Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИМетою проведення практичних занять є закріплення теоретичних знань та набуття умінь їх використання в практиці надання консультаційних послуг суб’єктам підприємницької діяльності.

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у студентів практичні навички використання методів і прийомів управління інноваційним розвитком підприємства з метою використання їх у майбутній діяльності.

Завдання проведення практичних занять:

- засвоїти методики управління інноваційним розвитком підприємства у різних функціональних сферах;

- оволодіти діагностикою визначення інноваційного потенціалу підприємства;

- використовувати сучасні методи оцінки впливу чинників невизначеності та ризику при обґрунтуванні інноваційних про­ектів в умовах нечіткої оцінки окремих чинників;

- набути вмінь розробки стратегій інноваційного розвитку, визначення кри­теріїв вибору оптимальних варіантів розвитку в нестабільному ринковому середовищі підприємства;

- обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням потреб та особливостей націонатьноїекономіки;

- збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного товару;

- оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритет­ні напрямки його нарощування;

- розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційногорозвитку суб'єктів гос­подарювання;

- ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їх рівень засобами ризик-менеджменту;

- економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної власності підприємства.

- навчитися використовувати набуті навички в практичній діяльності;

- глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях.

Практичне засвоєння матеріалу курсу рекомендується здійснювати у такій послідовності:

а) визначаються мета і завдання теми практичного завдання;

б) опрацьовується рекомендована основна та додаткова література;

в) вивчаються питання теми, винесені на практичне заняття та діючі методики проведення розрахунків, оцінок та основні принципи прийняття управлінських рішень щодо опрацьованої проблематики;

г) визначається спектр невирішених проблем за опрацьованою темою.

Під час проведення практичних занять здійснюється програмований контроль, розв’язування практичних завдань, проведення ділових ігор та обговорення ситуаційних завдань.

У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні заняття, зокрема у комп’ютерному класі; індивідуальні заняття; вирішення управлінських ситуацій самостійно та під керівництвом викладача (у тому числі виконання ІНДЗ); робота в Інтернет.

 

Практичне заняття №1

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...