Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття про кредитну систему. Структура сучасної кредитної системи40. Поняття валюти. Валютний курс і способи його визначення.

41. Валютний ринок та валютні операції.

42. Міжнародні валютні системи. Поняття та історія станов­лення.

43. Валютне регулювання. Валютна політика НБУ.

44. Фондовий ринок: сутність, структура, функції.

45. Цінні папери та їх види.

46. Міжнародні цінні папери.

47. Формування вартості цінних паперів.

48. Суть і значення державного кредиту.

49. Форми державного кредиту.

50. Походження центральних банків. Національний банк Укра­їни

51. Функції центрального банку.

52. Грошово-кредитна політика Національного банку України.

53. Основи організації діяльності комерційних банків.

54. Ресурси комерційного банку.

55. Контроль і регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку.

56. Сутність і основні функції небанківських кредитних установ.

57. Інвестиційні компанії і фонди.

58. Довірчі товариства як форма небанківських кредитних інститутів.

59. Пенсійні фонди та кредитні спілки.

60. Страхові компанії та ломбарди.


6.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

6.1.Нормативно-правові джерела

1. Конституція України.

2. Податковий кодекс.

3. Бюджетний кодекс України.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 p. № 436-IV.

5. Про державний бюджет України на 2009 р.: Закон України від 26.12.2008 p. № 835-VI із змін.

6. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 18.02.2006 р. № 201-II.

7. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІП із змін.

8. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 p. № 679-XIV із змін.

9. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — №51.

10. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України затв. Постановою Верховної Ради України від 15.04. 2001 р. № 2299-ІІІ // Відом. Верховної Ради України. - 2002. - № 12. - с 101.

11. Про кредитні спілки Закон України затв. Постановою Верховної Ради України від 20.12. 2001 р. № 2908-14 // Відом. Верховної Ради України. - 2001. - № 21. - с 103.

12. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України, прийнятий Постановою Верховної Ради України лід 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ.

13. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України, із змінами та допов. від 14.07.1999 р. № 932-ХІУ // Голос України. - 1999. - 11 серп.

14. Концепція реформування місцевих бюджетів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308.15. Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2010-2012 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2008 р. № 828.

16. Інструкція про безготівкові розрахунки в України в національній валюті: Затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 // Галиц. контракти. - 2004.- № 4.- с. 44-48.

17. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах: Затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

6.2 Основні джерела:

18. Алексєєв І. В. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник. - К : "Знання", 2009. - 253 с

19. Булаєв І.П., Пілецька С.Т. Фінанси, гроші та кредит. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 120 с.

20. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2005. — 416 с.

21. Войчук, Григорій Іванович. Фінанси, гроші та кредит: навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. спец. "Фінанси" та "Облік і аудит" / Г.І. Войчук, І.В. Філон; Мінагрополітики України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х. : [Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва], 2008.

22. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях: Навчальний посібник / За ред. Б. Л. Луціва. 2-ге видання, перероблене – Тернопіль: Карт – бланк, 2000р. – 225с.

23. Денисенко М. П. Фінанси, гроші та кредит у банківській справі: Навч. посіб. - К.: Алерта, 2004.-478 с.

24. Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система України: у 5 т.: т 1 / С.О. Булгакова, Л.І. Василенко, Л.В. Єрмошенко та ін. - К.: НВП «АВТ лтд.», 2004. - 400 с.

25. Історія грошей і кредиту : підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Прядко, М.М. Сайко ; М-во фінансів України, Буковинська держ. фін. акад. - К. : Кондор, 2009. - 508 с.

26. Коваленко Д.І.Фінанси, гроші та кредит:Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 320 с.

27. Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси: Навч. посіб. — Львів: "Новий Світ — 2000", 2006. — 568 с.

28. Лагутін В. Д. Кредитування: Теорія і практика: Навчальний посібник – К.: Знання, 2000р. – 215с.

29. Марковецька, Г. М. Історія грошей і банківництва: навч. посіб. / Г.М. Марковецька, Р.Ю. Марковецький ; Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т банків. бізнесу. - Т. : ТНЕУ, 2009. - 412 с.

30. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник, - К.: КНЕУ, 2007-240с.

31. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. — К.: Центр навч. літ-ри, 2006. — 312 с.

32. Савлук М. Гроші та кредит: Підручник /Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / заг. ред. Михайло Іванович Савлук. – вид. 4-те, перероб. і допов. – К.: Київ. нау. екон. ун-т, 2006. – 744 с.

33. Теорія грошей: Навчальний посібник / А. С. Гальчинський, 4-те видання, зміни та доповнення. – К.: Основа, 2001р. – 411с.

34. Фінанси, гроші та кредит: Навч. посіб. / Під ред. А.В.Демківського. - К., 2003. – 257 с.

35. Фінанси, гроші та кредит: Опор. консп. лекцій / Під ред. Н.М.Сушко. - К.: КНТЕУ, 2003.

36. Фінанси, гроші та кредит: Підручник / За редакцією Б. С. Івасіва – Тернопіль: Видавництво “Карт - бланш”, 2000р. – 510с.

37. Фінанси, гроші та кредит: Підручник / Під ред. М.І.Савлука. - К.: КНЕУ. -2004. - 602 с.

38. Фінанси: Навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; За ред. В.І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 366 с.

39. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. - К.: Знання, 2008.-611с.

40. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник: Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 432 с.

41. Юхименко П.І. Теорія фінансів: підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. - К.: Центр навч. л-ри, 2010. - 576 с.

 

6.3 Додаткові джерела:

42. Александрова М.М. Страхування: Навч.-метод, посіб. — К.: ЦУЛ, 2007. — 280 с.

43. Амеліна О.В. Методика розрахунку справедливої вартості векселів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 184-193.

44. Анісімова О.Ю. Використання грошово-кредитної політики для досягнення зовнішньоекономічної рівноваги // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський нац. університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 82-88.

45. Барановський О. Банківські кризи: сутність, фактори виникнення та особливості прояву // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 34-48.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...