Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зниження собівартості продукціїСобівартість продукції є дуже важливим узагальнюючим показником, що характеризує якісний бік роботи підприємства і відбиває всі результати його виробничої та господар­сько-фінансової діяльності.

Перелік чинників впливу на собівартість продукції у масш­табах галузі показано на рис. 10.

Результатом аналізу собівартості продукції, що виробляється повинні стати виявлені резерви подальшого зниження собівартості. Останні розуміються як кількісно порівняльні можливості економії витрат живої і матеріалізованої праці. Класифікацію резервів зниження собівартості продукції показано на мал.11.

                Чинники зміни собівартості                
                                 
                                                       
                                                       
                       
  чинники, пов’язані     чинники, пов’язані     чинники, пов’язані     чинники, пов’язані  
  з провадженням     з удосконаленням     зі зміною обсягу,     із введенням нових  
  технічного     організації     структури і     підприємств і  
  прогресу     виробництва     якості продукції     нових виробництв  
                                                       
  зміна технології     поліпшення орга-     зміна обсягу     введення і освоєн-  
  виробництва     нізації і обслугову-     виробництва     ня нових  
                вання виробництва                   підприємств  
  глибока і повна                   зміна                
  переробка     поліпшення     амортизаційних     освоєння нових  
  сировини     організації праці     відрахувань     виробництв на  
                                            діючих  
  інші чинники     удосконалення     зміна структури     підприємствах  
  НТП     управління     продукції, що                
                виробництвом     виробляється                
                                                       
                поліпшення поста-     зміна якості                
                чання і використа-                      
                ння матеріальних                              
                ресурсів                              
                                                       
                поліпшення                              
                використання                              
                основних засобів                              
                                                       
                інші організа-                              
                ційні чинники                              
Рис. 10. Класифікація чинників, що впливають на собівартість продукції

Визначення резервів зниження собівартості базується на науково обґрунтованій методиці їх мобілізації та використання, яка охоплює регламентацію робіт по виявленню резервів, їх кількісному виміру, оцінці та практичній реалізації.Кількісна оцінка резервів базується на використанні таких прийомів аналізу, як порівняння, балансового, індексного, питомої ваги тощо.

 

                Резерви зниження                  
                собівартості                  
                                                       
                                                       
      внутрішньовиробничі                 зовнішні      
                               
                                                       
                                                       
  резерви за рахунок     резерви за рахунок     резерви за рахунок     удосконалення  
  кращого вико-     кращого викорис-     поліпшення     управління  
  ристання основних     тання матеріаль-     використання     галуззю  
  засобів     них ресурсів     трудових ресурсів                
                                            Удосконалення  
  поліпшення вико-     зміна сировини,     поліпшення     системи матеріаль-  
  ристання основних     повне використан-     використання     но-технічного  
  засобів     ня зворотних від-     робочого часу     постачання  
                ходів і супутної                              
  механізація і авто-     продукції     поліпшення     раціональне  
  матизація вироб-                   кваліфікації     розташування  
  ничих процесів     поліпшення орга-     працівників     підприємств  
                нізації транспорту-                              
  реконструкція,     вання і зберігання     впровадження                
  модернізація виро-     цінностей     передового                
  бництва, впрова-                   досвіду                
  дження прогресив-     попередження і                              
  них технологій     усунення браку     удосконалення                
                              нормування та                
  інше     удосконалення     оплати праці                
        асортименту                              
                              Інше                
                                               
                                                       
Рис. 11. Класифікація резервів зниження собівартості продукції

При підрахунку резервів зниження собівартості продукції необхідно уникати повторного рахунку резервів. Для цього необхідно пов’язувати негативні результати невиконання конкретних заходів з зафіксованими у звітності невиробничими витратами та невиправданими перевитратами. Всі виявлені резерви зниження собівартості підраховуються та узагальнюються, а потім розробляються відповідні заходи щодо використання виявлених резервів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...