Главная Обратная связь

Дисциплины:


до наказу МОЗ України від 05.06.2012 р. № 420Діючий нормативно-правовий акт Наказ МОЗ № 420 Пропозиції громадських організацій щодо удосконалення діючого нормативно-правового акту наказ МОЗ № 420 Узгоджені пропозиції
Відповідно до статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», статті 30 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», абзацу першого підпункту 1 пункту 11 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317, та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ: Запропоновано виключити статті законів України та зі слатися тільки на назви законів, а також зі слатися на Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Писаренко О.)   Посилання на статті залишено, оскільки це передбачено нормативно правовими актами Міністерства юстиції України, які регулюють нормотворчу роботу. Посилання на запропоновані закону України підтримано    
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регулює механізм встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків. 1.1. Цей Порядок регулює механізм встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків та проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалід-ності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя. (Писаренко О.) 1.1. Прийнято, рішення викласти у такій редакції: Цей Порядок регулює механізм встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків та потребу у різних видах реабілітації.
1.3. Обов’язки медико-соціальних експертних комісій (далі - МСЕК) визначені Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердже-ним постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317. 1.3. Обов’язки медико-соціальних експертних комісій (далі - МСЕК) визначені Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердже-ним постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 та Наказом МОЗ України № 561 від 05.09.2011 р. (Писаренко О.) 1.3. Цю пропозицію узгоджено відхилити.
1.4. Медико-соціальна експертиза потерпілого здійснюється МСЕК у складі комісії відповід-но до пункту 10 Положення про медико-соці-альну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317, за наявності:     акта про нещасний випадок, пов‘язаний з виробництвом, за формою Н - 1, наведеною в додатку 4 до Порядку проведення розсліду-вання та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на вироб-ництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 (далі - Порядок); 1.4. Медико-соціальна експертиза потерпілого здійснюється МСЕК спеціалізованого профілю у складі комісії відповідно до пункту 10 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317, за наявності: (Писаренко О.), (Шубніков С.)   акта про нещасний випадок, пов‘язаний з виробництвом, за формою Н - 1, наведеною в додатку 4 до Порядку проведення розсліду-вання та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на вироб-ництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 (далі - Порядок), або відповідно Порядку, що діяв на момент нещасного випадку. (Писаренко О.) 1.4. Зазначену пропозицію узгодили вирішити таким чином: створювати спеціалізовану профпатологічну МСЕК у кожній області недоцільно, оскільки в окремих областях низький рівень захворюваності на профпатологію та низькій рівень виробничого травматизму. МОЗ буде дано доручення обласним центрам МСЕ з високим рівнем профпатології та виробничого травматизму створити відповідні спеціалізовані МСЕК для огляду зазначеного контингенту   Зазначена пропозиція буде врахована    
1.5.За наявності у потерпілого наслідків однієї травми чи про фесійного захворювання ступінь втрати професійної працездатності у відсотках визначається залежно від тяжкості, але не нижче першого значення, наведеного у Критеріях встановлення ступеня стійкої втрати професійно працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків, затверджених цим наказом. п.1.5 За наявності у інваліда (потерпілого) наслідків травми чи професійного захворювання ступінь втрати професійної працездатності у відсотках визначається залежно від тяжкості сумарного відсотка втрати професійної працездатності, наведеного у Критеріях працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків у підвищених небезпечних, тяжких та шкідливих підземних умовах праці затверджених цим наказом. (Шубніков С.) 1.5. Зазначений пункт вирішили доопрацювати громадською організацією «Мир»
1.6. При встановленні втрати професійної пра-цездатності у відсотках і потреби у додатко-вих видах допомоги МСЕК виходить тільки з наслідків виробничої травми або професій-ного захворювання та пов’язаних з ними станів. 1.6. При встановленні втрати професійної пра-цездатності у відсотках і потреби у додаткових видах допомоги МСЕК виходить тільки з нас-лідків виробничої травми або професійного захворювання та пов’язаних з ними станів, а також з урахуванням подальшого перебігу подій та течії захворювання і наслідків отриманої травми. (Писаренко О.) придбаних потерпілим супутніх хвороб за час медикаментозного профільного лікування та пов’язаних з ними станів. (Шубніков С.) 1.6. Зазначені пропозиції не враховані так як вони дублюють редакцію пункту 2.4 цього наказу.
п.1.7 Якщо травма пов’язана з виробництвом чи професійним захворюванням, що погіршили перебіг захворювання, на яке потерпілий страждав раніше, ступінь втрати професійної працездатності визначається, виходячи із спричинених ними порушень функцій організму з урахуванням тих, що були раніше. 1.7. Пункт не діє. Відділення Фонду ігнорує рекомендації. (Шубніков С.) 1.7. Не виконання Фондами зазначеного пункту не належить до компетенції МОЗ
п.1.8. Ступінь втрати професійної працездатності при повторних нещасних випадках на виробництві або нових професійних захворюваннях визначається за наслідками кожного з них окремо, незалежно від того, виникли вони в період роботи в одного роботодавця чи різних роботодавців. Це залежить від впливу наслідків трудових каліцтв чи професійних захворювань на здатність потерпілого виконувати професійну діяльність, що передувала повторному нещасному випадку або новому професійному захворюванню, з урахуванням результатів реалізації індивідуальної програми реабілітації потерпілого щодо відновлення професійної працездатності в попередній професії, його професійних знань та вмінь і у підсумку не може перевищувати 100 відсотків п.1.8. У разі встановлення одного або декількох професійних захворювань чи іншого ушкодження здоров’я у потерпілого, які він одержав, працюючи на одному (де кілька) підприємстві, МСЕК спеціалізованого профілю визначає ступінь втрати професійної працездатності по кожному професійному захворюванню (травмі) окремо, у тому разі враховуються набуті від медикаментозного лікування супутні хвороби чи інше ушкодження здоров’я окремо та враховує загальний процент втрати професійної працез датності, який за сукупністю не може перевищувати 100 відсотків (Шубніков С.) п. 1.8. Це питання вирішено при обговоренні пропозицій до п. 1.4.
п.1.9За наявності у потерпілого наслідків, спричинених двома або більше травмами або про фесійними захворюваннями, ступінь втрати професійної пра цездатності встановлюється: при І групі інвалідності - не вище 100%; при ІІ групі інвалідності - не вище 85%; при ІІІ групі інвалідності - не вище 65%. У випадках невизнання потерпілого інвалідом сумарний відсоток втрати професійної працездатності не повинен перевищувати 40%. п.1.9 У випадках, коли в наслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання наста ло різко виражене обмеження життєдіяльності, що призвело до різко вираженої соціальної дезадаптації,та потреби у постій ному сторонньому догляді або до помозі встановлюється 100 % втра ти професійної працездатності. У випадках, коли внаслідок тру дового каліцтва чи професійного захворювання настало різко вира жене обмеження життєдіяльності, яке призвело до вираженої соціальної дезадаптації, але вка зані порушення не викликають потреби в постійному сторон ньому догляді чи допомозі і потер пілий може виконувати роботу в пристосованих умовах, втрата професійної працездатності становить від 80 до 70 %. У випадках, коли внаслідок трудового каліцтва чи професій ного захворювання настає значне зниження можливостей соціальної адаптації з урахуванням соціального фактору та наявності робочих місць, встановлюється: а) 60 – 50 % при втраті працездат ності за основною професією та можливостях працевлаштування потерпілого на роботі з нижчою кваліфікацією; б) 40 – 30 %, якщо потерпілого можливо використовувати на роботі за своєю професією, але при змінах умов праці та зниженні заробітної плати. У разі відсутності підстав для вста новлення групи інвалідності, але стан здоров’я потерпілого потребує незначного обмеження виконувальної роботи, що призводить до незначного зни ження заробітку, МСЕК вста новлює йому до 25 % втрати професійної працездатності.(Шубніков С.) п.1.9. Скасування першої А і першої Б групи не належить до компетенції МОЗ оскільки це є нормою Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»
ІІ. Встановлення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках. 2.1. Ступінь втрати професійної працездатності у відсотках встановлюється, виходячи з наслідків ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання з урахуванням професійних здібнос тей, що є у потерпілого, клініко-функціональних можливостей і важливих професійних якостей, які дозволяють продовжувати виконання роботи за попередньою професією до нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання. Враховуються зни ження кваліфікації, зменшення обсягу виконуваної роботи та важкість праці в звичайних, спеціально створених виробничих або інших умовах, ступінь втрати професійної працездатності встановлюється в межах від 5 до 100 відсотків. 2.1 При встановленні ступіня втрати професійної працездат ності у відсотках МСЕКспеціалізованого профілюу кожному конкретному випадку визначає ступінь та тяжкість порушення функцій організму, а при відсутності органу – ступінь компенсації втрачених функцій, можливість потерпілим виконувати роботу за певною професією або роботу однакову за кваліфікацією та оплатою, зокрема, можливість виконувати роботу в звичайних або спеціально створених умовах за основною професією чи близькою до неї за кваліфікацією. Ступінь втрати професійної працездатності встановлюється в межах від 5 до 100 відсотків. (Шубніков С.) 2.1. При детальному обговоренні пропозиції за взаємною згодою пункт залишено без змін.
2.2.1. Клініко-функціональні критерії включа-ють: - характер і важкість травми, професійного захворювання; - особливості перебігу патологічного процесу, зумовленого нещасним випадком на вироб-ництві або професійним захворюванням (регресуючий, прогресуючий, стабільний); - характер (вид) порушень функцій організму; - ступінь порушень функцій організму (значно виражений, виражений, помірний, легкий); клінічний і реабілітаційний прогнози; професійні здібності; клініко-трудовий прогноз. 2.2.1 Клінико-функціональні критерії включають: Характер і важкість травми, професійного захворювання; Особливості перебігу патологічного процесу, зумовленого нещасним випадком на виробництві, або професійним захворюванням (регресуючий, прогресуючий,стабільний); Харак тер (вид) порушень функцій організму, ступінь порушень функцій організму (значно виражений, виражений, помірний, легкий); Клінічний і реабілітаційний прогнози; Професійні здібності; Клінико-трудовой прогноз; Скарги, пропозиції потерпілого, довіреної особи. (Шубніков С.)   п. 2.2.1. При обговоренні пропозиції дано роз‘яснення, що у випадку не урахування побажання потерпілого він має право на оскарження рішення МСЕК відповідно до законодавства.
2.2.3. При визначенні ступеня втрати профе-сійної працездатності у відсотках враховуєть-ся вираженість порушень функцій організ-му потерпілого, що призводять до обмежен-ня здатності до трудової діяльності та інших категорій життєдіяльності. 2.2.3. Умови передбачені даним пунктом не виконуються. (Писаренко О.)   2.2.3 При визначенні ступеня втрати професійної працездатно сті у відсотках враховується вира женість порушень функцій організ му потерпілого, що призводять до обмеження виконання умов основної професії, з якої стався нещасний випадок або професійне захворювання, в подальшому здатність до трудової діяльності на інших професіях та в інших категоріях життєдіяльності з урахуванням пропозицій потерпілого. (Шубніков С.) 2.2.3. Пропозиція врахована частково за взаємною згодою. Пункт викласти у такій редакції: При визначенні ступеня втрати професійної працездатності у відсотках враховується вира женість порушень функцій організ му потерпілого, що призводять до обмеження виконання умов основної професії, з якої стався нещасний випадок або професійне захворювання та інших категоріях життєдіяльності.
2.3. Група інвалідності при наслідках вироб-ничої травми та професійному захворюванні встановлюється залежно від видів порушення функцій організму людини, критеріїв життє-діяльності відповідно до Інструкції про вста-новлення груп інвалідності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 вересня 2011 року № 561, заре-єстрованої в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2011 року за № 1295/20033 (далі - Інструкція про встановлення груп інвалід-ності). 2.3. Група інвалідності при наслідках вироб-ничої травми та професійному захворюванні встановлюється залежно від видів порушення функцій організму людини, критеріїв життє-діяльності відповідно до Інструкції про вста-новлення груп інвалідності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 вересня 2011 року № 561, заре-єстрованої в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2011 року за № 1295/20033 (далі - Інструкція про встановлення груп інвалід-ності). МСЕК(і) здійснюють у межах своїх повнова-жень контроль за поліпшенням соціального стану інвалідів та наданням пільг; (Писаренко О.) 2.3. Група інвалідності при наслідках виробничої травми та професійному захворюванні встановлюється залежно від видів порушення функцій організму людини, прив’язаних до основної професії, з якої стався нещасний випадок або професійне захворювання встановлення рівня обмеження життєдіяльності, відповідно до удосконаленої Інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої наказом МОЗ України від 05 вересня 2011 року № 561, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2011 року за № 1295/20033 (далі - Інструкція про встановлення груп інвалідності). (Шубніков С.) 2.3. При обговоренні пропозицій представникам громадських організацій шахтарів інвалідів роз‘яснено, що нормативно правові акти МОЗ, які зареєстровано у Мінюсті обов‘язкові для виконання МСЕК у разі порушення законодавства потерпілий має право на оскарження відповідно до діючого законодавства.
2.4. При виникненні у потерпілого від профе-сійного захворювання або трудового каліцтва тяжчого загального захворювання, етіологічно не пов’язаного з ними, встановлюється тяжча група інвалідності, а причина інвалідності і відсотки втрати професійної працездатності залишаються попередні.   При виникненні у потерпілого внаслідок про-фесійного захворювання або трудового каліц-тва тяжчого захворювання, що етіологічно з ними пов’язане або є їх ускладненням, що підтверджене формою № 088/о закладу охоро-ни здоров’я про поступовий розвиток усклад-нень, група інвалідності та відсотки втрати професійної працездатності підвищуються як за наслідком професійного захворювання або трудового каліцтва.   2.4. При виникненні у потерпілого від профе-сійного захворювання або трудового каліцтва тяжчого загального захворювання, етіологічно не пов’язаного з ними, встановлюється тяжча група інвалідності, а причина інвалідності і відсотки втрати професійної працездатності залишаються попередні, а причина інвалідності встановлюється на вибір хворого (відповідно до п.2.4 Наказу МОЗ №561) або вказуються дві причини інвалідності (згідно п.1 Постанови КМУ № 321 від 05.04.12 р.). (Писаренко О.)   При виникненні у потерпілого внаслідок про-фесійного захворювання або трудового каліц-тва тяжчого захворювання, що етіологічно з ними пов’язане або є їх ускладненням, що під-тверджене формою № 088/о закладу охорони здоров’я про поступовий розвиток ускладнень, група інвалідності та відсотки втрати професій-ної працездатності підвищуються як за наслід-ком професійного захворювання або трудового каліцтва, та відповідно законодавства вішкодо-вуються всі додаткові медичні рекомендації та призначення. (Писаренко О.) 2.4. Пропозиція буде врахована. Зазначений пункт буде викладено в такій редакції: При виникненні у потерпілого від професійного захворювання або трудового каліцтва тяжчого загального захворювання, етіологічно не пов’язаного з ними, встановлюється тяжча група інвалідності, а відсотки втрати професійної працездатності залишаються попередні та причина інвалідності встановлюється на вибір хворого (відповідно до п.2.4 Наказу МОЗ № 561). - «або вказуються дві причини інвалідності (згідно п.1 Постанови КМУ № 321 від 05.04.12 р.).» - зазначена норма наказу не врахована, тому що дві причини інвалідності вказуються у випадку коли одна з них є «інвалід з дитинства», що передбачено Законом України   Пропозиція не врахована так як відшкодування інших витрат, викликаних ушкодженням здоров‘я відноситься до компетенції Фонду.
п.2.7 Зміна професії потерплого на виробництві проводиться на підставі виробничих показників щодо складності та обсягу його роботи у зв’язку з перенесеною травмою або професійним захворюванням. п.2.7 Зміна професії потерплого на виробництві у зв’язку з перене сеною травмою або професійним захворюванням проводиться на підставі висновків МСЕК спеціалі зованого профілю відповідно до стану здоров’я і його можливостей виконувати роботу, з якої стався нещасний випадок або професійне захворювання або переведення на легшу роботу з обов’язковою рекомендацією рабо тодавцю на працевлаштування. (Шубніков С.) 2.7. Редакцію пункту залишено без змін, авторам пропозиції роз‘яснено, що всі пункти нормативного акту виписані для МСЕК, а редакція пункту наказу враховує пропозицію громадських організацій
2.9. Потерпілому на виробництві, який уперше звернувся до МСЕК, відсотки втрати професійної працездатності встановлюються з дати надходження документів до МСЕК, незалежно від дати встановлення факту виникнення професійного захворювання або трудового каліцтва. 2.9. Потерпілому на виробництві, який уперше звернувся до МСЕК, відсотки втрати професій-ної працездатності встановлюються з дати надходження документів до МСЕК, незалежно від дати встановлення факту виникнення професійного захворювання або трудового каліцтва. Якщо строк переогляду особи пропущено з поважних причин, відсотки втрати працездат-ності поновлюються МСЕК з дня її зупинення, але не більш ніж за три роки. (Писаренко О.) 2.9. Пропозицію враховано.
2.10. Група інвалідності потерпілому внаслі-док виробничої травми або професійного захворювання встановлюється безстроково у випадках, передбачених Інструкцією про встановлення груп інвалідності   Ступінь втрати професійної працездатності потерпілому у відсотках встановлюється без-строково незалежно від віку у випадку анато-мічних дефектів, стійких необоротних морфо-логічних змін та розладу функцій органів і систем організму, неефективності реабіліта-ційних заходів, несприятливого прогнозу відновлення працездатності внаслідок нещас-ного випадку на виробництві або професій-ного захворювання зі стійким порушенням професійних здібностей.   2.10. Інструкцією про встановлення груп інвалідності, п.1.16 Наказу МОЗ № 561 від 05.09.2011 р. (Писаренко О.) 2.10. Група інвалідності потерпілому внаслідок виробничої травми або професійного захворю вання встановлюється безстроково у випадках, передбачених удоско наленою Інструкцією про встанов лення груп інвалідності, та особам, які мають право на пенсію за пільговим пенсійним забезпеченням відповідно списку пільгових професій №1 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 року № 162, при наданні довідки з пенсійного фонду про право на пільгову пенсію. (Шубніков С.)     ІПР для осіб, яким встановлено групу інвалідності та процент втрати працездатності без зазначення строку переогляду (безстроко-во) складається тільки за письмовою згодою (заяві) потерпілого. Потерпілим внаслідок виробничої травми або професійного захворювання групу інвалід-ності яким встановлено безстроково до набран-ня чинності Наказу МОЗ № 420 від 05.06.2012 р. мають право відмовитись від всієї індивіду-альної програми реабілітації в цілому, та отри-мувати додаткові види медичної та соціальної допомоги в межах його індивідуальної програ-ми реабілітації відповідно до ст.23 ЗУ «Про реабілітацію інвалідів в Україні». Особи, які були оглянуті МСЕК і термін дії інвалідності встановлено безстроково або не закінчився до 1 січня 2007, року отримують технічні та інші засоби реабілітації на підставі висновку ЛКК. (Писаренко О.) 2.10. Залишено без змін.   2.10. Проводяться консультацію у юристів.   Зазначені пропозиції відносяться до іншого нормативно-правового акту, а саме постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 757. Запропоновано громадським організаціям розглянути на сайті обговорення МОЗ України проект внесення змін до зазначеної постанови та надати свої пропозиції протягом місяця.
2.11. Потреба потерпілих у медичній та соці-альній допомозі, в тому числі у лікуванні, медичній реабілітації, забезпеченні лікарськи-ми засобами та виробами медичного призна-чення, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками, санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації (протези, ортези, ортопедичне взуття, палиці, милиці, коляски інвалідні, протипролежневі матраци та подушки тощо), окулярами, очним протезуванням, контактними лінзами, зубним протезуванням, спеціальним медичним догля-дом, постійним стороннім доглядом, побуто-вим обслуговуванням, слуховими апаратами, додатковим харчуванням, та інших видах допомоги встановлюється на визначений термін, у тому числі особам пенсійного віку. 2.11. Потреба потерпілих у медичній, соціаль-ній та соціально-побутовій допомозі, в тому числі у лікуванні, медичній, фізичній та інших видах реабілітаційних заходів (реабілітації), забезпеченні медикаментозним лікуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, постільною та натільною білиз-ною, постільними речами, гігієнічними вироба-ми, перуками, санаторно-курортним лікуван-ням (з супроводжуючою особою на весь строк лікування для інвалідів з ураженням спинного мозку), технічними та іншими засобами реабі-літації (протези, ортези, тутори, корсети, орто-педичне взуття, палиці, милиці, параподіуми, коляски інвалідні, протипролежневі матраци та подушки, тренажери, протезування автомобі-лем, гараж тощо), окулярами, очним протезу-ванням, контактними лінзами, зубним проте-зуванням, спеціальним медичним доглядом, постійним стороннім доглядом, побутовим обслуговуванням (інвалідам I-ої групи встановлюють висновком МСЕК тількивстановлення спеціального медичного догляду (відповідно п.4 ст.34 ЗУ ФССНВУ №1105-XIV)), слуховими апаратами, додатковим харчуванням, та інших видах допомоги встановлюється на строк визначеної групи інвалідності або довічно, у тому числі особам пенсійного віку. Додаткове харчування, яке призначається додатково до існуючих дієт, коли не в повній мірі задовольняються потреби організму хво-рого в харчових речовинах та енергії) згідно висновку МСЕК компенсуються у випадках: а) коли при перебуванні хворого в стаціонарі або спеціалізованому реабілітаційному закладі виникає потреба у лікувальному харчуванні, яке цей заклад не може забезпечити; б) занепаду харчування II чи III ступеня у інвалідів I-II групи; в) коли у потерпілого внаслідок морфо-функці-ональних змін, що настали через трудове каліцтво чи професійне захворювання має місце надмірна втрата поживних речовин, яка підтверджується функціональними методами дослідження; г) для задоволення підвищеної потреби організму потерпілих в енергії і харчових речови-нах; д) для попередження розвитку недостатності незамінних харчових речовин, використання лікувально-профілактичних властивостей окремих харчових продуктів, що перешкоджає прогресуван-ню ряду професійних захворювань і наслідків важких травм і сприятиме реабілітації потерпілих та інвалідів. Додаткове харчування за висновком МСЕК призначається на конкретно встановлений термін або довічно за раціоном харчування, який складає дієтолог чи лікуючий лікар. Неможливість забезпе-чення потерпілого додатковим харчуванням у ліку-вально-профілактичному або реабілітаційному закладі підтверджується довідкою за підписом головного лікаря (директора). А також критеріям відповідно Положень постанови ФССНВУ № 54 від 19.06.2003 р., які рекомендовані Проблемною комісією "Наукові основи гігієни харчування" Міністерства охорони здоров'я України (протокол N 1 від 17.01.2003 року). Всі інші додаткові види допомоги призначаються потерпілим за критеріями, визначеними пп.4.5-4.13 Наказу МОЗ № 212. Необхідно врахувати критерії визначені у Законо-давчих актах, які мають вищу юридичну силу а не підзаконних Наказах та Постановах. Річ йде про критерії надання побутового обслуговування. Законом ФССНВУ № 1105-XIV передбачено що побутовий догляд (прибирання квартири, прання й т.п.), Наказом МОЗ № 212 та Постановою ФССНВУ № 41 встановлюються інші критерії надання побутового обслуговування (відсутність централізованого водопостачання, опалення, каналізації, громадського транспорту тощо). (Писаренко О.) 2.11.Потреба потерпілих у безоплатній медичній та соціальній допомозі, в тому числі у лікуванні, медичній реабілітації, забезпеченні лікарськими засобами та вироба ми медичного призначення, натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками, санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації (протези, ортези, ортопедичне взуття, палиці, милиці, коляски інвалідні проти пролежневі матраци та подушки тощо), окулярами, очним протезу ванням, контактними лінзами, зубним протезуванням, спеціальним медичним доглядом, постійним стороннім доглядом, побутовим обслуговуванням, слуховими апаратами, додатковим харчуван ням, та інших видах допомоги встановлюється на визначений термін, а особам пенсійного віку та тим, які мають право на пенсію за пільговим пенсійним забезпеченням – безстроково за виключенням виробів медичного призначення та засобів реабілітації, призначаються на термін, визначений у довідці МСЕК. (Шубніков С.) 2.11. Враховано пропозицію. Пункт викласти в такій редакції: Потреба потерпілих у медичній та соціальній допомозі, в тому числі у лікуванні, медичній та інших видах реабілітації, забезпеченні лікарськими засобами та виробами медичного призначення, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками, санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації (протези, протези, ортопедичне взуття, палиці, милиці, коляски інвалідні, протипролежневі матраци та подушки тощо), окулярами, очним протезуванням, контактними лінзами, зубним протезуванням, спеціальним медичним доглядом, постійним стороннім доглядом, побутовим обслуговуванням, слуховими апаратами, додатковим харчуванням, та інших видах допомоги встановлюється на визначений термін, у тому числі особам пенсійного віку.   Запропоновані доповнення у перелік технічних та інших засобів реабілітації не передбачено законодавством України, а саме Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»   Питання додаткового харчування потребує додаткових консультацій з юристами та Інститутом профпатології   Критерії побутового обслуговування необхідно привести у відповідність до Закону ФССНВУ № 1105-XIV постанову ФССНВУ № 41, що не належить до компетенції МОЗ   2.11. Надано роз‘яснення, що «визначений термін» - це може бути і безстроковий.    
2.12. При встановленні ступеня втрати профе-сійної працездатності потерпілого у відсотках визначається потреба його в медичній, соці-альній та професійній реабілітації.   Рішення МСЕК щодо потреби потерпілого в медичній, соціальній та професійній реабіліта-ції приймається з урахуванням реабілітацій-ного потенціалу та прогнозу, потенційних спроможностей і здатностей потерпілого здійснювати професійну, побутову та громад-ську діяльність і оформлюється у вигляді складання індивідуальної програми реабіліта-ції (далі - ІПР) в результаті нещасного випад-ку на виробництві або професійного захворю-вання. У ІПР визначаються конкретні види, форми, обсяги необхідних реабілітаційних заходів і строки їх виконання, які не можуть бути меншими, ніж визначені Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 року № 1686.   Контроль за виконанням ІПР здійснюють МСЕК спільно з представниками Фонду.   2.12. При встановленні ступеня втрати профе-сійної працездатності потерпілого у відсотках визначається потреба його в медичній, соціаль-ній та професійній та інших видах реабілітації. (Писаренко О.)     Рішення МСЕК щодо потреби потерпілого в медичній, соціальній та професійній реабіліта-ції приймається з урахуванням реабілітацій-ного потенціалу та прогнозу, потенційних спроможностей і здатностей потерпілого здійснювати професійну, побутову та громад-ську діяльність і оформлюється у вигляді скла-дання індивідуальної програми реабілітації (далі - ІПР) в результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (Форму ІПР постраждалого і порядок її запов-нення затверджує МОЗ). У ІПР визначаються конкретні види, форми, обсяги необхідних реабілітаційних заходів і строки їх виконання, які не можуть бути меншими, ніж визначені Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою КМУ від 08.12.2006 року № 1686. (Писаренко О.)     У ІПР визначаються конкретні види, форми, обсяги необхідних реабілітаційних заходів і строки їх виконання, які не можуть бути мен-шими, ніж визначені Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердже-ною постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 року № 1686, та не можуть не виконуватися по деяких призначеннях більш ніж 3-6 місяців. Потерпілий має право відмовитись від будь якого виду, форми та обсягу реабілітаційних заходів або від усієї програми в цілому та отримувати необхідні види й технічні засоби додаткової допомоги та реабілітації в межах індивідуальної програми реабілітації затвер-дженої КМУ згідно висновку (довідки) МСЕК про потребу у додаткових видах медичної та соціальної допомоги. Медико-соціальні експертні комісії мають право подавати державним органам матеріали для вжиття відповідних заходів стосовно посадових осіб Фонду ССНСУ, підприємств, установ, організацій, які ущімлюють права інвалідів. Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність і обгрунтованість направлення грома-дян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу. Якщо голова або окремі члени комісії не згодні з прийнятим рішенням, то до акта огляду вноситься їх окрема думка і акт у триденний строк подаєть-ся Кримській республіканській, обласній або центральній міській комісії, яка приймає відповідне рішення. При не своєчасному виконанні або пов-ному ігноруванні представником (ами) Фонду рекомендацій МСЕК, визначених у ІПР потерпілого, винна особа несе кримі-нальну відповідальність (Писаренко О.) п.2.12Коригування виконання ІПР здійснюється за рекомендацією МСЕК спільно з представниками Фонду, або за заявою потерпілого. (Шубніков С.) 2.12. Пропозицію враховано.     Залишається без змін. Індивідуальна програма реабілітації інваліда передбачена Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» і складається МСЕК лише в випадках визнання постраждалого інвалідом.   Зазначена пропозиція врахована в постанові Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 757.   Ця норма передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1317   ст. 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»   Зазначена пропозиція врахована в постанові Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 757.    
2.13.2. При повній втраті здатності потерпі-лого на виробництві до самообслуговування та потреби у постійному сторонньому догляді чи допомозі (І-А чи I-Б група інвалідності) встановлюються 85 - 100 відсотків втрати професійної працездатності. 2.13.2. При повній або частковій втраті здатності потерпілого на виробництві до самообслуговування та потреби у постійному сторонньому догляді чи допомозі (І-А чи I-Б група інвалідності) встановлюються 85 - 100 відсотків втрати професійної працездатності. (Писаренко О.) п.2.13.2 Внаслідок друдового каліцтва чи професійного захворювання, якщо настало різко виражене обмеження життєдіяль ності, що призвело до різко вираженої соціальної дезадаптації та потреби у постійному сторон ньому догляді або допомозі встано влюється 100 відсотків втрати професійної працездатності. (Шубніков С.) 2.13.2. Узгоджено залишити без змін
2.13.3. При виражених порушеннях функцій організму, що призводять до значного обме-ження життєдіяльності за умови збереження здатності до самообслуговування, та відсут-ності потреби в постійному сторонньому догляді чи допомозі (ІІ група інвалідності) і можливості виконання професійної діяльності лише у спеціально створених виробничих умовах ступінь втрати професійної працездат-ності встановлюється в межах 65 - 80 відсотків. 2.13.3. При порушеннях функцій організму, що призводять до значного обмеження життєдіяль-ності за умови збереження здатності до само-обслуговування, та відсутності потреби в постійному сторонньому догляді чи допомозі (ІІ група інвалідності) і можливості виконання професійної діяльності лише у спеціально створених виробничих умовах ступінь втрати професійної працездатності встановлюється в межах 65 - 80 відсотків. (Писаренко О.) п.2.13.3Увипадках, коли внаслідок друдового каліцтва чи професій ного захворювання настало різко виражене обмеження життєдіяль ності, яке призвело до вираженої соціальної дезадаптації, але вказа ні порушення не викликають потреби в постійному сторон ньому догляді чи допомозі і потерпілий може виконувати роботу в пристосованих умовах, втрата професійної працездатності становить 80 – 70 відсотків. (Шубніков С.) 2.13.3. Узгоджено залишити без змін.
п.2.13.4 При помірно виражених порушеннях функцій організму (ІІІ група інвалідності), якщо потерпілий може у звичайних виробничих умовах виконувати професійну працю з вираженим зниженням кваліфікації або із зменшенням обсягу виконуваної роботи, або якщо він втратив здатність продовжувати професій ну діяльність внаслідок помірного порушення функцій організму, але може у звичайних виробничих умовах продовжувати професійну діяльність нижчої кваліфікації, ступінь втрати професійної працездатності встановлюється в межах 30 – 60 відсотків. п.2.13.4У випадках, коли внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання настає значне зниження можливостей соціальної адаптації з урахуванням соціального фактору та наявності робочих місць встановлюється: а) 60 – 50 відсотків при втраті працездатності за основною професією та можливостях працевлаштування потерпілого на роботі за нижчою кваліфікацією, та продовження трудового стажу за професією, з якої він став інвалідом; б) 30 – 40 відсотків, якщо потерпілого можливо використовувати на роботі за своєю професією, але при змінах умов праці та зниження заробітної плати. (Шубніков С.) 2.13.4. Враховано. Пункт викласти в такій редакції: При помірно виражених порушеннях функцій організму (ІІІ група інвалідності), якщо потерпілий може у звичайних виробничих умовах виконувати професійну працю з вираженим зниженням кваліфікації або із зменшенням обсягу виконуваної роботи, або якщо він втратив здатність продовжувати професій ну діяльність внаслідок помірного порушення функцій організму, але може у звичайних виробничих умовах продовжувати професійну діяльність нижчої кваліфікації, ступінь втрати професійної працездатності встановлюється з урахуванням зниження соціальної адаптації в межах 30 – 60 відсотків.
2.13.5. При невстановленні інвалідності потерпілому на виробництві, якщо він може у звичайних виробничих умовах виконувати професійну працю з помірним або незначним зниженням складності робіт, або із зменшенням обсягу виконуваної роботи, або при зміні умов праці, що призводять до зниження заробітку, або якщо виконання його професійної діяльності вимагає більшого навантаження, ніж раніше, відсотки втрати професійної працездатності не повинні перевищувати 25 відсотків, а при поєднанні декількох травм або професійних захворювань - 40 відсотків. п.2.13.5 Якщо внаслідок трудового каліцтва або іншого ушкодження здоров’я немає підстав для встановлення групи інвалідності, але за станом здоров’я потерпілий потребує незначного обмеження виконуваної роботи, що призводить до незначного зниження заробітку, МСЕК встановлює до 25 відсотків втрати професійної працездатності. (Шубніков С.) 2.13.5. Узгоджено залишити без змін.
2.14. Строки повторного проведення медико-соціальної експертизи МСЕК потерпілих та порядок оскарження їх рішень визначаються відповідно до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317. п. 22. Постанови КМУ від 03.12.2009 №1317 Повторний огляд інвалідів з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій організму з метою визначення ефективності реабілітаційних заходів, стану здоров'я і ступеня соціальної адаптації проводиться раз на один - три роки.   Повторний огляд інвалідів, а також осіб, інвалідність яких встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться раніше зазначеного строку за заявою такого інваліда, інших заінтересованих осіб у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності або за рішенням суду чи прокуратури.   Особам, що звертаються для встановлення інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду у разі наявності вроджених вад розумового чи фізичного розвитку, анатомічних дефектів, стійких необоротних морфологічних змін та розладу функцій органів і систем організму, неефективності реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливого прогнозу відновлення працездатності з урахуванням реальних соціально-економічних обставин у місці проживання інваліда, а також інвалідам, у яких строк переогляду настає після досягнення шістдесяти років - у чоловіків та п'ятдесяти п'яти років - у жінок. 22. Повторний огляд потерпілих на виробництві з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій організму з метою визначення ефективності реабілітаційних заходів, стану здоров'я і ступеня соціальної адаптації проводиться раз на один - три роки. (Писаренко О.)   Повторний огляд інвалідів, а також осіб, інвалідність яких встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться раніше зазначеного строку за заявою такого потерпілого, інших заінтересованих осіб (якщо аргументи, що викладені в заяві визнані обгрунтованими або при виявленні фактів необгрунтованого рішення МСЕК чи винесенні рішення на підставі підробних документів) у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності або за рішенням суду чи прокуратури згідно діючому законодавству. (Писаренко О.)   Особам, що звертаються для встановлення ступеню втрати професійної працездатності, відсоток працездатності та група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду у разі наявності вроджених вад розумового чи фізичного розвитку, анатомічних дефектів, стійких не оборотних морфологічних змін та розладу функцій органів і систем організму, неефективності реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливого прогнозу відновлення працездатності з урахуванням реальних соціально-економічних обставин у місці проживання інваліда, а також інвалідам, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого ст.26 ЗУ «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування». (Писаренко О.)   22. Буде враховано при внесенні змін до постанови КМУ від 03.12.2009 №1317     Враховано частково: Повторний огляд інвалідів та потерпілих на виробництві, а також осіб, інвалідність, ступінь втрати працездатності яких встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться раніше зазначеного строку за заявою цієї особи, інших заінтересованих осіб, у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності або за рішенням суду чи прокуратури, у тому числі у разі проведення медико-соціальної експертизи на підставі підробних документів.   Враховано частково. Пропозиція щодо Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 року № 162, при наданні довідки з пенсійного фонду про право на пільгову пенсію – проводиться консультація з юристами

 

Начальник відділу медико-соціальної експертизи Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги, заступник голови міжвідомчої робочої групи С.Черняк
Головний спеціаліст відділу медико-соціальної експертизи Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги, секретар засідання робочої групи М.Лисаківська

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...