Главная Обратная связь

Дисциплины:


Приклади оформлення використаних джерелЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Метою виконання контрольної роботи є оволодіння основами теоретичних знань та навичками обґрунтування практичних рішень у сфері стратегічного маркетингу. Контрольна робота складається з двох питань (див. далі).

Варіант контрольної роботи обирається студентом згідно з останньою цифрою номера залікової книжки.

У контрольній роботі мають бути продемонстровані знання студента з вказаної теми, його вміння відбирати і узагальнювати матеріал, обґрунтовувати свої висновки і пропозиції, логічно викладати думки, грамотно, ясно і дохідливо писати. Виконання контрольної роботи також розвиває навички аналізувати першоджерела, вчить систематизувати знання і факти.

Студент має ретельно вивчити зміст контрольної роботи, а потім – матеріал лекцій (конспект лекцій), який є тільки спрямовуючим і тому потребує доповнення знаннями, одержаними при опрацюванні рекомендованої та іншої літератури.

Виконувати роботу слід самостійно, супроводжуючи її необхідними схемами, графіками, формулами і поясненнями. У кінці роботи слід навести список використаної літератури, підпис виконавця, дату виконання. Викладення змісту кожного окремого питання теми необхідно розпочинати після написання його назви.

Контрольна робота виконуються на стандартних аркушах паперу (шрифт – Times New Roman, 14, інтервал – 1,5; вирівнювання тексту – по ширині сторінки; поля з усіх боків – 2 см) або у шкільних зошитах. Обсяг роботи має бути таким, щоб тема завдання була повністю розкрита. На титульній сторінці вказують назву контрольної роботи, спеціальність, факультет, курс, групу, прізвище, ім'я і по батькові студента, номер залікової книжки та номер варіанту.

Структура контрольної роботи

1. Титульна сторінка (ПРИКЛАД ДИВ У ДОДАТКУ Б).

2. Зміст.

3. Основна частина (питання №1 та №2 згідно з варіантом).

4. Список використаних джерел (мінімум 5 джерел, в тому числі за 2012 рік та більш пізні) (ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИВ У ДОДАТКУ А).

Кожне питання слід починати із нової сторінки, із обов’язковим зазначенням його назви. У змісті необхідно правильно вказати сторінки.

 

Роботи, які не відповідають вимогам оформлення та структурі, не зараховуються. Не зараховуються в тому числі роботи, у яких список використаних джерел та (або) титульний аркуш оформлені без дотримання вимог (ДОДАТКИ А, Б).

Роботи з однаковими варіантами, що не відрізняються одна від одної, не зараховуються незалежно від терміну їх подання на перевірку.

Студенти, контрольні роботи яких не зараховані, до іспиту не допускаються. 

 

Завдання до виконання контрольної роботи за варіанта

ми (варіант обирається згідно із останньою цифрою залікової книжки)

 

Варіант № 0

1. Поняття стратегії та стратегічного маркетингу. Роль і місце стратегічного маркетингу у діяльності готельно-ресторанних закладів.

2. Сутність та різновиди маркетингових стратегій.

 

 

Варіант № 1

1. Оцінювання внутрішнього і зовнішнього середовища за методом SWOT-аналізу.

2. Роль сегментування ринку у розробленні маркетингових стратегій. Критерії сегментації.

 

 

Варіант № 2

1. Сутність та значення маркетингових стратегій позиціонування.

2. Характеристика товарних стратегій фірми.

Варіант № 3

1. Сутність та специфіка інтерактивного маркетингу у сфері послуг.

2. Роль та значення брендингу у системі стратегічного управління підприємствами готельно-ресторанного комплексу.

 

 

Варіант № 4

1. Стратегічна модель М. Портера: сутність, характеристика, значення.

2. Маркетингові стратегії фірми за матрицею Мак-Кінсі.

 

Варіант № 5

1. Маркетингові стратегії фірми згідно матриці Бостонської консалтингової групи.

2. Сутність та види маркетингових стратегій зростання.

Варіант № 6

1. Стратегії інтенсивного зростання: сутність, класифікація, значення.

2. Роль та види маркетингових стратегій господарського портфеля.

 

Варіант № 7

1. Стратегії інтеграційного зростання: сутність, класифікація, значення.

2. Конкурентні стратегії фірми за А. де Літтлом.

 

 

Варіант № 8

1. Стратегії диверсифікованого зростання: сутність, класифікація, значення.

2. Конкурентні стратегії фірми за М. Портером.

 

Варіант № 9

1. Місце стратегічного маркетингу у системі управління підприємством готельно-ресторанного комплексу.

2. Конкурентні стратегії фірми за Ф. Котлером.

 

ДОДАТОК А

Приклади оформлення використаних джерел

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...