Главная Обратная связь

Дисциплины:


Матерія як філософська категоріяСтруктура лекції

 

1. Вступна частина:

1.1. Оголошення теми, мети і завдань лекції.

1.2. Ознайомлення з планом лекції, основною та додатковою літературою.

2. Виклад лекційного матеріалу (згідно плану та вимог до лекції).

План

1. Матерія як філософська категорія.

1.1. Атрибути матерії.

2. Філософське розуміння світу.

2.1. Основні риси будови Всесвіту.

3. Сонячна система як складова галактики «Чумацький шлях».

4. Наша адреса у Всесвіті.

Матерія як філософська категорія.

 

Категорія «матерія» має древнє коріння. Вона виникла в історії філософії із спробою древніх філософів пояснити єдність світу, і в усьому різноманітті знайти кінцеву основу – вічну незмінну субстанцію. Матеріалісти намагалися звести її до одного начала (Фалес, Анаксимен), інші мислителі приходять до визнання множинності начал (Эпидокл). Новою синтезуючою спробою знайти початок усіх речей явилося вчення атомістів, одному з найплідніших завоювань людської думки. Ця ідея проіснувала більше двадцяти віків і дозволила пояснити безліч природних процесів (періодична система Менделєєва).

У Новий час висловлюється ідея спільності властивостей і фізичної будови матерії. У вченні про матерію як субстанції акцентувалася увага на атрибутивних властивостях (протяжність, твердість, непроникність, інертність, щільність і т.ін.). Правда, тут, говорять і про «начала», «елементи», «корпускули» як їх носій.

Таким чином, матеріалістична традиція у філософії виходила з двох принципів – матерія розглядалася як загальна речова основа, або як сукупність специфічних властивостей. Цю модель можна назвати субстрактно-атрибутивною. Здолати підміну поняття «матерія» одним з його видів вдалося французькому філософові Гольбаху, який вважав, що матерія, – все те, що впливає якимсь чином на наші органи чуття. Такий погляд на категорію "матерія" знайшов подальший розвиток в діалектичному матеріалізмі з урахуванням нових відкриттів в природознавстві.

Необхідно розмежовувати поняття «матерія» у філософії і природознавстві. У філософії – «матерія» – категорія, яка дана для позначення об'єктивної реальності і відбивається в нашій свідомості.

Головна властивість – бути об'єктивною реальністю, тобто існувати поза свідомістю. А природно-наукові й соціальні уявлення виражають її фізичні, хімічні, біологічні і соціальні властивості.

Матерія – це об'єктивний світ в цілому, а не те, з чого він складається. Окремі речі, явища – види матерії. Матерія – загальне, що об'єднує все суще, що існує поза свідомістю, впливає на наші органи чуття і відбивається в наших уявленнях. Це поняття розмежовує зовнішній світ на дві реальності – матеріальну і ідеальну, тобто свідомість, яка і за походженням, і за змістом вторинна. У світі немає нічого, окрім матерії, що рухається, яка змінюється в просторі і в часі.Об'єктивна реальність двоєдина: власне природа, де свідомість вторинна, а друга – результат творчої діяльності людини – світ культури. Тут свідомість – первинна. Свідомість не лише відбиває, але і творить світ. Таким чином, категорія матерії багата за своїм змістом як субстанція, що має атрибути, вона є єдність загального і окремого.

Основні властивості матерії:структурність, системність, самоорганізація, відображення, рух, простір, час.

Матерія багатоструктурна:

Нежива природа включає такі елементи: субмікроелементарний рівень, елементарні частки, фізичний вакуум (стан матерії, де відбувається складний процес появи і зникнення елементарних часток); ядерний рівень, атомарний, молекулярний, макротіла, планети, системи планет, зірки, галактики (сукупність планетних систем і зірок), система галактик. Метагалактика – це увесь Всесвіт.

Жива природа включає наступні елементи: нуклеїнові кислоти (ДНК, РНК); клітина; багатоклітинні; популяція (сукупність особин); біоценоз – сукупність популяцій (ліс – це тварини, рослини, які мешкають на цій ділянці землі, води і знаходяться в певному відношенні один з одним); біосфера – глобальна система життя, утворена в результаті біоценозів.

Соціум включає наступні елементи:

- індивід, сім'я, колектив, соціальні групи, етнічні утворення, раси, держави, союзи, суспільство, людство в цілому. Таким чином, матерія по відношенню до буття (онтології ) – основа усього сущого;

- у гносеології – носій свідомості, джерело пізнання, критерій істини;

- у природно-науковій галузі – носій численних властивостей фізичного світу;

- у соціальній дійсності – громадське буття, поле чуттєво-предметної діяльності, основа суспільної свідомості.

Види матерії пов'язані між собою генетично: кожен виникає з іншого, попереднього. Тому будову матерії можна уявити як ієрархно певних рівнів.

Сучасне природознавство доводить, що глибинні структури матеріального світу «представлені» об'єктами елементарного рівня (елементарними частинками тощо). їх властивості виявились надто відмінними від властивостей макротіл. Почасти їм притаманні як корпускулярні, так і хвильові властивості. Закономірності їх руху також істотно відрізняються від закономірностей руху макротіл.

Що стосується будови матерії, то сучасній науці відомо два її види – речовина і поле, що переходять один в одного.

Речовина дискретна (внутрішньо розчленована) та структурована, має масу спокою і зосереджена в просторі. Форми речовини різноманітні: атоми, молекули, гази, рідкі і тверді тіла, полімери, білок, віруси, живі організми, макротіла.

Поле – складне електромагнітне утворення, що складається з квантів («порцій»), які не мають маси спокою і розподілені в просторі рівномірно. Поле теж існує в різних видах: гравітаційне, електромагнітне, біологічне. Речовина і поле взаємопроникають, доповнюють один одного. Їх синтезом, наприклад, є плазма, як особливий стан матерії, з неї складаються, зокрема, небесні тіла типу Сонця. Така взаємодія має місце на рівні елементарних часток в мікросвіті.

Матеріальний світ – єдність протилежного: переривчастого та безперервного, кінцевого і нескінченного.

Отже, в історії філософії і природознавства розвивалося два аспекти, дві точки зору на розуміння матерії: філософський і природничо-науковий. Природничо-науковий аспект включає знання про фізичну, структурну будову матерії. Філософський аспект - це погляд на матерію як сутність - субстанцію, яка лежить в основі внутрішньої єдності всієї різноманітності явищ і предметів.

 

Атрибути матерії.

 

Атрибутами матерії є: рух, простір і час.

Простір і час є формами існування матерії. Як і остання, вони дані нам уже в безпосередньому сприйманні, хоча й уявлення простору і часу як такі стали можливими лише на основі певного соціально-історичного досвіду.

Форми руху матерії – це способи її зміни. До ХІХ ст. усе різноманіття форм руху зводилося, в основному, до механічних процесів. Це був початковий принцип пояснення світу і людини в нім.

Ф. Енгельс виділив п'ять форм руху матерії:

- Механічний рух – переміщення тіл в просторі по певній траєкторії або «зміна місць», за визначенням Г. Гегеля (падіння каменю).

- Фізичний рух включає такі явища, як тепло, світло, електрика, магнетизм, гравітація. Тут немає чіткої траєкторії руху, іноді воно носить навіть хаотичний характер (броунівський рух молекул газу).

- Хімічний рух – складна взаємодія атомів, що в результаті реакцій породжує нові речовини (утворення озону в атмосфері після грози). У рамках хімічних процесів зародилися явища життя на планеті.

- Біологічний рух – це існування і розвиток живих організмів. Зараз їх на Землі налічується 12 млн. Носієм є білок. Тенденція до самозбереження переважає над тенденцією розпаду.

- Соціальний рух – рух у рамках громадського життя. Носієм виступає людина – істота діяльна, мисляча.

Нині наука відкрила цілий ряд нових форм руху - геологічну, географічну, космологічну. Це комплексні форми, що сполучають в собі різні процеси і стан світу.

Простір – (форма існування матерії) це взаємне розташування речей і процесів один біля одного, їх протяжність і певний порядок взаємозв'язку. Елементами простору є: точка, об'єм, довжина, відстань і ін. Властивості простору – це тривимірність, ізотропність (рівність усіх трьох вимірів) і оборотність (можливість переміщатися у будь-яку точку простору). Людина підкорює світовий простір углиб і вшир.

Час – (форма існування матерії) тривалість існування речей і процесів, послідовність зміни їх станів. Воно є потоком подій, за словами Платона, «образ вічності, що рухається». Різним матеріальним системам властиві свій час і його характеристики : фізичне, біологічне, соціальне, космічне. Іноді говорять про екзистенціальний час – складний потік почуттів, емоцій людини. Час має три виміри: сьогодення, минуле і майбутнє, він безповоротний і протікає нерівномірно в різних матеріальних системах. Час – всемогутній і безжальний руйнівник усього сущого, в той же час є і творцем усього нового.

Тимчасове – тлінне, вічне – безсмертне, не скороминуче.

Насправді ж простір і час невіддільні від матерії, тобто є всезагальними її атрибутами. Простір безконечний і безмежний. Перебіг часу теж не має ні початку, ні кінця. Отже, матеріальний світ безконечний у просторі й вічний у часі. У рамках відомих нам матеріальних утворень час підрозділяється на три основні типи:

природне - час різних природних явищ і процесів, з якими в сучасній науці взаємопов'язані поняття фізичного, космологічного та геологічного часу;

біологічне - різні біологічні форми руху в рамках самоорганізації живої природи;

соціальне - охоплює різні види часу пов'язані з конкретними формами людської діяльності, житті суспільства та окремого індивіда.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...