Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота № 13-14Тема

Фільтрація даних. Створення діаграм в Excel.

Мета

Ознайомитися з видами діаграм і вмітиїх будувати за числовими даними з побудованих раніше таблиць.

План

1. Побудувати кругову діаграму для задачі 1.

2. Побудувати графік функції для задачі 2.

3. Побудувати об'ємну гістограму.

4. Побудувати поверхню для функції від двох змінних.

 

Теоретичні відомості

Діаграми призначені для графічного відображення числових даних у звітах, на презентаційних, рекламних сторінках тощо.

Діаграми поділяються на стандартні (найбільш поширені) та нестандартні (використовуються зрідка).

Є багато типів стандартних діаграм: гістограма, графік, круго­ва, точкова, з областями, кільцева, поверхнева, біржова, цилін­дрична, конічна тощо. Кожний тип стандартної діаграми має де­кілька різновидів. З нестандартних використовують такі: блоки з областями, блакитна кругова, дерев'яна.

Найчастіше будують кругові, точкові, стовпчикові стандартні діаграми різних видів.

Розглянемо три основні типи діаграм.

Кругова діаграма відображає один виокремлений рядок чи стовпець числових даних з таблиці у вигляді круга з секторами. Вона демонструє співвідношення частин і цілого, де ціле відпо­відає 100%. Є декілька різновидів кругових діаграм.

Точкова діаграма (інколи її називають X-Y діаграма) при­значена для побудови традиційних математичних графіків. Для цього ж призначена діаграма-графік. На однійкоординатній пло­щині можна побудувати графіки відразу декількох функцій. За­носитимемо значення аргумента в перший стовпець, а значення функцій — в другий, третій тощо. Тоді перший виокремлений стовпець у таблиці програма інтерпретуватиме як вісь X, інші — як значення одної чи кількох функцій уздовж вертикальної осі. Кількість рядків саме у такій таблиці повинна бути більшою, ніж кількість стовпців (стовпців є два для однієї функції, три - для двох функцій і т.д.).

Гістограма (стовпцева діаграма) показує числові дані з ви­браних стовпців таблиці у вигляді стовпчиків, її найчастіше ви­користовують для ілюстрації змін у часі чи просторі.

Усі діаграми (окрім кругової) мають дві осі: горизонтальну — вісь категорій, вертикальну - вісь значень. Об'ємні діаграми мають третю вісь - вісь рядів.

Діаграма складається з багатьох елементів. Нижче наведено ті, назви яких можна прочитати на екрані, навівши на елемент курсор:

§ область об’єкта-діаграми;

§ область побудови діаграми;

§ легенда;

§ заголовки діаграм;

§ вісь ряду даних;

§ вісь категорій;

§ вісь значень;

§ назва осі значень;

§ назва осі категорій;

§ стіни, кути (в об'ємних діаграмах).Елементи діаграми є об'єктами, над якими визначені дії пере­міщення та дії з контекстного меню. За допомогою контекстного меню найчастіше виконують команду Формат елемента. За її допомогою можна, зокрема, замалювати рамку, в якій є елемент, деяким кольором чи текстурою.

Діаграми будуть програмою, яка називається Майстер діаграм. Її можна запус­тити двома способами:

§ натисканням на кнопку Майстер діаграм на панелі інструментів;

§ командами з меню Вставити о Діаграму.

Рекомендують перед запуском майстра виок­ремлювати діапазони з да­ними, які треба графічно відобразити. Це, зазвичай, суміжні рядки чи стовпці (часто з назвами). Щоб ви­окремити несуміжні діапа­зони, потрібно натиснути на клавішу Ctrl.

Під керівництвом майстра виконують чотири кроки.

Крок 1: вибирають тип і вигляд діаграми.

Крок 2: задають діапазони з даними (якщо вони не були вибрані).

Крок 3: задають параметри (підписи, легенду) діаграми.

Крок 4: зазначають куди заносити поточну сторінку).

Щоб перейти до наступного кроку, натискають на кнопку Далі, а щоб повернутися назад - на кнопку Назад.

Можна пропустити один чи два кроки, натискаючи відразу на кнопку Далі. Щоб завершити (часто достроково) роботу майстра діаграм і отримати діаграму, на кнопку Готово.

Зміни у створеній діаграмі можна зробити за допомогою контекстного меню елементів, команди Діаграма або панелі інструментів з назвою Діаграма.

Щоб вставити в діаграму опущений елемент використовують команди Вставити → Діаграми → Параметри діаграми тощо.

Тип діаграми можна будь-коли поміняти. Для цього діаграму треба вибрати, викликати майстра діаграм, вибрати інший тип і натиснути на кнопку Готово. Виконуючи практичну роботу, поекспериментуйте з різними типами і видами діаграмХід роботи

1. Запустіть програму ЕТ.

2. Відкрийте книжку, яка містить розв'язок задачі "Товарний чек".

3. Виокремте діапазон з назвами предметів і діапазон з сумами, які треба заплатити.

Під час виокремлення несуміжних діапазонів користуйтеся Ctrl.

4. Запустіть Майстра діаграм і виконайте перший крок: задайте тип і вигляд діаграми. Тип → Стандартні → Кругова → Вигляд → Об'ємна → Далі.

5. Наступний (другий) крок можна пропустити, тому що дже­рело даних задане виокремленням.

Перевірте, чиу текстовому вікні правильно описано діапазони даних: =Лист1!$В$2:$В$9, Лист1!$Е$2:$Е$9. Натисніть на кнопку Далі і виконайте наступний крок.

6. Задайте параметри діаграми.

Дайте діаграмі назву: "Купівля канцтоварів" тощо. Переконайтеся, що легенда буде праворуч. Підпис даних виберіть такий: частка. Поекспериментуйте з підписами: категорія, категорія і частка, значення. Вимкніть ключі легенди і лінії виноски.Натисніть на кнопку Дані

7. Помістіть діаграму на поточній сторінці (це крок 4) і на­тисніть на кнопку Готово.

8. Отриману діаграму розтягніть, щоб домогтися якнай­кращого розташування графіки та підписів і перемістіть її нижче від числової таблиці.

Щоб перемістити діаграму, натисніть над вибраною діаграмою на ліву клавішу миші і зачекайте, щоб вказівник став хресто­подібним — перетягніть вказівник у потрібне місце.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...