Главная Обратная связь

Дисциплины:


У 1923 р. в Україні був створений Комітет еталонів та стандартів (КЕС) при Головній палаті мір та вагів. Комітет розробив декілька стандартів на виміри довжини, різьби, калібру.Потім організовано Бюро промислової стандартизації (у 1924 р.), якому було доручено керування діяльністю робочих комісій із розробки загальнопромислових стандартів. У різних відомствах було організовано 120 комісій із розробки проектів стандартів.

Комітет зі стандартизації при Раді праці та оборони, який увів перші обов'язкові загальносоюзні стандарти, було організовано у 1925 р. 7 травня 1926 р. затвердили перший загальносоюзний стандарт ОСТ 1 "Пшениця. Селекційні сорти зерна. Номенклатура".

У 1930 р. Комітет зі стандартизації отримав назву Всесоюзний комітет стандартизації (ВКС) при Раді праці та оборони. Йому у підпорядкування була передана Головна палата мір та вагів, а в Україні створений республіканський Комітет зі стандартизації.

У1940 р. було організовано Всесоюзний комітет стандартів. З того часу загальносоюзні стандарти почали називатися державними стандартами та позначатися індексом ДОСТ із додаванням порядкового номера та року затвердження, наприклад, ДОСТ 169 – 40.

При Раді Міністрів СРСР у 1954 р. було створено Комітет стандартів, мір та вимірювальних приладів, який у 1970 р. перетворили в Державний комітет стандартів Ради Міністрів СРСР (Держстандарт СРСР).

У незалежній Україні постановою Кабінету Міністрів від 23 вересня 1991 р. № 293 був створений Держстандарт України. Перші стандарти України (ДСТУ) введені в дію 1 жовтня 1993 р. наказом Держстандарту України від 19 липня 1993 р. № 116 Держстандарт України – це національний орган зі стандартизації, який створює державну систему стандартизації в країні та керує всіма роботами зі стандартизації, метрології та сертифікації.

Органи стандартизації в Україні.
Органи державної служби стандартизації

До органів державної служби стандартизації належать:

- Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України);

- Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ);

- Державний науково-дослідний інститут "Система" (ДНДІ "Система");

- Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ);

- Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології та якості продукції;

- технічні комітети зі стандартизації (ТК);

- територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації.

На УкрНДІССІпокладено функцію розроблення науково-технічних і економічних основ стандартизації, перспективних планів комплексної стандартизації сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів, стандартів на єдині методи випробування продукції. Він виконує експертизу стандартів перед їх затвердженням, проводить порівняльний аналіз рівня стандартизації в Україні і зарубіжних країнах, надає інформацію з питань стандартизації всім зацікавленим організаціям.На ДНДІ "Система"покладено функцію розроблення основоположних стандартів.

На УкрЦСМ покладено функцію централізованої обробки всієї інформації організацій і підприємств про чинні стандарти, технічні умови та іншу нормативну документацію, а також забезпечення їх цією документацією. Центр здійснює реєстрацію стандартів та іншої нормативної документації зі стандартизації державного і галузевого значення, підготовку кадрів для цієї галузі, підвищення їх кваліфікації та видання нормативних документів,пов'язаних зі стандартизацією.

На Український навчально-науковийцентрзі стандартизації, метрології та якості продукції покладено функцію підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Технічні комітети зі стандартизаціїстворюються за рішенням Держстандарту України для організації та забезпечення розроблення, розгляду, експертизи, погодження і підготовки до затвердження державних стандартів України, інших нормативних документів зі стандартизації, а також проведення робіт з регіональної та міжнародної стандартизації.

На добровільних засадах до роботи в технічних комітетах залучаються уповноважені представники заінтересованих підприємств, установ та організацій замовників (споживачів), розробників, виробників продукції, органів і організацій зі стандартизації, метрології, сертифікації, товариств (спілок) споживачів, науково-технічних та інженерних товариств, інших громадських організацій, провідні вчені та фахівці. На сьогодні в Україні створено 120 технічних комітетів.

На територіальні центри покладено функцію контролю за впровадженням і додержанням стандартів, технічних умов.

У структурі Держстандарту України налічується 35 територіальних центрів: 26 обласних і 9 міських.

Органи галузевої служби стандартизації

До органів галузевої служби стандартизації належать:

- служба стандартизації міністерства або відомства;

- головні (базові) організації зі стандартизації;

- служба стандартизації підприємства (організації).

Служба стандартизації міністерства або відомства здійснює керівництво і координацію діяльності з питань стандартизації в галузях народного господарства. Для цього при міністерстві чи відомстві організовується відділ стандартизації, на який покладено функцію організації та планування робіт зі створення проектів державних і галузевих стандартів на проектування і виготовлення продукції, а також організації найважливіших наукових досліджень зі стандартизації для забезпечення випуску високоякісної продукції.

Головні (базові) організації зістандартизації проводять науково-дослідні роботи і розробляють нормативні документи зі стандартизації, як правило, галузевого рівня.

Служба стандартизації на підприємстві (організації) здійснює організацію і проведення робіт зі стандартизації. Це може бути відділ (на великому підприємстві або об'єднанні), група або навіть одна особа — відповідальний за стандартизацію.

Головним завданням служби стандартизації на підприємстві і в організації є науково-технічне та організаційно-методичне керування діяльністю зі стандартизації, а також безпосередня участь у проведенні таких робіт.

Керівник служби стандартизації несе таку саму відповідальність як і керівник підприємства за додержання стандартів і технічних умов технічної документації, що розробляється підприємством, за якість і техніко-економічне обґрунтування стандартів і технічних умов підприємства, за відповідність їх показників сучасним вимогам до рівня техніки, своєчасний перегляд стандартів і технічних умов з метою приведення їх у відповідність до потреб народного господарства, що зростають.

До обов'язків цієї служби належать:

- організація і планування робіт зі стандартизації та контроль за їх виконанням;

- розробка проектів стандартів підприємства і технічних умов;

- систематичний контроль за впровадженням і додержанням стандартів і технічних умов у проектуванні та виробництві продукції;

- визначення фактичного рівня уніфікації та стандартизації виробів і розрахунок економічної ефектив­ності робіт зі стандартизації;

- забезпечення всіх підрозділів підприємства потрібною нормативною документацією зі стандартизації;

- організація обліку, зберігання стандартів і технічних умов та внесення змін у всі їх екземпляри;

- організація і здійснення нормоконтролю технічної документації, що розробляється підприємством;

- допомога всім підрозділам підприємства з усіх питань стандартизації й уніфікації.

 

Структура ДСС. Для кожної галузі є свій стандарт – своя буква (всього 19 букв), кожній букві відповідає декілька цифр.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ГрупаА Б В Г Д Е Ж И К Л М Н П Р С Т У Ф Є (всього 19 букв)
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4

Рис. 2.1. Структура ДСС

 

Приклади позначення

Т01 – технічна документація (Д01, Е01, Ж01- будівельні креслення).

Т02 – норми розрахунку і проектування (А02, Д02, Е02, Ж02).

Далі специфічні особливості кожної галузі.

Т12 ‑ допуски і посадки.

Кожній галузі була присвоєна буква російського алфавіту:

А – Гірнича справа. Корисні копалини.

Г – машини, обладнання, інструмент.

Д – Транспортні засоби і тара:

- Д5 – Залізничний транспорт;

- Д51 – Локомотиви;

- Д52, Д53, Д55, Д57, Д59 – Вагони;

- Д2 – Автомобілі. Трактори і тягачі;

- Д23 – Трактори і тягачі.

- Ж82 – Залізничне будівництво;

- Г86 – підйомно-транспортне обладнання.

ГОСТ 9238-83 Габарити наближення будівель та рухомого складу.

ГОСТ 15663-82 Крани – штабелери. Типи і основні параметри.

В кожному підрозділі в порядку збільшення розташовують цифри від одного знаку до п’яти і рік прийняття.

Приклад ГОСТ 21354-75 – Передачі зубчаті циліндричні евольвентні. Розрахунок на міцність.

В вказівникові Державні стандарти Т4; вказується строк дії ГОСТів.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...