Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дослідження добової витрати енергії людиниМета роботи: оволодіти хронометражно-табличною методикою визначення добової витрати енергії людини; дослідити добову витрату енергії студентів; закріпити теоретичні знання по фізіології обміну речовин та енергії.

Основні положення

Добова витрата енергії складається із трьох величин: основного обміну, величини підвищення обміну під час прийому їжі, величини підвищення обміну енергії при різноманітній діяльності.

Хронометражно-табличний метод визначення добової витрати енергії базується на використанні спеціальних таблиць, в яких представлені в кілокалоріях величини енерговитрат за одиницю часу при різних формах діяльності із розрахунку на 1кг маси людини. Данні для цих таблиць були отримані О.П. Молчановою, А.Н. Крестовніковим, Б.Д. Кравчинським, А.А. Мінхом та ін. /табл. 1/ в спеціальних експериментах і дослідженнях шляхом прямої і непрямої калориметрії, яка потребує спеціальної складної апаратури.

На відміну від інших метод хронометражно-табличного визначення добової витрати енергії не потребує спеціальної апаратури і може використовуватись в любих умовах.

 

Таблиця 1. Витрата енергії /включаючи основний обмін/ при різноманітних видах діяльності.

Вид діяльності Енерговитрати в 1хв на 1кг маси тіла, ккал
Ходьба:  
5 км/год 0,0690
6 км/год 0,0714
8 км/год 0,1548
Біг:  
8 км/год 0,1357
11 км/год 0,1780
Гімнастика:  
вільні вправи 0,0845
на снарядах 0,1280
гребля 0,1100
їзда на велосипеді 0,1285
бокс 0,2014
плавання 0,1700
фехтування 0,1333
Робота:  
швачки 0,3210
палітурника 0,0405
шевця 0,0429
столяра чи слюсаря 0,0571
каменяра 0,0952

 

Вид діяльності Енерговитрати в 1хв на 1кг маси тіла, ккал
тракториста 0,0320
комбайнера 0,0390
с/г робітників 0,1100
городників 0,0306
господарсько-побутова 0,0573
актора, лікаря 0,0380
фармацевта 0,0343
лаборанта 0,0355
Шиття на машинці 0,0264
Їзда на машині 0,0267
Розумова праця сидячи 0,0254
Розумова праця стоячи 0,0360
Друкування на машинці 0,0330
Особиста гігієна 0,0329
Прийом їжі 0,0236
Відпочинок стоячи 0,0264
Відпочинок сидячи 0,0229
Відпочинок лежачи 0,0183
Прибирання 0,0329
Сон 0,0155

Матеріали та обладнання:людина, терези медичні, міні-ЕОМ.ХІД РОБОТИ

1. Скласти робочу таблицю за зразком таблиці 2.

 

Таблиця 2. Робоча таблиця для визначення добової витрати енергії студента.

Вид діяльності Час початку і закінчення, год, хв Тривалість, хв Витрата енергії в хвилину на 1кг маси тіла, ккал Розрахунок витрати енергії при всіх видах діяльності за добу, ккал на 1кг маси тіла
Зарядка 7.00-7.15 0,0648 0,0648х15=0,972
Особова гігієна 7.15-7.30 0,0329 0,0329х15=0,493
Прибирання 7.30-7.40 0,0329 0,0329х10=0,329
Сніданок 7.40-8.00 0,0236 0,0236х20=0,472
         
Сон 23.00-7.00 0,0155 0,0155х480=7,44
Всього       42,27 ккал/кг

2. В першу графу розрахункової таблиці записати в хронологічній послідовності всі види діяльності досліджуваної людини протягом доби.

3. В другій і третій графах проставити хронометраж кожного виду діяльності, відмітивши їх початок і закінчення а також тривалість виконання в хвилинах.


4. Користуючись табл. 1, знайти і занести в графу робочої таблиці для кожного виду діяльності відповідні дані енергетичних витрат, які вказуються як величина витрат енергії /ккал за 1хв на 1кг маси тіла/. Якщо в таблиці той чи інший вид діяльності не вказаний, то слід користуватись даними, найближчими за характером і тяжкістю діяльності.

5. Розрахувати в п’ятій графі витрату енергії при виконанні певної діяльності за вказаний час, для чого потрібно помножити величину енергетичних витрат при даному виді діяльності на час її виконання в хв.

6. Знайти величину, яка характеризує добову витрату енергії на 1кг маси тіла, сумуючи одержані дані витрати енергії при різноманітних видах діяльності і записати її у п’ятій графі в рядку „Всього”.

7. Розрахувати добову витрату енергії людини. Для цього необхідно зважити піддослідного, а масу його тіла помножити на величину добової витрати енергії, отриману при розрахунку на 1кг маси. Слід відмітити, що експериментальні дані витрати енергії, отримані методами прямої і непрямої калориметрії при різноманітних видах діяльності в лабораторних умовах, відрізняються від аналогічних даних в реальних умовах життя людини, вони в середньому на 15% нижче. Тому для визначення дійсної добової витрати енергії необхідно робити поправку на 15%.

 

Завдання

1. Виконати розрахунки згідно табл. 1, 2.

2. Проаналізувати результати з урахуванням табл. 3.

 

Таблиця 3. Розподіл професій за групами калорійності

Праця Група калорій-ності Добова потреба в поживних речовинах Добова витрата енергії
Білки, г Жири, г Вугле-води, г Вітаміни, мг
А В1 С
Розумова 1,5
Механізована
Немеханізована 2,5
Важка ручна

 

Таблиця 4. Витрати енергії людини у віці 18-29 років відповідно групам інтенсивності праці

№ n/n Групи інтенсивності праці Чоловіки ккал Жінки ккал
1. Робітники розумової праці
2. Робітники легкої фізичної праці З000
3. Робітники середньої фізичної праці
4. Робітники тяжкої фізичної праці

Зміст звіту

1. Тема роботи.

2. Результати і висновки.

 

Контрольні питання

1. Які складові добової витрати енергії?

2. Які методи використовують для визначення добової витрати енергії?

3. Хто і коли запропонував метод прямої калориметрії? Його суть?

4. Дайте характеристику методу непрямої калориметрії.

5. Що розуміють під обміном речовин?

6. Що таке енергетичний обмін?

Література

1. Яновський І.І., Ужако П.В. Фізіологія людини і тварин. Практикум.- К.: Вища школа, 1991.- 175с.

2. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. – М.: Мед. информационное агентство, 2002. – 958с.

3. Дудель Й., Рюэгг Й., Шмидт Р. Физиология человека: 3 т. / Под ред. Шмидта Р. и Тевса Г.- М.: Мир, 1996.- 323 с.

4. Руководство к практическим занятиям по физиологии с основами анатомии человека /Под ред. проф. Л.Н. Малоштан. – Харьков.: Издательство НФАУ, 2000. – 232с.

 


Лабораторне заняття № 7

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...