Главная Обратная связь

Дисциплины:


Автореферати дисертиційМузикiна, Г. I. Оптимiзація маси вантажних поїздiв i колiйного розвитку технiчних станцiй у транспортних коридорах : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.22.20 / Г. I. Музикiна ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д., 2002. - 20 с.

Патенты

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00.Приемопередающее устройство / В. И. Чугаева ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18,12,00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). - 3 с. : ил.

Стандарти

ДСТУ Б В.2.5-21-2002. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Труби зі структурованого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою для мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення. Технічні умови. - затв. та введ. 2001-23-02. - К. : Укрархбудiнформ, 2002. - 35 с.

Або

Бібліографічний запис. Заголовок. загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.80-2007. - [Чинний від 2008-04-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 2007. - 47 с. - (Національні стандарти України).

Картографічні видання

Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО "Картография" в 2001 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина ; рук. проекта М. Ю. Орлов. - 1 : 25 000 000. - М. : ПКО "Картография", 2001. - 1 к. (2 л.) : цв. ; 98х71 см. - 250 экз.

Статті зі збірників

Дерфель, Б. Условие причинности в теории полей / Б. Дерфель, Д. И. Казаков // Современный детерминизм и наука : сб. науч. тр. - Новосибирск, 1995. - Т. 2. - С. 265-278.

Статті з журналів

Кур'янов, С. Припинення неправомірного використання музичних творів суб'єктами господарювання / С. Кур'янов // Інтелектуальна власність. - 2008. - № 5. - С. 7-12.

Казанцева, К. В. Отражение, знание, информация / К. В. Казанцева, А. Д. Урсул // НТИ. Сер. 2. - 1981. - № 1, віп. 3. - С. 1-9.

Статті з газет

Кочин, Е. Русский Мюнхен : [об одноим. художеств. выст., Москва] / Е. Кочин // Культура. - 2004. - 23-29 дек. (№ 50). - С. 10.

Дерябина, Е. Мы - люди городские : рассказ / Е. Дерябина // Юж. Урал. - 2004. - 19 окт. - С. 2.

Електронні ресурси

Віддалені ресурси

Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» [Электронный ресурс] / М-во культуры РФ, Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка. - М. : Центр «ЛИБНЕТ», 2004. - Режим доступа: http://www.nilk.ru. - Загл. с экрана.

Опис частини електронного видання

(сторінки, статті із журналу, книги розміщених в Інтернет)

Нові вимоги до оформлення бібліогафічного опису літературних джерел [Електронний ресурс] // Укр. пульмонологічний журн. - 2008. - № 5. - С. 72. - Режим доступу до журн.:http://www.ifp.kiev.ua/doc/jornals/upj/08/pdf08-2/72.pd. - 16.05.09. - Назва з екрану.Локальні ресурси

Клочкова, Е. А. Охрана труда на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] / Е. А. Клочкова. - Электрон. дан. - Москва, 2004. - 1 CD-R. - Загл. с этикетки диска.

Або

Богомольний, Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. - Електрон. дан. (80 Міn I 700 МВ). - О. : Одес. мед. ун-т, 2003. - (Бібліотека студента мадика). - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; Word 97-2000. - Назва з контейнера.

 

ДОДАТОК Б

Приклад оформлення титульного аркушу

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

Кафедра маркетингу

 

Контрольна робота

З дисципліни

"Стратегічний маркетинг"

студента (-ки) ___ курсу ___ групи

напряму підготовки (номер напряму)

(назва напряму)

спеціальності (номер спеціальності)

(назва спеціальності)

 

 

Студент (підпис) П.І.Б.

Викладач _________ П.І.Б.

 

Київ НУХТ 20__

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...