Главная Обратная связь

Дисциплины:


Філософія Нового часу та німецька класична філософія147. Як називається картина світу, вибудувана у філософії Нового часу?

Механістична

148. Формуванню якої картини світу сприяло утвердження суб’єкт-об’єктної парадигми у філософії Нового часу?

механістичної

149. З чим пов'язаний розвиток філософії у Новий час?

Індустріальна цивілізація, акцентуючи увагу на цінності знання, географічні відкриття, розвиток індустрії

150. Які гносеологічні течії були головними у філософії Нового часу?

Емпіризм, раціоналізм, сенсуалізм

151. Хто був представником емпіризму у філософії Нового часу?

Бекон, І. Кант, Гоббс

152. Хто був представником раціоналізму у філософії Нового часу?

Р. Декарт, Г. В. Лейбніц, Спіноза– раціоналізм

153. Хто був представником сенсуалізму у філософії Нового часу?

Дж. Лок, Дж. Берклі, Девід Г'юм

154. Якої позиції дотримується емпіризм?

Пізнання повинно спиратися на досвід

155. Представником якої позиції у філософії був Бекон?

емпіризм

156. Представником якої позиції у філософії був Декарт?

раціоналізм

157. Представником якої позиції у філософії був Спіноза?

раціоналізм

158. Представником якої позиції у філософії був Ляйбніц?

раціоналізм

159. Представником якої позиції у філософії був Лок?

сенсуалізм

160. Представником якої позиції у філософії був Г’юм?

сенсуалізм

161. Якому методу пізнання необхідно слідувати за Беконом?

індуктивний

162. Як називається гносеологічна позиція, яка вважає, що процес пізнання розпочинається із відчуттів?

Сенсуалізм.

163. Як називається гносеологічна позиція, яка вважає, що в розумі людини є вроджені ідеї?

раціоналізм

164. Якому методу пізнання необхідно слідувати за Декартом?

дедукції

165. Хто були представники сенсуалізму у філософії Нового часу?

Дж. Лок, Дж. Берклі, Девід Г'юм

166. Що є критерієм істини за Декартом?

розум

167. Як називається метод пізнання, який закликає виводити загальні положення із одиничних явищ?

Індуктивний метод

168. Як називається метод пізнання, який закликає одиничні положення виводити із загальних ідей розуму?

Дедуктивний метод

169. Хто із новочасних філософів є автором праці «Метафізичні роздуми»?

Декарт

170. Хто із новочасних філософів є автором праці «Новий Органон»?

Ф. Бекон

171. Хто із новочасних філософів є автором праці «Етика, доведена геометричним методом»?

Спіноза

172. Як називав Бекон різні догми попередніх теорій і філософій, які виникають внаслідок некритичного запозичення їх ідей?

Ідоли театру

173. Як називав Бекон забобони суспільних відносин, які є наслідком розмов - випадкового і неправильного вживання слів, промов тощо?

Ідоли площі174. Хто є автором вислову «Мислю, отже існую»?

Декарт

175. Як називав Бекон спотворені уявлення про дійсність, пов’язані з суб’єктивністю сприйняття довкілля?

Ідоли печери

176. Що Бекон називав «ідолами печери»?

спотворені уявлення про дійсність, пов’язані з суб’єктивністю сприйняття довкілля

177. Що Бекон називав «ідолами ринку»?

забобони суспільних відносин, які є наслідком розмов - випадкового і неправильного вживання слів, промов тощо

178. Що Бекон називав «ідолами театру»?

різні догми попередніх теорій і філософій, які виникають внаслідок некритичного запозичення їх ідей

179. Хто з новочасних філософів вважав, що поняття причини - це психологічна звичка?

Кант

180. Скільки правил методу наводить Декарт у праці «Роздуми про метод»?

4

181. Хто був прихильником монізму у поглядах на субстанцію в епоху Нового часу?

Спіноза

182. Хто був прихильником плюралізму у поглядах на субстанцію в епоху Нового часу?

Ляйбніц

183. Хто був прихильником дуалізму у поглядах на субстанцію в епоху Нового часу?

Декарт

184. Що Декарт вважав головним атрибутом тілесної субстанції?

протяжність

185. Хто з новочасних філософів заклав основи психофізичного паралелізму?

Ляйбніц

186. Представником якої позиції можна вважати Декарта?

Деїзм

187. Представником якої онтологічної позиції був Спіноза?

Пантеїзм

188. Яке питання є ключовим у «Критиці чистого розуму» І. Канта:

Як можливе достовірне наукове знання? Як можлива метафізика?

189. Як називається позиція, згідно якої Бог створив світ і не втручається в нього?

Деїзм

190. Хто з новочасних філософів є автором праці «Монадологія»?

Ляйбніц

191. Хто є автором вислову «Монада є дзеркалом Всесвіту»?

Ляйбніц

192. Хто є автором принципу «напередвстановленої гармонії»?

Лейбніц

193. У якій праці Кант шукає відповідь на питання «як можлива метафізика»?

«Критика чистого розуму»

194. Чим для Канта виступали простір і час?

апріорні форми чуттєвості. Суб'єктивні форми чуттєвості людини

195. Що означає термін апріорний?

до досвідний

196. Що означає термін апостеріорний?

після досвідний

197. В якій праці Кант розглядає питання «Що я повинен робити?»

"Критика практичного розуму"

198. В якій праці Кант розглядає питання «Що я можу знати?»

"Критика чистого розуму"

199. В якій праці Кант розглядає питання «На що я можу сподіватися?»

"Критика здатності судження".

200. У якій праці Кант шукає відповідь на питання «як можлива метафізика»?

«Критика чистого розуму» - як можлива метафізика?

201. Чим для Канта виступали субстанція та акциденція?

Апріорні категорії – (чисті розважливі поняття)

202. Чим для Канта виступає поняття душі?

субстанційне поняття

203. В чому суть «коперниканського перевороту» Канта?

Предмети повинні узгоджуватися із пізнаннями, а не пізнання з предметами

204. В чому суть «категоричного імперативу» Канта?

Чинити так, щоб максима твоєї поведінки лягла в основу світового законодавства

205. Хто з представників німецької класичної філософії дотримувався принципу тотожності буття і мислення?

Гегель

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...