Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шорсткість поверхоньГОСТ 25142-82 Шорсткість поверхонь. Параметри та характеристики.

ГОСТ 2.309-73 Позначення шорсткості поверхонь.

Під шорсткістю поверхні розуміють сукупність мікро нерівностей з відносно малим кроком.

Хвилястість поверхні – сукупність періодичних нерівностей з відносно великим кроком, що розглядаються на ділянці, довжина якого перевищує нормовану базову довжину, що встановлена для вимірювання шорсткості поверхонь.

Відхилення форми поверхні – сукупність періодичних нерівностей з дуже великим кроком, що розглядаються на поверхні або на нормованій довжині, що встановлена для даної поверхні.

Хвилястість займає проміжне положення між відхиленнями форми та шорсткістю. Умовно межу між різними порядками відхилень поверхонь можна встановити за відношенням кроку до висоти нерівностей :

- при - шорсткість;

- при - хвилястість;

- при - відхилення форми.

 

Приклад. Якщо виконується умова: відношення кроку до висоти нерівності, то відхилення відноситься до шорсткості.

 

Рис. 7.1. Графічне зображення шорсткості, з умовними позначками

 

ГОСТ 2789-73 Шорсткість поверхонь. Терміни та визначення.

Для відділення шорсткості від інших видів нерівностей з відносно великим кроком її розглядають в межах обмеженої ділянки, довжина якої називається базовою довжиною (0,008÷8 мм).

 

Параметри шорсткості по ГОСТ 2789-73:

1. середньоарифметичне відхилення профілю - ;

– середнє арифметичне з абсолютних значень відхилень профілю в межах базової довжини;

2. висота нерівностей профілю за десятьма точками – ;

;

3. найбільша висота нерівностей профілю ‑ відстань між лінією виступів та лінією впадин;

4. середній крок нерівностей профілю в межах базової довжини – ;

;

5. середній крок місцевих виступів профілю в межах базової довжини – ;

6. відносна опорна довжина профілю - відношення опорної довжини профілю до базової довжини;

- опорна довжина профілю (сума довжин відрізків, що відтинаються на заданому рівні в матеріалі профілю, лінією еквідистантною середній лінії в межах базової довжини);

де yi ‑ виміряне відхилення профілю в дискретних точках;

n ‑ число виміряних дискретних відхилень

p - значення рівня перерізу профілю, що вибирається з ряду:

5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90%.;

bi - ширина нерівності виступу по нульовій лінії, мкм;

Si - відстань між двома сусідніми вершинами виступів або впадин, мкм;

Smi - відстань між двома сусідніми виступами або впадинами по середній лінії , мкм;

himin - відстань між впадинами та нульовою лінією, мкм;himax - відстань між вершинами та нульовою лінією, мкм.

Опорна довжина профілю – сума довжин відрізків, що відсікаються на виступах профілю лінією, що є еквідистантною середній лінії, в межах базової довжини. Числові значення базової довжини вибирають з стандартного ряду: 0,01; 0,03; 0,08; 0,25; 0,80; 2,5; 8,25 мм.

; ;

Приклад.

опорна довжина профілю при рівні перерізу профілю від .

Рис. 7.2. Графічне зображення шорсткості

 

Середня лінія
Лінія впадин
Лінія виступів
Нульова лінія
m
m

Рис. 7.3. Графічне зображення параметрів шорсткості

Середня лінія профілю - базова лінія, що має форму номінального профілю та ділить вимірюваний профіль так, що в межах базової довжини сума квадратів відстаней точок вимірюваного профілю до цієї лінії мінімальна.

Лінія виступів – лінія, еквідистантна середній лінії, що проходить через найвищу точку виступу вимірювального профілю в межах базової довжини.

Основним параметром шорсткості являється параметр (середньоарифметичне відхилення профілю) - він є переважним (предпочтительным).

ПРИКЛАДИ.

Таблиця 7.1.

Числові значення параметрів шорсткості по ГОСТ 25142-82

Ряди чисел Ra, мкм
10,0 1,00 0,100 0,010
8,0 0,80 0,080 0,008
6,3 0,63 0,063 -
5,0 0,50 0,050 -
4,0 0,40 0,040 -
3,2 0,32 0,032 -
2,5 0,25 0,025 -
2,0 0,20 0,020 -
16,0 1,60 0,160 0,016 -
12,5 1,25 0,125 0,012 -
Ряди чисел Rmax, Rz, мкм
- 10,0 1,00 0,100
- 8,0 0,80 0,080
- 6,3 0,63 0,063
- 5,0 0,50 0,050
- 4,0 0,40 0,040
- 3,2 0,32 0,032
- 25,0 2,5 0,25 0,025
- 20,0 2,0 0,20 -
16,0 1,60 0,160 -
12,5 1,25 0,125 -
Ряди чисел Sm, S, мкм
- 10,0 1,00 0,100 0,010
- 8,0 0,80 0,080 0,008
- 6,3 0,63 0,063 0,006
- 5,0 0,50 0,050 0,005
- 4,0 0,40 0,040 0,004
- 3,2 0,32 0,032 0,003
- 2,5 0,25 0,025 0,002
- 2,0 0,20 0,020 -
- 1,60 0,160 0,0160 -
12,5 1,25 0,125 0,0125 -
Сірим кольором виділені значення для першочергового використання

 

Таблиця 7.2 ‑ Відношення параметрів до базової довжини

Співвідношення параметра та базової довжини
, мкм Базова довжина , мм
До 0,025 0,08
Більше 0,025 до 0,4 0,25
Більше 0,4 до 3,2 0,8
Більше 3,2 до 12,5 2,5
Більше 12,5 до 100 8,0
Співвідношення параметра та базової довжини
= , мкм Базова довжина , мм
До 0,10 0,08
Більше 0,10 до 1,6 0,25
Більше 1,6 до 12,5 0,8
Більше 12,5 до 50 2,5
Більше 50 до 400 8,0

Параметри Rz та Rmax (висота нерівностей профілю за десятьма точками та найбільша висота нерівностей профілю) нормують лише в тих випадках, коли за функціональними вимогами необхідно обмежити повну висоту шорсткого або шорстко-рихлого шару, коли не передбачені можливості контролю Ra (для ріжучих кромок інструменту, деталей годинникових механізмів, деталі складної конфігурації та ін.).

Для найбільш відповідальних поверхонь необхідно додатково нормувати параметри Sm, S, tp (середній крок нерівностей профілю, середній крок місцевих виступів профілю, відносна опорна довжина профілю). Крокові параметри Sm та S істотно впливають на вібростійкість та міцність при циклічних навантаженнях. Параметр tp комплексно характеризує висоту та форму нерівностей і дозволяє робити висновки про фактичну площу контакту шорсткої поверхні. Цей параметр істотно впливає на зносостійкість, контактну жорсткість, герметичність.

Вибір числових значень шорсткості слід проводити у відповідності до умов роботи виробів, вимог до експлуатації та раціональних методів обробки. Для цього існують таблиці.

Певні обмеження шорсткості пов’язані з допусками розміру та форми нормованої поверхні. В процесі збирання та експлуатації можливі додаткові відхилення розміру та форми. Тому для кожного допуску розміру та форми можна встановити мінімальні вимоги до шорсткості в залежності від допуску розміру та форми.

 

 

Таблиця 7.3 – Відносна геометрична точність форми

Н 60% П 40% В 25% O< 25%
Ra <=0,05Tp Ra <=0,025Tp Ra <=0,012Tp Ra <=0,15Tф
Rz <=0,2Tp Rz <=0,1Tp Rz <=0,05Tp Rz <=0,16 Tф
Tp - допуск розміру. - допуск форми

 

Якщо відхилення форми обмежене допуском тобто відхилення форми не задано, то шорсткість призначається з економічно досяжних умов.

Напрямки шорсткості ГОСТ 2789-73

Паралельно
Перпендикулярно
Перехресно
Довільно
Колоподібна
Радіальне
М
С
R

Рисунок 7.5 - Напрямки шорсткості ГОСТ 2789-73

 

Позначення шорсткості

Параметр шорсткості по ГОСТ 2789-73
Вид обробки поверхні або інші додаткові вказівки
Базова довжина по ГОСТ 2789-73
Уловне позначення напрямку нерівностей
Знак
Полка знаку

1 – параметр шорсткості: Ra, Rz,Rmax, - в мкм; Sm, S - в мм; tp - в %;

2 – вид обробки або інші додаткові вказівки (полірувати, шабрувати, по контуру тощо);

3 – базова довжина (8,0; 2,5; 0,8; 0,25; 0,08) по ГОСТ 2789-73;

4 – позначення напрямку нерівностей (по рисунку 8.5)

Рисунок 7.6 – Знак шорсткості та позначення на ньому

 

60o
60o
60o
H
h
60o
H
h
60o
60o
H
h
а)
б)
в)

а) позначення шорсткості для поверхонь, вид обробки яких конструктором не передбачений;

б) позначення шорсткості для поверхонь, вид обробки яких передбачає зняття шару металу різанням (точіння, фрезерування, свердлування, шліфовка тощо);

в) позначення шорсткості для поверхонь, вид обробки яких не передбачає зняття шару металу (литво, ковка, об’ємна штамповка, прокат, волочіння тощо).

Рисунок 7.7 – Позначення шорсткості в залежності від виду обробки поверхонь деталей

Приклади

Таблиця 7.4

№ п/п Вихідні дані, значення параметру Позначення
Параметр , значення 0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Параметри , , , , , разом із значеннями 6,3, 32, 0,63, 0,032, 70
0,63
32
0,032

Параметри , , , , , , при вказані діапазону значень
0,080 0,032
50
1,00 0,63

Параметри , , , , , , при вказані номінального значення з відхиленнями
1±20%

Параметри , , , , , , при вказані двох або більше параметрів шорсткості значення записують зверху до низу в наступному порядку: 1 – параметр нерівності профілю; 2 – параметр кроку нерівностей профілю; 3 – відносна довжина профілю.
0,1 0,0400
0,8 0,25    

Вид обробки додатково вказують в позначенні
М
0,025
0,32
Полірувати
Шабрувати

Допускається використання додаткових позначень з поясненням в технічних вимогах  

Полірувати
0,32 0,25
0,08 М
=
б
а
0,32 0,25
а
=
а
0,08 М

Добавити приклади використання шорсткості.


 

Таблиця 7.1

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...