Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік незавершених капітальних інвестиційЗатрати з будівництва (виготовлення), придбання і поліпшення об'єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об'єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом). Затрати на будівництво, виготовлення, придбання і поліпшення об'єктів (капітальні інвестиції) групуються за такими напрямками робіт (витрат):

- проектно-вишукувальні роботи;

- будівельні роботи;

- роботи з монтажу устаткування;

- придбання устаткування, що потребує монтажу;

- придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструментів та інвентарю;

- інші капітальні роботи і затрати.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться у розрізі затрат на зазначені роботи (витрати) окремо за об'єктами інвестицій.

При підрядному способі виконання проектно-вишукувальних і будівельно-монтажних робіт вартість виконаних і оформлених в установленому порядку робіт відображається за дебетом рахунку обліку капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку заборгованості підрядникам (будівельним, проектним організаціям).

При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт облік затрат забудовником ведеться на рахунку обліку капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунками обліку виробничих запасів, послуг допоміжних виробництв, зносу основних засобів і розрахунків з кредиторами (по заробітній платі, відрахуваннях на соціальні заходи, за послуги машин і механізмів тощо). У такому ж порядку відображаються витрати на утримання підрозділів підприємства, що займаються організацією будівництва.

Вартість устаткування, яке забудовником придбане для монтажу, включається до дебету рахунку обліку капітальних інвестицій після його передачі для виконання монтажних робіт з встановлення устаткування на постійне місце майбутньої експлуатації з кредиту рахунку обліку виробничих запасів.

Якщо за умовами договору на будівництво забезпечення будівництва устаткуванням здійснюється підрядником, то забудовником вартість устаткування з витратами на монтаж відображається у складі капітальних інвестицій згідно з рахунками підрядника.

Вартість устаткування, яке не потребує монтажу, та інших необоротних матеріальних активів, які придбаваються підприємством, відображається у складі капітальних інвестицій після надходження таких цінностей на місце призначення і оприбуткування.

До інших капітальних робіт і затрат включаються, зокрема, витрати з відведення земельних ділянок, вирощування багаторічних культур (садів, виноградників), формування основного стада, транспортування устаткування.

Капітальні інвестиції обліковуються у складі незавершеного будівництва до введення об'єктів основних засобів в експлуатацію.Для зарахування закінчених будівництвом (монтажем) і прийнятих в експлуатацію об'єктів визначається їх інвентарна вартість за даними аналітичного обліку капітальних інвестицій. Інвентарна вартість списується з рахунку обліку капітальних інвестицій з оприбуткуванням первісної вартості об'єкта основних засобів в сумі зазначеної інвентарної вартості.

Таблиця 2. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з основними засобами

N п/п Зміст господарської операції Кор-ція рах.
Д-т. К-т.
1. Облік капітальних інвестицій
Придбання устаткування, що потребує монтажу
Відображення суми податку на додану вартість (ПДВ)
Передача устаткування в монтаж
Придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструменту, інвентарю, меблів тощо
Відображення сум ПДВ
Відображення затрат на проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядників і проектних організацій
Відображення сум ПДВ в рахунках підрядників і проектних організацій
Затрати на транспортування і монтаж безоплатно отриманих ОЗ
Сума ПДВ в рахунках на послуги транспортування
Витрати на будівництво об'єкта господарським способом:    
а) матеріали
б) послуги допоміжних виробництв (машин, механізмів тощо)
в) оплата праці працівників, зайнятих у будівництві
г) Відрахування на соціальні заходи
Послуги машин і механізмів сторонніх організацій на об'єкті будівництва господарським способом
Відображення суми ПДВ у рахунку за послуги машин і мханізмів
Затрати на поліпшення, реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання об'єктів основних засобів
Сума ПДВ
Затрати на реконструкцію і модернізацію об'єкта оренди (будівлі)
Відображення ПДВ
2. Облік надходження основних засобів
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення в експлуатац.
Одержання від учасника (засновника) підприємства об'єкта ОЗ
Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів
Зарахування витрат на транспортування і монтаж до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів
Оприбуткування раніше не врахованих на балансі ОЗ
Переведення помилково не зарахованих малоцінних і швидкозношуваних предметів, що знаходяться на складі, до складу ОЗ    
Включення до складу основних засобів предметів, які знаходяться в експлуатації та які помилково були зараховані до складу МШП    
3. Облік амортизації основних засобів
Нарахована амортизація основних засобів:    
а) об'єктів виробничого призначення, включаючи об'єкти, узяті у фінансову оренду
б) об'єктів, переданих в операційну оренду
в) об'єктів, що забезпечують збут продукції
г) об'єктів загальногосподарського призначення
д) об'єктів житлово-ком. призначення та соціально-культ. призначення
4. Облік ремонту та поліпшення основних засобів
Зарахування затрат після завершення робіт з поліпшення основних засобів на збільшення їх первісної вартості    
Затрати по закінченій реконструкції (добудові) об'єкта:    
а) операційної оренди
б) фінансової оренди
Ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування основних засобів 23 , 91 ,92 93 ,94 20 ,65 ,66 68
5. Переоцінка та зменшення корисності основних засобів
Відображення результатів дооцінки основних засобів на суму:    
а) дооцінки залишкової вартості
б) дооцінки зносу
Відображення результатів уцінки ОЗ, раніше не дооцінюваних, на суму:    
а) уцінки зносу
б) уцінки залишкової вартості
Відображення результатів уцінки ОЗ, раніше дооцінених, на суму:    
а) уцінки зносу
б) уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок
в) перевищення уцінки залишкової вартості об'єкта над попередніми дооцінками цього об'єкта
Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених:    
а) на суму дооцінки зносу основних засобів
б) на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат
в) на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат    
Дооцінка об'єкта незавершеного будівництва, який раніше не уцінювався
Уцінка об'єкта незавершеного будівництва, який раніше не дооцінювався
Дооцінка раніше уціненого об'єкта незавершеного будівництва:    
а) на суму дооцінки в межах попередніх уцінок
б) на суму перевищення дооцінки над сумою попередніх уцінок
Уцінка незавершеного будівництва раніше дооціненого:    
а) на суму уцінки в межах попередніх дооцінок
б) на суму перевищення уцінки над попередніми дооцінками
Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів
Відновлення корисності об'єктів основних засобів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності
6. Облік вибуття основних засобів
Ліквідація основних засобів:    
а) сума зносу об'єкта
б) залишкова вартість
Демонтаж об'єкта основних засобів:    
а) оплата праці
б) відрахування на соціальні заходи
в) послуги підрядника, інших сторонніх організацій
г) одержані товарно-матеріальні цінності від ліквідації об'єкта
Відображення сум дооцінки об'єкта основних засобів при їх вибутті
Списання сальдо дооцінки об'єкта незаверш будівництва при його вибутті
7. Облік основних засобів в оренді
Отримані основні (транспортні) засоби в оренду:    
а) операційну -
б) фінансову
в) зарахування до складу основних засобів об'єкта фінансової оренди
Передано устаткування в оренду:    
а) операційну -
б) фінансову
в) сума зносу переданого у фінансову оренду об'єкта
г) залишкова вартість переданого у фінансову оренду об'єкта
         

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...