Главная Обратная связь

Дисциплины:


У якому рядку усі слова іншомовного походження пишуться з подвоєнням приголосних?А. Гол..андія, віл..а, лібрет..о, барок..о, ім..іграція.

Б. Марок..о, нет..о, шас..і, попур..і, сум..а.

В. Ніц..а, брут..о, інтермец..о, мір..а, беладон..а.

Г. Ван..а, ман..а, мул..а, анал..и, нет..о.

90. Укажіть, у якому рядку записано слова, у яких спрощення відбувається лише у вимові:

А. Шіс..сот, контрас..ний, корис..ний, нещас..ний, гігант..ський.

Б. Студен..ський, шіс..десят, шіс..надцять, балас..ний, мілітарист..ський.

В. Облас..ний, турис..ський, хвас..ливий, рідкіс..ний, випус..ний.

Г. Банди..ський, пес..ливий, тріс..нути, рис..нути, вис..нути.

91. Позначте рядок, у якому в усіх словах спрощення у групах приголосних позначається на письмі:

А. Під’їз..ний, тис..нути, якіс..ний, президент..ський.

Б. Облес..ливий, совіс..ний, форпос..ний, мас..ниця.

В. Напас..ник, лиховіс..ний, перс..ня, тріс..нути.

Г. Доблес..ний, чес..но, кіс..лявий, пристрас..ний.

Д. Навис..не, радіс..ний, гіган..ський, піс..ний.

92. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення:

А. Облас..ний, зап’яс…ний, учас..ник, умис…ний.

Б. Бряз...нути, мас…ний, проїз...ний, ус…ний.

В. Зліс…ний, реміс…ник, якіс…ний, хус…ці.

Г. Жаліс…ний, хворос…няк, сер...це, перехре…ний.

Д. Тис…нути, чес…ний, хвас…нути, тиж...ня.

93. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку:

А. Тижневий, проїзний, честний, гігантський.

Б. Щасливий, рідкісний, обласний, хвастливий, невістці.

В. Кількісний, шістнадцять, первісний, курсантський, персня.

Г. Вісник, зловісно, зап’ястний, пізній, дилетантський.

94. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення:

А. Піз..ній, швидкіс..ний, захис..ний, хворос..няк.

Б. Рідкіс..ний, ненавис..ний, компос..ний, віс..ник.

В. Хвас..нути, аген..ство, артис..ці, комендант..ський.

Г. Піс..ний, корис..ний, ус..ний, тиж..невий.

Д. Наміс..ник, шелес..нути, інтеліген..ський, благовіс..ний.

95. У якому рядку всі слова на спрощення записано правильно:

А. Пізній, жалісний, нещасний, серцевий, аспіранський.

Б. Совісний, обласний, тижневий, вісник, навмисне.

В. Шіснадцять, писнути, ремісник, міський, контрасний.

Г. Масний, студенство, очисний, якісний, бризнути.

96. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах спрощення на письмі не відбувається:

А. Хворос..няк, ус..ний, об’їз...ний, шелес..нути, піз...ній.

Б. Пристрас…ний, якіс…ний, шіс…сот, тиж...невий, мес...ник.

В. Очис…ний, хрус…нути, зап’яс…ний, улес...ливий, капос…ний.

Г. Аген...ство, шіс…надцять, випус…ний, пес…ливий, контрас...ний.

 

97. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться без м’якого знака:

А. Степан..чук, брин..чати, жас..кий, Хар..ків.Б. Матін..ці, перин..ці, квітон..ці, кожушин..ці.

В. Тан..цювати, ковз..кий, Натал..чин, розріс..ся.

Г. Жен..шень, кін..чик, лан..цюжок, рибал..ці.

Д.Вір..те, селян..ський, сторін..ці, корис..тю.

98. М’який знак треба писати в усіх словах рядка:

А. Нян..чин, кін..ський, сивен..кий, с..огодні.

Б. Різ..бяр, долон..ці, Юлен..кин, брин..чати.

В. Вишен..ці, мен..ший, цвірін..чати, дон..чин.

Г. Марус..чин, т..мяний, тюр..ма, крапел..ці.

99. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться без м’якого знака:

А. Уман..ський, піз..ній, сопіл..ці, брин..чати.

Б. Камін..чик, дон..чин, вісім.., оболон..ці.

В. Ремін..чик, долен..ці, буквар.., тан..цювати.

Г. Визнач..те, мен..ше, радіс..ть, долин..ці.

Д. Селян..ський, промін..чик, тон..ший, тітон..чин.

100. Усі слова пишуться з м’яким знаком:

А. Брен..кіт, дон..ка, нян..ка, кобзар.., с..огодні.

Б. Т..мяний, різ..бяр, нен..ці, бджіл..ці, корис..тю.

В. Київс..кий, тітон..ці, тіл..ки, здаєт..ся, Натал..чин.

Г. Ган..ба, пісен..ці, кін..чик, близ..ко, ковз..кий.

Д. Снит..ся, косит..ся, лял..ці, виховател..ці, дівчинон..ці.

101. Орфографічну помилку при вживанні м’якого знака допущено в рядку:

А. Запізнюсь, черешеньці, брунці, смієшся.

Б. Сядьмо, чотирма, Горький, гіркий.

В. Жінчин, неньчин, слизький, ковзкий.

Г. Рибалчин, ляльчин, доньчин, менший.

Д. Умань, уманський, запорізький, тонший.

102. Усі слова пишуться без подвоєння приголосного в рядку:

А. Шален..ий, інтермец..о, Ніц..а, повноліт..я.

Б. Від..ача, дан..ий, без..апеляційний, без..аперечний.

В. Облич..я, перепліч..я, безсмерт..я, роздоріж..я.

Г. Щоден..о, нет..о, упевнен..о, шален..о.

Д. Лебедин..ий, єдин..ий, беладон..а, лібрет..о.

103. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається подвоєння приголосних:

А. Вихованіст..ю, безсмерт..я, нав..ипередки, військ..омат, почут..я.

Б. Воз..’єднання, латат..я, барок..о, під..ати, незбагнен..ий.

В. Побуж..я, засил..я, л..яний, суд..я, спец..ех.

Г. Шален..ий, жадан..ий, в..ічливий, юн..ат, савець.

104. Літеру Е треба писати в префіксах усіх слів:

А. Пр...тулок, пр...гіркий, пр...гірклий.

Б. Пр...тихо, пр...тихнути, пр...тихий.

В. Пр...красний, пр...крашений, пр...красити.

Г. Пр...старий, пр...святий, пр....зирство.

Д. Пр...світлий, пр...трушений, пр...святити.

105. Правильно написано префікс пів- у всіх словах:

А. Пів-Хрещатика, пів-вулиці, пів-голови.

Б. Півобличчя, півсерця, пів’яблука.

В. Пів-Житомира, пів-Африки, пів’Японії.

Г. Півабрикоса, півясена, півдня, пів-ялини, пів-Європи.

Д. Півоберт, пів-оберта, пів-Європи.

106. Правильно написано префіксПІВ- у всіх словах:

А. Пів-Хрещатика, пів-вулиці, пів-голови.

Б. Півобличчя, півсерця, пів’яблука.

В. Пів-Житомира, пів-Африки, пів’Японії.

Г. Півабрикоса, півясена, півдня.

Д. Піоберт, пів-оберта, пів-Європи.

107. У якому рядку слова записано відповідно до орфографічних правил:

А. Генерал-майор, прикордоннологія, контрольно-пропускний пункт, оперативно-розшукова діяльність, кінологія.

Б. Контрольно-слідова смуга, офіцер-прикордонник, чотири-рівнева система управління, правопорушення, суб-сидіарність.

В. Де-централізація, біометричний контроль, психо-тропні речовини, протиправна діяльність, кораблебудування.

Г. Право-застосовчі функції, радіо-локаційні станції, оперативно-розшукові підрозділи, пошуково рятувальні операції, надводна обстановка.

108. Зазначте рядок, де всі складні іменники пишуться разом:

А. Теле/екран, інфра/структура, тайм/чартер, унтер/офіцер.

Б. Екс/президент, контр/адмірал, караван/сарай, грін/кард.

В. Інтер/пол, графо/манія, конц/табір, соц/реалізм.

Г. Он/лайн, пост/пакет, мікро/економіка, віце/президент.

109. Зазначте рядок, у якому всі складні іменники пишуться через дефіс:

А. Монголо/татари, авіа/лінія, шлако/бетон, експрес/аналіз.

Б. Обер/лейтенант, євро/долари, екстра/лінгвістика, радіо/станція.

В. Лейб/гвардія, полі/морфізм, гео/політика, прем’єр/міністр.

Г. Контр/адмірал, учитель/історик, Австро/Угорщина, брейд/вимпел.

 

110. Визначте рядок, де всі складні іменники написано правильно:

А. Багато-партійність, моногамія, геополітика, концтабір.

Б. Прем’єр-міністр, ізографія, багатопартійність, унтер-офіцер.

В. Контр-революція, госпрозрахунок, земле-володіння, іконографія.

Г. Великодержавність, лейб-гвардія, військкомат, пів-острів.

111. Зазначте рядок, у якому всі складні іменники пишуться разом:

А. Теле / екран, інфра / структура, тайм / чартер, унтер / офіцер.

Б. Екс / президент, контр / адмірал, гео / політика, грін / кард.

В. Інтер / пол, графо / манія, конц / табір, сюр / реалізм.

Г. Он / лайн, пост / пакет, мікро / економіка, віце / президент.

112. Укажіть рядок, у якому всі іменники написано відповідно до норм правопису:

А. Генерал-майор, пів дороги, радіо комітет, місто-Київ, дизель-мотор.

Б. Пів гривні, унтерофіцер, дизель мотор, генерал-лейтенант, атомо хід.

В. Зустріч-прощання, піваркуша, лісостеп, пішохід, атомохід.

Г. Жарптиця, свят вечір, фото картка, носо-ріг, верболіз.

113. Зазначте рядок, у якому всі іменники написано відповідно до норм правопису:

А. Дактилоскопічні дані, теле-комунікаційна система, геоінформаційні технології, військово-полонений.

Б. Інформаційно-аналітична діяльність, морально-психологічне забезпечення, військово-службовець, військово-інженерний факультет.

В. Фото-картка, матеріально-технічне забезпечення, військово-полонений, пів-аркуша.

Г. Напівавтомат, офіцер-кінолог, військово-морський флот, кінологія.

114. У якому рядку всі складні прикметники пишуться відповідно до правописних норм:

А. Воєнно-стратегічний, темно-зелений, унтер-офіцерівський, електросиловий, 45-річний.

Б. Камене-різний, книго знавчий, суспільно-корисний, вічноюний, мілко донний.

В. Метало-подібний, медико-гігієнічний, мело драматичний, книго-знавчий.

Г. Жовто-гарячий, кислий-кислий, довго очікуваний, добро-порядний, волелюбний.

115. Укажіть рядок, у якому всі складні прикметники написано відповідно до норм правопису:

А. Англо-саксонський, м’ясомолочний, темносірий, жовто-гарячий, кислий-кислий.

Б. Густо-червоний, темний-темний, глухонімий, важкохворий, волелюбний.

В. Довго очікуваний, добро-порядний, довго-жданий, діто-любний, червоно-чорний.

Г. Жовто-шкірий, жовто-бокий, загально економічний, камене-різний, книго знавчий.

116. Вкажіть варіант, у якому складні прикметники записано правильно:

А. Військово-морський, військово-полонений, загально-національний, всесвітньо-відомий.

Б. Первісно-общинний, народновизвольний, історико-культурний, військозобов’язаний.

В. Північно-західний, загальноосвітній, суспільно необхідний, діаметрально протилежний.

Г. Фінансово-валютний, народнодержавний, загально світовий, лісостеповий.

117. Усі складні прикметники пишуться разом:

А. Сліпучо / білий, вічно / юний, червоно / гарячий, ніжно / рожевий.

Б. Сніжно / білий, північно / кримський, світло / голубий, мовно / літературний.

В. Західно / український, радіо / фізичний, гірко / солоний, хіміко / біологічний.

Г. Високо / авторитетний, багато / дітний, екс / прем’єр, міні / футбол.

Д. Військово / зобов’язаний, гірничо / видобувний, дерево / обробний, сто / двадцяти / тисячний.

 

118. Позначте рядок, де всі складні прикметники написано правильно:

А. Науково-технічний, суспільно корисний, військово-зобов’язаний, історико-культурний.

Б. Суспільно-необхідний, багатопартійний, вищезгаданий, східно-слов’янський.

В. Послідовно миролюбний, віце-президентський, військовополонений, давньокиївський.

Г. Загально-освітній, вищезазначений, адміністративно-територіальний, воєнно-стратегічний.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...