Главная Обратная связь

Дисциплины:


Кресленик загального виду. Складальний кресленик 1 страницаГ.О. РАЙКОВСЬКА

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА

І КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

Завдання та методичні вказівки

для студентів інженерно-технічних спеціальностей

ІІ частина

"Інженерна графіка"

Житомир 2009

ЗМІСТ

 

  Передмова  
Зміст дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка" ІІ частина "Інженерна графіка"  
Загальні правила виконання розрахунково-графічних робіт  
Індивідуальні завдання на розрахунково-графічні роботи  
3.1 Модуль 3 – Геометричне і проекційне креслення  
  Завдання 1 – Нанесення розмірів  
  Завдання 2 – Контур деталі з лекальними кривими і спряженням - "Кулачок"  
  Завдання 3 – Порожнисте геометричне тіло з простими розтинами, аксонометрія моделі з вирізом чверті  
  Завдання 4 – Зображення: види, розтини, перерізи (побудова кресленика моделі за її аксонометричним зображенням)  
  Завдання 5 – Зображення: види, розтини, перерізи (побудова третього виду деталі за двома відомими; розтини; аксонометрію моделі з вирізом чверті)  
  Завдання 6 – Лінії зрізу  
  Завдання 7 – Лінії переходу  
3.2 Модуль 4 – Технічне креслення  
  Завдання 8 – Кресленик моделі з натури, технічний малюнок  
  Завдання 9 – Складні розтини  
  Завдання 10 – Перерізи, виносні елементи  
  Завдання 11 – Стандартні нарізні деталі  
  Завдання 12 – Нарізні з'єднання. Специфікація  
3.3 Модуль 5 – Машинобудівне креслення  
  Завдання 13 – Елементи деталей – вали  
  Завдання 14 – Ескіз і робочий кресленик деталі механічного оброблення з натури, технічний малюнок  
  Завдання 15 – Ескіз і робочий кресленик ливарної деталі, технічний малюнок  
  Завдання 16 – Складальний кресленик – "Опора", специфікація  
3.4 Модуль 6 – Машинобудівне креслення  
  Завдання 17 – Робочий кресленик зубчастого колеса  
  Завдання 18 – Передача зубчаста (складальний кресленик), специфікація  
  Завдання 19 – Деталювання кресленика загального виду  
  Рекомендована література  
  Додатки  

Передмова

Інженерна графіка – одна з перших інженерних дисциплін, що вивчається студентами вищих навчальних закладів. Курс інженерної графіки базується на теоретичних та практичних основах нарисної геометрії, яка розробляє методи побудови графічних моделей тривимірного простору на площині. Методи нарисної геометрії мають бути доповнені методами обчислювальної геометрії, які лежать в основі комп'ютерної графіки.Мета і завдання вивчення дисципліни –полягає у розвитку просторового мислення та здібностей до аналізу геометричних форм, засвоєнні основних положень стандартів, опанування кресленням як засобом передачі графічної інформації.

Головні завдання дисципліни:

- розкрити теоретичні основи побудови зображень на машинобудівних креслениках, необхідні для їх виконання і читання на основі методів прямокутного проекціювання;

- сформувати практичні навички оформлення технічної документації;

- дати студентам необхідні основи проектування і конструювання машин та механізмів;

- навчити студентів працювати із стандартами СКД та довідниковою літературою;

- розвинути у студентів творчі здібності, уміння відображати власні ідеї за допомогою зображень, сформувати інтерес до науково-дослідницької роботи, а також самостійність та відповідальність у роботі.

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка займає особливе місце в системі інженерно-технічних дисциплін, які формують фахівців у галузі машинобудування, оскільки вона є підґрунтям для їх опанування.

У процесі вивчення дисципліни студент повинен сформувати у себе систему теоретичних знань у вигляді основних закономірностей, правил, понять, які розкривають зміст даної дисципліни.

Після опанування цієї дисципліни студент повинен знати:

- способи побудови зображень технічних деталей, виробів тощо;

- основні положення стандартів щодо оформлення та виконання креслеників, схем і текстових конструкторських документів;

уміти:

- виконувати і читати зображення предметів на основі методу прямокутного проекціювання;

- виконувати кресленики деталей, що входять до складаної одиниці;

- виконувати і читати кресленики за спеціальністю.

Завданням вивчення нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки є також формування у студентів логіки наукового мислення, системного розуміння і сприйняття матеріалу у взаємозв’язку з іншими навчальними дисциплінами та виробничим досвідом, умінням аналізувати зображення на креслениках, аргументувати власні положення.

  1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ "НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА

І КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

ІІ ЧАСТИНА "ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА"

Вступ

Інженерна графіка як засіб передачі технічної інформації про вироби та їх функції. Загальні відомості про вироби і креслення. Система конструкторської документації. Види виробів і конструкторських документів. Вироби та їх складові частини. Позначення виробів і конструкторських документів.

 

2.1. Геометричні побудови

Прийоми викреслювання контурів технічних деталей. Спряження. Лекальні криві. Основні правила нанесення розмірів і граничних відхилень (ГОСТ 2.307-68). Ухил і конусність.

 

2.2. Зображення: види, розтини, перерізи

Загальні правила виконання креслеників (ГОСТ 2.305-68). Призначення й розташування видів. Основні, допоміжні та місцеві види. Розтини прості та складні. Перерізи їх виконання та зображення на креслениках. Умовності та спрощення при виконанні креслеників. Виносні елементи.

 

2.3. Лінії зрізу, перетину і переходу поверхонь

Зображення геометричних фігур і деталей з формами, що містять лінії зрізу, перетину і переходу.

 

2.4. Технічне малювання

Загальні положення. Малювання прямих ліній і кутів. Технічні малюнки плоских фігур. Технічні малюнки геометричних тіл. Нанесення світлотіні на поверхні. Технічні малюнки моделей і деталей.

2.5. Зображення і позначення різей

Різь. Класифікація різі. Основні параметри різі. Характеристика стандартної різі загального призначення. Умовне зображення різі (ГОСТ 311-68). Технологічні елементи різі. Умовне позначення різі. Зображення і позначення нарізних деталей (болтів, гвинтів, шпильок, гайок і т. ін.).

 

2.6. З’єднання

Загальні положення. Зображення та позначення з'єднань:

Ø рознімних – різьбових (болтових, шпилькою, гвинтом, трубних); штифтових; шпонкових; шліцьових та інших;

Ø нерознімних та умовно-рознімних – зварних, заклепкових, з'єднань паянням, клеєнням та зшиванням.

Поняття про складальний кресленик. Загальні правила виконання складальних креслеників. Специфікація.

 

2.7. Ескізи та робочі кресленики деталей

Ескізи та робочі кресленики деталей. Вимоги до робочих креслеників. Зображення елементів деталей. Нанесення розмірів на ескізах і робочих креслениках. Позначення на креслениках шорсткості, допусків і посадок, покриття та видів обробки. Матеріали та їх умовне позначення.

Кресленик пружини.

Елементи підшипникових вузлів та їх зображення на креслениках.

 

2.8. Передачі

Загальні положення. Умовності та спрощення при їх зображенні. Зубчасті передачі: циліндрична, конічна, циліндрична черв'ячна. Пасова, ланцюгова, фрикційна, рейкова і передача храповим механізмом – загальні відомості. Робочі кресленики зубчастих коліс. Технічні вимоги, написи, таблиці характеристик.

 

Кресленик загального виду. Складальний кресленик

Кресленик загального виду: його призначення та зміст. Умовності та спрощення на креслениках загального виду. Таблиця переліку складових частин виробу. Деталювання кресленика загального виду.

Складальний кресленик. Розміри, умовності та спрощення на складальному кресленику.

 

 

Таблиця 1

Шкала меж позитивних оцінок за модулями

Модулі та їх елементи Форма контролю Кількість балів
РГР Зміст Мінімальна Максимальна
І частина – ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА (1 курс)
МОДУЛЬ 3      
Основні правила нанесення розмірів Виконання РГР і захист
Контур деталі з лекальними кривими і спряженням Виконання РГР і захист
Порожнисте геометричне тіло з простими розтинами, аксонометрія моделі з вирізом чверті Виконання РГР і захист
Зображення: види, розтини, перерізи (побудова кресленика моделі за її аксонометричним зображенням) Виконання РГР і захист
Зображення: види, розтини, перерізи (побудова третього виду деталі за двома відомими; розтини; аксонометрію моделі з вирізом чверті) Виконання РГР і захист
Лінії зрізу Виконання РГР і захист
Лінії переходу Виконання РГР і захист
  Обов’язкова контрольна робота Графічна аудит. робота
  Теоретичний курс за темами модуля Тест-контроль
  Всього  
МОДУЛЬ 4      
Кресленик моделі з натури, технічний малюнок Виконання РГР і захист
Складні розтини Виконання РГР і захист
Перерізи, виносні елементи Виконання РГР і захист
Стандартні нарізні деталі Виконання РГР і захист
Нарізні з'єднання. Специфікація Виконання РГР і захист
Елементи деталей – вали Виконання РГР і захист
  Обов’язкова контрольна робота Графічна аудит. робота
  Теоретичний курс за темами модуля Тест-контроль
  Всього  
  Всього за семестр  
ІІ частина – ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА (2 курс)
МОДУЛЬ 5      
Ескіз деталі механічного оброблення з натури, технічний малюнок Виконання РГР і захист
  Робочий кресленик за ескізом деталі №1 Виконання РГР і захист    
Ескіз ливарної деталі, технічний малюнок Виконання РГР і захист
  Робочий кресленик за ескізом №2 Виконання РГР і захист    
Складальний кресленик "Опори", специфікація  

Продовж. табл. 1

  Обов’язкова контрольна робота Графічна аудит. робота
  Теоретичний курс за темами модуля Тест-контроль
  Всього  
МОДУЛЬ 6      
Робочий кресленик зубчастого колеса  
Передача зубчаста (складальний кресленик), специфікація  
Деталювання кресленика загального виду (мінімальна кількість робочих креслеників – 5)  
  Обов’язкова контрольна робота Графічна аудит. робота
  Теоретичний курс за темами модуля Тест-контроль
  Індивідуальна творча робота (за вибором студента)    
  Всього  
  Всього за семестр  

 

Таблиця 2

Критерії оцінювання знань

 

Елементи модуля та критерії його оцінювання Кількість балів
Графічна контрольна робота: - робота виконана у повному обсязі без помилок з дотриманням стандартів при оформленні – СКД - у роботі допущені незначні недоліки, оформлення відповідає стандартам – СКД - робота виконана з грубими помилками, оформлення не відповідає СКД   4,5–5   3–4   0–2
Розрахунково-графічна робота: - робота виконана у повному обсязі без помилок, повна відповідь на запитання при захисті роботи - робота виконана у повному обсязі з деякими неточностями, неповна відповідь на запитання при захисті - робота виконана у повному обсязі з незначними помилками, неповні відповіді на запитання при захисті роботи - робота виконана із незначними помилками, при захисті студент дає незадовільну відповідь - робота виконана не в повному обсязі із значними помилками, при захисті незадовільна відповідь на запитання           0–1
Творча робота: - студент вільно володіє матеріалом курсу, розрахунково-графічні роботи носять творчий характер - студент приймає активну участь на практичних заняттях    

 

 

Таблиця 3

Рейтингові бали за шкалою оцінок

 

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою університету (в балах)
А Відмінно 90–100
В Добре 81–89
С 70–80
D Задовільно 61-69
E 50-60
FX Незадовільно, з обов’язковим перескладанням окремих модулів 26-49
F Незадовільно з обов’язковим перескладанням повного курсу 0–25

2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАНННЯ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ

 
 


У відповідності з діючим навчальним планом з нарисної геометрії передбачаються лекції і практичні заняття, а з інженерної і комп’ютерної графіки – практичні заняття (для студентів заочної форми навчання під час настановчої сесії), самостійна робота, яка включає виконання розрахунково-графічних робіт, диференційований залік з інженерної графіки під час екзаменаційної сесії. До заліку допускаються студенти у яких розрахунково-графічні роботи виконані і захищені. Якщо під час захисту встановлено, що розрахунково-графічні роботи виконані не самостійно, то студентові видається нове завдання.

Графічні роботи – основний засіб із закріплення теоретичного матеріалу і здобуття практичних навичок виконання креслеників.

Кожна розрахунково-графічна робота уявляє собою набір креслеників, виконаних за індивідуальним завданням і оформлених у відповідності з викладеними вимогами. Завдання на розрахунково-графічні роботи повинно відповідати номеру варіанта, який визначається, для студентів денної форми навчання, як номер запису прізвища студента за списком у журналі (для заочної форми навчання – варіант за яким студент виконує розрахунково-графічні роботи вибирається за табл. 4, за двома останніми цифрами залікової книжки; перелік розрахунково-графічних робіт, які обов’язково виконуються студентами наведено у табл. 5).

Усі кресленики, які входять до складу розрахунково-графічних робіт, оформляються згідно з діючими стандартами: формат кресленика повинен відповідати ГОСТ 2.301-68, масштаби ГОСТ 2.302-68, лінії ГОСТ 2.303-68, написи ГОСТ 2.304-68, основний напис – ГОСТ 2.104-68.

В графі “Позначення документа” основного напису вписується літерно-числове сполучення.

 

Наприклад: 12 МТ. 442 001. 002 –ХХ

де 12 – шифр спеціальності;

М – факультет (інженерної механіки);

Т – кафедра (технології машинобудування і конструювання технічних систем)

4 – технічні науки;

42 – розрахунково-графічні роботи;

001 – номер теми (перша тема);

002 – номер розрахунково-графічної роботи (друга робота);

ХХ – номер варіанта.

Кресленики розрахунково-графічних робіт потрібно складати до формату А4 (297х210), оздобити титульним аркушем та скріпити. Титульний аркуш розрахунково-графічних робіт оформлюється згідно зразка у відповідності з ГОСТ 2.304 – 81, додаток А.

Виконувати завдання розрахунково-графічних робіт необхідно в тій послідовності, в якій вони приведені у навчально-методичних вказівках.

Кожне завдання розрахунково-графічної роботи виконують на окремому аркуші формату А3, специфікація на форматі А4, тільки на одній стороні аркуша кресленика. А також, усі побудови необхідно виконувати олівцем і спочатку для більшої точності тонкими лініями (твердим олівцем), а потім обвести м’яким.

 

 

Таблиця 4

Вибір варіанта на контрольну роботу

(заочна форма навчання)

 

Передостання цифра залікової книжки Остання цифра залікової книжки

Таблиця 5

Перелік графічних робіт на контрольну роботу

для студентів заочної форми навчання

№ п/п № завдання Зміст
001: Основні правила нанесення розмірів 002: Побудова нахилу і конусності
"Кулачок" – контур деталі з лекальними кривими і спряженням
Зображення: види, розтини, перерізи (побудова кресленика моделі за його аксонометричним зображенням)
Зображення: види, розтини, перерізи (побудова третього виду деталі за її двома відомими; розтини; аксонометрія моделі з вирізом чверті)
Лінії зрізу
Складні розтини
Стандартні нарізні деталі
Нарізні з'єднання. Специфікація
Елементи деталей – вали
Ескіз і робочий кресленик ливарної деталі, технічний малюнок
Складальний кресленик "Опори", специфікація
Робочий кресленик зубчастого колеса
Передача зубчаста (складальний кресленик), специфікація

3. Індивідуальні завдання на розрахунково-графічні роботи

 
 


Модуль 3

Геометричне і проекційне креслення

Завдання 1

001: Основні правила нанесення розмірів

(приклад завдання рис. 1)

 

Дано:

- контури двох деталей – валика і пластини (табл. 6);

Виконати:

- зображення заданих деталей і нанести розміри;

 

 

Методичні вказівки

1. Вивчити СКД ДСТУ 33211-96, ГОСТ 2.307-68 – визначення та правила нанесення розмірів на кресленику;

2. Проаналізувати зразок виконання роботи, рис. 1;

3. В першу чергу необхідно визначити масштаб, який використано в умові задачі. Для цього виміряти довжину валика і порівняти отриманий розмір з розміром, що вказаний в завданні. Результат заокруглити до найближчого стандартного масштабу. На кресленику використати масштаб 1:1;

4. Завдання виконати на форматі А3 (297х420);

5. Проставити розміри на кресленику деталей:

- розміри на кресленику мають бути задані геометрично повно й технологічно грамотно та відповідати виробничому процесові виготовлення деталі, тобто повинні враховуватися вимоги до її розмічання, оброблення, контролю тощо;

- розміри на кресленику мають бути однозначно зрозумілі виконавцеві і користувачеві. Їх треба проставляти з урахуванням технологічних та конструктивних вимог (баз);

- розміри на кресленику показують розмірними числами та розмірними лініями;

6. На кресленику валика вказати наступне:

- діаметри усіх його ділянок (з обов’язковим позначенням знаку діаметр "n");

- розміри довжини ділянок валика (указати від двох баз – лівого і правого торців валика);

- діаметри отворів;

- розміри фасок.

7. На кресленику пластини указати наступне:

- габаритні розміри – довжину, ширину і товщину ( в усіх випадках товщину пластини прийняти – 3 мм);

- діаметри отворів (звернути увагу на нанесення розмірів однакових отворів);

- відстані між центрами отворів, від бази до центра найближчого отвору і діаметри кіл;

- радіуси заокруглення (з обов’язковим позначенням знаку радіуса);

- ширину і глибину прорізі (звернути увагу на особливості нанесення розмірів шпонкової канавки).

 

002: Побудова нахилу і конусності

Дано:

- контури двох деталей (табл. 7, зразок роботи рис. 1);

Виконати:

- зображення заданих деталей за заданими розмірами;

- для деталі №1 побудувати нахил;

- для деталі №2 побудувати конусність.

Методичні вказівки

1. Позначення нахилу на кресленику виконують за ГОСТ 2.307-68, указують за допомогою лінії-виноски, на поличці якої наносять знак " " і значення нахилу (звернути увагу на те, що вершина кута знаку повинна бути повернута в бік нахилу);

2. Конусність визначають як відношення різниці діаметрів двох поперечних перерізів конуса до відстані між ними, тобто

a .

У машинобудуванні конусність вибирають у відповідності за ГОСТ 8593-81;

3. За вище вказаною формулою визначити менший діаметр конусності, але на кресленику його не проставляти;

4. Перед розмірним числом, яке характеризує конусність, проставити знак " ", вершина якого звернена у бік вершини конуса.

5. Проставити на кресленику розміри.

Таблиця 6

Багатоваріантне завдання на розрахунково-графічну роботу № 1 – 001

Варіант Варіант
Варіант Варіант

Продовж. табл. 6

Варіант   Варіант  
Варіант     Варіант        
Варіант       Варіант        

Продовж. табл. 6

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...