Главная Обратная связь

Дисциплины:


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВКИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ

КОЛЕДЖ

 

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.14010101 «Готельне обслуговування»

 

Затверджено

на засіданні циклової комісії

з професійної та практичної підготовки

Протокол № ___ від _________ р.

 

 

КИЇВ-20__


 

Укладачі: Неіленко Сергій Михайлович, канд. техн. наук, ст. викл.

Верезомська Ірина Георгіївна, канд. екон. наук., доцент.

Бровенко Тетяна Вікторівна, канд. техн. наук, ст. викл.

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії з професійної та практичної підготовки ____________ р., протокол № ____

 

Рецензенти: Толок Галина Арсенівна, канд. техн. наук, доцент.

Архіпов Віктор Віталійович, канд. техн. наук, доцент.

 


ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

 

Державна атестація підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.14010101 «Готельне обслуговування» щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста спеціальності 5.14010101 «Готельне обслуговування» здійснюється Державною екзаменаційною комісією після виконання студентами молодшого спеціаліста спеціальності 5.14010101 «Готельне обслуговування» навчального плану у повному обсязі.

Державна атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних компетенцій та навичок студентів, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста спеціальності 5.14010101 «Готельне обслуговування» із застосуванням загальнодержавних методів комплексної діагностики у формі Державного екзамену:

- відповідь на теоретичні питання;

- розв’язання тестових завдань.

На Державну атестацію виносяться дисципліни освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста відповідно галузевого стандарту за спеціальністю 5.14010101 «Готельне обслуговування», а саме:

• організація та технологія обслуговування в готелях;

• організація обслуговування;

• економіка підприємства;

• охорона праці в галузі.

Складання студентами Державного екзамену дозволяє оцінити сформованість відповідних компетенцій молодшого спеціаліста спеціальності 5.14010101 «Готельне обслуговування».

Присвоєння кваліфікації «Організатор готельного обслуговування» здійснює Державна екзаменаційна комісія.

Програма Державного екзамену відображає специфіку спеціальності молодшого спеціаліста 5.14010101 «Готельне обслуговування», містить питання з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, які формують необхідний освітньо-кваліфікаційний рівень майбутніх фахівців.Під час підготовки до Державного екзамену і в процесі його проведення рекомендується користуватися даною програмою та законодавчими актами і нормативно-технічними документами, які регламентують діяльність підприємств ресторанного господарства.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підсумкова оцінка

За результатами складеного державного іспиту випускник отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума балів за:

- відповідь на теоретичні питання;

- розв’язання тестового завдання.

Шкала оцінювання:

  Запитання 1 (З1 ) Запитання 2 (З2 ) Запитання 3 (З3 ) Тести ( Т ) Разом (підсумкова оцінка - ПО)
Максимальна оцінка в балах

 

Максимальна оцінка в балах – 100 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО = З1 + З2 + З3 + Т

Трансформація оцінки

Сума набраних балів при складанні державного іспиту переводиться в оцінки відповідно до таблиці:

Підсумковий рейтинговий бал Підсумкова оцінка за шкалою ECTS Традиційна екзаменаційна оцінка
90 - 100 A Відмінно
84 - 89 B Добре
74 - 83 C
66 - 73 D Задовільно
61 - 65 E
21 - 60 Незадовільно
0 - 20 F

 

Оцінки „А – Відмінно” заслуговує студент, який повністю виконав всі завдання комплексного державного екзамену, а саме: дав вичерпну, обгрунтовану відповідь на три теоретичні питання, безпомилково виконав тестові завдання.

 

Оцінки „В – Добре”заслуговує студент, який виконав всі завдання комплексного державного екзамену, а саме: дав достатньо чітку відповідь на три теоретичні питання, безпомилково виконав тестові завдання, але є незначні зауваження.

 

Оцінки „С - Добре” заслуговує студент, який виконав всі завдання комплексного державного екзамену, а саме: дав переважно правильні відповіді на три теоретичні питання (припускається наявність незначних помилок), безпомилково виконав тестові завдання.

 

Оцінки „D - Задовільно” заслуговує студент, який у теоретичних відповідях демонструє знання лише незначної частини основного матеріалу, припустився неточностей при виконанні тестових завдань.

 

Оцінки „Е - Задовільно” заслуговує студент, який у теоретичних відповідях демонструє знання вкрай малої частини основного матеріалу, припустився значних неточностей при відповіді на тестові запитання.

 

Оцінки „FХ - Незадовільно” заслуговує студент, який не відповів на теоретичні питання, не відповів на тестові запитання.


Перелік питань

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...