Главная Обратная связь

Дисциплины:


У якому рядку всі складні прикметники записано правильно?А. Льонозбиральний, машинобудівний, синій-синій, блакитно-білий, загальноосвітній.

Б. Мілко донний, жовтий-жовтий, многогрішний, мово-знавчий, одно-осібний.

В. Ніжно-блакитний, одно-ногий, пилоочисний, пустоголовий, рибо-консервний.

Г. Кислий-кислий, довго очікуваний, добро-порядний, машино будівний, синій-синій.

120. Через дефіс пишуться всі прикметники:

А. Криваво/червоний, південно/західний, народно/пісенний.

Б. Світло/рожевий, світло/чубий, народно/визвольний.

В. М’ясо/молочний, гірко/солоний, сніжно/білий.

Г. Біло/сніжний, кисло/молочний, південно/український.

Д. Всесвітньо/історичний, всесвітньо/відомий, тьмяно/сталевий.

121. Позначте рядок, у якому всі слова треба писати з великої літери:

А. (Ч, ч)орноморсько-(А, а)азовське (Р, р)егіональне (У, у)правління, (К, к)раїни (П, п)івнічного (К, к)авказу, (Р, р)республіка (П, п)ольща.

Б. (Г, г)енеральний (П, п)рокурор України, (Б, б)ерегова (О, о)хорона (Т, т)уреччини, (І, і)змаїльський (П, п)рикордонний (З, з)агін.

В. (П, п)івденне (Р, р)егіональне (У, у)правління, (К, к)орабель (М, м)орської (О, о)хорони, (О, о)ргани (О, о)хорони (Д, д)ержавного (К, к)ордону.

Г. (П, п)івнічна (Б, б)уковина, (К, к)онституційний (С, с)уд України, (П, п)останова (К,к)абінету (М,м)іністрів України.

Д. (А, а) Академія (Н, н)аук України, (З, з)акон України «Про (Д, д)ержавну (П, п)рикодонну (С, с)лужбу».

122. Позначте рядок, у якому всі слова треба писати з великої літери:

А. (З, з)західне (Р, р)егіональне (У, у)правління, (Д, д)ень (С, с)оборності, (М, м)аріупольський (П, п)рикордонний (З, з)агін.

Б. (К, к)абінет (М, м)іністрів України, (Р, р)еспубліка (Б, б)ілорусь, (З, з)ахідна (Є,є)вропа.

В. (Є, є)вропейський (С, с)оюз, (Д, д)ержавна (М, м)итна (С, с)лужба України, (С, с)лужба (Б,б)езпеки України, (Д, д)ержави (Б, б)алтійського (М, м)оря.

Г. (Х, х)хмельницька (Д, д)ержавна (О, о)бласна (А, а)дміністрація, (О, о)ргани (О, о)хорони (Д, д)ержавного (К, к)ордону.

123. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з великої літери:

А. «Стратегія (І, і)нтегрованого просторового розвитку (Ц, ц)ентральної, (А, а)дріатичної і (Д, д)унайської (Є, є)вропи», (Є, є)вропейська (Р, р)амкова (К, к)онвенція з (Т, т)ранскордонного співробітництва

Б. (П, п)івнічне (Р, р)егіональне (У, у)правління, (М, м)аріупольський (П, п)рикордонний (З, з)агін (М,м)орської (О,о)хорони.

В. (У, у)каз (П, п)резидента України, (П, п)івнічна (А, а)мерика.

Г. (П, п)останова (К, к)абінету (М, м)іністрів (У, у)країни № 346, (К, к)онвенція (О, о)організації (О, о)б’єднаних (Н, н)ацій з (М, м)орського (П, п)рава.

124. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з великої літери:А. (К, к)онституційний (С, с)уд України, (Р, р)еспубліка (П, п)ольща, (З, з)ахідна Україна.

Б. (Ч, ч)орноморсько-(А, а)зовське (Р, р)егіональне (У, у)правління, (Д, д)ень (П, п)рикордонника, (К, к)ерченський (П, п)рикордонний (З, з)агін.

В. (Є, є)вропейська (І, і)інтеграція, (Є, є)вропейська (Х, х)артія (Р,р)егіонального (П, п)росторового (П, п)ланування, (Д, д)ержави (Б, б)алтійського (М, м)оря.

Г. (О, о)рганізація з (Б, б)безпеки та (С, с)півробітництва в (Є, є)вропі, (О, о)ргани (О, о)хорони (Д, д)ержавного (К, к)ордону.

125. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з великої літери:

А. (Р, р)еспубліка (М, м)олдова, (Г, г)енеральний, (П, п)рокурор України, (Н, н)аціональний (П, п)едагогічний університет, (Д, д)ержавна (П, п)рикордонна (С, служба).

Б. (М, м)орська (О, о)хорона, (П, п)івденне (Р, р)егіональне (У, у)правління, (Д, д)ень (У, у)чителя.

В. (П, п)осольство (Т, т)уреччини, (Р, р)ада (Б, б)езпеки ООН, (К, к)аменяр, (Б, Б)іблія, (Ч, ч)умацький (Ш, ш)лях.

Г. (П, п)резидент України, (Є, є)вропейський (С, с)оюз, (М, м)едаль «За відвагу», (Е, е)поха (С, с)ередньовіччя.

126. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з великої літери:

А. (В, в)ерховний (С,с)уд України, (Д, д)екларація (П, п)рав (Л, л)юдини, (Е, е)поха (В, в)ідродження.

Б. (З, з)ахідне (Р, р)егіональне (У, у)правління, (Д, д)ень (П, п)рикордонника, (І, і)змаїльський (П, п)рикордонний (З, з)агін.

В. (Ф, ф)орум (Ч, ч)орноморського (П,п)рикордонного (С, с)півробітництва, (Б,б)ерегова (О,о)хорона (Т,т)уреччини, (Г, г)олова (А, а)дміністрації (Д, д)ержавної (П, п)рикордонної (С, с)лужби України.

Г. (К, к)абінет (М, м)іністрів України, (В, в)ерховна (Р, Р)ада України, (Р, р)еспубліка (Б, б)ілорусь.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...