Главная Обратная связь

Дисциплины:


СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИВСТУП

Проблема забезпечення інноваційного розвитку підприємства в умовах сьогодення є однією із самих актуальних для всіх господарюючих суб'єктів. Для вітчизняної економіки саме інновації й інноваційний розвиток є тією рушійною силою, що спроможна забезпечити еко­номічну незалежність України і подолання розриву з розвинени­ми державами світу. Тобто, не йдучи шляхом, який інші вже пройшли, здобувши при цьому міц­ні позиції на світовому ринку, а йти, безсумнівно, у руслі світового розвитку, але своїм шляхом, вишукуючи і реалізуючи свої потен­ційні переваги, займаючи провідні позиції в тих сферах діяльно­сті, де для цього є умови. Природно, цим процесом необхідно ці­леспрямовано й ефективно управляти, не покладаючись на дію тільки ринкових регуляторів.

Враховуючи це, майбутній фахівець у галузі знань «економіка підприємств» повинен орієнтувати виробничо-збутову, маркетингову, фінансову інвестиційну діяльність суб'єк­тів господарювання на виявлення і всебічне використання існу­ючих і перспективних ринкових можливостей, підтримуючи пев­ний баланс зовнішніх і внутрішніх резервів розвитку, з метою досягнення успіху в конкуренції, максимізації поточних і перспективних доходів. З цих позицій існує об’єктивна необхідність засвоєння студентами теоретико-методологічних і методичних основ управління інноваційним розвитком, кон­цептуальні принципи формування організаційно-економічного механізму управління, а також відповідний інструментарій для реалізації його функцій.

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на засвоєння теоретико-методичних засад застосування прийомів і методів різного роду нововведень в науці, техніці, організації виробництва, котрі впроваджуються в нові вироби, послуги, технології, методи організації виробництва і збуту.

Метою курсу «Інноваційний розвиток підприємства» є формування в студентів ринково орієнтованих пріо­ритетів соціально-економічного розвитку суспільства на ос­нові динамічного приведення у відповідність внутрішніх і зовнішніх можли­востей розвитку суб’єктів господарювання шляхом постійного пошуку і реалізації нових способів і сфер використання їх­нього потенціалу.

Завданнями курсу «Інноваційний розвиток підприємства» є формування в студентів навичок і знань, які необхідні для прийняття економічно обґрунтованих рішень з питань управління проектами інноваційного розвитку або розви­тку на основі інновацій.

Вивчення курсу «Інноваційний розвиток підприємства» передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (основи менеджменту, економіка підприємств, фінанси підприємств), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Згідно КМСОНП дисципліна “Інноваційний розвиток підприємства” включає п’ять залікових кредити, які складаються із чотирьох залікових модулів.

Модуль 1 - аудиторна робота (проведення лекцій, практичних, консультацій та контрольних заходів);

Модуль 2 – ректорська контрольна робота;

Модуль 3 - індивідуальна робота (виконання індивідуального науково-дослідницького завдання);

Модуль 4 - письмовий іспит.

Розподіл навчальних годин за модулями по денній та заочній формах навчання поданий у таблицях 1,2.

Дисципліна складається з чотирьох модулів та оцінюється в кількості чотирьох кредитів ECТS, кількість яких визначається шляхом ділення суми годин по дисципліні на 36 год., які зараховуються студенту у випадку, якщо підсумковий бал, отриманий як середнє зважене з 4-х модулів становить 60 і більше балів.

З метою систематизації знань студентів та здійснення об’єктивного оцінювання їх в структурі дисципліни виділено два основні змістовні модулі, кожен з яких включає відповідний блок тем згідно вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки магістра відповідно до характеру його майбутньої діяльності.

Зокрема, до змістових модулів з дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства” входять наступні теми:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...