Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік орендних операцій з основними засобамиМетодологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів і її розкриття у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 14 “Оренда”.

П(С)БО 14 не поширюється на такі операції:

· орендні угоди, пов’язані з розвідкою та використанням природних ресурсів (за винятком оренди земельних ділянок);

· угоди щодо використання авторських і суміжних прав;

· угоди щодо оренди цілісних майнових комплексів.

Підприємство, що взяло будь-яке майно в оренду, вважається орендарем, а той, хто надав це майно, — орендодавцем. У ролі сторін таких відносин можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи.

Оренда — це угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

Означені відносини регулюються договором оренди. У ньому обговорюються склад і вартість переданих в оренду об’єктів основних засобів, розмір орендної плати, тривалість оренди, обов’язки сторін з виконання договірних умов.

Виходячи з умов, на яких орендарю передається орендодавцем у користування власність, оренда поділяється на операційну й фінансову.

Операційна оренда — це господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких основних засобів їхньому власнику після закінчення строку орендної угоди. При цьому право власності на орендовані засоби залишається в орендодавця протягом усього строку дії договору оренди.

Прийняті в операційну оренду основні засоби зараховуються на позабалансовий рахунок 01 “Орендовані необоротні активи” за вартістю, що зазначається в договорі.

Регістрами аналітичного обліку таких основних засобів є копія інвентарної картки об’єкта або витяг з інвентарної книги, що повинні бути додані бухгалтерією орендодавця до акта приймання-передачі орендованих об’єктів. Ці картки (витяги) зберігаються бухгалтерією орендаря окремо.

Прийняті в операційну оренду основні засоби обліковуються в орендаря за інвентарними номерами орендодавця.

Нарахування амортизації об’єкта розглядуваної оренди здійснюється орендодавцем. Належна за користування першим плата в орендаря визнається іншими операційними витратами відповідного звітного періоду.

Витрати орендаря на поліпшення такого об’єкта відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення інших необоротних активів, які обліковуються на субрахунку 117 “Інші необоротні матеріальні активи” (із заведенням окремої інвентарної картки) і щодо них нараховується знос прямолінійним або виробничим методом.На підставі документів, що засвідчують повернення об’єкта орендодавцю, бухгалтерія орендаря списує його з позабалансового рахунка 01 “Орендовані необоротні активи” та вилучає з картотеки відповідну інвентарну картку (витяг) і зберігає разом з актом приймання-передачі.

Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків і вигод, пов’язаних із правом користування та володіння активом.

Оренда, відповідно до П(С)БО 14 “Оренда”, вважається фінансовою за наявності хоч би однієї з наведених нижче ознак:

1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;

2) орендар має можливість і намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди;

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з почат­ку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта оренди.

Мінімальні орендні платежі — платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості податків, що мають бути сплачені орендодавцем, і непередбаченої орендної плати), збільшені на суму його гарантованої ліквідаційної вартості.

Гарантованою ліквідаційною вартістю є:

1) для орендаря — частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або пов’язаною з ним стороною;

2) для орендодавця — частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або незалежною третьою стороною, здатною за своїм фінансовим станом відповідати за гарантію.

 

Орендар відображає в обліку одержаний у фінансову оренду об’єкт бухгалтерським записом:

Д-т 10 “Основні засоби”

К-т 531 “Зобов’язання з фінансової оренди” — за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

Орендодавець відображає в бухгалтерському обліку наданий у фінансову оренду об’єкт як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу (доходу від реалізації необоротних активів).

Рух основних засобів, пов'язаний із здійсненням господарських операцій з надходження, внутрішнього переміщення та вибуття основних засобів, оформлюють за допомогою типових форм первинної облікової документації, затверджених Наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352 (табл. 6.4.).

Таблиця 6.4. Типові форми первинного обліку основних засобів

№ ф. Назва Примітки
ОЗ-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів Складається на кожний об'єкт окремо: а на декілька тільки коли об'єкти однотипні, мають однакову вартість і прийняті одночасно на відповідальність однією і тією ж особою
ОЗ-2 Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів. Відмічається технічна характеристика і первинна вартість об'єкта. Актом такої форми оформляється прийом завершених робіт після добудування, реконструкції або модернізацій основних засобів
ОЗ-3 Акт на списання основних засобів Після ліквідації основних засобів і складання актів на списання основних засобів перший примірник передається в бухгалтерію, де на його основі робиться запис в інвентарному списку ОС.
ОЗ-4 Акт на списання автотранспортних засобів Складається в двох примірниках за підписом членів комісії і затвердження керівником підприємства або уповноваженої особи
ОЗ-5 Акт про установку, пуск і демонтаж будівельної машини Складається при установці, пуску і демонтажі будівельної машини взятої напрокат. Підписується представником машинопрокатної бази і механіком будівельної дільниці
ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів Робляться записи на основі актів приймання-передачі ОС і акту на списання ОС для обліку окремих об'єктів ОС, для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, які поступили в експлуатацію в одному календарному місяці і мають одне і те ж виробниче-господарське призначення, технічну характеристику і вартість. Заповнюється в одному примірнику і знаходиться в бухгалтерії
ОЗ-7 Опис інвентарних карток по обліку основних засобів Застосовується для реєстрації інвентарних карток. Складається в одному примірнику і знаходиться в бухгалтерії
ОЗ-8 Картка обліку руху основних засобів Застосовується для обліку рушення основних засобів за класифікаційними групами. Відкривається в бухгалтерії в одному примірнику
ОЗ-9 Інвентарний список основних засобів Застосовується в місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об'єкта за матеріально-відповідальними особами. Дані, які знаходяться в цій формі, повинні бути однаковими а записами в інвентарних картках обліку ОЗ
Продовження таблиці 6.4.
№ ф. Назва Примітки
ОЗ-14 Розрахунок амортизації ОЗ (для пром. підприємств) Використовується при нарахуванні зносу основних засобів
ОЗ-15 Розрахунок амортизації ОЗ (для будів. організацій) Використовується при нарахуванні зносу основних засобів
ОЗ-16 Розрахунок амортизації по автотранспорту Використовується при нарахуванні зносу основних засобів
           

 

Основні бухгалтерські проведення з обліку операцій з основними засобами наведено в табл. 6.5.

Таблиця 6.5. Кореспонденція рахунків з обліку надходження, вибуття, амортизації, ремонту та оренди основних засобів

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Надходження основних засобів (купівля)
Отримані основні засоби 631,632 371,377,
Включення до складу податкового кредиту підприємствами суми ПДВ, у випадку коли основні засоби підлягають амортизації у податковому обліку. 631,371 377,372
Оплата 631,632 371,377 311,312
Оплата зборів
Включення витрат до складу витрат по надходженню основних засобів
Відображені витрати на устаткування, монтаж, та інші витрати.
Відображена сума податкового кредиту з ПДВ к випадку, якщо основні засоби підлягають амортизації у податковому обліку
Включення до складу витрат по надходженню основних засобів, вище зазначених витрат
Введення в експлуатацію
Надходження основних засобів у вигляді внеску до статутного капіталу
Оприбутковані отриманий від засновника об’єкта основних засобів за справедливою вартістю
Оплата зборів
Включення всіх витрат до складу капітальних вкладень
Оплата рахунків сторонніх організацій по монтажу, устаткуванню та інше.
Відображена сума ПДВ у випадку якщо основні засоби підлягають амортизації у податковому обліку
Всі витрати включені до складу капітальних вкладів
Введення в експлуатацію
Надходження основних засобів в результаті обміну на не подібний об'єкт
Продовження таблиці 6.5.
Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Відвантажено товар
Відображена сума ПДВ
Отримані основні засоби у результаті обміну на відвантажений товар
Відображена сума податкового кредиту по ПДВ
Введено в експлуатацію об'єкт основних засобів
Взаємозалік заборгованості
Надходження основних засобів в результаті обміну на подібний об'єкт
Списано знос переданого основного засобів
Відображена передача об'єкта основних засобів
Відображені податкові зобов'язання по ПДВ
Оприбутковано отриманий об'єкт основних засобів
Відображена сума податкового кредиту по ПДВ
Взаємозалік заборгованості
Введення в експлуатації
Отримані основні засоби безкоштовно
Отримані основні засоби безкоштовно
Нарахована амортизація на безкоштовно отримані основні засоби 23,91,92, 93,9499
На суму нарахованої амортизації відображено дохід
Ліквідація основних засобів
Списано знос ліквідованих основних засобів
Нараховано ПДВ
Списано на витрати залишкова вартість ліквідованих основних засобів
Оприбутковані матеріали, запасні частини які залишилися після ліквідації основних засобів 20,22,28
Відображені витрати при проведені робіт по ліквідації основних засобів господарським способом 13,66, 65,20
Відображені витрати при проведені робіт по ліквідації основних засобів підрядним способом 377,685
Продаж основних засобів
Відображена договірна вартість об'єкта основних засобів
Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ
Списана суму зносу основних засобів
Списана залишкова вартість основних засобів
Визначено фінансовий результат від реалізації основних засобів
Вибуття основних засобів у результаті обміну на неподібний об'єкт
Отримано товар по бартерному обміну
Відображена сума податкового кредиту з ПДВ
Відображена сума податкового зобов'язання з ПДВ
Передано постачальнику об'єкт основних засобів
Відображена сума ПДВ
Збільшено податковий кредит по ПДВ
Списана сума зносу переданого основного засобу
Включена до складу витрат залишкова вартість переданого основного засобу
Продовження таблиці 6.5.
Зміст господарської операції Кор-ція рахунків
Дебет Кредит
Взаємозалік заборгованості
Визначен фінансовий результат
Внесення основних засобів як внесок до статутного фонду
Списана сума зносу переданого основного засобу
Відкоректований податковий кредит по ПДВ на недоамортизовану частину об'єкта основних засобів(метод сторно)
Відображена передача основного засобу до статутного капіталу
Безоплатна передача основних засобів
Списана сума зносу переданого основного засобу
Списана на витрати залишкова вартість переданого основного засобу
Нараховано податкове зобов'язання по ПДВ
Відображено фінансовий результат
Вибуття основних засобів у зв'язку з надзвичайними обставинами
Списана сума зносу вибувшого основного засобу
Включена до складу витрат залишкова вартість основного засобу
Списані на фінансовий результат витрати від надзвичайних подій
Витрат на поточний та капітальний ремонт основних засобів
Відображені витрати на ремонт об'єкту основних засобів 91,92, 93 65, 66
Нарахована зарплата робітником по обслуговуванню об'єкту основних засобів (з нарахуванням в соціальні фонди) 91,92, 93 65, 66
Списана вартість палива 91,92,93
Відображена вартість матеріальних витрат
Списана вартість реконструкції на збільшення первинної вартості об'єкту основних засобів
Відображені витрати на ремонт, виконаний власними силами з використанням запчастин
Списані витрати допоміжного виробництва на модернізацію
Списані витрати на модернізацію на збільшення первинної вартості об'єкту основних засобів
Амортизація (знос) основних засобів
Нарахована сума амортизаційних відрахувань основних засобів, котрі використовувалися у виробництві
Відображена амортизація основних засобів, котрі використовувались у підготовці нового виробництва
Відображена амортизація основних засобів загальновиробничого призначення
Відображена амортизація основних засобів які використовуються адміністрацією
Відображена амортизація основних засобів, використаних у операціях по збуту
Відображена амортизація основних засобів які використовувались при проведені дослідних робіт
Відображена амортизація основних засобів використаних при ліквідації наслідків аварії
Продовження таблиці 6.5
Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Списана сума нарахованого зносу по об'єкту основних засобів ,що вибув
Операційна оренда (лізинг)
А. Уорендодавця
Надання послуг з оренди не є основним видом діяльності підприємства
Відображено суму доходу від здавання в оренду об’єкта необоротних активів
Відображено податкові зобов’язання щодо ПДВ
Списано суму чистого доходу на фінансовий результат
Відображено амортизацію об'єкта операційної оренди
Відображено інші витрати (юридичні послуги, комісійні винагороди тощо)
Списано витрати на фінансовий результат
Отримано орендну плату від орендаря
Надання послуг з оренди є основним видом діяльності підприємства
Відображено суму доходу від здавання в оренду об'єкта необоротних активів
Відображено податкові зобов’язання щодо ПДВ
Списано суму чистого доходу на фінансовий результат
Відображено амортизацію об'єкта операційної оренди 23, 91
Списано собівартість орендних послуг на витрати діяльності 23, 91
Списано витрати на фінансові результати
Отримано орендну плату від орендаря
Отримання орендних платежів авансом за декілька періодів
Отримано оплату за орендні послуги авансом за кілька періодів уперед
Відображено податкові зобов’язання щодо ПДВ
Включено доходи майбутніх періодів до складу доходів звітного періоду 703 (713)
Списано податкові зобов’язання щодо ПДВ 703 (713)
Б. Уорендаря
Отримано об'єкт необоротних активів в операційну оренду ---
Перерахування орендної плати відбувається після надання орендних послуг
  Нараховано орендну плату стосовно основних засобів, що використовуються: - виробничому процесі; - для загально виробничих цілей; - для адміністративних потреб; - для збуту продукції; - для соціальних потреб;    
Відображено право на податковий кредит щодо ПДВ за наявності податкової накладної
Перераховано орендну плату орендодавцю
Перерахування орендної плати здійснюється авансом за кілька періодів
Перераховано орендну плату авансом
Відображено право на податковий кредит щодо ПДВ за наявності податкової накладної
Закінчення таблиці 6.5
Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Списано на витрати частину орендної плати, що припадає на звітний період 23, 91, 92, 93, 94
Відображено повернення об’єкта оренди -
Фінансова оренда (лізинг)
А. Уорендодавця
Списано знос основних засобів, які передаються у фінансову оренду
Списано залишкову вартість основних засобів, які передаються у фінансову оренду
Відображено дохід від передачі основних засобів у фінансову оренду строком на 5 років
Відображено суму ПДВ
Включено до складу поточної суму заборгованості орендаря за 1-й рік оренди
Нараховано в кінці року суму фінансового доходу від першого року оренди і списано на фінансові результати
На поточний рахунок надійшли кошти від орендаря: - за основні засоби - відсотки
Надійшло устаткування після завершення строку оренди 641, 10
Б. У орендаря
Отримано у фінансову оренду основний засіб
Нараховано амортизацію об’єкта фінансової оренди 23 (91, 92, 93, 94)
Відображено суму винагороди орендодавцю 23 (91, 92, 93, 94)
Нараховано щомісячну суму частини вартості об’єкта фінансової оренди
Погашено заборгованість за орендною платою
Нараховано відсоток, що підлягає сплаті орендодавцю
Викуплено об'єкт оренди після закінчення строку договору за залишковою вартістю
8. Перераховано орендодавцю в погашення заборгованості
Перехід об’єкта оренди у власність орендаря після закінчення строку фінансової оренди*
Одночасно відображено суму нарахованого зносу*    
* В розрізах аналітичного обліку
                   

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...