Главная Обратная связь

Дисциплины:


Роз'яснення судового рішення1. Якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасни­ка судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз 'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

2. Суд розглядає заяву про роз 'яснення судового рішення протягом десяти днів з повідомленням особи, яка звернулася із заявою про роз 'яснення судового рішення, та учасників судового провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були на­лежним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви про роз 'яснення рішення.

3. Копія ухвали про роз 'яснення судового рішення не пізніше наступного дня після її постановлення надсилається особі, що звернулася із заявою про роз 'яснення судо­вого рішення, учасникам судового провадження, які не були присутні у судовому за­сіданні.

4. Ухвалу про роз 'яснення судового рішення або відмову у його роз 'ясненні може бути оскаржено в апеляційному порядку особою, яка звернулася із заявою про роз 'яснення судового рішення, та учасниками судового провадження.

1. Частина 1 коментованої статті передбачає обов'язок суду роз'яснити рішення. Роз'яснення рішення - це викладення рішення у більш ясній і зрозумілій формі. Здій­снюючи роз'яснення судового рішення, суд викладає більш повно і зрозуміло ті час­тини рішення, розуміння яких викликає труднощі, не вносячи змін до рішення по суті і не торкаючись тих питань, які не були предметом судового розгляду. Якщо фактично порушується питання про зміну рішення, або про внесення до нього нових даних, або про роз'яснення мотивів прийняття рішення, суд відмовляє в роз'ясненні рішення.

У ході роз'яснення рішення суд повинен тлумачити юридичні терміни, а не загаль­новживані слова.

Роз' яснено може бути лише таке судове рішення, яке набрало законної сили та не змінене й не скасоване на момент звернення за його роз'ясненням. У іншому разі суд відмовляє в його роз'ясненні, а якщо рішення змінено чи скасовано в певній частині, - роз'яснює його в тій частині, в якій рішення залишено без змін, а в решті відмовляє у роз'ясненні. Місцевий суд також не вправі роз'яснювати судові рішення апеляційної і касаційної інстанцій, у тому числі про зміну чи скасування рішень названого суду.

Суд роз'яснює рішення, ухвалу за заявою учасника судового провадження (напри­клад, обвинуваченого, потерпілого) або органу виконання судового рішення (напри­клад, кримінально-виконавчої інспекції).

Також судам слід мати на увазі, що практично не виключено звернення із заявою про роз' яснення чи виправлення рішення державного або іншого органу, на який по­кладено виконання рішення. У такому випадку питання про задоволення або відхи­лення цієї заяви необхідно вирішувати з урахуванням ступеня важливості та необхід­ності роз' яснення та їх впливу на можливість виконання рішення.Суд не наділений правом роз' яснювати рішення, ухвалу з власної ініціативи.

Роз'яснюючи вирок, ухвалу, суд не вправі змінювати зміст вироку, ухвали, тобто не має права змінювати зміст відомостей, викладених у вироку або ухвалі. Вимоги, які пред'являє кримінальний процесуальний закон до змісту ухвали або вироку, міс­тяться у статтях 372 і 374 КПК.

Тож у вирішенні питання про межі, в яких суд вправі діяти, надаючи роз'яснення рішення, ухвали, слід виходити з приписів статей 372, 374 КПК щодо змісту рішення, ухвали.

КПК не встановлює будь-яких обмежень строків подання заяв про роз'яснення рішення. Вирішуючи питання процедури розгляду заяв про роз' яснення чи виправ­лення рішення, суди повинні виходити з того, в якому порядку розглядалась справа, зокрема, з обставин справи, доводів, наведених у заяві, тощо.

2.Згідно з ч. 2 ст. 380 КПК роз'яснення рішення здійснюється, зокрема, за заявою особи протягом десяти днів. Питання про роз'яснення вирішується в судовому засі­данні.

Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання. Їхня неявка не перешкоджає розглядові заяви про роз'яснення судового рішення.

Слід мати на увазі, що повідомлення у кримінальному провадженні є процесуаль­ною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення від­повідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію (ч. 1 ст. 111 КПК). Зміст такого повідомлення повинен відповідати вимогам ст. 112 КПК.

Десятиденний строк розгляду заяви слід обчислювати згідно з правилами ст. 115 КПК.

3.Про роз'яснення вироку або ухвали суд виносить ухвалу. Ця ухвала повинна відповідати вимогам ст. 372 КПК.

Копія ухвали про роз'яснення судового рішення не пізніше наступного дня після її постановлення надсилається особі, що звернулася із заявою про роз'яснення судо­вого рішення, учасникам судового провадження, які не були присутні у судовому за­сіданні.

4.Як ухвала про роз'яснення судового рішення, так і ухвала про відмову у його роз'ясненні можуть бути оскаржені в апеляційному порядку особою, яка звернулася із заявою про роз'яснення судового рішення, та учасниками судового провадження, які відповідно ст. 393 КПК наділені правом подати апеляційну скаргу .

ГЛАВА 30

ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

§ 1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків

Стаття 381

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...