Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік надходження основних засобівНадходження основних засобів на підприємство здійснюється способом:

1) створення за допомогою будівництва (підрядним або господарським способом) і виготовлення власними силами;

2) придбання за грошові кошти;

3) одержання внесків у статутний капітал:

— від резидентів,

— від нерезидентів;

4) переведення з оборотних активів (товарів, готової продукції тощо);

5) безоплатного отримання;

6) одержання в обмін на подібні та неподібні об’єкти;

7) оприбуткування раніше не облікованих на балансі;

8) переведення неправильно зарахованих раніше до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Собівартість основного засобу - це сума сплачених грошових коштів (їх еквівалентів) або справедлива вартість інших форм компенсації за актив на час його придбання або створення.

Собівартість об'єкту основних засобів складається з ціни придбання, включаючи мито та податки на придбання, що не відшкодовуються, а також витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням активу до стану придатного до використання. При визначенні ціни придбання будь-які знижки вираховуються.

Створені та куплені основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, що являє собою фактичну вартість їх створення чи придбання або справедливу вартість за іншими надходженнями, крім переведення з малоцінних предметів. Справедлива вартість визначається на підставі цін ринків України чи цін міжнародних ринків залежно від того, звідки одержано об’єкт основних засобів.

Порядок формування первісної вартості основних засобів залежить від шляхів надходження на підприємство (таблиця 6.2.):

Таблиця 6.2. Формування первісної вартості основних засобів

Основні засоби Первісна вартість
Придбані підприємством за грошові кошти Витрати на придбання
Придбані підприємством за рахунок кредитів банку Витрати на придбання, але без урахування витрат на сплату відсотків за кредит
Отримані підприємством безоплатно Справедлива вартість на дату отримання
Внесені до статутного капіталу підприємства Погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість
Створені підприємством власними силами Сума прямих і накладних витрат, пов’язаних зі створенням активу
Зараховані підприємством з виготовленої продукції, товарів тощо Собівартість активу, яка визначається згідно з П(с)БО 9 “запаси” та 16 “Витрати”
Отримані підприємством в результаті обміну на подібний об'єкт Залишкова вартість переданого об'єкту. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду.
Отримані підприємством в результаті обміну на неподібний об'єкт основних засобів або інший актив Справедлива вартість переданого об'єкту збільшена (зменшена) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Введення в експлуатацію придбаних і створених і зарахування іншого надходження основних засобів проводиться згідно з Актом приймання-передання основних засобів типової форми № ОЗ-1, що складається комісією, призначеною наказом керівника підприємства. В Акті вказуються первинна вартість об’єкта, коротка технічна характеристика, місце експлуатації. До нього додається технічна документація об’єкта. Кожному об’єкту основних засобів присвоюється інвентарний номер і відкривається інвентарна картка типової форми № ОЗ-6. Вона є регістром аналітичного обліку.На однотипні об’єкти невеликої вартості (інструменти, виробничий і господарський інвентар тощо), що надійшли на підприємство в одному місяці та будуть експлуатуватися в одному підрозділі, а також мають однаковий строк корисного використання, доцільно відкривати одну загальну інвентарну картку.

Картки основних засобів систематизуються за їхніми класифікаційними групами та місцями експлуатації. Для забезпечення збереження інвентарні картки реєструються в спеціальних описах (ф. № ОЗ-7).

За місцями використання (знаходження) облік основних засобів ведеться в інвентарних списках (ф. № ОЗ-9). Щомісячно підсумкові дані інвентарних карток на об’єкти основних засобів, що надійшли на підприємство, заносяться в картки обліку основних засобів (ф. № ОЗ-8), які ведуться в розрізі груп останніх. Ці картки заміняють аналітичні відомості за рахунком 10 “Основні засоби”. Тому їхній загальний підсумок щомісячно зіставляється з підсумком синтетичного обліку даного рахунка. Контроль за збереженням основних засобів забезпечують матеріально відповідальні особи, які ведуть їх облік за інвентарними об’єктами, місцем використання або зберігання.

Витрати на придбання та на створення основних засобів є капітальними інвестиціями та обліковуються на рахунку 15 “Капітальні інвестиції” — на відповідних субрахунках: 151 — “Капітальне будівництво”, 152 — “Придбання (виготовлення) основ­них засобів” та 155 — “Формування основного стада”, на яких формується первісна вартість об’єкта.

Капітальні інвестиції - це сукупність витрат на відтворення і поліпшення якісного стану основних засобів.

У випадках, якщо інші надходження основних засобів (безоплатно, внески в статутний капітал, не облікованих, переведення з оборотних активів) не вимагають додаткових витрат з доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання, вони не є капітальними інвестиціями й одразу зараховуються на рахунок 10 “Основні засоби” на відповідні субрахунки.

Придбані за гроші об’єкти основних засобів, що не вимагають монтажу (транспортні засоби, деякі верстати, вимірювальні прилади, виробничий і господарський інвентар тощо) оприбутковуються на рахунку 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”, а після введення в експлуатацію — на рахунку 10 “Основні засоби” (відповідному субрахунку).

Обладнання, що вимагає монтажу, та будівельні матеріали обліковуються в складі виробничих запасів. Їх придбання в бухгалтерському обліку відображається за дебетом субрахунку 205 “Будівельні матеріали” і за кредитом субрахунку 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”. Передання будівельних матеріалів та обладнання для його подальшого монтажу відображається за дебетом субрахунку 151 “Капітальне будівництво” та за кредитом субрахунку 205 “Будівельні матеріали” після підтвердження їх використання і монтажу на об’єктах будівництва.

За підрядного способу будівельно-монтажні роботи виконуються згідно з підрядним договором (контрактом) з оплатою їхньої кошторисної вартості. Підприємство-замовник здійснює облік витрат на капітальні інвестиції, веде розрахунки з підрядниками за виконані та прийняті роботи на основі таких документів первинного обліку: Акт приймання виконаних підрядних робіт (ф. № 2 КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних робіт (ф. № КБ-3).

Замовник відображає в обліку вартість виконаних і прийнятих за актами будівельно-монтажних робіт за дебетом субрахунку 151 “Капітальне будівництво” (за сумою оплати) і за кредитом субрахунку 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.

За господарського способу підприємство-забудовник відображає ведення будівництва й монтажних робіт за дебетом субрахунку 151 “Капітальне будівництво” на відповідних аналітичних рахунках створюваних об’єктів за статтями:

· вартість обладнання, що потребує монтажу;

· прямі матеріальні витрати;

· прямі витрати на оплату праці з нарахуваннями на соціальні заходи;

· накладні витрати, пов’язані з будівництвом об’єкта;

· інші втрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом об’єкта (отримання дозволу та відведення будівельного майданчика; пошукові роботи на майданчику; проектні роботи; оплата спеціальних послуг, наприклад, архітекторів, геодезистів тощо).

Узагальненням даних субрахунків рахунка 15 “Капітальні інвестиції” обчислюють фактичну собівартість (інвентарну вартість) завершених будівництвом і придбанням об’єктів. Уведення в експлуатацію кожного об’єкта оформлюється Актом приймання-передачі основних засобів (ф. № ОЗ-1), на основі якого списується вартість капітальних інвестицій на завершені об’єкти, а також здійснюється зарахування останніх на баланс до складу основних засобів.

Зарахування об’єктів основних засобів на баланс підприємства-одержувача згідно з п. 10 П(С)БО 7 та п. 6 П(С)БО 7 здійснюється за справедливою вартістю, визнаною та погодженою засновниками (учасниками), що також визначають період їх корисного використання, ліквідаційну вартість і метод нарахування амортизації.

Приймання об’єкта від підприємства-інвестора, яке його передає, здійснюється на основі накладних та акту приймання-передачі основних засобів (типова форма № ОЗ-1), з подальшим присвоєнням йому інвентарного номера та заведенням інвентарної картки типової форми № ОЗ-6, яка є регістром аналітичного обліку.

Амортизацію в бухгалтерському обліку починають нараховувати за методом, передбаченим обліковою політикою підприємства, з наступного місяця після введення в експлуатацію об’єкта.

Згідно з Законом України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96 р. № 93/96-ВР:

· внески можуть здійснювати іноземні юридичні та фізичні особи, іноземні держави, міжнародні урядові й неурядові організації та інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, визнані такими відповідно до законодавства України;

· оцінка внесків здійснюється в іноземній конвертованій валюті за домовленістю сторін на підставі цін міжнародних ринків або ринку України;

· розмір іноземної інвестиції фіксують в установчому договорі, де статутний капітал відображають і в іноземній валюті, і з перерахуванням в гривні за офіційним курсом НБУ на дату здійснення установчих документів.

У бухгалтерському обліку внесені нерезидентом основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, якою згідно з пунктом 10 П(С)БО 7 “Основні засоби” є погоджена засновниками (учасниками) справедлива вартість, тобто зафіксована в установчих документах на дату їх підписання і визначена в порядку вищевказаного Закону № 93 (стаття 5).

Інші витрати підприємства, пов’язані з одержанням таких основних засобів (митні збори, доставка), не включаються в бухгалтерському обліку в їх первісну вартість і є витратами на здійснення фінансової діяльності, бо підприємство емітує корпора­тивні права та одержує основні засоби. В результаті збільшується його власний капітал на вартість основних засобів рівної вартості корпоративних прав.

Документами на зарахування основних засобів від нерезидента на баланс підприємства будуть:

1) вантажно-митна декларація;

2) акт приймання-передачі основних засобів;

3) інвентарна картка (типова форма № 03-6) як регістр аналітичного обліку.

Оскільки вартість внеску основними засобами відображається за валютним курсом на дату реєстрації установчих документів, то курсові різниці за цими операціями не визначаються. Також витрати, пов’язані з одержанням (митні збори, транспортні) як витрати фінансової діяльності, відносяться на рахунок 952 “Інші фінансові витрати” і не включаються у валові витрати.

Якщо підприємство переводить готову продукцію до складу основних засобів, то їхня первинна вартість повинна дорівнювати собівартості таких запасів (п. 11, П(С)БО 7). Остання визначається згідно з П(С)БО 9 “Запаси” і П(С)БО 16 “Витрати”, що в бухгалтерському обліку відображається записом: Дебет 10 “Основні засоби” Кредит 26 “Готова продукція”, 28 “Товари” і т. д.

В разі встановлення раніше невірного зарахування основних засобів до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів:

· якщо вони обліковувалися на рахунку 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”:

1) Дебет 10 “Основні засоби”

Кредит 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” і

2) Дебет 132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”

Кредит 131 “Знос основних засобів”;

· якщо вони обліковувалися на рахунку 22 “Малоцінні і швидкозношувані предмети”: Дебет 10 “Основні засоби” Кредит 22 “Малоцінні і швидкозношувані предмети”.

Безоплатне надходження основних засобів може бути як від сторонніх підприємств і організацій, так і за рахунок раніше не облікованих і виявлених (вибірковими перевірками чи інвентаризацією) на своєму підприємстві.

Документами на їх оприбуткування є накладні та акти приймання-передачі основних засобів.

Згідно з пунктом 10 П(С)БО 7 при безоплатному отриманні основних засобів первісною вартістю є їхня справедлива вартість на дату отримання. Здійснені при цьому додаткові витрати на транспортування та підготовку об’єкта до експлуатації також включаються до його первісної вартості через рахунок 15 “Капітальні інвестиції”.

Основні засоби на підприємство можуть надходити і способом обміну (бартеру) як на основні засоби, так і на інші активи (запаси, цінні папери тощо).

Обмін може здійснюватися на подібні їм основні засоби або запаси, цінні папери, які є неподібними активами. Первісна вартість об’єкта основних засобів визначається згідно з П(С)БО № 7 “Основні засоби” залежно від того, якими саме активами — подібними чи неподібними об’єктами — здійснюється обмін.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...