Главная Обратная связь

Дисциплины:


Конкурентоздатність як економічна категорія 

Конкурентноздатність – багатобічна економічна категорія, що може розглядатися на декількох рівнях: конкурентоздатність товару, товаровиробника, галузей, країн. Між усіма цими рівнями існує досить тісна внутрішня і зовнішня взаємозалежність.

Як підкреслено в літературі, у широкому значенні конкурентоздатність – це обумовлені економічними, соціальними й політичними факторами позиції країни чи товаровиробника на внутрішньому й зовнішньому ринках. В умовах відкритої економіки вона може визначатися і як здатність країни (фірми) протистояти міжнародної конкуренції на власному ринку та ринках інших країн.

«Конкурентоздатність продукції і конкурентоздатність фірми-товаровиробника, – пише І.Н. Герчикова, – співвідносяться між собою як частина і ціле. Можливість компанії конкурувати на певному товарному ринку безпосередньо залежить від конкурентоздатності товару та сукупності економічних методів діяльності фірми, що впливають на результати конкурентної боротьби».

Найбільш уживаним є визначення поняття конкурентоздатності, приведене в роботі І. Астахова: «Конкурентоздатність виробника (фірми) являє собою відносну характеристику, що відображає відмінності процесу розвитку даного виробника від виробника-конкурента як за ступенем задоволення своїми товарами чи послугами конкретної суспільної потреби, так і за ефективністю виробничої діяльності».

Як правило, конкурентоздатним є підприємство, що тривалий час може залишатися прибутковим в умовах відкритої економіки. Близьке цьому визначення конкурентоздатності підприємства дає Ю.А. Юданов: «Це можливість тривалий час відстоювати власні переважні позиції в галузі завдяки наявності ефективної стратегії чи здатності діяти в довгостроковому періоді на ринку й одержувати до цього прибуток, достатній для науково-технічного вдосконалювання виробництва, підтримки продукції на високому якісному рівні та стимулювання працівників».

З погляду системного підходу конкурентоздатність може бути представлена у вигляді властивості виробничо-економічних систем (якимись є підприємства) змінювати траєкторію руху чи намічений режим функціонування в процесі збереження, розвитку вже наявних чи створення нових конкурентних переваг. Конкурентоздатність підприємства являє собою самостійну системну категорію, що відображає ступінь реалізації цілей підприємства в його взаємодії з навколишнім середовищем. Актуальність дослідження й управління цією категорією зростає протягом формування ринкових відносин і створення конкурентного середовища. Така позиція представляє науковий і практичний інтерес.

Для оцінки конкурентоздатності галузі вітчизняні фахівці використовують показники: чистий експорт; частка імпортованої продукції на зовнішньому ринку; обсяг продажів; частки у світовому виробництві даного виду продукції; ресурсний потенціал; чистий дохід на одного працівника та ін.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...