Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ(методичні настанови)

Опис предмета курсу

 

Курс Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу (структура залікового кредиту)
  Кількість кредитів ECTS:   Модулів: 3   Змістових модулів: 4     Загальна кількість годин: 206   Тижневих годин: 6   6.0601 “Право”     7.060101 “Спеціаліст”   Обов’язкова:     Модуль I   Лекції: 56 Практичні заняття: 74     Модуль ІI   Індивідуальна робота: 24     Модуль III   Самостійна робота: 52   Види контролю: поточний модульний контроль; іспит

Поточний модульний контроль (ПМК) – це перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово викласти певний матеріал.

Об’єктом оцінювання є рівень знань та практичних навичок студентів при засвоєнні програмного матеріалу дисципліни “Трудове право, право соціального забезпечення”, який перевіряється під час ПМК

Формою проведення ПМК є: перевірка систематичності та активності роботи студентів під час проведення практичних занять (відвідування відповідних форм навчального процесу, активності та рівня знань при обговоренні питань; участі в студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах тощо); виконання студентами завдань для самостійного опрацювання (тем в цілому чи окремих питань); написання рефератів, наукових докладів, їх презентації та інше; написання комплексної контрольної роботи за відповідним змістовим модулем, яка складається з відповідей на тестові запитання, виконання практичних завдань та відповідей на теоретичні питання.

 

 

ПМК ЗМ 1 „Основи трудового права України”

Мета: визначити характер та зміст правовідносин, що складають предмет трудового права; розкрити особливості методу трудового права, функції трудового права; дати поняття джерел трудового права, провести їх класифікацію; розкрити зміст трудових відносин, виявити їх відмінності від цивільно-правових відносин, пов’язаних з працею; розкрити правові аспекти зайнятості населення.

Практичні навички:при вирішенні практичних завдань студенти повинні чітко відрізняти трудові відносини та тісно пов’язані з ними, які складають предмет трудового права, від інших відносин, пов’язаних з працею, що вивчаються суміжними галузями права.

 

 

ПМК ЗМ 2 „Вчення про трудовий договір”

Мета: дати визначення трудового договору, розкрити його зміст (умови, встановлені законодавством та угодою сторін); здійснити аналіз змін трудового договору (переведення, переміщення, зміна істотних умов праці: їх відмінності, порядок здійснення, правові наслідки); розкрити підстави припинення трудового договору (ініціатива працівника, ініціатива власника або уповноваженого ним органу, ініціатива третіх осіб, що не є сторонами трудового договору); розглянути види і правове регулювання робочого часу (нормальна тривалість робочого часу, скорочений, неповний робочий час); види і правове регулювання часу відпочинку; визначити методи регулювання оплати праці, структуру заробітної плати, порядок її виплати.Практичні навички: студенти повинні засвоїти порядок укладення трудового договору, розрізняти момент укладення трудового договору (контракту) і момент виникнення трудових відносин; знати гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору для деяких категорій працівників; на основі отриманих знань, вивчення законодавства та роз’яснень судової практики вміти правильно застосовувати норми КЗпП про розірвання трудового договору, переведення, переміщення тощо; розуміти відмінності у правовому регулюванні робочого часу, часу відпочинку; знати особливості регулювання питань оплати праці працівників.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...