Главная Обратная связь

Дисциплины:


Музична діяльність Вікові можливостіНа другому роиі життя дитина уважно слухає фортепі­анну музику (3-4 хвилини з перервами, неперервне звучан­ня 15-20 секунд) та музикування на різних дитячих музич­них інструментах: тріолі, ксилофоні, губній гармошці. Вона шуконаслідує під час музично-рухових показів ("гав-гав", "няв-няв" і т. д.), підспівує окремі склади пісень ("а-а-а", "да", "ай"), повторює рухи дорослого. Виконує рухи, які підказують слова пісень: ладусі, колисання, танець ляльок, І початку за показом дорослого, а надалі — самостійно, від-і иорює елементарні танцювальні рухи: плескання долонями, По колінах, пружинку, притупування однією ногою, бокові ■ и-|>еступання з ноги на ногу, повороти кистей рук ("ліхтарн­ії и", "кошики" тощо).

V нага стає стійкішою, якщо знайомі мелодії виконуються

ми різних музичних інструментах. Охоче слухає знайомі піс-

і, підспівує окремі склади ("люлі-люлі", "ля-ля"), найпрос-

іііиі слова пісень ("Маша", "Катя", "на", "дам"). За показом

ного самостійно виконує танцювальні рухи, відгукую-

іі.і назву пісні, знайому музику.

/А/ третьому роиі життя дитина охоче слухає оповідан-

п и музичному супроводі, впізнає знайомі пісні; підспівує

>му, правильно передаючи ритм та інтонацію мелодії;

і.чіпмогою педагога співає індивідуально та групою. Запа-

ппиуг слова пісні, відтворює під музику відомі та нові ру-1'моційно відгукується на пісні, що сподобалися.


Частина перша________________________________________

Завдання розвитку

Викликати в дитини інтерес до музичних творів, бажання їх слухати, розуміти настрій та образний зміст музики; на­вчати розрізняти контрастні особливості звучання музично­го твору (голосно — тихо, швидко - повільно, високо - низь­ко); ознайомлювати з дитячими музичними інструментами, контрастними за звучанням (барабан, брязкальця); заохочу­вати до підспівування і співу; учити пов'язувати рухи з музикою в сюжетних іграх, вправах, танцях; навчати спілку­ватися з однолітками під час проведення різних видів му­зичної діяльності.

Важливо, щоб у танцях дитина виконувала різноманітні рухи: плескала в долоні й по колінах; плескала в долоні з одночасним притупуванням однією ногою; пружинисто по­хитувалася на двох ногах, притупувала ними; стукала підбо­ром, поперемінно виставляючи вперед то праву, то ліву но­гу; робила крок уперед — крок назад на носочках, кружляла на носочках, виконувала пружинку з невеликим поворотом тулуба вправо — вліво, бігала й крокувала по колу в зграйці

в заданому напрямку.Музична гра позитивно впливає на фізичний розвиток | дитини, є важливим засобом становлення рухів, розвиває вміння слухати музику, злагоджено діяти.

Організація життєдіяльності

Дорослий створює середовище, насичене різними приєм­ними звуками людського голосу та музичних інструментів, які малюк чує, запам'ятовує, відтворює, може доповнити рухами, жестами, мімікою, збагатити словами. Залежно від віку варіюється кількість пісень з різними завданнями: для слухання, музично-рухового показу, звуконаслідування, складового співу; музичних вправ; танців; музичних ігор. І Важливо дотримуватися збалансованості різних видів музи-

 

чної діяльності — слухання, приспівування, музичні рухи тощо. Добираючи пісні дорослий має пам'ятати: словниковий запас дитини ще дуже обмежений. Зрозумілим цікавим для них має бути зміст пісень, коротких за текстом та легких


____________________________________________ РАННІЙ ВІК

для промовляння. Мелодія має складатись із повторюваних легких і коротких фраз.

Особливе місце в організації життєдіяльності дитини в дошкільному закладі посідають святкові ранки — як свята для дітей, а не концерти для дорослих. Не варто переванта­жувати святкову програму віршами, які читають діти (двох-трьох достатньо), і танцями (не більше трьох). Бажано про­понувати малюкам довільний танець, в якому б вони самос­тійно виконували рухи.

Художня література Вікові можливості

Дитина раннього віку сприйнятлива до слухання худож­ніх творів, особливо поезії малих форм, передусім фольк­лорної, та художніх творів, дійовими особами яких є діти й тварини. Вона емоційно реагує на казки, вірші, оповідання; відчуває ритм поезії, рухається відповідно до нього, вклю­чається у промовляння поетичних текстів; уважно слухає доступні вікові художні тексти; відповідає на запитання до­рослого, висловлюється з приводу сприйнятого, супрово­джує процес розглядання ілюстрацій у книжках, альбомах окремими словами, фразами. Повторює за дорослим окремі слова, тексти пісень, супроводжуючи їх жестами, діями (з іграшками, персонажами казок); повторює зачини, кінцівки, повтори пісеньки, звуконаслідувальні дії; відтворює з допо­могою дорослого та самостійно кілька народних пісеньок, иіршів, забавлянок, супроводжуючи виконання відповідни­ми рухами, жестами, діями з іграшками.

(надання розвитку

Формувати емоційну сприйнятливість літературних тво-

 

рів, стимулювати інтерес до них, розвивати здатність активно слухати художній текст та реагувати на нього; навчати п |>ових дій, що відповідають тексту віршиків, пестушок, ка-допомагати впізнавати літературні твори та їхніх персо-ів; заохочувати повторювати окремі слова, вирази вір­ні и к і в і казок; виробляти звичку уважно розглядати ілюст-іії, впізнавати літературних персонажів, відповідати на


Частина перша________________________________________

прості запитання; привчати стежити за розвитком подій у художньому творі під час використання дорослим наочнос­ті; спонукати самостійно роздивлятися книжки-розкладин-ки, коментувати побачене. Організація життєдіяльності

Дорослий створює для дитини умови, які сприяють отри­манню інформації про доступні малі поетичні жанри фольк­лору (потішки, забавлянки, примовлянки, пісеньки) запам'я­товуванню їхнього змісту; розкриттю типових фольклорних образів (лисички-сестрички, півника-гребінця, котика-мур-котика, вовчика-братика); розумінню змісту народних казок, впізнаванню знайомих персонажів казки у книжці, на ілюст­раціях, усвідомленню призначення колисанок, потішок, за­стосовуванню їх у своїй ігровій діяльності. Оптимальним для розвитку дитини цього віку є поєднання різних форм ор­ганізації її життєдіяльності — ігор, розваг, коротеньких за нять (розповідання, читання казок, віршиків, оповідань; ви­разне читання та обігрування поетичних текстів; ознайом­лення з малими фольклорними формами) та самостійної ді* | яльності (коментоване розглядання ілюстрацій до художніх творів, декламування, обігрування змісту казок та віршик in

з власної ініціативи).

Показниками оптимальної організації дорослим дитячої І
життєдіяльності є наявність інтересу до книжки, уважнії іь 1
під час слухання художніх творів та розглядання ілюстрацій,
уміння впізнавати та емоційно позитивно реагувати на змія
знайомих фольклорних творів; здатність напам'ять вираііШ
розповісти 2-3 забавлянки, утішки, пісеньки з допомогою Щ
рослого; емоційно сприймати, розуміти зміст народних к» и«,
коротких оповідань; при повторному читанні повторюшНІ
окремі фрази, звуконаслідувальні дії, намагатися "підкачуй
ти" текст дорослому, брати участь в його промовлянні; йщ
навати знайомих персонажів у книжках та на ілюстраціях,
; проводжувати розглядання поясненнями, окремими слони

Нівідповідати на запитання за змістом казки, оповідання а\т

ми, реченням; знання 2-3 віршів; спроможність з допомвИдорослого розігрувати уривки добре знайомих віршів, канн


____________________________________________ РАННІЙ ВІК

Театралізована діяльність

Вікові можливості

Дитина набуває вмінь та навичок сприймання театраль­ного видовища: впізнає та емоційно позитивно реагує на ро­зігрування драматизацій за змістом знайомих творів україн­ського фольклору; співчуває позитивним персонажам та обурюється негативними. На другому-третьому роках жит­тя малюк в ігровій діяльності виконує дії відповідно до тек­сту, імітує рухи та дії персонажів, повторює окремі з них (з іграшками, персонажами казок) за змістом казки під час повторного розповідання, показу; передає почуття мімікою, «сетами, рухами, інтонацією, діями з іграшками, словами, емоціями; розігрує (з допомогою дорослого та самостійно) тексти забавлянок, утішок, пісень, віршів із наочністю і без повторює разом із персонажами звернення, примовки, Меслідує окремі слова з відомих текстів. У сценічній діяль-«" ті вона інсценує тексти коротеньких віршиків, знайомих •мок ("Дід та баба", "Ріпка") з використанням декорацій, #^>ибутів, костюмів, у музичному супроводі.

чшня розвитку

< ирияти пізнаванню та усвідомленню дитиною: малих • пічних фольклорних жанрів (потішок, забавлянок, вір­или), їхнього призначення; різних видів театру (ляльково-мш.ового); сутності змісту театральної вистави. Вправ-

• мі шока в сприйнятті театралізованих дій, адекватному

• І плині на них, переживанні різноманітних емоцій.

іція життєдіяльності

Активною є така організація буття дитини, що пе-

Магвикористання різних форм театралізованої діяль-

організовані дорослим у вигляді коротеньких за-

Иіри-імпровізації, імпровізації-жарти, покази-драма-

I покази настільного театру, покази театру іграшок)

ми.шані самою дитиною (рядження; інсценування

ни качок; примовляння віршиків, утішок, песту-

|мицінування пісеньок, колискових в іграх-маніпу-

р.ппками).


Частина перша________________________________________

Організація життєдіяльності дитини вважається ефектив­ною, якщо вона активно взаємодіє з дорослими та одноліт­ками у процесі показу театральної постанови, театралізова­ної гри; активна в ігрових ситуаціях згідно зі словами коро­теньких віршиків, потішок, пісеньок; наслідує голоси тва­рин, птахів при відтворенні знайомих казок, поезій, фольк­лору; з інтересом та захопленням сприймає театралізовані вистави, емоційно виразно і бурхливо проявляє свої почуття (голосно сміється, підстрибує, жестикулює).

Організуючи театралізовану діяльність, дорослий вико­ристовує різноманітні матеріали, зокрема книжку-іграшку, книжку-розкладанку, настільний театр іграшок. Креативний розвиток

Вікові можливості

Дитина в цьому віці — справжня дослідниця: спілкую-
\\ чись з природою та людьми, діючи з різноманітними пред-

;; метами, вдивляючись в саму себе, вона імпровізує, вигадує,

 

фантазує, варіює свої впливи на довкілля та спостерігає за наслідками. У такий спосіб вона відкриває елементарні при-чинно-наслідкові зв'язки, залежності між людьми, людьми та предметами, людьми і природою, собою та довкіллям. Якщо на другому році життя в малюка переважає шлях практичних "спроб і помилок", то на третьому — набуває сили внутрішнє мислення, елементарне цілепокладання; ди­тина починає планувати свої дії та прогнозувати очікувані | результати. Здатність до самодіяльності, прагнення діяти по-своєму, при цьому не лише наслідуючи побачене, а й вносячи елементи новизни — важливий показник здатності до творчої активності.

Завдання розвитку

Спонукати дитину до елементарних дослідницьких дій, І коментувати та пояснювати їхні наслідки; надавати Щ достовірну інформацію; навчати виділяти знайоме - незна йоме, головне - другорядне, однакове - схоже - відмінне; І підтримувати прагнення розв'язувати елементарні пробле


____________________________________________ РАННІЙ ВІК

ми, вдаватися до найпростіших форм розмірковування, пригадування, використання асоціативних зв'язків, опори на особистий досвід; заохочувати активне спостереження, об­стеження доступного й безпечного; збагачувати радісні від­чуття від самостійних відкриттів, підтримувати прагнення їх повторити; ознайомлювати з поняттями "безпечне" й "небе­зпечне" середовище, ілюструвати це прикладами, формува­ти поряд з мінімальною часткою життєво доцільного ризику виваженість та обережність.

Організація життєдіяльності

Буття і діяльність дитини має бути організовано так, щоб вона мала змогу вправлятися в умінні бачити нове у відомому й відоме у новому; знаходити в природному, предметному та соціальному довкіллі відмінне, схоже, од­накове; виділяти дивне, незвичне, чарівне, дивовижне то­що; емоційно на нього реагувати: дивуватися, радіти від­криттю, сумніватися.

Важливо розвивати в малюка почуття нового, що сти­мулюватиме спочатку самодіяльну, а згодом — творчу ак­тивність; потребуватиме нових вражень, урізноманітню­ватиме буття дитини через виважену довіру, дозволить їй бути експериментатором, дослідником нового в природ­ному, предметному та соціальному середовищі. Варто підтримувати прагнення малюка до творчої активності, схвалювати його конструктивні самостійні дії, не картати за помилки, формувати виважено-обережне ставлення до невідомого.

У різних життєвих ситуаціях важливо надавати дитині можливість вправлятися у самостійності, радіти досягнен­ням, ініціювати бажання обходитися власними силами, нісртатися по допомогу лише в разі об'єктивної необхіднос-І. Дорослий обирає індивідуальну міру й форму допомоги

 

ІИтині в складних ситуаціях, враховуючи її особистий Ьсвід, емоційний стан, об'єктивну складність виконуваної и.ності. Він надає можливість робити найпростіший і'ямостійний вибір, віддавати перевагу комусь/чомусь, при-Ві*ти незалежне конструктивне рішення. 89


                                               
   
     
       
 
       
 
 
   
 
   
       
 
 
 
 
     
       
 
 
   
     
 
     
 
 
   
 
 
   


Форми Показники прояву
активності  
  М' язово-рухова
  Проявляє елементарну моторну самостійність, орієн-
  тується в природному просторі, зберігає стійке поло-
  ження тіла, заданий темп, напрям руху, намагається
  координувати рухи ніг, рук під час ходьби, бігу, лазін-
  ня, стрибків.
  Предметно-практична
Фізична Прагне, наслідуючи дорослих, користуватися предме-
  тами, що допомагають підтримувати належний стан ті-
  ла, найближчого природного середовища; разом з до-
  рослим виконує прості доручення: поливає квіти, про-
  тирає велике листя кімнатних рослин; годує свійських
  тварин, бере посильну участь у прибиранні кліток, де
  вони перебувають.
  Володіє елементарними уявленнями про рослинний і
  тваринний світ, орієнтується в основних правилах по-
Соціально- водження в природі: стримує бажання взяти до рук не-
моральна знайому рослину чи тварин; у природному довкіллі по-
  водиться спокійно.

Частина перша_________________________________________

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...