Главная Обратная связь

Дисциплины:


Особисті немайнові та майнові правовідносини подружжяЧас - 2 год.

1. Загальна характеристика особистих немайнових прав подружжя. Види особистих немайнових прав і обов’язків подружжя.

2. Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя. Правовий режим роздільного майна подружжя. Правовий режим спільного майна подружжя.

3. Поділ спільного майна подружжя.

4. Договірний режим майна подружжя.

5. Права та обов’язків подружжя по утриманню.

6. Поняття та зміст шлюбного договору. Порядок його укладення та розірвання.

Контрольні питання:

1. Поясніть співвідношення понять “утримання” та “аліменти”

2. Характеристика права на материнство та батьківство.

3.На яких підставах суд може відступити від принципу рівності часток подружжя при поділі спільного майна?

4.Який правовий режим майна осіб, що проживають у фактичних шлюбних відносинах без реєстрації шлюбу?

5. Які види доходів враховуються при визначенні розміру аліментів?

6. В яких випадках судом може бути позбавлено одного з подружжя права на утримання чи обмежено це право строком?

7.В чому полягає правова природа шлюбного договору?

8. Проаналізуйтепорядок укладення та зміст шлюбного договору.

9. Зміна умов шлюбного договору.

10. Підстави розірвання та визнання шлюбного договору недійсним.

11. Яким є зміст шлюбного договору за Сімейним кодексом?

12. Коли в осіб виникає право укласти шлюбний договір?

 

Завдання:

1. Складіть договір про поділ майна між подружжям.

2. Проаналізуйте Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними зверненням приватного підприємства „ІКІО“ щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 61 Сімейного кодексу України від 19 вересня 2012 року № 17-рп/2012 // [електронний ресурс] www.ccu.gov.ua

3.Складіть проект шлюбного договору

 

Задача 1.

За порадою подруги, О. Терещенко, яка працює на хлібо-комбінаті, вирішила стати перукарем. її вибір професії не був схвалений чоловіком, у зв'язку з чим подружжя посва­рилося. Через тиждень І. Терещенко довідався, що, незва­жаючи на його думку, дружина все-таки звернулася в пе­рукарню з приводу працевлаштування. Тоді він пред'явив дружині вимогу відмовитися від свого наміру, інакше він з нею розлучиться. В обґрунтування своєї позиції він за­явив, що має право як чоловік давати дружині поради будь-якого характеру. У результаті доводи чоловіка здалися О. Терещенко обґрунтованими, і з метою збереження сім'ї вона відмовилася від реалізації свого наміру змінити місце роботи.

Дайте правову оцінку ситуації.

Задача 2.

Гром. Корольова при реєстрації шлюбу з гром. Білоусовим заявила, що бажає носити його прізвище. Прохання було задоволе­но. Через декілька днів гром. Корольова, тепер уже Білоусова, прийшла до органу РАЦСу і стала просити залишити за нею дошлюбне прізвище, оскільки проти нового прізвища за­перечують її діти від першого шлюбу (14 і 16 років).Чи повинен орган РАЦСу задовольнити прохання Білоусової?

Задача 3.

Гром. Е. Фролова, незважаючи на поради рідних і близьких взяти при укладанні шлюбу прізвище чоловіка, все ж вирі­шила залишити своє дошлюбне прізвище. Через декілька тижнів після реєстрації шлюбу, відчувши недоброзичливе ставлення до себе з боку родичів чоловіка, зрозуміла, що зробила необачно, а тому звернулася до органу РАЦСу з проханням змінити дівоче прізвище на прізвище чоловіка. В органі РАЦСу їй повідомили, що своє право на вибір прізвища вона вже реалізувала, і відмовили в проханні.

Чи правильно вчинив орган РАЦСу? Яким чином Фро­лова може змінити своє прізвище на прізвище чоловіка?

Задача 4.

Подружжя Сидоренків проживало в будинку, що нале­жав їм на праві спільної власності. Будинок був зареєстро­ваний на ім'я Сидоренко. У вересні 2004 р. Сидоренко по­їхала у гості до матері в інше місто, але до матері не прибу­ла. Розшуки Сидоренко не дали ніяких результатів. У ли­стопаді 2004 р. чоловік Сидоренко вирішив продати буди­нок, але нотаріус, вважаючи, що будинок належить по­дружжю на праві спільної власності, у посвідченні договору купівлі-продажу відмовив, посилаючись на непредставлен-ня доказу згоди дружини Сидоренка на продаж будинку. Тоді Сидоренко звернувся до суду з позовом про визнання його власником будинку. Суд задовольнив цю вимогу.

Чи правомірне рішення суду? На підставі яких право­вих норм повинні бути вирішені питання, що виникають у цій справі? Чи може Сидоренко реалізувати предмети домашньої обстановки, книги, носильні речі, що належа­ли дружині? Які правовінаслідки з'явлення дружини Си­доренко?

Задача 5.

Гром. Тищук звернулася по допомогу у юридичну консультацію і розповіла, що її чоловік, з яким вони прожили 10 років, помер. Шлюб вони не реєстрували, жили у фактичних шлюбних відносинах. Обидва добре заробляли і за час спільного прживання придбали багато цінних речей. Заповіту чоловік не залишив. Зараз на майно претендує гром. Ломакіна, його колишня дружина, з якою він шлюб так і не розірвав, хоча формально припинив усі стосунки 12 років тому.

Яку відповідь ви б дали гром. Тищук?

Задача 6.На весіллі Софія та Костянтин одержали як подарунки 40 000 гривень. За ці гроші була придбана на ім’я дружини квартира. Через рік відносини між подружжям змінилися, у зв’язку з чим чоловік зажадав розподілу майна на рівні частини. Батько Софії стверджував, що 2000 дол. США він подарував особисто дочці, а не їм обом, тому частка дочки має бути більшою.

Вирішіть спір.

 

Тести:

1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка не є:

А. Майно набуте нею, ним під час шлюбу за власні кошти

Б. Доходи від речі, що є його, її приватною власністю

В. Речі для професійних занять, придбані під час шлюбу для нього, неї за спільні кошти

Г. Коштовності, придбані для нього, неї за спільні кошти

2. Майно, придбане за час шлюбу за загальним правилом є:

А. Спільною сумісною власністю подружжя

Б. Спільною частковою власністю подружжя

3. Право подружжя на поділ майна, що є об’єктом спільної сумісної власності виникає:

А. Тільки після розірвання шлюбу

Б. Незалежно від розірвання шлюбу

В. Після розірвання шлюбу. Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, під час шлюбу, якщо це передбачено шлюбним договором.

4. Після досягнення пенсійного віку жінка, чоловік мають право на утримання від колишнього подружжя, якщо:

А. На момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як 3 роки, за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менш як 10 років

Б. На момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як 1 рік, за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менш як 5 років

В. На момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як 5 років, за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менш як 10 років

Г. Не мають права на утримання за жодних умов

5. Чи може виникнути право на утримання після розірвання шлюбу в працездатної особи:

А. Так Б. Ні

Теми рефератів та доповідей

1. Материнство – поняття та види.

2. Аліментні договори подружжя

3. Визнання шлюбного договору недійним

 

Нормативно-правові акти:

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 року // Офіційний Вісник України. – 2005. - № 40.

Судова практика:

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними зверненням приватного підприємства „ІКІО“ щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 61 Сімейного кодексу України від 19 вересня 2012 року № 17-рп/2012 // [електронний ресурс] www.ccu.gov.ua

Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 № 3 // [електронний ресурс] zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi? nreg= v0003700-06

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007р. // [електронний ресурс] zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi? nreg= v0003700-06

 

Література:

Андрущенко Т.С. Особливості укладення аліментного договору між колишнім подружжям / Т.С. Андрущенко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - №3. – С. 97-100.

Андрущенко Т.С. Особливості укладення та нотаріального посвідчення аліментного договору між фактичним подружжям:матеріальний та процесуальний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 20. Частина 2. Том 1. – С.145-148

Великанова М.М. Договір про поділ майна подружжя, що є обєктом права спільної сумісної власності / М.М.Великанова, Г.А. Горбуля // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Зб. наук. праць. – К., НАУ, 2012. - №3 (24). – С. 80-83.

Глиняна К. Договірне регулювання майнових правовідносин подружжя / К. Глиняна // Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. – Вип.15. – 2013. – С. 89-94.

Драгневич Л. Стаття 74 – одна з найсуперечливіших статей Сімейного кодексу України / Лариса Драгневич // Нотаріат для Вас, 2012, вересень. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata. notariat. org. Ua / journal

Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім'ї: визначення концептуальних підходів / Ірина Жилінкова // Право України – 2011. - №5. – С.105-107

Ієвіня О. Окремі питання щодо об’єктів права спільної сумісної власності подружжя / Ольга Ієвіня // Нотаріат для Вас, березень, 2013. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat. org.ua/journal

Крат В. Договори подружжя між собою щодо роздільного майна / Василь Крат // Нотаріат для Вас. – червень, 2012. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat.org.ua/journal

Кшиванська І. Нерухомість як предмет спору про поділ майна подружжя / Ірина Кшиванська // Нотаріат для Вас – 2012. – січень-лютий. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat. org.ua/journal

Кшиванська І. Поділ майна подружжя / Ірина Кшиванська // Нотаріат для Вас – 2012. – червень. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat.org.ua/journal

Рябоконь Є. Поняття та особливості правового регулювання права спільної сумісної власності подружжя / Євген Рябоконь // Нотаріат для Вас, березень, 2011. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata notariat.org.ua/ journal

Скіченко А. Захист прав на материнство як складова особистих немайнових прав подружжя / А. Скіченко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. –№6 – С. 56-60.

Соболєв Д.В. Особливості застосування положень статті 61 СК України / Д.В. Соболев // Вісник Запорізького національного університету. Зб.наук.праць. Юридичні науки. – Запоріжжя, 2012. - №3. - С. 80-84.

План практичного заняття № 3

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...