Главная Обратная связь

Дисциплины:


Книги одного, двох або трьох авторів1. Кірпа, Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему : монографія / Г. М. Кірпа. - Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2003. - 267 с.

2. Аксьонова, Л. В. Сучасні тести для дівчат / Л. В. Аксьонова, В. Т. Гридіна ; пер. з рос. О. А. Росинської. - Донецьк : БАО, 2004. - 416 с.

3. Мескон, М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон , М. Альберт, Ф. Хедоури. - М. : Дело, 1993. - 702 с.

 

Книги чoтирьох авторів

Бухгалтерський облік основної діяльності залізниць України : підруч. для вузів / Б. О. Шумляєв, Е. І. Рябий, В. І. Дзюба, А. Я. Ніколайчук. - Д. : Оксамит-Текс, 2004. - 424 с.

Або

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва [Текст] / В. В. Вітвіцький [та ін.]. - К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. - 106 с.

Книги п'яти і більше авторів

Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем / А. В. Кириченко [и др.] ; под общ. ред. А. В. Кириченко. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб. : Питер, 2004. - 506 с.

Книги під назвою

Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації / упоряд. Г. І. Дацюк. - К. : Спадщина, 2007. - 224 с. : іл.

Книги без місця видання та видавництва

Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації / упоряд. Г. І. Дацюк. - [Б. м. : б. в.], 2007. - 224 с. : іл.

Або

Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації / упоряд. Г. І. Дацюк. - [Б. м.] : Спадщина, 2007. - 224 с. : іл.

Або

Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації / упоряд. Г. І. Дацюк. - К. : [б. в.], 2007. - 224 с. : іл.

Матеріали конференцій і з'їздів

Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів ПАЕТЗ-2010 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. присвяч. 90-річчю НУК ім. адм. Макарова, 22-23 черв. 2010 р. / НУК ; відп. за вип. В. В. Трибулькевич. - Миколаїв : НУК, 2010. - 100 с.

Законодавчі матеріали

Україна. Конституція.Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : зі змінами, внесеними Законом України № 2222-IV від. 8 груд. 2004 р. - Х. : Співак Т. К., 2006. - 48 с.

Або

Кримінально-процесуальний кодекс України : офіц. текст. : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. - К. : Парлам. вид-во, 2006. - 207 с. - (Бібліотека офіційних видань).

Каталоги

Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. - Л. : Новий час, 2003. - 160 с.

Або

Алгоритмы и программы : библиогр. информ. / ГПНТБ России. - М., 1968. - 95 с.Багатотомні видання в цілому

Історія Української культури : у 2 т. / НАН України. - К. : Наук. думка, 2001.

Т. 1 : Українська культура XIII - першої половини XVII століть. - 848 с. : іл.

Т. 2 : Українська культура другої половини XIII - XVII століть. - 1246 с. : іл.

Окремі томи багатотомного видання

Довідник залізничника. У 8 кн. Кн. 4. Охорона праці / Д. В. Зеркалов [та ін.] ; за ред. Д. В. Зеркалова. - К. : Основа, 2005. - 637 с.

Щорічники

Статистичний щорічник України за 2006 рік / Держ. комітет статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка. - К. : Консультант, 2007. - 552 с. - Алф.-предм. покажчик: с. 546-551.

Серійні видання

Новиков, В. М. Транспортное право (железнодорожный транспорт) : учеб. для вузов / В. М. Новиков. - М. : УМЦ по обр. на ж. д. трансп., 2007. - 358 с. - (Высшее профессиональное образование).

Або

(Серія "Формування здорового способу життя молоді" ; кн.10).

Томи (випуски) періодичних видань, що продовжуються

Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. Вип. 27 / гол. ред. О. М. Пшінько. - Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2009. - 262 с.

Або

Пенитенциарная психология и педагогика в Поволжье : сб.передового опыта и метод. разраб. / Гл. упр. Федер. службы исполн. наказаний России по Сарат. обл. - Саратов : Науч. кн., 2004-. - 23 см.

Вып. 2. - 2005. - 189 с.

Дисертації

Горобец, В. Л. Экспериментально-теоретические методы оценки ресурса несущих конструкций подвижного состава железнодорожного транспорта : дис. ... д-ра техн. наук 05.22.07 / В. Л. Горобец ; Днепропетр. нац. ун-т ж. д. трансп. им. акад. В. Лазаряна. - Д., 2009. - 304 с.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...