Главная Обратная связь

Дисциплины:


Алгоритми аналізу художніх творівМіністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Педагогічний інститут

Кафедра філології та методики початкової освіти

Тетяна Качак

Лариса Круль

Дитяча література

Практичні заняття

 

Івано-Франківськ, 2014

ЗМІСТ

Методичні рекомендації до практичних занять з «Дитячої літератури»

Практичне заняття № 1. Специфіка літератури для дітей. Аналіз художнього твору в процесі вивчення дисципліни «Дитяча література»…………………………….......3

Методичний коментар«Як правильно аналізувати художні твори?»……………...4

Практичне заняття № 2. Українські народні казки. ………………………………..6

Практичне заняття № 3. Автобіографізм у творчості Тараса Шевченка ………..7

Практичне заняття № 4. Дитяча тематика у творчості Олени Пчілки та Лесі Українки. …..…..…………….…………………………………………………….….8

Практичне заняття № 5. Творчість Олександра Олеся……………………………10

Практичне заняття № 6. Письменник-педагоги для дітей ………………...…….…10

Практичне заняття № 7. Образ дитини у творчості українських письменників 20-30-х років ХХ століття ………………………………………….………………………..12

Практичне заняття № 8. Творчість Майка Йогансена у дитячому читанні ……….14

Практичне заняття № 9. Поезія для дітей Михайла Стельмаха ………………….14

Практичне заняття № 10. Творчість Василя Сухомлинського. ……………………. 15

Практичне заняття № 11. Психолого-реалістична проза і літературні казки Григора Тютюнника……………………………………………………………………………..16

Практичне заняття № 12. «Панна квітів» Валерія Шевчука – збірка літературних казок для дітей ………………………………………………………………………….17

Практичне заняття № 13. Всеволод Нестайко – класик сучасної літератури для дітей та юнацтва……………………………...............................................................18

Практичне заняття № 14. Сучасна українська література для дітей: жанрово-тематичне розмаїття………………………………………………………………….. 19

Практичне заняття № 15. Сучасна українська проза для дітей та юнацтва …….20

Практичне заняття № 16. Творчість для дітей письменників рідного краю. ……..22

Методичний коментар «Як правильно написати рецензію, відгук, есе?» ……...…..23

Перелік питань для підсумкового контролю (екзамену) …………………………25

Список художніх текстів для читання з української літератури для дітей ………29

Практичне заняття № 1

Специфіка літератури для дітей.

Аналіз художнього твору в процесі вивчення дисципліни «Дитяча література»

1. Література для дітей та юнацтва: художні особливості, функції.

2. Роди і види літератури. Жанрова система.3. Тема та ідея твору. Образ головного героя.

4. Мова художнього твору. Мова автора.

 

Для самостійного опрацювання

1. Виписати основні поняття з теорії літератури та укласти власний словничок термінів.

2. Теми рефератів: «Специфіка літератури, адресованої дітям», «Основні літературознавчі поняття», «Література для дітей у контексті сучасної літературної освіти».

Література

1. Галич О., Теорія літератури: Підручник / О. Галич, В. Назарець В., Є. Васильєв – К., 2001.

2. Гнідець У. С. Інакші/інші, чужі/свої діти. Нова література [Електронний ресурс] / У. С. Гнідець. – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/47

3. Качак Т. Б. Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти: збірник науково-методичних статей / Т. Б. Качак. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013 – 132 с.

4. Качак Т. Літературна освіта в Україні: промоція дитячої книги і читання / Тетяна Качак // Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 4. – Рівне: Дятлик М., 2013. – С. 239 – 246.

5. Качак Т. Б. Методика аналізу художніх текстів у процесі вивчення курсу «Зарубіжна дитяча література»: проблеми і перспективи / Т. Б. Качак // Викладання зарубіжної літератури: Проблеми та досягнення. Султанівські читання: Збірник статей. / Відп. ред. В. Г. атвіїшин. – Івано-Франківськ, 2010. – Випуск 1. – С. 48-57

6. Краснова Л. До проблеми аналізу та інтерпретації художнього твору / Л.Краснова. – Дрогобич, 1997.

7. Копистянська Н. Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства: [монографія] / Н. Х. Копистянська. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

8. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: посібник [для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М. Крупа. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 432 с.

9. Лісовський А. Вивчення художнього твору в його літературно-естетичній цілісності / А. Лісовський // Українська мова і література в школі. – 2001. – № 5. – С. 20-23.

10. Літературознавча енциклопедія: у 2-х томах. / [авт.-укладач. Ю.Ковалів]. – К.: ВЦ «Академія», 2007.

11. Марко В. Аналіз художнього твору: навч. посіб. / В. П. Марко. – К.: Академвидав, 2013. – 280 с.

12. Мірошниченко Л. Ф., Мірошникова Н. О. Шляхи аналізу художнього тексту: класифікація, стисла характеристика (У шкільній практиці. У сучасному літературознавстві) / Л. Ф. Мірошниченко, Н. О. Мірошникова // Всесвітня література у середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 5. – С. 15-17.

13. Літературознавчий словник-довідник / Р.Г.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін.–К.: ВЦ «Академія», 1997

 

Літературна п'ятихвилинка «Сучасні українські книги для дітей»

Огляд, рецензування, написання відгуків, обговорення сучасних книг для дітей, написаних українськими письменниками

1. «Казка Старого Лева» Мар’яни Савки (Видавництво Старого Лева).

2. Книжки-розмальовки для дошкільнят.

Методичний коментар «Як правильно аналізувати художні твори?»

 

Пропонуємо прочитані тексти аналізувати комплексно і системно (за Г.Клочеком) на таких змістово-формальних рівнях:

- тематико-проблематичному (експліцитний та імпліцитний змістові пласти);

- образному;

- структурно-композиційному;

- жанрово-стильовому;

- мовно-нараційному.

Алгоритми аналізу художніх творів

Поетичний твір.

1 крок. Читання тексту (може супроводжуватися прослуховуванням якісного аудіозапису тексту; написанням партитури).

2 крок. Визначення тематики поезії.

3 крок. Аналіз образу ліричного героя та інших образів.

4 крок. Розгляд структурної побудови вірша (метричних, строфічних особливостей).

5 крок. Визначення жанру поетичного твору.

6 крок. Окреслення стилістичних особливостей.

7 крок. Аналіз мови вірша (фоніки, художніх засобів, стилістичних фігур).

8 крок. Зіставлення (асоціювання):

а) творів такої ж тематики;

б) поетичних творів того ж автора;

в) елементів художньої структури поетичних творів;

г) творів також жанру.

9 крок. Емоційно-оцінна характеристика твору.

10 крок. Аналіз літературно-критичних рецепцій твору.

11 крок. Відзначення морально-етичного, естетичного, виховного впливу твору на читача.

12 крок. Узагальнення.

Прозовий твір.

1 крок. Читання тексту (супроводжується використанням художньої зображувальної наочності: переглядом відео-, фото-, кінопродукції, яка стосується цього тексту).

2 крок. Визначення теми.

3 крок. Окреслення проблематичного кола тексту.

4 крок. Аналіз образу головного героя та інших образів.

5 крок. Пафос твору (емоційно-ціннісні орієнтації всього твору)

6 крок. Розгляд сюжетно-композиційної будови тексту (структура, система образів, система деталей).

7 крок. Визначення жанру.

8 крок. Окреслення стилістичних особливостей.

9 крок. Аналіз наративної природи тексту.

10 крок. Мовні особливості.

11 крок. Зіставлення (асоціювання)

а) творів такої ж тематики;

б) творів того ж автора;

в) елементів художньої структури подібних творів;

г) творів також жанру;

д) твору та його екранізації.

12 крок. Емоційно-оцінна характеристика твору.

13 крок. Аналіз літературно-критичних рецепцій твору.

14 крок. Відзначення морально-етичного, естетичного, виховного впливу твору на читача.

13 крок. Узагальнення.

Драматичний твір.

1 крок. Читання тексту (може супроводжуватися інсценуванням його фрагментів чи переглядом відео-, фотоматеріалів).

2 крок. Визначення теми.

3 крок. Аналіз головних і другорядних дійових осіб.

4 крок. Розгляд схеми розгортання дії (зав'язки, розвитку дії, кульмінаційного моменту, розв'язки).

5 крок. Робота над ремарками

6 крок. Аналіз структурної побудови драми.

7 крок. Визначення жанру.

8 крок. Аналіз мовного пласту драми.

9 крок. Зіставлення (асоціювання)

А) п'єс такої ж тематики;

Б) п'єс того ж автора;

В) елементів художньої структури подібних творів;

Г) творів також жанру.

10 крок. Емоційно-оцінна характеристика твору.

11 крок. Аналіз літературно-критичних рецепцій твору.

12 крок. Відзначення морально-етичного, естетичного, виховного впливу твору на читача.

13 крок. Узагальнення.

Кожен з алгоритмів можна умовно поділити на три основні етапи реалізації, які пов'язані із сприйманням художнього твору; осмисленням художнього твору; виходом за його межі.

Схема аналізу головного героя твору

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...