Главная Обратная связь

Дисциплины:


Джерела постачання сировини, напівфабрикатів, продуктів у закладиресторанного господарства

Раціональна організація постачання підприємств ресторанного господарства сировиною, напівфабрикатами, продуктами і мате­ріально-технічними засобами є найважливішою передумовою ефективної і ритмічної роботи виробництва, що дозволи: більш повно задовольняти споживчий попит, сприяє прискоренню обо­ротності коштів, зниженню витрат і підвищенню рентабельності.

Сьогодні навколо великих міст організовані і працюють спеціа­лізовані господарства з виробництва овочів, фруктів, ягід, теплично-парникові комбінати: функціонує: мережа м'ясо-, молочно- і рибопереробних підприємств. Немає проблем з постачаннями гречки, рису, проса, бобів, кукурудзи. Достатньо ефективно працюють консервні заводи, що поряд з імпортними постачаннями забезпе­чують підприємства ресторанного господарства широким асорти­ментом нових продуктів харчування, замороженими кулінарними виробами, найрізноманітнішою консервною продукцією.

До організації продовольчого постачання підприємств ресто­ранного господарства висуваються такі вимоги:

· забезпечення широкого асортименту товарів в достатній кількості і належної якості протягом року;

· своєчасність і ритмічність завезення това­рів при дотриманні графіка завезення;

· скорочення ланцюга про­сування товарів;

· оптимальний вибір постачальників і своєчасне укладання з ними договорів на поставку товарів.

Розрізняють такі види постачання підприємств ресторанного господарства:

· продовольче

· матеріально-технічне.

Правильна організація продовольчого постачання — найваж­ливіша умова задоволення попиту населення на продукцію рес­торанного господарства.

Нормальна робота підприємств потребує безперебійного по­стачання матеріально-технічними засобами, устаткуванням, інвентарем, спецодягом, столовим посудом та ін. Від цього залежить виконання виробничої програми підприємства, якість блюд, культура обслуговування споживачів.

Для ефективної та ритмічної роботи підприємства необхідно організувати завезення товарів з різних джерел. Основними є підприємства-виробники.

Підприємства - виробникипродовольчих товарів різних форм власності:

· державні підприємства харчової промисловості,

· акціо­нерні товариства,

· об'єднання,

· приватні фірми, які виготовляють продукти харчування.

Великий внесок в організацію продуктово­го постачання вносять виробники сільськогосподарської продук­ції, колишні колгоспи, багато з яких перетворилися в акціонерні товариства; фермерські господарства, приватні, які пропонують надлишки своєї продукції. Підприємства ресторанного господар­ства можуть закуповувати продукти на ринках, оптових ринках, у магазинах, у приватних осіб. У сезон дозрівання овочів, фруктів багато підприємств для розширення асортименту своєї продукції займаються самозаготовленням (солінням, квашенням, консерва­цією і т. ін.).Багато видів продуктів надходять на підприємства черезпосе­редників — оптові фірми:

· оптові фірми забезпечують м'ясом,мас­лом, рибними і гастрономічними продуктами;

· оптові фірми, які забезпечують бакалійною продукцією;

оптові плодоовочеві склади.

Необхідність в послугах посередників виникає в тих випадках, коли необхідне накопичення продуктів і підприємство має умови, необхідні для зберігання. В цих випадках посередник повинен на себе взяти функції, пов'язані з просуванням товару від вироб­ника до споживача.

Оптові фірмизакуповують товари у підприємств - виробників для подальшого їх продажу роздрібним торговим підприємствам та підприємствам ресторанного господарства.

Вихідні складирозміщуються безпосередньо при великих промислових підприємствах (головна їх функція— організація просування товару від пунктів виробництва до пунктів спожи­вання. Вони організовують оптовий продаж товарів великими партіями оптовим і роздрібним підприємствам.

Торгово-закупівельні фірмирозташовуються в районах, де є багато підприємств-виробників, накопичуються товари для про­дажу їх в місцях споживання.

Торгові складизнаходяться в місцях споживання. Вони заку­повують товари у виробників, вихідних і торгово-закупівельних фірм та інших посередників і продають їх роздрібним підприємс­твам та підприємствам ресторанного господарства.

Посередниками між виробником і споживачем можуть бути брокери, торгові агенти.

Діяльність посередників відрізняється від функцій оптових фірм:

· вони не беруть на себе право власності на товар;

· виконують обмежену кількість функцій.

Головна їхня функція — сприяння купівлі—продажу. За свої послуги вони одержують комісійну винагороду; основне завдан­ня — знайти покупця і продавця, звести їх, допомогти домовити­ся про умови купівлі—продажу та поставки.

При організації постачання слід враховувати і собівартість страв, що випускаються; придбання дорожчої сировини завжди має бути виправдане випуском продукції високої якості та попитом.

Деякі підприємства організують виробництво картопляного борошна, квасу, патоки, цукатів та ін. за рахунок використання харчо­вих відходів. В період дозрівання і збору плодів, овочів, грибів, ягід вони створюють запаси солоних, маринованих, сушених, квашених і консервованих продуктів, що дозволяє протягом всього року різноманітити меню.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...