Главная Обратная связь

Дисциплины:


Критерії оцінювання за 100-бальною системою  Форми контролю/ критерії оцінювання Бальна шкала оцінок знань
Відмінно (90-100) Добре (75-89) Задовільно (60-74) Незадовіль но (до 60)
УСНЕ ОПИТУВАННЯ
  Повнота відповіді повна повна не повна часткова, відсутня
  Глибина і різносторонність знань достатня належна задовільна відсутня
  Системність та логіка викладення матеріалу систематизоване, логічне логічне відсутня відсутня
  Ступінь ознайомлення з основними методичними розробками, законодав-ством та уміння їх використовувати при відповіді високий, використовуються при відповіді достатній, використовуються при відповіді належний, час тково викорис товуються при відповіді відсутній
  Уміння узагальнювати викладений матеріал обґрунтовані висновки недостатньо обґрунтовані висновки частково обґрунтовані висновки відсутність висновків
РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, УПРАВЛІНСЬКИХ СИТУАЦІЙ
  Знання методики розв’язання глибокі належні недостатні відсутні
  Володіння алгоритмом розв’язку володіє володіє частково володіє не володіє
    Самостійність розв’язку Самостій ність розрахунків недостатня самостійніс ть розрахун ків здійснення розрахунків з допомогою викладача відсутня са мостійність розрахунків
  Правильність і повнота розрахунків правильні і повні правильні неповні частково пра вильні,неповні неправильні неповні
  Наявність узагальнених висновків наявні, об ґрунтова ні наявні наявні відсутні
ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ (ТЕСТУВАННЯ)
  Правильність і повнота відповіді повна, правильна повна, частково неправильна неповна, частково правильна неповна, неправильна
  Чіткість відповіді (наявність чи відсутність виправлень) чітка без виправлень наявність незначних виправлень наявність виправлень не чітка
  Наявність помилок відсутні наявність незначних помилок значні помилки значні помилки  
НАПИСАННЯ РЕКТОРСЬКОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  Самостійність викладу матеріалу самостійний виклад самостійний виклад несамостій ний виклад несамостійний виклад
  Логічність і послідовність викладу матеріалу логічний і послідовний логічний ви клад, від сутність пос лідовності частково логічний виклад, послідов-ність відсутня відсутня
  Відповідність викладу матеріалу темі відповідає відповідає частково відповідає не відповідає
  Використання нових літературних джерел використовуються достатньо частково використовуються не викорис товуються не викорис товуються
  Відповідність оформлення реферату згідно вимог відповідає відповідає частково відповідає не відповідає
КПІЗ
  Повнота відповіді повна повна неповна часткова або відсутня
  Глибина і різносторонність знань достатня належна задовільна відсутня
  Системність та логіка викладення матеріалу достатня належна задовільна відсутня
  Системність та логіка викладення матеріалу систематизоване, логічне логічне відсутня відсутня
  Ступінь ознайомлення з основними методиками розрахунків та організації аналізу і прогнозування та уміння їх використовувати високий, використовуються при відповідях достатній, використовуються при відповідях належний, частково використовуються при відповідях відсутній
  Уміння узагальнення викладеного матеріалу обґрунтовані висновки недостатньо обґрунтовані висновки частково обґрунтовані висновки відсутність висновків
  Ступінь ознайомлення з зарубіжним досвідом ознайомлений, використовується у відповідях ознайомлений, не використовується у відповідях не ознайомлений не ознайомлений

 

Отриманий рівень знань студента з усіх видів виконуваних робіт по дисципліні (теоретична підготовка, практична робота, КПІЗ) оцінюється як за національною шкалою, так і шкалою ECTS. Переведення оцінок за системою КМСОНП здійснюється за схемою, поданою в таблиці.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...