Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дослідження переключення уваги за умовах активного вибору корисної інформаціїМета роботи: дослідити швидкість переключення уваги різних осіб, визначити поміхостійкість при впливі різних видів поміх.

Основні положення

Увага – „ это овладение умом в четкой и яркой форме одним из нескольких наличествующих объектов. Суть этого процеса – фокусирование, концентрирование сознания. Внимание приводит к отвлечению от некоторых вещей для того, чтобы можно было эффективно заняться другими. Состояние внимания противоположно рассеянному, затемненому состоянию”, - таке дав визначення більше 100 років назад Уильям Джеймс.

Увага – це зосередженість діяльності суб’єкта в даний момент часу на будь-якому реальному чи ідеальному об’єкті (предметі, події, образі). Під переключенням уваги розуміють можливість більш чи менш легкого переходу від даного виду діяльності до іншого.

Матеріали та обладнання: нарисовані на папері таблиці з числами без кружечків і в кружечках, секундомір, указка, магнітофон із касетою.

 

ХІД РОБОТИ

Піддослідні одержують завдання знаходити у таблиці числа без кружечка у зростаючому порядку / від 1 до 25 /, а в кружечках – в убутному порядку / від 24 до 1 /, послідовно переключаючись з числа без кружечків на число у кружечку / 1-е число без кружечка, 24-е – у кружечку, 2-е – без кружечка, 23-е – у кружечку і т. д. /. Сума пар чисел без кружечка і чисел у кружечку дорівнює 25. Останнє число 25 без кружечка.

Дослід проводять двічі – в першому варіанті, в у мовах відносної тиші, у другому варіанті – на фоні музики або гучної розмови, запитань до піддослідного і т. д.

Результати дослідження заносять у таблицю:

Піддослідний 1-й варіант 2-й варіант
час Кількість помилок час Кількість помилок
1.        
2.        
3.        
4.        

 

Зміст звіту

1. Тема роботи.

2. Результати і висновки.


Контрольні питання

1. Які властивості нервових процесів лежать в основі швидкості переключення уваги?

2. Як впливають на швидкість підсумовування пар чисел шум та інші перешкоди?

3. Яке практичне значення має визначення швидкості переключення уваги?

4. Що таке увага? Види уваги.

 

Література

1. Яновський І.І, Ужако П.В. Фізіологія людини і тварин. – Київ: “Вища школа”, 1991. – с. 78-79.

2. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 480с.

3. Филимонов В.И. Руководство по общей и клинической физиологии. – М.: Мед. информационное агентство, 2002 – 958с. 


Лабораторна робота № 6

Тема: Виявлення деяких особливостей вищої нервової діяльності людини.

Мета роботи: В асоціативному експерименті виявити деякі особливості ВНД – рухливість, інертність, силу нервових процесів, співвідношення першої та другої сигнальних систем.

Матеріали та обладнання: секундомір.

Питання для теоретичної підготовки: Типологічні особливості вищої нервової діяльності людини. Перша і друга сигнальні системи.

 

ХІД РОБОТИ.

Безпосередньо в роботі беруть участь три особи: досліджувач, досліджуваний, секретар. Досліджувач на аркуші паперу складає список з 20 слів (іменників).

Спокійно, не поспішаючи, він вимовляє кожне слово із списку і відмічає по секундоміру час від моменту, коли слово вимовлене, до відповіді досліджуваного – латентний період. Досліджуваний, не роздумуючи, повинен назвати слово, яке виникло у нього за асоціацією з почутим. Секретар записує кожну відповідь досліджуваного та його латентний період. За тривалістю латентних періодів визначають рухливість нервових процесів досліджуваного. Прийнято, що середня тривалість латентного періоду менша за 3 с підтверджує добру рухливість нервових процесів.

Постійне подовження латентних періодів наприкінці досліду свідчить про швидку втомлюваність нервових клітин, тобто про слабкість нервових процесів.

Повторення однакових відповідей характеризує інертність нервових процесів. За співвідношенням конкретних чи абстрактних понять у відповідях роблять висновок про перевагу у ВНД досліджуваного відповідно художнього або абстрактного мислення.

Оформляють протокол досліду. Роблять висновок – характеристику ВНД досліджуваного.

Контрольні питання:

1. В чому полягає сила, слабкість, рухливість, врівноваженість нервових процесів?

2. Які нервові процеси лежать в основі нервової діяльності?

3. Що таке перша сигнальна система?

4. Що таке друга сигнальна система?

5. Типи вищої нервової діяльності в залежності від переважаючої ролі першої чи другої сигнальної системи.

 

Рекомендована література:

1. Яновський І. І., Ужако П. В. Фізіологія людини і тварин. Практикум. – К.: Вища школа, 1991. -175.

2. Данилова Н. Н., Крылова А. Л. Физиология высшей нервной деятельности. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 480 с.

3. Чайченко Г. М. Основы физиологии высшей нервной деятельности.- М.: Высшая школа, 1988. – 368 с.

 


Лабораторна робота № 7

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...