Главная Обратная связь

Дисциплины:


Завдання на педагогічну практику. Педагогічна практика на 5 курсі напряму "Математика" (ОКР –– спеціаліст)Педагогічна практика на 5 курсі напряму "Математика" (ОКР –– спеціаліст)

проходить з 01 лютого до 27 березня 2016 року

Педагогічна практика на 5 курсі має нав­чаль­но-стажу­валь­ний ха­рак­тер. Її метою є поглиблення знань та умінь, отриманих під час по­­пе­редньої педа­го­гіч­ної практики, озброєння студентів уміннями і на­вич­ка­ми са­мос­тій­но го­ту­вати та про­во­дити уроки за фахом, здійснювати навчання і ви­хо­ван­ня як на уро­­ках, так і в системі по­закласної та позашкільної роботи, при­чому сту­дент фак­тично пов­ніс­тю і самостійно виконує всі обов’язки вчи­те­ля і класного ке­рів­ни­ка.

У процесі проходження педагогічної практики студенти – майбутні вчителі – ма­ють не лише перевірити і закріпити теоретичні знання з фаху, пе­да­гогіки, шкіль­ної пе­дагогіки та методики викладання, але й освоїти ба­га­то­гран­ну і склад­ну роботу школи, дитячого колективу, оволодіти прийомами і методами нав­чально-виховної роботи з учнями.

Особливу увагу під час практики слід приділити опануванню пе­ре­до­во­го досвіду проведення уроку.

Зміст практики охоплює основні етапи діяльності навчально-ви­хов­но­го за­­к­ла­ду і включає в себе навчальну, виховну, методичну, науково-дослід­ну та гро­мадсь­ку роботу, а саме:

Ø Ознайомлення з діяльністю і функціями директора, завуча школи, зна­йомс­­т­во з ма­те­­ріальною базою школи, традиціями колективу. Від­ві­ду­ван­ня уроків, ви­ховних за­хо­­дів.

Ø Вивчення обліку психологічних особливостей в навчальній та виховній ро­­бо­ті вчи­­те­­лів (ведення особових справ учнів, обліку вікових та інди­ві­ду­аль­них особ­ли­вос­тей уч­нів, ви­яв­­лен­ня особливостей педагогічного спіл­ку­ван­ня з учнями і колегами).

Ø Вивчення навчальної роботи викладача: методики опитування, викладу но­во­го ма­те­­рі­алу, організації самостійної роботи з учнями на уроці, вмінь і ме­то­дів активізації піз­навальної діяльності учнів, використання ТЗН і об­чис­­лю­вальної тех­ніки, озна­йом­лення з обладнанням кабі­не­ту математики.

Ø Проведення навчальної і позакласної роботи з предмету спеціальності (вивчення ме­то­дики роз­­роб­ки навчальних планів і конспектів уроків, фа­куль­тативних занять, з до­помогою вчителя підготовка ди­­да­к­тич­них і роз­дат­кових матеріалів, на­очних по­сіб­ників, планів занять гурт­ка з математики і т. д.).

Ø Вивчення та узагальнення досвіду виховної роботи класного керівника, проведення ок­ре­­мих ви­хов­них заходів (виховні години, години спілкування, бесіди, дис­пу­ти, збо­­­ри, кон­фе­рен­ції), здійснення роботи з батьками і громадськістю, збір не­об­хід­ної ін­фо­рмації для на­писання психолого-педагогічних ха­рак­те­рис­тик уч­ня та класу.Ø Ознайомлення з планами роботи методичного об’єднання (предметних, цик­ло­вих ко­місій) вчителів, класних керівників, вихователів. Участь у ро­бо­ті пе­дагогічної ра­ди, методичного об’єднання, семінарів класних ке­рів­ни­ків.

Ø Відвідування і аналіз навчальних і виховних заходів однокурсників, які про­ходять прак­тику в цій же школі.

Ø Вивчення і систематизація творчої діяльності провідних вчителів-пред­­­мет­ників.

Ø Допомога в організації у V-ХІ класах роботи з самовиховання.

Ø Вивчення досвіду роботи школи з організації виховних заходів в мікро­ра­йо­ні (селі, місті) з метою попередження правопорушень неповнолітніх.

 

Виходячи з цих завдань, на студентів накладаються такі обов’язки:

§ Протягом педагогічної практики приходити до школи до початку занять і пе­ре­бувати в ній не менше 6 годин на день.

§ Виконувати всі види робіт, передбачені програмою та завданням пе­да­го­гіч­ної прак­ти­ки, акуратно і ретельно готуватися до кожного уроку, вести по­за­клас­ну роботу. Бути для учнів зразком дисциплінованості, ввіч­ли­вос­ті, пра­цьо­витості й орга­ні­зо­ва­нос­ті.

§ Дотримуватися правил внутрішнього порядку школи, вказівок її ди­рек­то­ра і ке­рів­ни­ка практики.

§ Детально вивчати планування, обліку і звітності вчителів, вихователів, стану ви­кла­дан­ня математики (інформатики), постановку методичної роботи в школі.

§ Сту­ден­­там-практикантам необхідно оволодіти методикою за­сто­су­ван­ня тех­ніч­них за­со­бів у процесі подачі нового матеріалу і кон­т­ро­лю знань.

§ Допомагати вчителю з веденням класного журналу, іншої шкільної до­ку­мен­тації.

§ Вивчати передовий досвід вчителів навчального закладу.

§ Брати участь в роботі педагогічних рад, нарадах при директорі тощо.

§ Самостійно готувати та проводити уроки, виконувати обов’язки вчителя ма­те­ма­ти­ки, клас­но­го ке­­рівника.

§ Відвідувати уроки, факультативні заняття з математики (інформатики) та виховні заходи, бра­ти участь у їх обговоренні, оволодівати методикою проведення вихов­них захо­дів.

§ Провести не менше 32-ти уроків[1](з них 6 залікових уроків).

§ Провести один пробний та один заліковийвиховний захід[2] з математики.

§ Са­мос­тій­но підготувати щонайменше 4 плани-конспекти уроку.

§ Кожен проведений або відвіданий урок вчитися аналізувати з урахуванням пси­хо­ло­го-пе­да­го­гічних знань.

§ Проводити позакласну та позашкільну роботу з учнями окремих класів.

§ Вивчати окремих учнів і колектив класу для написання їх психолого-пе­да­­го­гічноих ха­рак­теристик. Написати психолого-педагогічні ха­рак­те­рис­ти­ки учня та класу.

 

Звітність[3]

1. Щоденник педагогічних спостережень, в якому коротко відображена вся робо­та прак­­­тиканта протягом не менше шести годин перебування в школі кож­но­го дня прак­тики (підписаний вчителем, класним керівником, директором школи, ке­рівником практики від кафедри; вкінці –– печатка школи).

2. Надруковані на листках формату А4 розширені плани-конспекти 6-ти залікових уроків, проведених прак­ти­кан­том (один –– із протоколом обговорення, ви­став­ле­ною оцінкою, підпи­са­ний всіма присутніми на уроці вчителями та студентами-прак­тикантами, керівником практики від ка­фед­ри; реш­­та –– з виставленою оцін­кою за проведення уроку та підписані вчите­лем і керівником практики від ка­фед­ри).

3. Надруковані на листках формату А4 розширений план-конспект виховного заходу (підписаний студентом та клас­ним керів­ником).

4. Характеристика класу (підписана студентом та класним керівником цього класу).

5. Характеристика учня (підписана студентом та класним керівником цього класу).

6. Характеристика студента-практиканта як вчителя математики (під­пи­сана вчи­те­лем математики, директором школи, печатка школи).

7. Характеристика студента-практиканта як класного керівника (під­пи­са­на клас­ним керівником, директором школи, печатка школи).

8. Звіт з практики (на листках формату А4, схему подано в додатку 1).

 

Щоденник практики зручно оформлювати в зошиті (48-60стор., записи реко­мен­дується починати з першого дня проходження практики).

 

Всі документи подаються на кафедру керівнику практики для перевірки (в під­пи­саній паперовій папці з зав'язками) протягом трьох днів після закінчення практики.

 

Звіт за практику захищається (з диференційованою оцінкою) в присутності ко­мі­сії, призначеної завідувачем відповідної кафедри. Сту­­дент, який отримав не­за­до­віль­ну оцін­ку за практику, від­ра­хо­вується з уні­вер­ситету. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в за­лі­ко­ву книжку студента за підписами членів комісії.

 


Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...