Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ДІВЧАТОК ВІКОМ 10 РОКІВМежі сигмальних відхилень Зріст, см Маса, кг Окружність грудної клітки, см
Низькі (від М—2d і нижче) 26,5 26,8 53,1 53,7
Нижче середніх (від М—1d до М—2d) 27,0 27,6 54,3 55,4
Високі (від М—2d і вище) М = 138,70 dR = ± 6,58 35,9 36,1 М = 31,00 dR = 2,40 71,1 71,7 М = 62,25 dR = 2,88

Метод шкал регресії використовує ознаку «зріст» як факторну, незалежну, а ознаки «маса» та «окружність грудної клітки» — як залежні; зріст людини здавна вважається основною ознакою фізичного розвитку і необхідною основою його правильної оцінки.

Оцінювання рівня залежної ознаки здійснюється на основі характеру зв’язку з відповідним рівнем факторної ознаки, тобто з урахуванням коефіцієнта регресії. Отже, нормативні таблиці містять теоретичні значення ознак, що відповідають кожному окремому значенню зросту.

Таблиці складаються для однорідних за визначальною ознакою сукупностей (стать, вік, національність, професія, місце проживання та ін.) і періодично уточнюються.

Під час оцінювання рівня індивідуального фізичного розвитку знайдені по таблиці значення маси тіла та окружності грудей визначаються такими, що відповідають даному зросту, якщо їх фактичні значення у даної особи не виходять за межі ± dR, тобто частинних, парціальних оцінок.

Важливо пам’ятати, що при індивідуальному оцінюванні фізичного розвитку слід брати до уваги не тільки так звані вимірювальні ознаки, а й ознаки «описові»: розвиток мускулатури, кісткової системи, наявність жирових відкладень, рівень статевого розвитку та ін.

Розглянемо основні принципи оцінювання фізичного розвитку колективів. При цьому перш за все беруть до уваги характерні для кожного віку середні значення окремих показників, щорічні їх прирости. Проводиться структурне групування з виявленням частки осіб з високим рівнем фізичного розвитку, рівнем вище середнього і т. д. Розподіли окремих груп порівнюються за допомогою статистичних критеріїв.

До задач вивчення фізичного розвитку близькі задачі статистичного вивчення медико-фізіологічних даних, функціональної діагностики та різних систем тестування. Причому, незважаючи на надзвичайне розмаїття відповідних областей біології та медицини, статистик, якому багато в чому будуть зрозумілі підходи в збиранні та обробці масових даних, зможе внести в їх розв’я­зування свій суттєвий внесок.

Значення статистичних методів для розв’язування таких задач можна проілюструвати працями [50, 80, 81].

Зазначимо ще, що при проведенні медико-фізіологічних досліджень, окрім вивчення фізичного розвитку населення за даними антропометрії, широко використовуються різні об’єктивні методики, які базуються на застосуванні сучасних технологічних, часто комп’ютеризованих, засобах, що дають змогу отримувати кількісні характеристики діяльності органів і систем людського організму.2.4.2. План семінарських занять

1. Основні поняття і методологія статистичного вивчення стану здоров’я населення.

2. Медична демографія.

3. Захворюваність.

4. Інвалідність.

5. Фізичний розвиток.

2.4.3. Термінологічний словник

Амбулаторний хворий — хворий, що знаходиться в закладі охорони здоров’я лише кілька годин і не залишається там на ніч.

Анамнез — відомості про попередній стан хворого.

Діагноз виписний — кінцевий діагноз, поставлений під час виписки або після неї. Діагноз, поставлений при надходженні хворого, може бути лише попереднім.

Епікриз виписний — резюме, запис лікаря про випадок захворювання з реєстрацією основних фактів історії хвороби (анамнез, діагноз, проведене лікування, рекомендації тощо).

Захворюваність — ступінь поширеності всіх хвороб разом узятих (або кожної окремо) серед населення в цілому (або окремих його груп).

Захворюваність загальна (хворобливість) — сукупність всіх хвороб серед населення, вперше виявлених у поточному році, а також виявлених у попередні роки, але з приводу яких хворі звернулися по медичну допомогу в поточному році.

Захворюваність первинна — сукупність захворювань серед населення, раніше не зареєстрованих, а виявлених вперше в поточному році.

Захворювання — будь-яке суб’єктивне чи об’єктивне відхилення від стану фізичного або психічного благополуччя, викликане хворобою, травмою чи ушкодженням; індивідуальний прояв хвороби у хворої людини.

Інвалідність — стан організму людини, що характеризується постійною або тривалою втратою працездатності чи суттєвим обмеженням ос­танньої.

Нозологія— елемент класифікації, окрема хвороба, що входить до пев­ного класу хвороб згідно з МКХ = 10.

Патологія — наука про хворобливі (патологічні) процеси в організмі. В широкому розумінні — будь-яка ненормальність.

Поширеність — кількість випадків певного захворювання в певній гру­пі населення на певний момент часу. Якщо вивчається період часу, то використовують показник поширеності за період.

Ураженість патологічна — факти патологічного стану населення, виявлені під час медичних оглядів.

Хвороба — специфічна реакція організму на вплив хвороботворного фактора.

 

2.1.4. Навчальні завдання

1. Система показників здоров’я населення — основні групи та їх взаємозв’язок.

2. Система демографічних показників, формули, особливості використання.

3. Наведіть формули розрахунку стандартизованих показників різними методами.

4. Назвіть обмеження, на які потрібно зважати при визначенні стандартизованих показників.

5. Наведіть формулювання середньої тривалості майбутнього життя.

6. Назвіть три основні типи патології.

7. Дайте графічне зображення схеми статистичного вивчення захворюваності (джерело інформації, предмет вивчення, об’єкт вивчення, одиниця спостереження).

8. Поясніть терміни «захворюваність», «хвороба», «ураженість», «по­ширеність», «хворобливість».

9. Значення Міжнародної класифікації хвороб у діяльності системи охорони здоров’я.

10. Назвіть джерела інформації про стан здоров’я населення.

11. Назвіть спеціальні види захворюваності.

12. Наведіть систему показників інфекційної захворюваності.

13. Наведіть шкалу оцінки захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

14. Назвіть основні фактори, які визначають доступність медичної допомоги.

15. Назвіть основні джерела інформації про госпіталізовану захворю-
ваність.

16. Назвіть систему показників захворюваності населення за даними медичних оглядів.

17. Назвіть основні підходи статистичного оцінювання фізичного розвитку.

18. Назвіть основні групи ознак, за якими вивчається рівень фізичного розвитку.

19. Назвіть різницю між поняттям «частка», «відношення», «коефіцієнт».

20. Чому показник тривалості майбутнього життя чоловіків менше, ніж жінок?

21. Які дані необхідні для обчислення показника перинатальної смертності?

22. Частка серцево-судинних захворювань серед усіх причин смерті становить 6%; загальна смертність населення міста — 14‰. Який з цих показників є показником екстенсивності, який — інтенсивності?

23. Зробіть висновки про захворюваність з тимчасовою втратою працездатності робітників цехів А і Б:

Показник Цех
А Б
1. Кількість випадків втрати працездатності внаслідок захворювань грипом на 100 робітників 0,3 0,6
2. Частка випадків захворювання серед всіх випадків захворювань, %

24. Маємо інформацію про певну групу людей: середня тривалість майбутнього життя становить 70 років. Поясніть, кого мають на увазі і за яких умов це відбудеться.

25. Укажіть основні методи вивчення захворюваності.

26. Які види захворюваності виділяють при її вивченні?

27. Наведіть методику вивчення захворюваності інфекційної та найважливіших неепідемічних хвороб (облікові документи, показники).

28. Наведіть методику вивчення госпіталізованої захворюваності (облікові документи, показники).

29. Які дані необхідні для розрахунку показника поширеності всіх захворювань серед міського населення?

30. Які дані необхідні для розрахунку показника первинної захворюваності всіма хворобами серед населення району?

31. Які дані необхідні для розрахунку показника первинної захворюваності всіма хворобами у віковій групі 0—14 років?

32. Як розрахувати показник первинної захворюваності ішемічною хворобою серед чоловіків у віці 40—59 років?

33. У районі С. первинна захворюваність становила 1150, а поширеність — 500 на 1000 дорослого населення. Дайте оцінку наведеним даним.

34. Серед дитячого населення поширеність грипу і ГРВІ становила 620, а первинна захворюваність 540 на 1000 дитячого населення. Дайте оцінку наведеним даним.

35. Рівень захворюваності хворобами органів дихання серед чоловіків становить 448, а серед жінок — 383 на 1000. Питома вага вказаних хвороб дорівнювала відповідно 35% і 40%. Оцініть наведені дані.

36. У минулому році рівень загальної захворюваності становив 1050 на 1000 населення, з них первинних — 840. У поточному році зареєстровано 1100 випадків захворювань на 1000 населення, з них первинних 720. Оцініть ситуацію.

37. У минулому році рівень первинної захворюваності становив 560, поширеність — 940 на 1000 населення. У поточному році відповідно 720 і 1020 на 1000 населення. Оцініть наведені дані.

38. У минулому році поширеність хвороб органів травлення становила 270, зареєстрованих вперше — 78 на 1000 населення. У поточному році відповідно 296 і 69 на 1000 населення. Дайте оцінку ситуації.

39. Оцініть наведені дані: поширеність захворювань — 940 на 1000 населення, первинна захворюваність — 540. У минулому році відповідно 1120 і 590 на 1000 населення.

40. Оцініть наведені дані: поширеність захворювань — 1340, первинна захворюваність 650 на 1000 населення. У минулому році відповідно 920 і 660 на 1000 населення.

41. Число днів втрати працездатності на 100 працюючих на заводі Н по всіх захворюваннях дорівнювало в минулому році 650, а в поточному — 810. Аналогічні показники з приводу гострих захворювань органів дихання — відповідно 140 і 115. Оцініть ці дані.

42. На підприємствах А та В кількість днів втрати працездатності на 100 працюючих за 3 роки по всіх захворюваннях становила 615 і 620, а з приводу грипу відповідно 95 і 78. Середня тривалість по всіх захворюваннях дорівнювала 10,5 і 12,4 дня, а по грипу 6,8 і 6,7 дня. Оцініть наведені дані.

43. Які дані потрібні для розрахунку середньої тривалості втрати працездатності?

44. Кількість випадків з тимчасовою втратою працездатності на 100 працюючих на підприємстві за ряд років становила: 75,0; 62,3; 90,3; 67,0. Кількість днів втрати становила: 730, 780, 790, 800. Що могло вплинути на відмінності в показниках випадків непрацездатності?

45. Кількість днів втрати працездатності на 100 працюючих у галузі машинобудування становила 850, в хімічній промисловості — 740. Середня тривалість одного випадку втрати працездатності становила відповідно 10,1 і 12,8 дня. Оцініть наведені дані.

46. На заводі хімволокна на 100 працюючих кількість випадків і кількість днів втрати працездатності знизилися відповідно на 10,2 і 1,5%. Що могло вплинути на такі темпи зниження?

47. Середньорічна чисельність населення міста становила 100 тис. За рік зареєстровано 120 тис. всіх захворювань, у т. ч. 80 тис. таких, що зареєстровані в даному році вперше. Визначити показники захворюваності населення міста.

Перед тим, як приступити до виконання індивідуального завдання, радимо ознайомитися з наведеними нижче прикладами розв’язування задач [12, 42, 49].

Приклад 2.4.1.

Маємо дані по підприємству за рік:

1. Середньоспискова чисельність робітників, чол. — 2500;

2. Кількість випадків захворювання з тимчасовою втратою працездатності — 1500;

3. Кількість людино-днів, втрачених у зв’язку із хворобами всього — 16 000, у т. ч. у зв’язку із захворюваністю:

¾ грипом — 2000;

¾ серцево-судинними хворобами — 250;

4. Кількість робітників, що тимчасово не працювали протягом року в зв’язку із хворобами, чол. — 800.

Визначити показники захворюваності з тимчасовою втратою працездат­ності.

Розв’язок:

1. Кількість випадків втрати працездатності на 100 працюючих =

2. Кількість днів тимчасової втрати працездатності на 100 працюючих =
=

3. Частка днів тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюваннями на грип

4. Частка днів тимчасової непрацездатності у зв’язку із серцево-судинними хворобами

5. Індекс здоров’я

6. Процент хворих

7. Середня кратність захворювань .

Приклад 2.4.2.

На підставі наведених даних по району міста за рік обчислити показники первинної захворюваності, поширеності захворювань, летальності і смертності.

Середньорічна чисельність населення, чол. — 150 000. У поліклініці зареєстровано 3300 випадків захворювань на ревматизм, з них вперше виявлено в поточному році 1100. Померли від ревматизму 45 осіб.

Розв’язок:

1. Первинна захворюваність (власне захворюваність) = (‰).

2. Поширеність захворювань (загальна захворюваність) = (‰)

3. Коефіцієнт летальності

4. Коефіцієнт смертності (‰).

Приклад 2.4.3.

Маємо дані про захворюваність з тимчасовою втратою працездатності по підприємству за рік:

1. Середньоспискова чисельність працівників, чол. — 8200.

2. Кількість випадків з тимчасовою втратою працездатності — 6000.


* Зазначимо, що дійсну причину смерті в ряді випадків можна встановити лише в результаті патологоанатомічного розтину. Останній провадиться далеко не завжди.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...