Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОСНОВНІ ТЕРМІНИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦПЛІНИКРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

 

Кримінальне право України – одна з найважливіших і базових дисциплін, яка викладається в Національній академії внутрішніх справ. Досконале знання кримінального законодавства нашої держави є необхідною умовою успішної роботи в правоохоронних органах чи при зайнятті юридичною практикою. Спираючись на раніше отриманні знання про основні правові інститути, категорії та поняття кримінального права, студенти повинні не тільки розуміти, але й аналізувати проблемні питання з курсу “Кримінальне право України. Особлива частина”, а також пропонувати свої обґрунтовані пропозиції в кримінальне законодавство. Допомогою в цій роботі повинні стати матеріали науково-практичних конференції, розробки і наукові праці вчених академії, а також праці інших провідних дослідників як вітчизняних, так і закордонних.

Студенти повинні вести робочий зошит, в якому конспектують або реферують обов'язкову літературу з теми, записують детальне вирішення задач, занотовують план виступу тощо.

Семінари проводяться переважно у формі заслуховування та обговорення відповідей студентів з питань плану занять або дискусії з відповідних юридичних джерел. Відповіді мають ґрунтуватися на положеннях чинного законодавства. Доцільно використовувати статистичні дані, приклади судової практики як позитивного, так і негативного характеру. На окремих семінарах можуть заслуховуватись реферативні повідомлення студентів.

Практичне заняття повинно проводитись як обговорення рішень задач з дотриманням таких же вимог. Рішення мають містити у собі кваліфікацію злочину за відповідною частиною (частинами) статті (статтях) Кримінального кодексу, розгорнутому і аргументованому аналізі складу злочину з урахуванням умов задач. Об'єкт злочину встановлюється шляхом визначення ознак, які характеризують потерпілого або предмет злочину. Також мають наводитись ознаки, що характеризують об'єктивну сторону, особливо ті, що визначають момент його закінчення, суб'єктивну сторону та суб'єкт злочину з урахуванням умов задачі. Вказуючи та характеризуючи кваліфікуючі ознаки злочину, слід посилатися на відповідні судові тлумачення, теоретичні положення кримінального права.

Викладання навчальної дисципліни “Кримінальне право України (Особлива частина)” передбачає досягнення наступної мети: засвоєння студентами законодавчого визначення основних понять кримінального права; ознайомлення з найважливішими інститутами та положеннями Особливої частини Кримінального Кодексу України; набуття навичок самостійного комплексного аналізу складу злочину, а також вміння визначення конкретних елементів відповідних складів злочинів; відпрацювання навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач; формування у студентів науково обґрунтованих знань про злочин та кримінальну відповідальність загалом, а також про тенденції розвитку законодавства України і інших держав, ролі права в реалізації соціально-економічних перетворень в суспільстві, про заходи кримінально-правової боротьби зі злочинністю.Досягнення названих цілей забезпечується вирішенням наступних навчально-наукових завдань:

- систематизоване освоєння і закріплення у студентів теоретичних знань про історію, принципи, категорії й положення науки кримінального права;

- навчання студентів правильному орієнтуванню в діючому кримінальному законодавстві, набуття вміння застосовувати норми кримінального права при кваліфікації злочинів;

- вивчення курсу повинно сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань;

- під час вивчення курсу повинні розкриватися зв'язки кримінального права України з іншими галузями права і юридичними навчальними дисциплінами.

Місце навчальної дисципліни у навчальному процесі визначається за специфікою досліджуваних проблем і практичної спрямованості, яка нерозривно пов′язана з юридичною наукою. Відрізняючись від деяких інших галузей права за основною, притаманною йому функцією, а також за характером урегульованих ним відносин, кримінальне право тісно пов'язане із суміжними галузями права, найбільшою мірою з конституційним правом, адміністративним правом, кримінально-процесуальним правом, кримінально-виконавчим правом, міжнародним правом.

У результаті вивчення дисципліни “Кримінальне право (Особлива частина)” студенти повинні:

знати:

основні положення про систему Особливої частини кримінального права;

елементи конкретних складів злочину та їх обов’язкові і факультативні ознаки;

зміст інститутів Особливої частини кримінального права;

сутність та значення інститутів Особливої частини кримінального права.

уміти:

кваліфікувати злочини та їх різновиди;

визначати обов’язкові та факультативні ознаки конкретного складу злочину;

визначати момент закінчення злочину;

визначати наявність співучасті у злочині;

визначати наявність множини злочинів;

визначати наявність умов звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п     Назва тем З них:
Всього годин з викладачем з них:
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Письмові роботи
11. Тема 1. Злочини проти життя та здоров’я особи -  
22. Тема 2. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
33. Тема 3. Злочини проти власності - -   +
  Всього  
4. Тема 4. Злочини у сфері господарської діяльності -  
55. Тема 5. Злочини проти громадської безпеки  
66. Тема 6. Злочини проти громадського порядку і моральності   +
  Всього    
Всього годин  

 

Підсумковий контроль: екзамен

Виконується курсова робота

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦПЛІНИ

«Кримінальне право»

Вбивство – винне протиправне заподіяння смерті іншій людині.

Тілесне ушкодження– це протиправне і винне порушення анатомічної цілості тканин, органів потерпілого та їх функцій, що виникає як наслідок дії одного чи кількох зовнішніх ушкоджуючих факторів.

Тяжке тілесне ушкодженням –тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння чи таке, що спричинило втрату будь-якого органа або його функцій, психічну хворобу, інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, переривання вагітності, непоправне знівечення обличчя.

Заручник – людина, яка захоплена суб’єктом злочину та (або) перебуває під його контролем і життя, здоров’я чи особиста свобода якої є своєрідними гарантіями виконання певних вимог, що висунуті чи можуть бути висунуті до третіх осіб.

Зґвалтування – статеві зносини, які поєднуються із застосуванням фізичного насильства, погрозою його застосування (воля потерпілої особи пригнічується) або з використанням безпорадного стану потерпілої особи (воля потерпілої особи ігнорується).

Крадіжка – таємне викрадення чужого майна.

Грабіж – відкрите викрадення чужого майна.

Розбій – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.

Вимагання – вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці.

Шахрайство – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Незаконна порубка лісу– незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду або вчиненні таких дій у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду або в інших особливо охоронюваних лісах.

Незаконне полювання– порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду або незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України.

Бандитизм – організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі.

Фінансування тероризму – дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).

Незаконне заволодінням транспортним засобом – вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх волі.

Хуліганство – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів.

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Неправомірна вигода у значному розмірі – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Найманство – вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах інших держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у військових

 

Література ДО ВСІХ ТЕМ:

1. Андрушко П. П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі : кримінально-правова характеристика : [монографія] / Петро Петрович Андрушко. – К. : КНТ, 2007. – 328 с.

2. Арманов М. Г. Основний безпосередній об’єкт та предмет примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань / М. Г. Арманов // Серія „Право” : Збірник наукових праць. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2006. – Вип. 6. – С. 38 – 44.

3. Бабаніна В. В. Залишення в небезпеці: характеристика об’єкта злочину / В. В. Бабаніна // Науковий вісник КНУВС. – К., 2009. – Вип. 3 (64). – С.132 – 137.

4. Бандитизм : соціально-правовий і кримінологічний аналіз. / В. В. Бедриківський, О. М. Литвинов; [за наук. ред. О. Н. Ярмиша]; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х. : Вид-во ХНУВС, 2009. - 161 с.

5. Бантишев О. Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації) / Бантишев О. Ф. К. : МАУП, 2002. – 127 с.

6. Бантишев О. Ф. Протидія терористичній діяльності в Україні : [монографія] / (Рада Нац. безпеки та оборони України. МНДЦ ПБОЗ) // О. Ф.Бантишев, О. В.Шамара, С. А.Кузьмін. - Київ, 2009. - 175 с.

7. Бережний С. Особливості санкції ч. 2 ст. 115 КК та її співвідношення з іншими санкціями окремих статей в Особливій частині КК України / С. Бережний // Право України. – 2009. – №6. – С. 133 – 138.

8. Бояров В. І. Деякі питання кримінально-правової характеристики умисних вбивств, вчинених на замовлення // Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф.[Харків] 25-26 жовт. 2001 р. / Редкол.: Сташис В.В. (голов.ред.) та ін. – К. – Х. : “Юрінком Інтер”, 2002. – С.119 – 123.

9. Вакулик О. О. Кримінальна відповідальність за примушування давати показання: історія розвитку норми / О. О. Вакулик // Адвокат. – 2008. – № 12 (99). – С. 19 – 22.

10. Головкін Б. Розмежування розбою, вчиненого організованою групою, і бандитизму // Вісник прокуратури. – Київ. – 2006. – №8.– С.53 – 62.

11. Гороховська О. В. Співзаподіяння вбивства через необережність / О. В. Гороховська // Теорія та практика застосування чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства в сучасних умовах: Тези доп. наук.-практ. конф.: У 2-х ч. – Ч.1. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – С.53 – 55.

12. Гриневич В. Практичні аспекти відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть, від вбивства через необережність / В. Гриневич //Юридичний журнал. – 2002. – № 3. – С. 88 – 90.

13. Грудзур О. М. Окремі питання встановлення розміру предмета хабара / О. М. Грудзур // Проблеми кримінально-правових наук: історія, сучасність, міжнародний досвід (Пам’яті професора П.П. Михайленка) : Тези доп. наук.-теор. конф. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 119 – 121.

14. Джужа О. М. Запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством : Монографія / Джужа О. М. – К. : Атіка, 2009. – 240 с.

15. Дідківська Н. А. Співвідношення різновидів умисного вбивства / Н. А. Дідківська // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 5. – С.65 – 72.

16. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К. : Юридична практика, 2003. – 924 с.

17. Кісілюк Е. М. Кримінально-правова основа протидії рейдерству / Е. М. Кісілюк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 111 – 114.

18. Кобзар О. Ф. Проблеми кваліфікації крадіжок, поєднаних з проникненням у житло / О. Ф. Кобзар // Львівський інститут внутрішніх справ / Вісник. – Львів. – 2003. – № 2(1). – С.173 – 174.

19. Колодяжний В. О. Про проблему визначення критеріїв значної шкоди у злочинах проти власності / В. О. Колодяжний // Львівський інститут внутрішніх справ / Вісник. – Львів. – 2003. – № 2(1). – С. 178 – 180.

20. Кваліфікація злочинів, підслідних органами внутрішніх справ : навч. посібник / [В. В. Коваленко, О. М. Джужа, А. В. Савченко, В. В. Кузнецов та ін.] ; За заг. ред. В. В. Коваленка ; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К. : Атіка, 2011. – 648 с.

21. Кузнецов В. В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: [монографія] / Кузнецов В. В. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 158 с.

22. Кузнецова Л. О. Особливості кваліфікації хуліганства / Л. О. Кузнецова // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ : тези доп. круглого столу / ред. кол. : В. Д. Сущенко, О. М. Джужа, М. А. Погорецький та ін. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 68 – 69.

23. Кузнецов В. В. Злочини проти громадського порядку та моральності : [практ посіб.] / В. В. Кузнецов; за заг. ред. В. І. Шакуна. – К. : Паливода А.В., 2007. – 160 с. – (Практика та право).

24. Куц В. М. Кримінальна відповідальність за незаконне використання електричної або теплової енергії : монографія / Куц В. М., Кириченко Ю. В. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 160 с.

25. Лащук Є. В. Предмет шахрайства / Є. В. Лащук, О. В. Смаглюк // Науковий пошук, розв’язання актуальних проблем юридичної науки – сутність життя вченого і педагога. До 90-річчя академіка Академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора юридичних наук, професора Петра Петровича Михайленка : Збірник наукових праць / За ред. проф. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : НАВСУ, 2004 – С. 287 – 294.

26. Лисько Т. Д. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості: здобутки і прорахунки у Кримінальному кодексі України від 5 квітня 2001 р. / Т. Д. Лисько // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2003. – № 2. – С. 248 – 250.

27. Матвійчук В. К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : монографія / Матвійчук В. К. – К. : «Азимут – Україна», 2005. – 464 с.

28. Москаль Д. П. Окремі аспекти визначення суб’єкта зґвалтування / Д. П. Москаль // Проблеми захисту особистих немайнових прав фізичної особи: Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2006 року м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : ВОНР ТА РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2006. – С. 249 – 251.

29. Мостепанюк Л. О. Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у злочинах проти життя та здоров’я особи: питання тлумачення та кваліфікації/ Л. О. Мостепанюк // Наука і правоохорона. – 2011. – № 2 (12). – Частина ІІ. – С. 48 – 52.

30. Налуцишин В. В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України) : Монографія / Налуцишин В. В. – Х. : Харків юридичний, 2009. – 252 с.

31. Правила медичного огляду з метою виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини, обліку, медичного обстеження та профілактичного нагляду за ВІЛ-інфікованими: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 460 // ЗП України. – 1992– № 9. – Ст. 218.

32. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 1995 р. // Юридичний вісник України. – 1995. – № 31.

33. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua.

34. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями : Постанова ПВС №13 від 23 грудня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua.

35. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua.

36. Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua.

37. Про судову практику у справах про злочини проти власності : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 лист. 2009 р. № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main. cgi?

38. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. − 2008. − № 7.− С. 1−9.

39. Про судову практику у справах про необхідну оборону : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua.

40. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: постанова Пленуму Верховного Суду України № 15 від 26.12.2003. // Вісник Верховного Суду України. – 2004. -№2. – С. 8 (7-9).

41. Про судову практику у справах про хабарництво: постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002. // Юридичний вісник. – 2002. – № 28 (368).

42. Про судову практику у справах про хуліганство : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua.

43. Савченко А. В. Сексуальні злочини: кримінально-правовий і порівняльний аспекти / А. В. Савченко // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : додаток до журналу “Міліція України”. – 2010. – № 10. – С. 21 – 26.

44. Сакун А. В. Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна / А. В. Сакун // Актуальні пробл. юрид. наук у дослідж. учених : дод. до журн. “Міліція України”. – 2009. – № 82. – С. 19 – 23.

45. Сарнавський О. М. Вогнепальна зброя як предмет злочину, передбаченого ст. 262 КК України / О. М. Сарнавський // Вісник Академії адвокатури України. – К. : Видавничий центр Академії адвокатури України, 2008. – Вип. 11. – С. 62 – 68.

46. Семенюк О. О. Зміст терміна “перешкоджання” у Кримінальному кодексі України / О. О. Семенюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – К., 2008. – № 4. – С. 34 – 41.

47. Смаглюк О. В. Обман як спосіб шахрайства / О. О. Семенюк, О. В. Смаглюк // Митна справа. – 2011. – № 1(73). – С. 183 – 191.

48. Старко О. До питання про визначення меж кримінально-правової охорони життя людини / О. Старко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С.116 – 119.

49. Сучасний тероризм: світові, вітчизняні та регіональні тенденції : [навч. посіб.] / [МОН України. Хмельницький держ. центр. наук-техн. і екон. інформації. КНУВС]; П. Д. Біленчук, В. В. Кравчук, О. В. Кравчук, В. М. Кулик. – Хмельницький, 2008. – 211 с.

50. Хар І. О. Кримінальна відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї / І. О. Хар // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 11. – С.73 – 83.

51. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування [Текст]: [монографія] / Чернявський С. С. – К. : «Хай-Тек Пресс», 2010. – 624 с.

52. Шеремет А. П. Злочини проти статевої свободи : [монографія] / А. П. Шеремет. – Чернівці : ТОВ “Видавництво “Наші книги”, 2007. – 216 с.

53. Наджаров О. Корупційні правопорушення і види відповідальності за їх вчинення // Вісник прокуратури – 2012. - №3. – с. 3-10.

 

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

 

Тема 1. Злочини проти життя та здоров’я особи.

Лекція - 2 години

1. Загальна характеристика злочинів проти життя, здоров’я особи.

2. Поняття вбивства та його види.

3. Поняття і види тілесних ушкоджень.

4. Ознаки тяжкого тілесного ушкодження. Відмінність тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого від вбивства та заподіяння смерті через необережність.

5. Залишення в небезпеці. Відмінність від ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя становищі.

 

Тема 2. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Лекція - 2 години

1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

2. Зґвалтування (ст. 152 КК).

3. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК).

4. Примушування до вступу в статевий зв'язок (ст. 154 КК).

5. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст. 155 КК).

6. Розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК).

 

Тема 3. Злочини проти власності.

Лекція - 2 години

1. Загальна характеристика злочинів проти власності.

2. Крадіжка. Відмежування її від суміжних злочинів.

3. Розбій. Відмінність розбою від грабежу.

4. Шахрайство.

5. Вимагання чужого майна і його відмінність від розбою.

 

Тема 4. Злочини у сфері господарської діяльності.

Лекція - 2 години

1. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності.

2. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

3. Контрабанда.

4. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

 

Тема 5. Злочини проти громадської безпеки.

Лекція - 2 години

1. Поняття та види злочинів проти громадської безпеки.

2. Бандитизм.

3. Терористичний акт.

4. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

5. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.

 

Тема 6. Злочини проти громадського порядку та моральності.

Лекція - 2 години

1. Поняття та види злочинів проти громадського порядку та моральності.

2. Хуліганство. Відмінність від масових заворушень.

3. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

4. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

5. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

 

 

Плани семінарських і практичних занять

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...