Главная Обратная связь

Дисциплины:


Коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладівКерівників та професіоналів, фахівців і мінімальної заробітної плати

 

№ з/п Найменування посад Коефіцієнти до мінімального розміру заробітної плати
Директор За контрактом
Головний інженер підприємства 6,75–10,5
Заступники директора підприємства 5,1–9,9
Помічник директора підприємства 4,35–7,7
Начальник виробництва 5,5–9,5
Начальники відділів спеціалізованих виробництв 3,5–8,75
Начальники лабораторій, бюро, зав. секторів 4,0–7,5
Начальник, головний інженер відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)   5,0–7,5
Головний бухгалтер відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)   5,26–7,0
Провідні професіонали, фахівці: конструктор, технолог з орга­нізації і нормування праці, електронік, програміст, математик   5,0–7,0
Інші провідні професіонали, фахівці 4,5–6,25
Фахівці: конструктор, технолог, електронік, програміст, математик, художник, художник-конструктор: 1-ї категорії 2-ї категорії 3-ї категорії   4,5–6,5 4,0–6,0 3,76–5,5
Фахівці з організації і нормування праці: 1-ї категорії 2-ї категорії 4,5–6,5 4,0–6,0
Інші фахівці: 1-ї категорії 2-ї категорії 4,26–6,0 3,76–5,5
Фахівці всіх спеціальностей без категорій 3,26–4,75
Начальник цеху 5,5–8,0
Начальник дільниці (зміни, випробувальної станції) 5,0–6,75
Механік, енергетик цеху 4,5–6,75
Старший диспетчер 4,26–6,0
Старший майстер, старший контрольний майстер дільниці 4,0–6,25
Майстер, контрольний майстер дільниці 3,0–6,0

 

Доплати і надбавки

На підприємствах застосовуються різні доплати й надбавки, які є змінною частиною тарифної системи і залежать від вироб­ничих умов. Згідно із Законом України «Про оплату праці» умови запровадження і розміри надбавок, доплат, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установ­люються у колективному договорі з дотриманням норм і гаран­тій, передбачених законодавством, генеральними та галузевими (регіональними) угодами.

Застосування доплат і надбавок та їх розміри обмежуються економічною та соціальною доцільністю і фінансовими можливостями підприємства.Диференціацію заробітної плати залежно від умов праці визначають два фактори – компенсаційний і стимулюючий. Компенсаційний фактор пов'язаний з тим, що праця в най­більш шкідливих умовах, з більшими затратами фізичної енергії, потребує певної компенсації за відхилення від нормальних умов, її кількісна величина може бути одержана виходячи із відміннос­тей у затратах фізичної енергії, частки продуктів харчування в за­гальному обсязі споживання працівниками і частки компенсацій­них продуктів у загальній вартості продуктів споживання. Стимулюючий фактор сприяє забезпеченню вищої оплати праці в несприятливих умовах. Конкретні розміри доплат за умо­ви праці визначаються на основі атестації робочих місць і оці­нювання фактичних умов зайнятості робітників на цих місцях.

Подальше підвищення ролі тарифної системи як стимулятора підвищення кваліфікації працівників та їхніх трудових досягнень пов'язано з розширенням застосування надбавок за професійну майстерність. Введення надбавок за професійну майстерність створює новий стимул для підвищення кваліфікації. Основними критеріями профе­сійної майстерності є такі: висока якість праці, систематичне вико­нання норм виробітку і нормованих завдань, точне дотримання тех­нологічної і виробничої дисципліни, суміщення професій і операцій. Надбавки установлюються працівникам, які пропрацювали на під­приємстві не менше одного року і визначаються поетапно. Розмір надбавки може підвищуватися один раз за рік. Розмір доплат має визначатися двома-трьома кількісними пока­зниками. Кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо від­повідальних роботах, які потребують високої професійної майстерності і великого виробничого досвіду, розміри доплат можуть бути збільшені: робітникам 4 розряду – до 16 %; робітникам 5 розряду – до 20 %; робітникам 6 розряду – до 24 % тарифної ставки.

 

На підприємствах установлюють такі розміри доплат:

· за роботу у важких та шкідливих умовах – до 12 %; за роботу в особливо важких та особливо шкідливих умовах праці – до 24 % тарифної ставки (посадового окладу).

· робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час. Для обчислення додаткової оплати праці за роботу в нічний час погодинні тарифні ставки визначаються для робітників, праця яких оплачується за денними тарифними ставками, діленням денної ставки на відповідну тривалість робочого дня (в годинах), установлену для даної категорії робітників законодавст­вом. Для робітників, праця яких оплачується за місячними став­ками (окладами), погодинні тарифні ставки розраховуються діленням місячної ставки (окладу) на кількість робочих годин згідно з календарем у даному місяці. Нічними годинами роботи вважається робота з 2200 до 600.

· доплата за суміщення професій (посад) і виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється на умовах, передбачених у колективному договорі. Основною умовою уста­новлення цих доплат є робота за основною і суміщеною професі­ями згідно з нормами затрат праці, а також якісне і своєчасне ви­конання робіт за основною і суміщеною професією. У разі застосування бригадної форми організації праці здійс­нюється доплата бригадирам, які не звільнені від основної робо­ти, за керівництво бригадою. Ці доплати за чисельності бригади від 5-ти до 10-ти осіб становлять 10 % і понад 10 осіб – 15 % та­рифної ставки за умови виконання всією бригадою норм виробіт­ку в середньому за місяць.

· доплати за роботу в понаднормований час. До понаднормованого часу належить час, відпрацьований у звичайний ро­бочий день понад тривалість, установлену для даної професії; час, відпрацьований у передвихідні і передсвяткові дні понад установлену тривалість; час, відпрацьований у ті дні, які за уста­новленим графіком мають бути вихідними. Понаднормові роботи обмежені і можуть виконуватися лише з дозволу профспілкового комітету. Для кожного робітника і службовця вони не можуть перевищувати 120 год. на рік і 4 год. протягом двох днів підряд. До цих робіт не можуть залучатися вагітні жінки, матері, котрі годують дітей, підлітки. Розмір доплат установлюється від 50 до 100 % тарифної ставки.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...