Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сімферополь, 2014 рікКОНТРОЛЬНА РОБОТА

для студентів заочного відділення

 

З навчальної дисципліни

Архітектура комп’ютерів

спеціальності Комп’ютерні мережі

 

Сімферополь, 2014 рік


Метою викладання навчальної дисципліни “Архітектура комп’ютерів” є навчання студентів принципаморганізації та забезпечення функціонування комп’ютерів і систем, розглядаючи їх як комплекс технічних, інформаційних та програмних засобів, що призначені для вирішення широкого кола завдань забезпечення вирішення інформаційних процесів; формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок у галузі побудови й функціонування комп’ютерів та систем і комп’ютерних технологій, можливостей їх використання.

 

Основними завданнями в процесі вивчення дисципліни “Архітектура комп’ютерів” є: одержання знань з основоположних принципів побудови та функціонування архітектури комп’ютерів; одержання знань про архітектуру комп’ютерних систем, функціональні можливості елементів і складових частин комп’ютерів та їх управлінням; підготовка студента до подальшого поглибленого вивчення спеціальних дисциплін; вироблення навичок самостійного вивчення різних архітектур комп’ютерів та проведення їх порівняльного аналізу при створенні ефективної інформаційної системи.

Навчальна дисципліна базується на знаннях та вміннях, отриманих при вивченні дисциплін "Фізика", "Основи програмування", "Комп’ютерна схемотехніка", "Комп’ютерна електроніка", забезпечує підготовку студента за фахом і вивченнями наступних спеціальних дисциплін.

 

Дана дисципліна є базовою для студентів даної спеціальності, оскільки основним її завданням є набуття вмінь та навичок із особливостей роботи персонального комп’ютера не з погляду звичайного користувача, а з погляду фахового спеціаліста.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 

знати:

- представлення даних: біти, байти, слова; представлення числових даних і системи числення; системи з фіксованою і з плаваючою комою; знакові представлення і представлення в додатковому коді;

- представлення нечислових даних (коди символів, графічні дані); представлення записів і масивів.

- організацію машини на рівні асемблера: основи організації фоннеймановськой машини; пристрій, що управляє; вибірка, дешифрування і виконання команд; системи команд і типи команд (обробка даних, управління, ввід/вивід); програмування на мові асемблера; формати інструкцій; режими адресації; механізми виклику підпрограм і повернення з них; ввід/вивід і переривання.

- організацію пам’яті: системи і технології зберігання; кодування, стискання і цілісність даних; ієрархія пам’яті; організація і прінципи роботи основної пам’яті; затримка (latency), тривалість такту (cycle time), пропускна спроможність (bandwidth) і чергування (inter- leaving); кеш-пам’ять (перетворення адрес, розмір блоку, політика заміщення і зберігання); віртуальна пам’ять (таблиця сторінок, TLB – буфер швидкого перетворення адреси); обробка помилок доступу до пам’яті і надійності;- організацію взаємодії пристроїв: основи вводу/виводу; встановлення зв’язку, буферизація, програмований ввід/вивід, ввід/вивід по перериванню; структура переривань: векторна і пріоритетна; підтвердження переривань; зовнішні накопичувачі, фізична організація і диски; шини: протоколи, арбітраж, прямий доступ до пам’яті; знайомство з мережами; підтримка мультимедіа; RAID-архітектури;

- багатопроцесорну і альтернативну архітектуру: знайомство з SIMD, MIMD, VLIW, EPIC; систолічна архітектура; взаємодія мереж; архітектура із загальною пам’яттю; забезпечення відповідності кеша і пам’яті; моделі і цілісність пам’яті.

- збільшення продуктивності пристроїв: RISC-архітектура; передбачення переходів; масштабування;

- сучасні архітектури: мобільні пристрої, вбудовані системи, нейронні мережі, напрями розвитку архітектури процесорів.

вміти:

- вибирати структуру і конфігурацію ЕОМ;

- обирати мікропроцесор, найбільш відповідний до розв’язання поставленої задачі;

- подавати інформацію в різних системах числення;

- складати найпростіші програми на машинно-орієнтованій мові програмування Assembler;

- складати найпростіші мікропрограми за допомогою мови програмування;

- проводити тестування та оцінку швидкодії роботи процесора;

- використовуючи технічну документацію та спираючись на технічні характеристики вибирати конфігурацію комп’ютера стосовно розв’язуваної задачі.

 

В результаті вивчення дисципліни “ Архітектура комп’ютерів” молодші спеціалісти у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі головні загальнонаукові та професійні компетенції.

 

Загальнонаукові компетенції охоплюють:

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;

- уміння працювати в Internet;

- базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально професійних дисциплін.

 

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

Загально – професійна діяльність:

- здатність застосовувати сучасні уявлення про структуру та архітектуру персонального комп’ютера;

- здатність проектувати компоненти архітектурного рішення

- сучасні уявлення про комп’ютерні системи і мережі;

- здатність використовувати можливості апаратного забезпечення;

- здатність розробити комбінаційну схему для реалізації системи перемикальних функцій у заданому елементному базисі, сформулював задачу її побудови у термінах теорії перемикальних функцій, виконав мінімізацію функцій та отримав необхідну форму урахуванням засобів уникнення збою в схемах;

- здатність розробляти алгоритми функціювання арифметичного пристрою на підставі форми представлення інформації, алгоритмів арифметичних операцій в різних системах числення в умовах застосування методів контролю роботи пристрою з використанням систем автоматизованого проектування комп’ютерних засобів;

- здатність розробляти функціональну і принципову схеми пристрою комп’ютера (управляючого, арифметичного, запам’ятовуючого, введення-виведення та іншого), виконав порівняльну оцінку різних структур пристрою із урахуванням, елементної бази та оптимізації обраних критеріїв ефективності.

 

Спеціалізовано – професійної діяльності:

- здатність застосовувати знання в галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі розв’язання професійних задач;

- здатність використовувати знання та уміння в галузі практичного використання комп’ютерних систем та мереж;

- використовувати Інтернет – ресурси для рішення практичних завдань у галузі професійної діяльності.

 

 


Завдання на контрольну роботу

з дисципліни «Архітектура комп’ютерів»

Контрольна робота виконується за номером в журналі. Складається з одної частини вибрати свій варіант і відповісти на питання.

 

Варіант 1

1. Інтерфейс. Функції організації інтерфейсів.

2. Обґрунтувати положення Фон - Неймана.

3. Формати команд і даних.

 

Варіант 2

1. Принцип магістрального інтерфейсів.

2. Характеристика пам'яті.

3. Архітектура з адресованими регістрами .

 

Варіант 3

1. Обґрунтувати що таке структура операційної системи

2. Способи адресації

3. Дати визначення мікропроцесору.

 

Варіант 4

1. Описати класифікацію та принцип роботи відео системи

2. Дати визначення арифметико - логічному пристрою.

3. Обґрунтувати принципи організації інтерфейсів.

 

Варіант 5

1. Модульність операційних систем.

2. Дати визначення що таке – конвеєри, описати принцип роботи.

3. Описати архітектуру персонального комп'ютера

 

Варіант 6

1. Класифікація операційних систем

2. Програмне управління пріоритетами переривають програм

3. Система CISC.

 

Варіант 7

1. Структура операційної системи

2. Мікропроцесор.

3. Поняття сімейства ЕОМ

 

Варіант 8

1. Описати принципи розробки сучасних комп'ютерів.

2. Дати оцінку суперскалярної архітектури

3. Пристрій управління. Принцип автоматичної роботи.

 

Варіант 9

1. Організація переривання процесора.

2. Пам'ять. Види пам'яті.

3. Система RISC.

 

Варіант 10

1. Методи класифікації комп'ютерів.

2. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої.

3. Процесори . Пристрій центрального процесора.

 

Варіант 11

1. Описати класифікацію та принцип роботи відеосистеми

2. Види запам'ятовуючих пристроїв. Ієрархія пам'яті.

3. Операційні системи загального призначення.

 

Варіант 12

1. Класифікація операційних систем

2. Описати принципи розробки сучасних комп'ютерів.

3. Процесори. Пристрій центрального процесора.

 

Варіант 13

1. Інтерфейс. Функції організації інтерфейсів.

2. Класифікація операційних систем

3. Організація переривання процесора.

 

Варіант 14

1. Характеристика пам'яті.

2. Архітектура персонального комп'ютера

3. Формати команд і даних.

 

Варіант 15

1. Принцип магістрального інтерфейсу.

2. Поняття сімейства ЕОМ

3. Методи класифікації комп'ютерів.

 

Варіант 16

1. Програмне управління пріоритетами переривають програм

2. Арифметико - логічний пристрій.

3. Способи адресації

 

Варіант 17

1. Модульність операційних систем.

2. Дати визначення що таке – конвеєри, описати принцип роботи.

3. Архітектура з адресованими регістрами.

 

Варіант 18

1. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої.

2. Операційні системи загального призначення.

3. Принципи організації інтерфейсів.

 

Варіант 19

1. Обґрунтувати положення Фон - Неймана .

2. Дати оцінку суперскалярної архітектури

3. Методи класифікації комп'ютерів.

 

Варіант 20

1. Багатозадачні операційні системи

2. Пристрій управління . Принцип автоматичної роботи .

3. Види запам'ятовуючих пристроїв. Ієрархія пам'яті.


 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...