Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Зчеплене успадкування. Взаємодія генів 

Варіант №1

1. А. В яких хромосомах розміщуються гени, що успад­ковуються незалежно?

Б. Назвіть хромосоми, в яких розміщуються алельні гени.

В. Як успадковуються гени, розміщені в одній хромо­сомі?

Г. Що утворюють гени, які перебувають в одній хро­мосомі?

Д. Які хромосоми, що становлять одну пару, морфо­логічно несхожі між собою?

1. Зчеплено (спряжено). 5. Негомологічні.

2. Група зчеплення. 6. Статеві.

3. Гомологічні. 7. Нестатеві (аутосоми).

4. Алельні.

 

2. Який характер успадкування ознак:

А — жовтого кольору горошин відносно зеленого?

Б — білої масті кроликів порівняно з чорною?

В — рожевого кольору квітів нічної красуні?

Г — генів і у генотипах іІА та іІВ?

Д — генів IV групи крові людини ІАІВ?

1. Кодомінування. 4. Повне домінування.

2. Неповне домінування. 5. Напівдомінування.

3. Проміжне успадкування.

 

3. Гомозиготна мати має А (II) групу крові, гомозиготний батько - В (III) групу крові. Які групи крові можливі у їхніх дітей?

 

4. У папуг-нерозлучників колір пір'я визначається двома парами незчеплених неалельних генів. Поєднання двох домінантних генів (хоча б по одному з кожної алелі) зумовлює зелений колір, поєднання домі­нантного гена з однієї пари і рецесивних генів другої пари - жовтий або блакитний, а рецесивні за обома парами генів особини мають біле забарвлення пір'я. Зоопарк надіслав замовлення на білих папуг, але схрещування наявних на фермі зелених і блакитних особин не давало білого потомства. Визначте генотипи наявних на фермі пташок.

 

5. Гени А і В локалізовані в одній парі гомологічних хромосом і по­вністю зчеплені, тобто кросинговеру між ними не відбувається. Ген С розміщений в іншій парі гомологічних хромосом. Які генетичні типи гамет і в якому процентному співвідношенні утворюються у тригетерозиготи АаВЬСс? Записи робіть у хромосомному виразі.

 

Варіант №2

1. Гомозиготну дрозофілу із сірим тілом і нормальними крилами (ААВВ) схрестили з мухою-самцем, який має чорне тіло і зачаткові крила (ааЬЬ). У першому поколінні F1 всі мухи були сірими з нормальними крилами (АаВЬ). У схрещуванні АаВЬ х ааЬЬ одержали 41,5 % чорних мух з зачатковими крилами і 41,5 % сірих мух з нормальними крилами — разом 83 %. Решта мух (17 %) були сірими з зачатковими крилами або чорними з нормальними кри­лами.

А. На кого схожі мухи, яких одержано найбільше (83 %)?

Б. Як називають 17 % мух, які мали нові поєднання ознак?

В. Назвіть схрещування АаВЬ х ааЬЬ.

Г. Що спричинює виникнення мух з новими поєднан­нями ознак, яких не було у батьків?

Д. Яке явище викликає появу мух з небатьківськими ознаками?1. Рекомбінанти. 5. Обмін ділянками хромосом.

2. Комбіновані ознаки. 6. Зчеплення генів.

3. Аналізуюче. 7. Перехрест хромосом.

4. Батьківські форми.

2. А. У разі якого успадкування розщеплення за феноти­пом збігається з розщепленням за генотипом?

Б. Яке домінування супроводжується розщепленням за фенотипом 3:1?

В. Яке схрещування застосовують для визначення го­мозиготності чи гетерозиготності особин (зигот)?

Г. Які види успадкування трапляються у природі най­частіше?

Д. В якому разі одержують розщеплення за фенотипом 1:2:1?

1. Повне домінування. 4. Аналізуюче.

2. Проміжне успадкування. 5. Кодомінування.

3. Неповне домінування.

 

3. За яких генотипів батьків можна переливати кров від сестри братові?

 

4. У мишей рецесивний ген зумовлює альбінізм, а його алель С - пігмен­тацію шерсті. Гени А і а визначають розподіл пігменту вздовж воло­сини. Під впливом рецесивного гена а кожна волосина має рівномір­ну чорну пігментацію, а під впливом домінантного гена А (агуті) кож­на волосина чорна, але недалеко від кінця має кільце жовтого пігмен­ту (сіре забарвлення диких мишей). Який фенотип мають миші гено­типу ССАА; ССаа; ссАА?

 

5. Плоди помідорів можуть бути округлі і довгасті, заокруглені та загост­рені, гладенькі й ребристі (першими вказано домінантні ознаки). Відо­мо, що гени, які визначають округлість і загостреність, розміщені в другій хромосомі, а гени, що визначають ребристість - в 11-й. Скільки груп зчеплення вказано в задачі? Введіть символи генів і запишіть у хромо­сомному виразі генотипи, які кодують такі фенотипи: а) округлий, за­округлений, ребристий; б) довгастий, загострений, ребристий; в) округ­лий, загострений, гладенький.

 

Варіант №3

1. А. Згідно з другим законом Менделя, під час мейозу розходження однієї пари генів (Аа) не впливає і не за­лежить від розходження іншої пари генів (ВЬ). В яких хромосомах розміщуються гени Аа і ВЬ?

Б. Де розміщуються гени, які під час мейозу найчас­тіше не розходяться в різні гамети, а успадковуються ра­зом?

В. Який закон випливає з явища зчеплення генів в одній хромосомі?

Г. Між якими хромосомами відбувається обмін генами під час утворення статевих клітин (мейозу)?

Д. Внаслідок чого виникають нові спадкові комбінації генів, які є в одній парі хромосом?

1. Перехрест і обмін 5. Негомологічні.

ділянками хромосом. 6. В одній і тій самій хромосомі.

2. Закон Моргана. 7. Закон Менделя.

3. Різні.

4. Гомологічні.

 

2. А. Про що свідчить розщеплення 1:1 в аналізуючому схрещуванні?

Б. Якою є особина, якщо все її потомство в аналізу­ючому схрещуванні виявилось одноманітним, однаковим?

В. Яке аналізуюче схрещування дає розщеплення 1:1:1:1?

Г. У разі якого схрещування одержують розщеплен­ня 1:1?

Д. Від якої зиготи (особини) можна вивести чисту лі­нію?

1. Аналізуюче моногібридне. 4. Гомозигота.

2. Аналізуюче дигібридне. 5. Гетерозигота.

3. Аналізуюче.

 

3. Жінка, гетерозиготна за А (II) групою крові, вийшла заміж за чолові­ка з АВ (IV) групою крові. Які групи крові матимуть їхні діти?

4. У папуг-нерозлучників колір пір'я визначається двома парами незчеплених неалельних генів. Поєднання двох домінантних генів (хоча б по одному з кожної алелі) зумовлює зелений колір, поєднання домі­нантного гена з однієї пари і рецесивних генів другої пари - жовтий або блакитний, а рецесивні за обома парами генів особини мають біле забарвлення. Визначте діапазон імовірності появи білих папуг від схре­щування зелених і блакитних, генотип яких невідомий.

 

5. У плодової мушки дрозофіли гени кольору очей та забарвлення тіла локалізовані в одній парі гомологічних хромосом і повністю зчеп­лені. Червоноокість і сіре тіло домінантні по відношенню до кіновар­них очей і чорного тіла. У лабораторній популяції дрозофіл є дигетерозиготні особини з невідомим характером зчеплення вказаних генів. Які генотипи і фенотипи мушок і в якому співвідношенні утворяться від схрещування їх між собою? Розгляньте всі можливі варіанти зчеп­лення генів.

 

Варіант №4

1. А. Що іноді відбувається в процесі мейозу під час кон'ю­гації гомологічних хромосом?

Б. Внаслідок чого частина генів, які раніше перебували в одній хромосомі, виявляються в іншій гомологічній хро­мосомі?

В. Від чого залежить частота обміну генами?

Г. Назвіть показник, за яким оцінюють відносну від­стань між генами в одній хромосомі.

Д. Що можна побудувати, маючи дані про відносну відстань між генами в хромосомі?

1. Генетичні карти хромосом. 4. Обмін ділянками хромосом.

2. Відстань між генами. 5. Рекомбінація генів.

3. Перехрест хромосом. 6. Відсоток рекомбінантних особин.

 

2. Які групи крові можуть бути у дітей, батьки яких ма­ють групи крові:

А — другу і третю (А і В)?

Б — першу і першу (0 і 0)?

В — третю і четверту (В і АВ)?

Г — другу і четверту (А і АВ)?

Д — першу і четверту (0 іАВ)?

1. Усі чотири. 4. Другу або третю.

2. Тільки першу. 5. Визначити неможливо.

3. Усі, крім першої.

 

3. У пологовому будинку переплутали двох хлопчиків, батьки одного з яких мають 0 (І) і А (II) групи крові, а батьки другого - А (II) і АВ (IV) групи крові. Аналіз показав, що у дітей 0 (І) і АВ (IV) групи крові. Визначте, хто чий син.

 

4. У мишей рецесивний ген зумовлює альбінізм, а його алель С - пігмен­тацію шерсті. Гени А і а визначають розподіл пігменту вздовж воло­сини. Під впливом рецесивного гена а кожна волосина має рівномір­ну чорну пігментацію, а під впливом домінантного гена А (агуті) кож­на волосина чорна, але недалеко від кінця має кільце жовтого пігмен­ту (сіре забарвлення диких мишей). Схрещено двох сірих мишей, дигетерозиготних за генами пігментації (С) і агуті (А). Якого розщеп­лення слід чекати у F1?

 

5. Схрестили між собою дигетерозиготних дрозофіл із червоними очима і сірим тілом, яких дістали від схрещування дигомозиготних мушок з генотипами ААВВ і ааЬЬ. Відомо, що чорне тіло і кіноварні очі - рецесивні ознаки. Загальна кількість потомків становить 4 800 му­шок. Уявімо, що алелі забарвлення очей і тіла повністю зчеплені. Скільки червонооких мушок із сірим тілом теоретично може бути в цьому поколінні?

 

Варіант №5

1. А. Які гени під час мейозу найчастіше не розходяться в різні хромосоми й успадковуються разом?

Б. Яке явище порушує (змінює) порядок розміщення генів у хромосомі?

В. Під час якої фази мейозу відбувається обмін ділян­ками між гомологічними хромосомами?

Г. Що зумовлює перехід генів з однієї хромосоми в іншу?

Д. Які гени під час мейозу обмінюються місцями, пе­реходячи з хромосоми в хромосому?

1. Метафаза. 4. Алельні.

2. Профаза. 5. Перехрест і обмін ділянками хромосом.

3. Зчеплені. 6. Неалельні.

 

2. Гени якого кольору шерсті в домінантному гомозигот­ному стані зумовлюють летальність (загибель): .

А — лисиць?

Б — мишей?

В — норок?

Г— каракульських овець?

Д. З якими за мастю баранами слід схрещувати сірих вівцематок, щоб уникнути загибелі 25 % ягнят?

1. Сірі Аа. 3. Жовті Уу. 5.Ебоні (чорні) Ее.

2. Чорні аа. 4.Платинові Рр.

3. У хлопчика 0 (І) група крові, у його сестри - АВ (IV). Визначте групи крові і генотипи їхніх батьків.

 

4. Зріст людини контролюється декількома парами незчеплених генів, які взаємодіють за типом полімерії. Якщо знехтувати чинниками середовища і умовно обмежитися лише трьома парами генів, то мож­на припустити, що в якійсь популяції найнизькоросліші люди мають усі рецесивні гени і зріст 150 см, а найвищі - всі домінантні гени і зріст 180 см. Визначте зріст людей, гетерозиготних за всіма трьома парами генів зросту.

 

5. Нормальна будова крил і сірий колір тіла у дрозофіли є домінантними ознаками, а відсутність крил і чорний колір - рецесивними. Гени, що визначають ці ознаки, локалізовані в одній аутосомі. Дигетерозиготну самку дрозофіли схрестили з дигомозиготним безкрилим сіротілим самцем. Скільки (у %) серед потомків буде самок, подібних за фено­типом до батьківської форми (припустіть абсолютне зчеплення генів)?

Варіант №6

1. А. Де показано відносні відстані і послідовність розмі­щення генів у хромосомах?

Б. Що є одиницею відстані між генами в одній хро­мосомі?

В. Назвіть число груп зчеплення в зиготі (організмі).

Г. В якому порядку розміщені гени вздовж хромосоми?

Д. Який процес порушує зчеплення між генами?

1. Лінійно. 5. Морганіда.

2. Генетичні карти хромосом. 6. Впорядковано, лінійно.

3. 1 % перехрест (морганід). 7. Кросинговер.

4. Гаплоїдне число хромосом.

 

2. А. У разі якої взаємодії алельних генів у гібридній осо­бині повністю виявляється дія обох алельних генів?

Б. Назвіть гени, які зумовлюють розщеплення ознак 2:1 замість 3:1?

В. Яке схрещування застосовують, щоб виявити і ви­бракувати небажаних помісних (гетерозиготних)особин?

Г. Які високопродуктивні особини є бажаними для розведення?

Д. У разі якої взаємодії алельних генів домінування відсутнє?

1. Чистопородні. 4. Аналізуюче.

2. Летальні. 5. Чистолінійні.

3. Кодомінування. 6. Повне домінування.

 

3. Ген В (III) групи крові (Ів) домінує над геном і0. Гетерозиготний чо­ловік, який має III групу крові, одружився з жінкою, яка має 0 (і) групу крові. Визначте можливі генотипи і фенотипи їхніх дітей.

 

4. У мишей рецесивний ген зумовлює альбінізм, а його алель С - пігмен­тацію шерсті. Гени А і а визначають розподіл пігменту вздовж воло­сини. Під впливом рецесивного гена а кожна волосина має рівномір­ну чорну пігментацію, а під впливом домінантного гена А (агуті) кож­на волосина чорна, але недалеко від кінця має кільце жовтого пігмен­ту (сіре забарвлення диких мишей). Дигетерозиготну сіру мишу схре­щено з білою, рецесивною за генами с і а. Визначте розщеплення за фенотипом у F1 .

 

5. Схрестили між собою дигетерозиготних мушок дрозофіл із червоними очима і сірим тілом. У першому поколінні дістали 240 мушок. Алелі забарвлення очей і тіла локалізовані в одній хромосомі і повністю зчеплені. Скільки мушок у цьому поколінні теоретично будуть подібні за фенотипом до материнської особини? (Чорне тіло і кіноварні очі – рецесивні ознаки). Розгляньте всі варіанти зчеплення.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...