Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дії з листками робочої книги ЕТ ExcelНаціональний університет харчових технологій

Інформатика ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Методичні вказівки

До виконання лабораторної роботи

З теми: «Обробка технологічних даних в середовищі MS Excel».

 

для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

денної форми навчання

 

Всі цитати, цифровий та

фактичний матеріал, бібліографічні СХВАЛЕНО

відомості перевірені. Написання на засіданні

відповідає стандартам. кафедри інформатики

Підписи авторів Протокол № 14

------------------------- від 24.04.2012р.

-------------------------

-------------------------

«___»______________2012р.

Київ НУХТ 2012


Інформатика: Метод. вказівки до виконання лабораторної роботи з теми: «Створення програм у середовищі VisualBasic для обробки двомірних масивів» для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання / Уклад: Н.І.Вовкодав, Н.М.Бреус, О.О.Ястребова. ─ К.: НУХТ, 2012. ─ 36 с.

 

Рецензент: В.О. Овчарук, канд. техн. наук, доц.

Укладачі: Вовкодав Наталія Іванівна, канд. техн. наук., доц..

Бреус Наталія Миколаївна

Ястребова Олена Олександрівна

 

Відповідальний за випуск В.О. Овчарук, канд. техн. наук, доц.


Зміст

Вступ. 4

Основні положення. 4

Дії з листками робочої книги ЕТExcel 4

Обчислення в Excel. 5

Побудова діаграм.. 6

Робота з базою даних. 7

Приклад виконання завдання. 12

Індивідуальні завдання. 19

Таблиця 1 Кількість готової продукції 20

Таблиця 2 Рецептура. 21

Таблиця 3 Сировина. 23

Питання для перевірки знань. 25

Рекомендована література. 27


Вступ

Для автоматизації робіт із таблицями створено спеціальні програмні засоби, які називаються табличними процесорами (редакторами),або електронними таблицями.

Microsoft Excel - це пакет прикладних програм, орієнтований на оброблення даних, поданих у табличній формі, що входить до складу пакету Microsoft Office. Він дає змогу розв’язувати багато видів складних інженерних та фінансово – економічних задач і здатний задовольнити потреби фахівців із різноманітних галузей знань.

Крім оброблення та аналізу табличних даних, Excel може :

v надавати користувачеві контекстно залежну допомогу;

v подавати дані в наочній графічній фірмі у вигляді гістограм, графіків і будь-яких діаграм;

v працювати зі списками (базами даних) – створювати, форматувати та сортувати списки, шукати і вибирати їх елементи за заданими критеріями – автофільтрами;

v оперативно аналізувати економічну діяльність будь-яких об’єктів (організацій, бірж, підприємств, банків тощо), сприяти прийняттю правильних рішень;v сортувати табличні дані за алфавітом, за зростанням (спаданням), за датами, за місцями і т.д.;

v обмінюватися даними з іншими програмами та додатками за технологією OLE;

v формувати зведені таблиці, звіти.

Excel надає інструменти побудови й оформлення таблиць, могутні засоби аналізу ділової інформації. Він має інтерфейс, що автоматично надбудовується, вдосконалені засоби формування ділової графіки, розширений буфер обміну, розвинуті засоби взаємодії всіх додатків до Windows з мережною технологією Інтернет. Отже пакет Excel є інтегрованим програмним засобом із великими можливостями.

Основні положення

Дії з листками робочої книги ЕТ Excel

З окремими робочими листками можна виконувати такіоперації:

вставку нового листка — клацнути правою клавішею миші по ярлику листка, перед яким буде додано новий та подати команду Добавить... із контекстного меню, а в діалоговому вікні вибрати піктограму Лист. Аналогічно можна вставити новий листок, подавши командуЛист з меню Вставка, при цьому листок буде доданий перед активним робочим листком;

вилучення існуючого листка — клацнути правою клавішею миші по ярлику листка, який треба вилучити, і подати команду Удалить із контекстного меню, підтвердившивилучення листка. Аналогічно можна вилучити листок, подавши команду Удалить листз меню Правка. Слід пам’ятати, що вилучений листок не можна повернути за допомогою команди Отменить;

перейменування існуючого листка — клацнути правою клавішею миші по ярлику листка та подати команду Переименоватьіз контекстного меню. Текстовий курсор переміститься в поле ярлика, де користувач може ввести нове ім'я листка. Перемістити текстовий курсор у поле ярлика листка можна також подвійним клацанням лівою клавішею миші по відповідному полю. Не слід присвоювати листкам довгі імена (це обмежить одночасне відображення на екрані монітора ярликів більшості робочих листків й ускладнить переміщення між ними). Слід пам'ятати, що одна робоча книга не може містити листки з однаковими іменами;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...