Главная Обратная связь

Дисциплины:


Співучасть у злочині. Інтелектуальне пособництво:Інтелектуальне пособництво:

надання порад, вказівок виражається в тому, що пособник може, наприклад, пояснити, як краще проникнути у приміщення для вчи­нення крадіжки, або порекомендувати, як можна втягнути у вчинення злочину інших осіб, яким шляхом слідувати після вчинення злочи­ну, щоб уникнути затримання, як подолати з найменшими втратами опір потерпілого тощо;

заздалегідь обіцяне приховування злочинця, засобів і знарядь вчи­нення злочину, слідів злочину або предметів, здобутих злочинним шляхом. Всі ці види приховування в теорії і практиці охоплюються од­ним поняттям — заздалегідь обіцяне приховування злочинів. Пособ­ництво, що виявляється у заздалегідь обіцяному приховуванні злочи­ну, має місце з моменту дачі приховувачем обіцянки приховати зло­чин, незалежно від того, чи мало місце потім, після вчинення злочину, таке приховування. Заздалегідь пообіцявши таке приховування, посо­бник поставив свої дії в причинний зв'язок з діями, що потім учинить виконавець. Розглянемо види приховування злочинів:

приховування злочинця полягає в тому, що приховувач обіцяє приховати особу, яка вчинила злочин, наприклад, приховати її у себе в сараї, надати їй тимчасове житло. Приховування злочинця може виражатися у наданні йому підроблених документів, що змінюють його ім'я і прізвище, у зміні його зовнішності, навіть шляхом плас­тичної операції тощо;

приховування знарядь і засобів вчинення злочину може поляга­ти в приховуванні в спеціальному сховищі вогнепальної зброї, ви­краденої виконавцем, у знищенні, наприклад, верстата, на якому друкувалися фальшиві гроші;

приховування слідів злочину може полягати, наприклад, у похо­ванні трупа потерпілого, спаленні одягу злочинця, замиванні на ньо­му слідів крові, знищенні підроблених документів тощо;

приховування предметів, здобутих злочиннім шляхом, —це, напри­клад, приховування речей, здобутих шляхом крадіжки, зберігання ко­штів, отриманих внаслідок вчинення співучасниками злочину, та ін.;

заздалегідь обіцяне придбання і збут майна, здобутого злочин­ним шляхом, полягає у купуванні (обміні), отриманні як застави майна, здобутого, наприклад, внаслідок крадіжки або розбою, а та­кож у продажу або іншому збуті такого майна.

При аналізі інтелектуального пособництва виникає питання, чим же воно відрізняється від підбурювання? Адже і при підбурюванні, і при пособництві можливе надання порад і вказівок.

Розділ XII

Слід виходити з того, що при підбурюванні шляхом надання по­рад, вказівок у виконавця виникає рішучість вчинити злочин, а при інтелектуальному пособництві ця рішучість вже має місце, вона лише зміцнюється тими порадами, вказівками, що дає пособник.Нарешті, завершуючи аналіз видів співучасників, слід звернути увагу також і на те, що в реальному житті, у судовій практиці ціл­ком можливе об'єднання, збіг у діяльності співучасника відразу де­кількох ролей. Наприклад, особа може бути одночасно і виконавцем і організатором злочину, вона може бути підбурювачем і пособни-ком і т.п. Сполучення декількох ролей у поведінці одного співучас­ника враховується судом при призначенні покарання.

Форми співучасті

1. Форми співучасті — це об'єднання співучасників, які розріз­няються між собою за характером виконуваних ролей і за стійкіс­тю суб'єктивних зв'язків між ними.

Насамперед, у ч. 1 ст. 27 говориться, що співучасниками є вико­навці, організатори, підбурювачі та пособники, а в ч. 2 цієї ж статті сказано про співвиконавців. Отже, можлива співучасть, коли всі спів­учасники злочину будуть його виконавцями, але можлива і спів­участь з розподілом ролей, коли співучасники виконують у злочині різні функції: один — виконавець, другий — пособник, третій — під­бурювач і т.п. Таким чином, у ст. 27 закріплена співучасть у формі співвиконавства і співучасть з розподілом ролей. Це поділ співучасті на дві форми, виходячи з тієї ролі, що виконують співучасники в зло­чині, тобто за об 'єктивними ознаками.

У такому разі говорять про просту і про складну співучасть:

1) проста співучасть (співвиконавство, співвинність) має місце там, де всі співучасники є виконавцями злочину і, отже, всі вони виконують однорідну роль. Звичайно, їх дії можуть мати різний ха­рактер. Наприклад, один з виконавців загрожує жертві ножем, інший б'є її, а третій обчищує кишені. Але з погляду форми співучасті їх ролі однорідні — всі вони безпосередньо виконують дії, описані в диспозиції статті Особливої частини КК як ознаки об'єктивної сто­рони конкретного складу злочину, в даному випадку розбою;

2) складна співучасть (співучасть з розподілом ролей) виявляєть­ся в тому, що співучасники виконують різнорідні ролі, тут має міс­це розподіл ролей — один або кілька з них — виконавці, інші —

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...