Главная Обратная связь

Дисциплины:


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИОб’єктом поточного контролю знань з дисципліни «Бухгалтерський облік» на заочному відділенні є результати виконання домашньої контрольної роботи студентами.

Домашня контрольна робота складається з двох розділів:

- завдання 1 та 2 – дати відповіді на тести та визначення поняттям;

- практичне завдання – виконати чотири завдання.

Відповідь на завдання 1 оцінюється шкалою 10 балів (1 балів за кожен тест).

Відповіть на завдання 2 оцінюється шкалою 10 балів(2 бали за кожне визначення).

Практичне завдання оцінюється за шкалою 40 балів:

- завдання 3, 4, 5 оцінюється за шкалою 10, 5, 0 балів.

Оцінка 10 балів виставляється у разі відсутності помилок у схемі вирішення завдання, логічного й послідовного проведення необхідних розрахунків, правильного відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Оцінка 5 балів виставляється, якщо алгоритм вирішення завдання відрізняється від правильного, але допущена помилка в цілому значно не впливає на кінцевий результат.

Оцінка 0 балів виставляється у випадку, коли завдання повністю не виконано, або його рішення не розкриває економічну суть проблеми, представленої на розгляд, що свідчить про недостатні знання методики обчислення об’єктів обліку.

Отже, результат контрольної роботи оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. У разі, коли робота студента оцінена менше ніж 30 балів, він отримує оцінку «не зараховано».

Шкала відповідності балів

Кількість балів, набраних за виконання завдання Бали за національною шкалою
0 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 50 2 (не зараховано) 3 (зараховано) 4 (зараховано) 5 (зараховано)

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

Завдання 1. Дати відповідь на тести:

1. Господарська діяльність – це діяльність, що пов’язана з:

а) виробничою діяльністю підприємства;

б) виробництвом, обміном і споживанням благ;

в) виробничою і соціально-культурною діяльністю підприємства;

г) обліком природних і суспільних явищ.

2. Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття:

а) податковий облік;

б) фінансовий облік;

в) господарський облік;

г) немає правильної відповіді.

3. До основних засобів належать:

а) грошові кошти;

б) виробничі запаси;

в) нематеріальні активи;

г) будівлі, споруди.

4. Облікові регістри поділяють на хронологічні, синтетичні та комбіновані за:

а) обсягом змісту;

б) зовнішнім виглядом;

в) видами бухгалтерських записів;

г) будовою.

5. Для відображення аналітичних даних за кожною номенклатурою обліку застосовуються:

а) бухгалтерські книги;

б) картки;в) журнали-ордери;

г) накопичувальні відомості.

6. Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

а) документації та інвентаризації;

б) оцінки та калькуляції;

в) рахунків та подвійного запису;

г) балансу та звітності.

7. Джерелами формування майна підприємства можуть бути:

а) активи і капітал;

б) капітал;

в) зобов’язання і активи;

г) зобов’язання і капітал.

8. Зарахування на поточний рахунок коштів від дебіторів приведе до таких змін

у балансі:

а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі;

б) відбудуться протилежні зміни двох статей в пасиві;

в) зросте підсумок балансу;

г) зменшиться підсумок балансу.

9. Первісною вартістю активів, одержаних підприємством безоплатно, є:

а) справедлива вартість;

б) поточна ринкова вартість;

в) сума фактичних витрат на їх придбання;

г) чиста реалізаційна вартість.

10. Взаємозв’язок між рахунками, що виникає шляхом подвійного запису, називається:

а) контировкою;

б) бухгалтерською проводкою;

в) кореспонденцією рахунків;

г) основним технічним прийомом бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2. Дати визначення поняттям:

1. Статистичний облік – …

 

2. Контрольна функція – …

 

3. Резервний капітал – …

 

4. Розрахунки за страхуванням – …

 

5. Бухгалтерська фінансова звітність – …

Завдання 3. Вирішити господарську ситуацію:

За даними, наведеними у таблиці, згрупувати господарські засоби і джерела господарських засобів.

№ з/п Об’єкти бухгалтерського обліку Сума, грн.
1. Грошові кошти у касі
2. Будівлі цеху
3. Матеріали на складі
4. Автомобілі вантажні
5. Заборгованість робітників за сумами, одержаними в підзвіт
6. Нерозподілений прибуток
7. Верстати у цеху
8. Запчастини
9. Готова продукція на складі
10. Статутний капітал
11. Короткострокові позики
12. Грошові кошти на поточному рахунку
13. Резервний капітал
14. Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці
15. Напівфабрикати
16. Довгострокові кредити банків
17. Короткострокові векселі одержані
18. Поточна кредиторська заборгованість
19. Доходи майбутніх періодів
20. Паливо

 

Завдання 4. Вирішити господарську ситуацію:

За наведеними даними необхідно:

1. Побудувати схему Т – рахунку “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”.

2. Відобразити на даному рахунку початкове сальдо, записати господарські операції та підрахувати кінцеве сальдо.

Дані для виконання:

· Сальдо на початок періоду – 1500 грн.;

· Оприбутковане від постачальників матеріали – 9800 грн.;

· Придбано обладнання для офісу – 5400 грн.;

· Погашено заборгованість за матеріали за рахунок коштів на поточному рахунку в банку – 9800 грн.;

· Погашено частково готівкою заборгованість за обладнання для офісу – 2000 грн.

Завдання 5. Вирішити господарську ситуацію:

 

За наведених нижче Т – рахунках відображені господарські операції. Сформулювати зміст операцій та визначити бухгалтерські проводки. Підрахувати обороти та кінцеві залишки.

“Сировина і матеріали” Дт Кт С-до-8000 1) 1800 3) 80 об. ? об.? “Рахунки в банках” Дт Кт С-до-20000 2) 18000 4) 900 об. ? об.? “Розрахунки з постачальниками” Дт Кт С-до-18000 2) 18000 1) 1800 4) 900 об. ? об.?

С-до ? С-до ? С-до ?

  “Розрахунки з підзвітними особами” Дт Кт С-до-80 3) 80 об. ? об.?

С-до ?

 

Варіант 2

Завдання 1. Дати відповідь на тести:

1. До внутрішніх документів належать:

а) накладні, податкові накладні, рахунки;

б) авансові звіти, прибуткові ордери, інвентарні картки основних засобів;

в) платіжні доручення, чеки, платіжні вимоги;

г) усі відповіді правильні.

2. Дані інвентаризаційних описів порівнюють з даними бухгалтерського обліку і складають:

а) комерційний акт;

б) порівняльну відомість;

в) обидві відповіді правильні;

г) немає правильної відповіді.

3. Спеціальна таблиця, призначена для відображення господарських операцій, накопичення та зберігання облікової інформації – це:

а) план рахунків;

б) обліковий регістр;

в) баланс;

г) звіт про фінансові результати.

4. З якого метою застосовують рахунки та подвійний запис господарських операцій:

а) для систематичного та хронологічного спостереження за фактами господарського життя;

б) для вимірювання економічних процесів і господарських засобів;

в) для реєстрації та класифікації даних з метою їх систематизації;

г) для узагальнення даних з метою формування звітності.

5. Залежно від обліку активів чи джерел їх утворення бухгалтерські рахунки поділяють на:

а) синтетичні і аналітичні;

б) балансові і позабалансові;

в) активні і пасивні;

г) активні і активно-пасивні.

6. Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фактичним даним, необхідно:

а) своєчасно складати звітність;

б) проводити інвентаризацію;

в) відкрити бухгалтерські рахунки;

г) мати у штатному розкладі посаду аудитора.

7.Активні рахунки призначені для обліку:

а) заборгованості підприємства перед підзвітними особами;

б) кредиторської заборгованості;

в) дебіторської заборгованості;

г) капіталі.

8. Підсумки записів у правій частині рахунка називають:

а) дебетовим оборотом;

б) кредитовим оборотом;

в) початковим сальдо;

г) кінцевим сальдо.

9. Дебетовий оборот за активним рахунком показує:

а) збільшення майна;

б) збільшення капіталу;

в) зменшення капіталу;

г) немає правильної відповіді.

10. У ІІ розділі активу балансу подають дані про:

а) необоротні активи;

б) оборотні активи;

в) витрати майбутніх періодів;

г) власний капітал.

 

Завдання 2. Дати визначення поняттям:

 

1. Господарський облік – …

 

2. Основні засоби – …

 

3. Довгострокові векселі видані – …

 

4. Інвентаризація – …

 

5. Елемент витрат – …

 

Завдання 3. Вирішити господарську ситуацію:

За даними, наведеними у таблиці, згрупувати господарські засоби і джерела господарських засобів.

№ з/п Об’єкти бухгалтерського обліку Сума, грн.
1. Статутний капітал
2. Машини і обладнання
3. Довгострокові фінансові інвестиції
4. Земельні ділянки
5. Інший додатковий капітал
6. Сировина і матеріали
7. Права користування майном
8. Будівельні матеріали
9. Нерозподілені прибутки
10. МШП
11. Поточні рахунки в національній валюті
12. Інвентарна тара
13. Довгострокові позики
14. Готова продукція
15. Короткострокові векселі видані
16. Розрахунки з іншими дебіторами
17. Розрахунки з покупцями і замовниками
18. Розрахунки з оплати праці
19. Інші нематеріальні активи
20. Розрахунки за податками і платежами

 

Завдання 4. Вирішити господарську ситуацію:

Визначте вплив кожної господарської операції на бухгалтерський баланс та вкажіть тип операції.

Господарські операції підприємства

 

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн.
1. Придбано товари від постачальників 2200,0
2. Відпущено зі складу матеріали у виробництво 4500,0
3. Перераховано заборгованість Пенсійному фонду 180,0
4. Повернуто в касу залишок невикористаної підзвітної суми 120,0
5. Надійшли кошти на рахунок від дебіторів 130,0

 

Завдання 5. Вирішити господарську ситуацію:

За наведених нижче Т – рахунках відображені господарські операції. Сформулювати зміст операцій та визначити бухгалтерські проводки. Підрахувати обороти та кінцеві залишки.

“Сировина і матеріали” Дт Кт С-до 11000 1) 4000 об. ? об.? С-до ? “Виробництво” Дт Кт С-до 6000   1) 4000 4) 9600 2) 3500 3) 1100 об. ? об.?   С-до ? “Розрахунки з оплати праці” Дт Кт С-до 5000   2) 3500   об.?   С-до ?

 

  “Амортизація основних засобів” “Готова продукція” Дт Кт Дт Кт С-до 1500 С-до 7200 3) 1100 4) 9600 об.? об. ?

С-до ?

С-до ?

 

Варіант 3

Завдання 1. Дати відповідь на тести:

1. Бухгалтерський документ – це:

а) документ певної форми, який фіксує факт здійснення господарської операції;

б) письмове свідоцтво, яке є підставою для бухгалтерського обліку господарської операції;

в) письмове свідоцтво певної форми, яке містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення;

г) доказ здійснення господарської операції.

2. У бухгалтерському обліку використовують такі вимірники:

а) грошові;

б) натуральні;

в) трудові;

г) немає правильної відповіді.

3. Натуральні вимірники використовуються для:

а) аналітичного (кількісного) обліку матеріальних ціннстей;

б) розрахунку погодинної заробітної плати;

в) складання фінансової звітності;

г) немає правильної відповіді.

4. До нематеріальних активів належать:

а) фінансові інвестиції;

б) незавершене виробництво;

в) торгові марки;

г) акції

5. Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:

а) купівля, виробництво, розподіл прибутку;

б) купівля, виробництво, формування резервів;

в) постачання, виробництво, реалізація;

г) випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів.

6. Суть оцінки полягає:

а) у періодичному встановленні нестач або лишків окремих активів;

б) в узагальнені натуральних і трудових вимірників у грошовий;

в) в узагальнені всіх витрат, яких зазнало підприємство у процесі виробництва;

г) у проведенні перевірок наявного майна.

7. У І розділі активу балансу відображають:

а) необоротні активи;

б) оборотні активи;

в) ліквідні активи;

г) витрати майбутніх періодів.

8. Програма автоматизації бухгалтерського обліку, придбана для використання в господарській діяльності підприємства, відображається у складі:

а) основних засобів;

б) нематеріальних активів;

в) інших необоротних активів;

г) інших оборотних активів.

9. Сальдо по рахунку 20 “Виробничі запаси” визначається:

а) Сп по кредиту + оборот по кредиту - оборот по дебету

б) Сп по дебету + оборот по кредиту - Ск по дебету

в) Сп по дебету + оборот по дебету - оборот по кредиту

г) Сп по дебету + оборот по кредиту - оборот по дебету.

10. Витрати, які змінюються пропорційно зміні обсягу виробництва, називаються:

а) постійними;

б) прямими;

в) непрямими;

г) перемінними.

 

Завдання 2. Дати визначення поняттям:

1. Оперативно-технічний облік –

 

2. Функція управління –

 

3. Децентралізація обліку –

 

4. Документообіг –

 

5. Збірні рахунки –

Завдання 3. Вирішити господарську ситуацію:

За даними, наведеними у таблиці, згрупувати господарські засоби і джерела господарських засобів.

№ з/п Об’єкти бухгалтерського обліку Сума, грн.
1. Незавершене виробництво
2. Будинки та споруди
3. Нерозподілені прибутки
4. Готова продукція
5. Права користування природними ресурсами
6. Напівфабрикати
7. Короткострокові позики
8. Виробничі запаси
9. Розрахунки з постачальниками
10. Статутний капітал
11. Інструменти та інвентар
12. Капітальні інвестиції
13. Поточні рахунки в національній валюті
14. Цільове фінансування
15. Розрахунки за страхуванням
16. Інші нематеріальні активи
17. Поточні фінансові інвестиції
18. Забезпечення майбутніх витрат платежів
19. Інші основні засоби
20. Поточні рахунки в іноземній валюті

 

Завдання 4. Вирішити господарську ситуацію:

 

Визначте вплив кожної господарської операції на бухгалтерський баланс та вкажіть тип операції.

Господарські операції підприємства

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн.
1. Частину прибутку розподілено на збільшення статутного капіталу
2. За рахунок отриманого короткострокового кредиту сплачено заборгованість постачальникам  
3. Сплачено с поточного рахунку заборгованість Енергозбуту за електроенергію  
4. Перераховано заборгованість бюджету по податках
5. Надійшла сировина від постачальників

 

Завдання 5. Вирішити господарську ситуацію:

За наведених нижче Т – рахунках відображені господарські операції. Сформулювати зміст операцій та визначити бухгалтерські проводки. Підрахувати обороти та кінцеві залишки.

 

“Паливо” Дт Кт С-до 600 1) 280 об. ? С-до ?   “Сировина і матеріали” Дт Кт С-до 1700   2) 800 3) 700   об. ? об.? “Розрахунки з постачальниками” Дт Кт С-до 3500 1) 280 4) 3500 2) 800 об. ? об.?   С-до ?

С-до ?

 

  “Виробництво” “Рахунки в банках” Дт Кт Дт Кт С-до 1200 С-до 10000 3) 700 4) 3500 об. ? об. ?

С-до ?

С-до ?

 

 

Варіант 4

Завдання 1. Дати відповідь на тести:

1. Для відображення аналітичних даних за кожною номенклатурою обліку застосовуються:

а) бухгалтерські книги;

б) картки;

в) журнали-ордери;

г) накопичувальні відомості.

2. Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку:

а) оцінка;

б) калькуляція;

в) дисконтування;

г) подвійний запис?

3. Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

а) документації та інвентаризації;

б) оцінки та калькуляції;

в) рахунків та подвійного запису;

г) балансу та звітності.

4. Майно підприємства формується за рахунок:

а) власних коштів;

б) власних і залучених джерел господарських засобів;

в) прибутку;

г) кредитів банку.

5.Суб’єкт бухгалтерського обліку – це:

а) господарська діяльність підприємства;

б) майно підприємства і джерела його утворення;

в) суб’єкт господарювання в особі підприємства, організації, особи тощо;

г) немає правильної відповіді.

6. Власний капітал – це:

а) види капіталу підприємства, що розміщені в пасиві балансу;

б) частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування

зобов’язань;

в) всі види доходів підприємства;

г) частина капіталу, яка залишається після вирахування неоплаченого

капіталу.

7. Коли неправильно складено запис господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку, використовується:

а) метод “червоне сторно”

б) коректурний метод

в) метод додаткових проводок

г) немає правильної відповіді.

8. Інвентаризація – це:

а) перевірка наявності та стану майна, коштів, зобов’язань підприємства і звірка фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;

б) підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності;

в) встановлення змін майна, коштів, зобов’язань, які виникають між даними поточного обліку і фактичною наявністю;

г) елемент методу бухгалтерського обліку, який передує метод подвійного запису.

9.Витрати, які не залежать від змін в обсязі виробництва, називаються:

а) прямими;

б) перемінними;

в) постійними;

г) непрямими.

10.Господарський процес – це:

а) об’єкти бухгалтерського обліку;

б) сукупність однорідних операцій, націлених на виконання господарського завдання;

в) процес, за допомогою якого забезпечується виробництво;

г) всі перелічені вище.

Завдання 2. Дати визначення поняттям:

 

1. Короткострокові кредити –

 

2. Поточні зобов’язання –

 

3. Стандарт бухгалтерського обліку –

 

4. Меморіально-ордрна форма –

 

5. Оцінка –

Завдання 3. Вирішити господарську ситуацію:

За даними, наведеними у таблиці, згрупувати господарські засоби і джерела господарських засобів.

№ з/п Об’єкти бухгалтерського обліку Сума, грн.
1. Розрахунки за авансами одержаними
2. Поточна дебіторська заборгованість
3. Готова продукція
4. Грошові кошти в касі
5. Нерозподілені прибутки
6. Матеріали на складі
7. Розрахунки з оплати праці
8. Витрати майбутніх періодів
9. Поточні розрахунки в національній валюті
10. Товари
11. Статутний капітал
12. Відстрочені податкові активи
13. Транспортні засоби
14. Короткострокові векселі видані
15. Капітальні інвестиції
16. Інструменти, прилади
17. Довгострокові зобов’язання з оренди
18. Програмне забезпечення ЕОМ
19. Інші основні засоби
20. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Завдання 4. Вирішити господарську ситуацію:

 

Визначте вплив кожної господарської операції на бухгалтерський баланс та вкажіть тип операції.

Господарські операції підприємства

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн.
1. Відпущено зі складу матеріали у виробництво
2. Зараховано на поточний рахунок позику банку
3. Придбано сировину у постачальників
4. Перераховано з поточного рахунка заборгованість постачальникам  
5. Видано з каси під звіт на відрядження

Завдання 5. Вирішити господарську ситуацію:

 

За наведених нижче Т – рахунках відображені господарські операції. Сформулювати зміст операцій та визначити бухгалтерські проводки. Підрахувати обороти та кінцеві залишки.

 

23 20 66

“Виробництво” Дт Кт С-до 4000   1) 900 3) 2000 2) 1400 об. ? об. ? С-до ?     “Виробничі запаси” Дт Кт С-до 1500 1) 900 об. ? об. ?   С-до ? “Розрахунки з оплати праці” Дт Кт С-до 860   2) 1400 об. ? об.?   С-до ?

 

  “Готова продукція” Дт Кт С-до 800   3) 2000 об. ? об.?

С-до ?

Варіант 5

Завдання 1. Дати відповідь на тести:

1. До журналів-ордерів відкривають:

а) окремі відомості;

б) меморіальні ордери;

в) реєстраційний журнал;

г) немає правильної відповіді.

2. Облікові регістри поділяють на синтетичні, аналітичного обліку та комбіновані за:

а) обсягом змісту;

б) зовнішнім виглядом;

в) видами бухгалтерських записів;

г) будовою.

3. Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують такі вимірники:

а) натуральні й вартісні;

б) умовно-натуральні;

в) трудові;

г) всі перелічені вище.

4. Майно підприємства формується за рахунок:

а) власних коштів;

б) власних і залучених джерел господарських засобів;

в) прибутку;

г) кредитів банків.

5. У третьому розділі активу балансу на кінець звітного періоду відображається:

а) доходи майбутніх періодів;

б) оборотні і необоротні активи;

в) витрати майбутніх періодів;

г) грошові кошти і витрати майбутніх періодів.

6. Контрактивні рахунки:

а) є регулюючими, активними, наприклад “Транспортно-заготівельні витрати”;

б) є контрарними, регулюючими, наприклад “Цільове фінансування”;

в) є контрарними, активними, наприклад “Знов основних засобів”;

г) є регулюючими, доповнюючими, наприклад “Вилучений капітал”.

7. В активних рахунках для визначення кінцевого сальдо необхідно:

а) Ск=Сп+КО-ДО;

б) Ск=Сп+ДО- КО;

в) Ск=Сп+КО+ДО;

г) Ск= КО-ДО-Сп.

8. Термін „кредит” походить від лат. credit, що означає:

а) він вірить;

б) він винен;

в) лівий;

г) правий.

9. Власний капітал це:

а) всі види доходів підприємства;

б) види капіталу підприємства, що розміщені в пасиві балансу;

в) частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування

зобов’язань;

г) частина капіталу, яка залишається після вирахування неоплаченого і

вилученого капіталу.

10. Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію за звітний період про:

а) результати виробничої діяльності підприємства;

б) рух капіталу і зобов’язань підприємства;

в) фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів

підприємства;

г) результати звичайної і надзвичайної діяльності підприємства.

 

Завдання 2. Дати визначення поняттям:

1. Форма бухгалтерського обліку –

 

2. Бухгалтерський документ –

 

3. Об’єкти обліку витрат –

 

4. Активний рахунок –

 

5. Бухгалтерський облік –

Завдання 3. Вирішити господарську ситуацію:

За даними, наведеними у таблиці, згрупувати господарські засоби і джерела господарських засобів.

№ з/п Об’єкти бухгалтерського обліку Сума, грн.
1. Грошові кошти в касі
2. Довгострокові векселі видані
3. Статутний капітал
4. Розрахунки з покупцями і замовниками
5. Права користування майном
6. Незавершене виробництво
7. Грошові кошти на поточному рахунку
8. Резервний капітал
9. Нерозподілені прибутки
10. МШП
11. Короткострокові векселі одержані
12. Інші нематеріальні активи
13. Короткострокові кредити банків
14. Готова продукція
15. Розрахунки з оплати праці
16. Довгострокова дебіторська заборгованість
17. Поточна кредиторська заборгованість
18. Сировина й матеріали
19. Основні засоби
20. Інші необоротні активи

 

Завдання 4. Вирішити господарську ситуацію:

Визначте вплив кожної господарської операції на бухгалтерський баланс та вкажіть тип операції.

Господарські операції підприємства

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн.
1. Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва
2. Надійшли з рахунку в касу кошти на господарські витрати
3. Видано під звіт експедитору готівку на господарські витрати
4. За рахунок прибутку збільшено резервний капітал
5. Оприбутковано з виробництва на склад готову продукцію

Завдання 5. Вирішити господарську ситуацію:

 

За наведених нижче Т – рахунках відображені господарські операції. Сформулювати зміст операцій та визначити бухгалтерські проводки. Підрахувати обороти та кінцеві залишки.

63 60 31

“Розрахунки з постачальниками” Дт Кт С-до 25100 2) 20000   об. ? об. ? С-до ?   “Короткострокові позики” Дт Кт 1) 30000 об. ? об. ?   С-до ? “Рахунки в банках” Дт Кт С-до 1200   1) 30000 2) 20000 3) 6700 об. ? об.?   С-до ?

 

  “Розрахунки з покупцями” Дт Кт С-до 8300   3) 6700 об. ? об.?

С-до ?

 

Варіант 6

Завдання 1. Дати відповіді на тести:

1. Надлишки майна, які встановлені за результатами інвентаризації, регулюють таким чином:

а) оприбутковують та зараховують відповідно до доходів діяльності;

б) списують на валові витрати;

в) зараховують на збитки;

г) немає правильної відповіді.

2. У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні показники?

а) гривня, копійка, метр;

б) кілограм, умовна банка, метр;

в) долар, людино-день, штука;

г) у жодному з наведених.

3. Не належать до залучених засобів:

а) кошти, отримані від випуску облігацій;

б) кошти, отримані від випуску акцій;

в) кредити банків;

г) немає правильної відповіді.

4. Основними обліковими регістрами журнально-ордерної форми є:

а) меморіальні ордери

б) реєстраційний журнал

в) журнали-ордери

г) Головна-книга.

5. Облікові регістри зберігаються протягом:

а) 1 року

б) 3 років

в) 5 років

г) 10 років.

6. Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

а) рішенням трудового колективу;

б) протоколом загальних зборів підприємства;

в) наказом керівника;

г) розпорядженням судово-слідчих органів.

7. Бухгалтерський документ – це:

а) документ певної форми, який фіксує факт здійснення господарської операції;

б) письмове свідоцтво певної форми, яке містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення;

в) письмове свідоцтво, яке є підставою для бухгалтерського обліку господарської операції;

г) доказ здійснення господарської операції.

8. Позабалансові рахунки використовують для:

а) обліку майна, яке фактично не належить підприємству;

б) обліку непрямих витрат підприємства;

в) коригування показників основних рахунків;

г) розрахунку собівартості продукції.

9. До складу виробничих запасів відносяться:

а) матеріали, паливо, запасні частини, тара;

б) малоцінні швидкозношувані предмети, незавершене виробництво;

в) брак у виробництві, полуфабрикати, товари;

г) всі перелічені вище

10.Калькуляція – це:

а) групування витрат за статтями;

б) обчислення собівартості одиниці продукції;

в) групування витрат виробництва за елементами;

г) об’єкт бухгалтерського обліку.

 

Завдання 2. Дати визначення поняттям:

1. Централізований облік –

 

2. Первинний документ –

 

3. Виробнича собівартість –

 

4. Пасивний рахунок –

 

5. Дебіторська заборгованість –

 

Завдання 3. Вирішити господарську ситуацію:

 

За даними, наведеними у таблиці, згрупувати господарські засоби і джерела господарських засобів.

№ з/п Об’єкти бухгалтерського обліку Сума, грн.
1. Доходи майбутніх періодів
2. Розрахунки з іншими дебіторами
3. Короткострокові векселі одержані
4. Будинки та споруди
5. Сировина і матеріали
6. Машина та обладнання
7. Розрахунки з постачальниками та підрядниками
8. Права на знаки для товарів і послуг
9. Напівфабрикати
10. Розрахунки за страхуванням
11. Товари
12. Грошові кошти на поточних рахунках
13. Статутний капітал
14. Резерв сумнівних боргів
15. Короткострокові векселі видані
16. Поточні фінансові інвестиції
17. Розрахунки з підзвітними особами
18. Довгострокові кредити банків
19. Витрати майбутніх періодів
20. Нерозподілені прибутки

 

Завдання 4. Вирішити господарську ситуацію:

 

Визначте вплив кожної господарської операції на бухгалтерський баланс та вкажіть тип операції.

Господарські операції підприємства

№ з/п Зміст господарських операцій   Сума, грн.
1. Перераховано до бюджету заборгованість по податках
2. Зараховано на банківський рахунок виручку за відвантажену покупцям продукцію  
3. Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва
4. Утримано із заробітної плати прибутковий податок
5. Надійшли в касу з рахунку кошти для виплати заробітної плати

Завдання 5. Вирішити господарську ситуацію:

 

За наведених нижче Т – рахунках відображені господарські операції. Сформулювати зміст операцій та визначити бухгалтерські проводки. Підрахувати обороти та кінцеві залишки.

 

31 30 20

“Рахунки в банках” Дт Кт С-до 18600 2) 6100 3) 400 об. ? об. ? С-до ?   “Каса” Дт Кт С-до 120   3) 400 об. ? об. ? “Виробничі запаси” Дт Кт С-до 5300   1) 3800 об. ? об.?   С-до ?

С-до ?

  “Розрахунки з постачальниками” Дт Кт С-до 5370   2) 6100 1) 3800 об. ? об.?

С-до ?

 

Варіант 7

Завдання 1. Дати відповіді на тести:

1. Проведення інвентаризації обов’язкове:

а) перед складанням річної фінансової звітності;

б) у випадку зміни матеріально-відповідальних осіб;

в) обидві відповіді правильні;

г) немає правильної відповіді.

2. Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він:

а) суворо документальний;

б) вартісний;

в) суцільний, безперервний;

г) всі перелічені.

3. Використання вибіркового (несуцільного) спостереження характерне для:

а) бухгалтерського обліку;

б) статистичного обліку;

в) аналітичного обліку;

г) фінансового обліку.

4. Рахунки, призначені для обліку кредиторської заборгованості:

а) балансові;

б) позабалансові;

в) активні;

г) пасивні.

5. Термін „дебет” походить від лат. debet, що означає:

а) він вірить;

б) він винен;

в) мінус;

г) лівий.

6. Активні рахунки призначені для обліку:

а) капіталу;

б) майна;

в) зобов'язань;

г) кредиторської заборгованості.

7. Сума нерозподіленого прибутку підприємства відображається у складі:

а) поточних зобов’язань;

б) доходів майбутніх періодів;

в) активів підприємства;

г) власного капіталу.

8. У І розділі активу балансу відображають:

а) необоротні активи;

б) оборотні активи;

в) ліквідні активи;

г) витрати майбутніх періодів.

9. Основними елементами фінансової звітності є:

а) активи, капітал і зобов’язання;

б) доходи і витрати;

в) активи, капітал, зобов’язання, доходи і витрати;

г) активи, капітал і показники діяльності підприємства.

10. Який з наведених документів є компонентом фінансової звітності:

а) аудиторський висновок;

б) Звіт про рух основних фондів;

в) Звіт про фінансові результати;

г) інвентаризаційний опис.

 

Завдання 2. Дати визначення поняттям:

1. Консолідована звітність –

 

2. Обліковий регістр –

 

3. Об’єкти калькуляції –

 

4. План рахунків –

 

5. Неоплачений капітал –

 

Завдання 3. Вирішити господарську ситуацію:

Розподілити перелічені статті на активи і пасиви, підрахувати їх підсумок.

№ з/п Зміст Сума, грн.
1. Матеріали на складі
2. Будинок фірми
3. Нерозподілений прибуток
4. Готова продукція
5. Резервний капітал
6. Незавершене виробництво
7. Статутний капітал
8. Обладнання в цеху
9. Короткострокова позика банку
10. Грошові кошти

 

Завдання 4. Вирішити господарську ситуацію:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...