не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу;

- ставки, які застосовуються при обчисленні податку на доходи фізичних осіб;

- перелік витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки;

- порядок вибору податкової соціальної пільги;

- які особи є відповідальними за нарахування, утримання та сплату(перерахування) податку до бюджету;

- порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету;

- порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації).

 

Практичні завдання

Практичне завдання 1. На основі даних для виконання задачі визначити об’єкт оподаткування, оподатковуваний прибуток та величину податку на прибуток “Украгробудснаб” за 1 півріччя 20__р. (таблиця 1):

Таблиця 1

Господарські операції “Украгробудснаб” за 1 півріччя 20__р

№ п/п Зміст господарської операції Сума з ПДВ Валовий дохід Валові витрати
Отримано кредит банку    
Сума надміру сплаченого податку на прибуток за попередній податковий період поточного року    
Отримані матеріали від постачальника Податковий кредит з ПДВ    
Підписано акт про виконання (отримання) робіт Податковий кредит з ПДВ    
Отримано товар від виробника (150 од. * 130 грн.) Податковий кредит з ПДВ    
Перераховані кошти постачальнику    
Продано об’єкт основних фондів 1 групи (балансова вартість 34000 грн.) Податкове зобов’язання з ПДВ    
Нарахована заробітна плата    
Здійснені нарахування на заробітну плату    
Утримано податок з доходів працівників    
Утримані внески до цільових фондів    
Відвантажено товари покупцеві (100 од. * 130 грн.) Податкове зобов’язання з ПДВ    
Отримана безповоротна фінансова допомога    
Нараховані відсотки за використання кредиту    
Повернена основна сума кредиту банку    
Балансова вартість на 1.04.2006р. по 2 групі ОФ, придбаних до 1.01.2004р. Нарахована амортизація за 1 півріччя 2006р.      
Списано матеріали на виробництво    
Здійснено коригування суми валового доходу по придбаних товарах      
Продано об’єкт основних фондів за балансовою вартістю Податкове зобов’язання з ПДВ      
Здійснено коригування суми валового доходу по придбаних матеріалах      
Отримано аванс від покупця за товар Податкове зобов’язання з ПДВ    
Придбано патент на здійснення діяльності    

Залишок ТМЦ на 1.01. 20__р. дорівнює 0.

Практичне завдання 2. На основі даних для виконання задачі перевірити правильність утримання податку з доходу працівника підприємства Кухар А. А. (ідентифікаційний код 1565386854) із заробітної плати за листопад 2011 року, якщо вона мати двох дітей до 18 років, один з яких інвалід 2 групи (підтверджено довідкою ВКК). Нарахований місячний дохід за листопад склав 675,0 грн.

Можливі варіанти відповідей: а) 87,75 грн. б) 51,35 грн. в) 33,15 грн. г) 14,95 грн., д)___.

Семінарське заняття 6

Тема: Контроль за правильністю справляння платежів за ресурси

1. Контроль податкових органів за обчисленням плати за користування надрами.

2. Контроль податкових органів за обчисленням плати за землю.

3. Особливості адміністрування збору за спеціальне використання води.

4. Порядок справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: плата за користування надрами, корисна копалина, мінеральна сировина, земельний податок, орендна плата за землю, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, водокористувачі, підземні та поверхневі води, лісокористувачі,деревина.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- що слід розуміти під використанням надр для видобування корисних копалин;

- порядок віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;

- які корисні копалини підлягають під оподаткування платою за користування надрами та які корисні копалини не належать до об’єкта оподаткування;

- порядок застосування коригуючи коефіцієнтів для обчислення ставок плати за користування надрами;

- хто є платниками земельного податку;

- що входить до бази оподаткування платою за землю;

- які земельні ділянки не підлягають оподаткуванням земельним податком;

- порядок обчислення збору за спеціальне використання води;

- в залежності від чого застосовуються ставки збору за заготівлю деревини.

Практичні завдання

Практичне завдання 1.На основі даних для виконання задачі перевірити правильність заповнення Податкового розрахунку плати за землю Комунальним підприємством на 2011 рік.

Вихідні дані.Комунальному підприємству відповідно до рішення міської ради в постійне користування була надана земельна ділянка площею 0,2 га для будівництва адміністративної будівлі. На цю ділянку виданий Державний акт, який зареєстрований у земельному кадастрі 20.02.07р. Грошова оцінка ділянки згідно з даними земельного кадастру станом на 20.02.07 р. становить 287520 грн.

Практичне завдання 2.На основі даних для виконання задачі перевірити розрахунок плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин за 1 квартал 2011 р.

Вихідні дані.01.11.06 р. підприємство “Грибник” отримало в користування вироблену гірничу виробку загальною площею 820 кв. м. і глибиною 22 м для вирощування грибів. Використовувана фактично площа виробки становить 500 кв. м. Базовий річний норматив плати згідно з Порядком №1682 – 0,08 грн. за 1 кв. м., величина нормативу з урахуванням індексу в 2010 р. – 0,12 грн. за 1 м2.

Практичне завдання 3.На основі даних для виконання задачі перевірити правильність обчислення підприємством “Динамо” орендної плати на 2011 рік згідно з даними поданої декларації.

Вихідні дані.Підприємство “Динамо” орендує дві земельні ділянки комунальної власності на території однієї міської ради, за якими укладено 2 окремих договори оренди землі. Сума річної орендної плати за першим договором становить 2700 грн., а за другим договором – 1980 грн., причому строк його дії минає 31 серпня 2011 р. Підприємство “Динамо” подало до органу податкової служби за місцем розташування ділянок узагальнену податкову декларацію орендної плати за 2011 р.

 

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички прийняття управлінських рішень. Відповіді на питання повинні бути законспектовані, їхнє викладення має бути стислим і чітким, обов‘язковими є посилання на використані джерела.

Форма контролю самостійної роботи – перевірка конспекту або обговорення на семінарському занятті. Питання на самостійну роботу виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань.

 

Змістовий модуль 1

Тема: Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту

1. Права та обов’язки платників податків.

2. Напрями модернізації державної податкової служби України.

3. Правове регламентування діяльності податкових органів.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть обов’язки платників податків.

2. Якими правами наділені платники податків відповідно до діючого законодавства?

3. Які нормативні акти регламентують діяльність податкових органів?

4. Назвіть складові компоненти програми модернізації податкової служби України.

Практичні завдання

Практичне завдання. На основі інформації із додаткових джерел визначити показники податкових надходжень за останні роки. Результати групування податкових надходжень подати у вигляді таблиці 1. Розрахувати частку окремих податків у складі додаткових надходжень засобами Excel. Проаналізувати структуру податкових надходжень, виділити в складі кожної групи домінуючий податок, зробити висновки.

Таблиця 1.

Структура податкових надходжень до Зведеного бюджету України

Види податків і інших обов’язкових платежів
Сума, млн.грн % Сума, млн.грн % Сума, млн.грн %
1. Прямі податки            
Податок на прибуток            
Податок з доходу фізичних осіб            
Податок на землю            
Податок з власників транспортних засобів            
2. Непрямі податки            
ПДВ            
Акциз            
Мито            
3. Платежі за ресурси            
4. Місцеві податки і збори            
5. Інші податки            
Разом            

 

Тема: Облік платників податків

1. Облік платників податків – фізичних осіб.

2. Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби.

Питання для самоконтролю

1. З якою метою створений Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших платежів?

2. Назвіть джерела формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників та інших обов’язкових платежів.

3. Де проводиться реєстрація фізичних осіб – платників податків?

4. Які документи повинен подати платник податків для зняття його з обліку в органах ДПС?

5. Який порядок зняття платника податку з обліку в органах ДПС?

Практичне завдання. На основі інформації з нормативних правових актів розробити схеми процедур:

а) відкриття юридичною особою поточного рахунку в банку;

б) зняття з обліку у ДПІ підприємства-банкрута;

в) зняття з обліку юридичної особи при скасуванні державної реєстрації за ініціативою податкового органу.

Тема: Облік податкових надходжень

1. Особові рахунки платників податків. Документи, на підставі яких проводяться записи про нарахування та фактичне надходження платежів.

2. Порядок ведення особових рахунків платників податків. Облік нарахованих сум платежів.

Питання для самоконтролю

1. Який порядок відкриття особових рахунків платників податків в органах ДПС?

2. Охарактеризуйте структуру особового рахунку.

3. Які операції підлягають нарахуванню в особових рахунках платників податків?

4. На підставі яких документів здійснюються нарахування платежів до бази даних?

5. На підставі яких документів проводяться записи про суми фактичних надходжень до бюджету?

6. Яким документом оформляється переплата за платежами до бюджету?

Практичні завдання

Практичне завдання.На основі даних для виконання задачі показати стан розрахунків по особовому рахунку платника податків, заповнити картку особового рахунку платника податку за період, що розглядається. Заповнити податкові повідомлення про застосування штрафних санкцій.

Вихідні дані.Сальдо розрахунків з ПДВ на 1 травня – переплата 1,8 тис. грн.;згідно з поданими деклараціями, за квітень нарахований ПДВ до сплати у сумі 30,0 тис. грн., за травень – до відшкодування 36,0 тис. грн., за червень – до сплати 42,0 тис. грн.;

- платіжні доручення в банк на перерахування платежів до бюджету були подані: 24 травня – на суму 21,0 тис. грн., 03 червня – на суму 9,0 тис. грн., 20 липня – на суму 32,0 тис. грн. Остання сума ПДВ за червень була сплачена 31 серпня;

- за результатами камеральної перевірки декларації за квітень був донарахований ПДВ у сумі 4,5 тис. грн. і платнику 29 травня вручено податкове повідомлення про необхідність сплати зазначеної суми. Однак, платник ПДВ своєчасно розпочав процедуру апеляційного узгодження і подав скаргу у ДПІ, яка була задоволена 18 червня.

Тема: Порядок погашення податкового боргу

1. Поняття недоїмки. Відмінність між недоїмкою та податковим боргом. Дата виникнення та закінчення недоїмки.

2. Порядок повернення сум податків на поточні рахунки платників.

Питання для самоконтролю

1.Дайте визначення податкового боргу платника податків.

2. Чим відрізняється податковий борг від недоїмки?

3. Яка посадова особа податкового органу приймає рішення про повернення податків на поточні рахунки платника?

Практичні завдання

Практичне завдання 1.На основі даних для виконання задачі перевірити суму пені, що нарахована в особовому рахунку на момент погашення боргу .

Вихідні дані.В особовому рахунку платника на момент проплати непогашеного в установлені строки податкового зобов’язання обліковувався податковий борг по податку на додану вартість у сумі 13170 грн. Кошти не надходили до державного бюджету 52 дні. Облікова ставка на момент виникнення боргу становила 8,0%, на момент погашення становить 9,5 %.

Практичне завдання 2.На основі даних для виконання задачі з можливих варіантів обрати суму пені, яка нараховується в автоматичному режимі в особовому рахунку на момент погашення податкового боргу:

а) 5417,41 грн., б) 5959,15 грн., в) 5912,5 грн., г) 5421,65 грн.

Вихідні дані.При встановленій обліковій ставці НБУ 8,0% (на момент виникнення та на момент погашення боргу ставка не змінювалась) та недоїмці у сумі 5375 грн. по платі за землю платник податку затримав сплату належної суми податкового зобов’язання до бюджету на 30 днів.

 

Тема: Види перевірок податкових органів

1. Форми податкового контролю та їхня суть.

2. Програма перевірки. Перелік питань, що перевіряються при виїзній перевірці.

3. Оформлення результатів документальної перевірки. Акт перевірки та його зміст.

4. Порядок вилучення документів.

5. Оскарження платниками податків дій податкових органів.

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть , які форми контролю можуть застосовуватись у практиці контрольно-перевірочної роботи.

2. Охарактеризуйте основні форми фактичного контролю, які застосовуються працівниками ДПС в процесі проведення контрольно-перевірочної роботи.

3. Які основні питання повинна містити програма перевірки?

4. Якими документами оформлюються результати перевірки?

5. З яких частин складається акт перевірки? Дайте характеристику кожної з цих частин.

6. Які документи підлягають вилученню працівниками ДПС?

7. Які документи не підлягають вилученню працівниками ДПС?

8. В якому порядку здійснюється вилучення документів на підприємстві?

9. Яким документом оформлюється вилучення документів?

10. Дайте характеристику оскарження дій податкових органів в адміністративному порядку.

11. Дайте характеристику оскарження дій податкових органів в судовому порядку.

12. З яких частин складається рішення за розглядом скарги платника податків? Який зміст кожної з частин рішення?

Змістовий модуль 2

Тема: Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування

1. Розподіл податкового кредиту з ПДВ за придбаними товарами (роботами, послугами), використаними на невиробничі цілі.

2. Документальна перевірка достовірності об'єктів оподаткування та обґрунтованості застосування пільг при обчисленні акцизного збору.

 

Питання для самоконтролю

1. З яких категорій товарів не справляється акцизний збір?

2. Назвіть пільги в оподаткуванні акцизним збором.

Практичні завдання

Практичне завдання 1.На основі даних для виконання задачі перевірити достовірність суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за жовтень.

Вихідні дані.В жовтні підприємство реалізувало продукції власного виробництва за контрактними цінами на суму 28,0 тис. грн. У цьому ж місяці воно оплатило вартість сировини і матеріалів за контрактними цінами на суму 9,5 тис. грн. У наступному місяці матеріали на суму 3,0 тис. грн. були використані на ремонт клубу, що знаходиться на балансі підприємства. Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за жовтень, визначена підприємством у розмірі 3,0 тис. грн.

 

Практичне завдання 2.На основі даних для виконання задачі визначити суму ПДВ до сплати.

Вихідні дані.У звітному періоді підприємство одержало дохід від реалізації продукції у сумі 28,0 тис. грн., у т.ч. від продажу пільгової продукції – 3,8 тис. грн. За той самий період здійснені витрати (з ПДВ):

a. на придбання сировини і матеріалів для виробництва всієї продукції у сумі 13,5 тис. грн.;

b. на придбання основних фондів виробничого призначення – 5,7 тис. грн.

 

Практичне завдання 3.На основі даних для виконання задачі перевірити достовірність задекларуваної до відшкодування з бюджету суми.

Вихідні дані.Підприємство надає транспортні послуги, в т.ч. послуги з перевезення пасажирів міським і приміським пасажирським транспортом у межах району, тарифи на які регулюються у встановленому законом порядку. Загальний обсяг наданих послуг у звітному періоді становив 28,0 тис. грн.(у т.ч. ПДВ), з них послуги з перевезення пасажирів міським і приміським пасажирським транспортом становив 24,0 тис. грн. У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість паливно-мастильних матеріалів на суму 16,0 тис. грн., яке використовується для надання всіх видів послуг. За звітний період підприємство задекларувало до відшкодування з бюджету 1,5 тис. грн.

Тема: Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток

1. Виїзна документальна перевірка з питань нарахування податку на прибуток. Повнота та правильність відображення в обліку результатів попередньої перевірки.

2. Правильність визначення валових доходів (витрат) від операцій за розрахунками в іноземній валюті.

3. Особливості оподаткування операцій із пов'язаними особами.

 

Питання для самоконтролю

1. На які питання слід звернути увагу під час перевірки повноти і правильності відображення в обліку результатів попередньої перевірки?

2. Чи змінюються валові доходи (валові витрати) платника податку у разі продажу іноземної валюти за гривні?\

3. Як визначаються доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв’язку з продажем товарів протягом звітного періоду?

4. Як визначаються витрати, понесені платником податку в іноземній валюті протягом звітного періоду у зв’язку з придбанням товарів, вартість яких відноситься до валових витрат такого платника податку?

Тема: Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян

1. Платники податку та об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб.

2. Склад загального оподатковуваного доходу.

3. Ставки податку на доходи фізичних осіб.

4. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету.

Питання для самоконтролю

1. Хто є платниками податку на доходи фізичних осіб?

2. Які доходи є об’єктом оподаткування резидента?

3. Які доходи є об’єктом оподаткування нерезидента?

4. Назвіть доходи, які включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу.

5. Які ставки податку на доходи фізичних осіб існують на сьогодні?

6. Яким чином здійснюється нарахування, утримання і перерахування до бюджету відповідних сум податку?

Практичні завдання

Практичне завдання.На основі даних для виконання задачі перевірити правильність утримання податку на доходи за 20011 р. гр. Мельник О. О., якщо вона отримує заробітну плату як спеціаліст економічного відділу АТ “Промрасстрой” та одночасно є студенткою Хмельницького університету управління та права бюджетної форми навчання.

Вихідні дані.Заробітна плата гром. Мельник О. О. становила: січень – 660,0 грн., лютий – 600,0 грн., березень – 600,0 грн., квітень – 620,0 грн., травень – 700,0 грн., червень – 720,0 грн., липень – 720,0 грн., серпень – 740,0 грн., вересень – 750,0 грн., жовтень – 680,0 грн., листопад – 680,0 грн., грудень – 1200,0 грн. Стипендія щомісячно нараховувалась в сумі 130,0 грн.

Можливі варіанти відповідей: а) 1127,1 грн. б) 690,3 грн., в) 1329,9 грн., г) 893,1 грн.

Тема: Особливості податкового контролю при альтернативних системах оподаткування

1. Проблеми та перспективи застосування спрощеної системи оподаткування для суб'єктів малого підприємництва.

2. Проблеми та перспективи справляння фіксованого сільськогосподарського податку.

3. Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.

4. Особливості податкового контролю за умови сплати фіксованого податку.

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть проблеми застосування спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

2. Які існують перспективи застосування спрощеної системи оподаткування для суб’єктів малого підприємництва?

3. Назвіть проблеми справляння фіксованого сільськогосподарського податку.

4. Назвіть строки сплати єдиного податку для фізичних осіб.

5. У яких розмірах може сплачуватись податок фізичною особою – приватним підприємцем?

6. Які особи є платниками податку на промисел?

7. Що є об’єктом оподаткування податком на промисел?

8. Який існує порядок сплати та зарахування податку на промисел?

Практичні завдання

Практичне завдання. На основі даних для виконання задачі перевірити правильність визначених платником податкових зобов’язань з ПДВ та єдиного податку. Нарахувати при необхідності фінансові санкції.

Вихідні дані.Підприємство “Лада” є платником єдиного податку за ставкою 6 відсотків. За березень 2011 року подані розрахунок єдиного податку та декларація з податку на додану вартість. У вересні підприємством були здійснені наступні господарські операції:

a. відвантажена продукція на суму 6000,0 грн., в т.ч. ПДВ 1000,0 грн.;

b. придбані матеріали на виробництво на суму 24000,0 грн., в т.ч. ПДВ 4000,0 грн.;

c. одержана передоплата за продукцію в сумі 36000,0 грн., в т.ч. ПДВ 6000,0 грн.,

d. реалізовано товари зі складу на суму 2400,0 грн., в т.ч. ПДВ 400,0 грн.,

e. придбано обладнання, яке входить до складу ОФ й підлягає амортизації на суму 12000,0 грн., в т.ч. ПДВ 2000,0 грн.

Сума ПДВ, визначена платником в розмірі 400,0 грн., сплачена до бюджету 4 травня 2011р. Сума єдиного податку , визначена платником – 500 грн., сплачена до бюджету 4 червня 2011 р.

Тема: Контроль за правильністю справляння платежів за ресурси

1. Особливості податкового контролю при нарахуванні та сплаті земельного податку.

2. Контроль податкових органів за правильністю нарахування та сплати платежів за користування надрами.

 

Питання для самоконтролю

1. Хто є платником плати за землю?

2. У яких формах може стягуватись плата за землю?

3. Яким чином диференціюються ставки податку?

4. Які існують пільги по платі за землю?

5. Назвіть форму звітності з плати за землю і строки її подання.

6. Що є об’єктом оподаткування збором за користування надрами?

7. Який існує порядок обрахування та сплати збору за користування надрами?

8. Який існує базовий звітний період для обчислення збору за користування надрами?

Практичні завдання

Практичне завдання. На основі даних для виконання задачі провести камеральну перевірку податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності за 2011 рік, донарахувати підприємству орендну плату згідно з договором оренди № 001 від 01.01.2006р.

Вихідні дані.Державна установа подала до органу ДПІ податкову декларацію орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності за 2011 рік, де в додатку 1 зазначила, що згідно з договором оренди землі №000 від 31.12. 2009 р. земельна ділянка площею 138 м2. надана в користування Миколаївською міською радою строком на 1 рік. Разом з тим в ДПІ зареєстрований ще один договір оренди землі № 001 від 31.12.2009 р., згідно з яким в користування Миколаївською міською радою строком на 1 рік надано ще одна земельна ділянка площею 260 м2. Нормативна грошова оцінка даної земельної ділянки становить 21530,0 грн.

 

Тема: Контроль податкових органів у сфері майнового оподаткування

1. Організація обліку платників податків – власників транспортних засобів.

2. Особливості податкового контролю при застосуванні платниками пільг із податку.

 

Питання для самоконтролю

1. Хто є платниками податку з власників транспортних засобів?

2. Що є об’єктом оподаткування податком з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів?

3. Які транспортні засоби не є об’єктом оподаткування цим податком?

4. Назвіть пільги в оподаткуванні податком з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

 

Тема: Податковий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджетів місцевих податків і зборів

1. Особливості контрольної роботи за справлянням збору за парковку автотранспорту, ринкового збору, збору за видачу ордера на квартиру, курортного збору.

2. Контроль податкової служби за повнотою обліку платників місцевих податків та зборів.

 

Питання для самоконтролю

1. Хто є платниками збору за парковку транспортних засобів?

2. Як встановлюється ставка за паркову автотранспорту?

3. Який порядок справляння ринкового збору?

4. В якому розмірі стягується збір за видачу ордера на квартиру?

5. Хто є платниками курортного збору?

6. Які категорії громадян звільнені від сплати курортного збору?

7. Ким справляється курортний збір?

 

Тема 13. Митний контроль

1. Особливості митного контролю при сплаті ПДВ та акцизного збору суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

2. Податкові векселя. Контроль митних та податкових органів за своєчасним поданням податкових векселів та їхнім погашенням при проведенні зовнішньоекономічної діяльності.

 

Питання для самоконтролю

1. Як відбувається митний контроль при сплаті ПДВ та акцизного податку суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності?

2. Які особливості оформлення податкових векселів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності?

 

Модульний контроль

Питання для модульного контролю

Змістовний модуль 1

1. Відновить логічну послідовність проведення податкового контролю.

2. Кому підпорядковуються Державні податкові інспекції у районах та містах?

3. Хто очолює Державну податкову службу України?

4. Ким призначається на посаду та звільняється з посади Голова Державної податкової адміністрації України?

5. Які функції здійснює Державна податкова адміністрація України?

6. Які функції здійснюють Державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та держав

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...