Главная Обратная связь

Дисциплины:


Критерії і показники конкурентоздатності організаціїКритерії і показники конкурентоздатності Роль показника в оцінці Правило розрахунку показника
1. Показник ефективності виробничої діяльності підприємства (ЕП)
1.1. Відносний показник витрат на одиницю продукції (В) Відображає ефективність витрат під час випуску продукції В = Валові витрати / Обсяг випуску продукції
1.2. Відносний показник фондовіддачі (Ф) Характеризує ефективність використання основних виробничих фондів Ф = Обсяг випуску продукції / Середньорічна вартість основних виробничих фондів
1.3. Відносний показник рентабельності товару (РТ) Характеризує ступінь прибутковості товару РТ = Прибуток від реалізації х 100 % / Повна собівартість продукції
1.4. Відносний показник продуктивності праці (ПП) Відображає ступінь організації виробництва й використання робочої сили ППТ = Обсяг випуску продукції / Середньоспискова кількість робітників
2. Фінансовий стан підприємства (ФС)
2.1. Коефіцієнт автономії (КА) Характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування КА = Власні засоби підприємства / Загальна сума джерел фінансування

 

Продовження таблиці 4.2

2.2.Коефіцієнт платоспроможності (КП) Відображає здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов'язання й визначає ймовірність банкрутства КП = Власний капітал / Загальні зобов'язання
2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ) Показує якісний склад засобів, що є джерелами покриття поточних зобов'язань КЛ = Кошти та високоліквідні цінні папери / Короткострокові зобов'язання
2.4. Коефіцієнт обігу обігових коштів (КО) Аналізує ефективність використання обігових коштів. Дорівнює часу, протягом якого обігові кошти проходять усі стадії виробництва й обігу КО = Виручка від реалізації / Середньорічний залишок обігових коштів
3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ)
3.1. Рентабельність продажів (РП) Характеризує ступінь прибутковості роботи підприємства на ринку, правильність установлення ціни РП = Прибуток від реалізації х 100 % / Обсяг продажів
3.2. Коефіцієнт затовареності готовою продукцією (КЗ) Відображає ступінь затовареності готовою продукцією. Зростання показника свідчить про падіння попиту КЗ = Обсяг нереалізованої продукції / Обсяг продажу
3.3. Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей (КП) Показує ділову активність підприємства, ефективність роботи служби збуту КП = Обсяг випуску продукції / Виробнича потужність
3.4. Коефіцієнт ефективності реклами й засобів стимулювання збуту (КР) Показує економічну ефективність реклами й засобів стимулювання збуту КР = Витрати на рекламу й стимулювання збуту / Приріст прибутку від реалізації
4. Конкурентоздатність товару (КТ)
4.1. Якість товару Характеризує здатність товару задовольняти потреби відповідно до його призначення Комплексний метод оцінки
         

 Тоді конкурентоздатність організації може бути визначено методом середньозваженої арифметичної:

ККО = 0,15ЕП + 0,29ФП + 0,23ЕЗС + 0,33 КТ, (4.7)

де ККО – коефіцієнт конкурентноздатності організації;

ЕП – значення критерію ефективності виробничої діяльності організації;

ФС – значення критерію фінансового стану організації;

ЕЗ – значення критерію ефективності організації збуту й просування товару;

КТ – значення критерію конкурентноздатності товару.

Усі зазначені критерії відповідно можуть бути розраховані таким чином:

ЕП = 0,31В + 0,19Ф + 0,4РТ + 0,1ПП, (4.8)

 

де В – відносний показник витрат виробництва на одиницю продукції;

Ф – відносний показник фондовіддачі;

РТ – відносний показник рентабельності товару;

ПП – відносний показник продуктивності праці.

ФС = 0,29КА + 0,2КП + 0,36КЛ + 0,15КО, (4.9)

 

де КА – відносний показник автономії організації;

КП – відносний показник платоспроможності організації;

КЛ – відносний показник ліквідності організації;

КО – відносний показник обіговості обігових коштів.

ЭС = 0,37РП + 0,29КЗ + 0,21КП + 0,14КР, (4.10)

 

де РП – відносний показник рентабельності продаж;

КЗ – відносний показник затовареності готовою продукцією;

КП – відносний показник завантаження виробничих потужностей;

КР – відносний показник ефективності реклами й засобів стимулювання збуту.

 

Взагалі алгоритм розрахунку коефіцієнта конкурентоздатності організації передбачає три поступових етапи.

Етап 1. Розрахунок одиничних показників конкурентноздатності організації (таблиця 4.3) і переведення показників у відносні величини (бали).

Для переведення цих показників у відносні величини здійснюється їхнє порівняння з базовими показниками. Як базові показники можуть виступати:

- середньогалузеві показники;

- показники будь-якої конкуруючої організації чи організації-лідера на ринку;

- показники підприємства, що оцінюється, за минулі відрізки часу.

З метою переведення показників у відносні величини використовується 15-бальна шкала. При цьому значення «5 балів» надається показнику, який нижче від базового; «10 балів» – на рівні базового; «15 балів» – значення показника більше від базового.

Етап 2. Розрахунок критеріїв конкурентоздатності підприємства за формулами, що приведено вище.

Етап 3. Розрахунок коефіцієнта конкурентоздатності підприємства.

Таке оцінювання конкурентоздатності охоплює всі найбільш важливі оцінки господарської діяльності підприємства, виключає дублювання окремих показників, дозволяє швидко й ефективно одержати картину становища підприємства на галузевому ринку.

Розглянутий метод має явні переваги. Він є зручним для використання під час дослідження конкурентоздатності виробничого підприємства, охоплює основні напрямки діяльності такої організації. Разом з тим у його основу закладено експертну оцінку показників вагомості кожного коефіцієнта, а таку оцінку не можна вважати абсолютно достовірною.

 

 


ТЕМА 5 ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...