Главная Обратная связь

Дисциплины:


АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІАпта
            *             **  

 

*- 1-ші аралық бақылау,**- 2-ші аралық бақылау

«БЕКІТЕМІН»

«Қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика»

кафедрасының меңгерушісі------------------------------- Тұяқбаев Ғ.Ә.

«31» тамыз 2015 ж.

«Қазақ әдебиетінің тарихы» пәнінің оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы    
Оқулықтар мен оқу құралдары (соның ішінде электрондық оқулықтар). Кітапханада Практикумдар, дәріс конспектілері, зертханалық, практикалық сабақтарды жэне ОБӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. кафедрада
Байтұрсынов А. Әдебиет-танытқыш. Кіт: Шығармалары. - Алматы, 1989. С.Мақпыров. Әдебиеттануға кіріспе. Хрестоматия. - Алматы, 1991.
Ахметов 3. Өлең сөздің теориясы. - Алматы, Мектеп, 1973. 1.Ахметов 3. Абайдың ақындық әлемі. - Алматы, Ана тілі, 1995.
Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. - Алматы, 1969. Әдебиеттану. Сөз өнерінің сырлары. Мектеп оқушыларына әдебиетті тереңдеп оқытуға арналған көмекші құрал (Құраст. Ә.Дайырова, Қ.Бітібаева, С.Мақпырұлы, Г.Құрманбаева). - Алматы, Мектеп, 2003.
Қабдолов 3. Сөз өнері. - Алматы, 1992;2002. Ысқакұлы. Д Сын жанрлары. - Апматы, Санат, 1999. Әдебиеттану. Термиңдер сөздігі. - Алматы, Ана тілі. 1998;2006.  
Атымов М. Көркем шығарма композициясы туралы. - Алматы, 1969. Әдебиеттану. Терминдер сөздігі. - Алматы, Ана тілі. 1998;2006.
Нұрғалиев Р. Трагедия табиғаты. - Алматы, 1972. Қабдолов 3. Көзқарас. Талдаулар мен толғаныстар. - Алматы,1996.
Абай Құнанбайұлы Шығармалары 2 томдық. Алматы, 1986. Негимов С. Ақын-жыраулар поэзиясының бейнелілігі. - Алматы, Ғылым, 1991.  

2015 - 2016 оқу жылындағы 

 

Абай тағылымы Алматы, 1986. Әдеби мұра және оны зерттеу Алматы, 1961.
Бисенғали З ХХ ғасыр басындағы қазақ романы. Алматы, 1997. Ахметов З Поэзия шыңы – даналық. Астана, 2002.
Ахметов З Қазақ өлеңінің құрылысы Алматы, 1964. Ахметов З Өлең сөздің теориясы Алматы, 1973.
Античные мыслители об искусстве Москва,1938. Аймауытов Ж. Шығармалары Алматы, 1988.
Аристотель Поэтика Москва, 1951. Әбдірахманов Т. Жаңа ғасыр көгінде Алматы, 1969
Әдеби мұра және оны зерттеу Алматы, 1961. Әбдіғазиев Б. Асыл арна Алматы, 1992.
14. Әуезов М Уақыт және әдебиет Алматы, 1962 Әуезов М. Абай Құнанбаев. - Алматы, 1968.     Әуезов М Әдебиет тарихы Алматы, 1991.
Әуезов М ХІХ ғ.мен ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті. 50 томдық.7 т. Алматы,2002 Байтұрсынов А Ақжол Алматы,1991.  
Байырғы түркі өркениеті: жазба ескерткіштер Астана. 2001 Бекхожин Қ . Қазақ баспасөзінің даму жолдары Алматы, 1964.
Дадебаев Ж. Қазіргі қазақ әдебиеті. Алматы,2002. Дулатов М Шығармалары Алматы, 1988.
Абай энциклопедиясы. - Алматы, 1995. Еңсегенұлы Т. Көне түркі руна жазба поэзиясы. Алматы, 2007.
Кәкішов Т. Сын сапары Алматы, 1971 Кәкішов Т. Оңаша отау Алматы, 1982.
Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиеті та-рихының мәселелері және Абай поэзиясының тілі Алматы,1960. Әбунәсір әл-Фараби Трактат және өлеңдер Алматы,1974.
Келімбетов Н Ежелгі әдеби жәдігерліктер Астана, 2004 Кенжебаев Б. Әдебиет белестері Жазушы, 1986.
Кенжебаев Б ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті Алматы,1993. Қыраубаева А Ежелгі әдебиет. Астана, 2001.
Қоңыратбаев Ә Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 1994. Қоңыратбаев Ә.,Қоңыратбаев Т. Көне мәдени жазбалары.-А.,1991.   Марғұлан Ә Ежелгі жыр-аңыздар. Жазушы,1985. Жолдасбеков М. Асыл арналар. - Алматы, 1985.  
Қыраубаева А Ежелгі әдебиет. Астана, 2001. .Қыраубаева А. Ғасырлар мұрасы. Алматы, 1988.   Құдайбердіұлы Ш Шығармалары Алматы, 1988.
Жұмалиев Қ. ХҮШ-ХІХ ғасырлардағы қазақ әдебиеті. - Алматы, 1967.     Мағауин М. Ғасырлар бедері. Алматы, 1991.    
Нұрғалиев Р Өнердің эстетикалық нысанасы Алматы, 1979. Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры.- Астана, 2000. Қазақтың ХVІІІ-ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихының очерктері. Алматы, 2000.
Тебегенов Т. Әдебиет тарихы. Алматы, 1999. Тілепов Ж Тарих және әдебиет. Алматы, 2001.
Мырзахметов М Әуезов және Абай Алматы, 1996. Ысқақұлы Д. Сын жанрлары. Алматы, 1999.
Негимов С. Ақын-жыраулар поэзиясының көркемдігі. Алматы, 2004. Ысмайылов Е. Ақындар. Алматы, 1956.  
Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении: Образ, метод, характер. Москва, 62. Ысқақұлы Д Әдебиет алыптары.Астана, 2004. Байырғы түркі өркениеті: жазба ескерткіштер Астана. 2001
Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении: Роды и жанры литературы Москва, 1964. Ысмағұлов Ж Абайдың ақындық тағлымы Алматы, 1994.  
Өмірәлиев Қ. ХІХ ғасырдағы қазақ поэзиясының жанры мен стилі. Алматы, 1983. Бес арыс Алматы, 1992. Бөкейханов Ә. Шығармалар. - Алматы, 1994
Келімбетов Н. Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті. Алматы, 1991. Келімбетов Н. Көркемдік дәстүр жалғастығы. -Астана,2000 Алдаспан. - Алматы, 1971.   Абай тағылымы. - Алматы, 1987  
Қазақ әдебиетінің тарихы. 1-том, 2-кітап. Алматы: Ғылым, 1965. Қазақ әдебиетінің тарихы. 3-томдық. 3-т., 1 кітап. -Алматы, 1967. Қазақ әдебиетінің тарихы. 3 томдық., 3-т., 2 кітап. -Алматы, 1967.   Мәдібай Қ. Зар заман ағымы. - Алматы, 1997. Омаров Б. Зар заман пожзиясы А,1997 Әбдиманұлы Ө. XX ғасыр бас кезіндегі қазақ әдебиеті.-Алматы, 2002.

 

 

Оқытушы: А.Әбілов

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...