Главная Обратная связь

Дисциплины:


ГРОДСЬКІ СУДИ —див. СУДИ ГРОДСЬКІ.ГРОМАДСЬКА ДУМКА —див. ДУМКА ГРОМАДСЬКА.

ГРОМАДЯНИН— особа, яка має права й обов'язки, визна­чені конституцією і законами, і бере участь у формуванні ор­ганів політичної влади.

ГРОМАДЯНСТВО— правова належність особи до певної держави.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО —див. СУСПІЛЬСТВО ГРОМАДЯНСЬКЕ.

ГРУПИ ТИСКУ— об'єднання громадян, які, захищаючи свої професійні, соціально-класові, етнокультурні, ґендерні ін­тереси, здійснюють у різних формах вплив на органи політич­ної влади, партії. Г. т. здійснюють свою діяльність легально або нелегально.

ГУБЕРНАТОР(лат. ^иЬегпаіог — правитель) — 1) началь­ник губернії в Росії, який призначався царем; 2) вища посадо­ва особа на рівні суб'єктів федерації (в країнах Латинської Америки, США, Індії), представник уряду (Іспанії, Бельгії).

ГУГЕНОТИ— прихильники кальвінізму у Франції. Гуге­ноти у релігійних війнах (1562—1594) здобули визнання свого віросповідання, але остаточного рівноправ'я з католиками до-сягли завдяки Великій французькій революції.

ГУМАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ— надання політиці гума­ністичної спрямованості, орієнтація на реалізацію інтересів особи і задоволення потреб широких суспільних верств. У внутрішній політиці — забезпечення громадянських прав, утвердження пріоритету людини, а не суспільних структур,


 

словник

термінологічний

зовнішній — утвердження міжнародних відносин, які під­порядковані збереженню миру, інтересам людини.

ГУМАНІЗМ— прогресивна течія західноєвропейської куль­тури епохи Відродження, спрямована на формування поваги до гідності й розуму людини, її права на земне щастя, вільний вияв природних людських почуттів і здібностей.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА —див. ДОПОМОГА ГУМА­НІТАРНА.

Д

ДЕКЛАРАЦІЯ1)заява одного чи декількох урядів, полі­тичних партій, міжнародних або громадських організацій, що доводить до загального відома програмний акт, важливу між­народну подію, закон тощо; 2) урочисте проголошення за­гальнополітичних принципів; 3) заява платника податку про характер і розмір доходів; 4) документ, що додається до гро­шових і цінних паперів, які надсилаються поштою за межі країни; 5) заява до митниці від особи, яка перетинає кордон, про наявність і кількість у неї речей, цінностей тощо.

ДЕКЛАРАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ США— політико-право-вий документ, розроблений комісією у складі 5 осіб під голо­вуванням Т. Джеферсона й ухвалений в 1776 р. Другим кон­тинентальним конгресом. Декларація проголосила: суверенітет США; обов'язковий захист державою природних і невід'ємних прав громадян (на життя, свободу, власність, щастя); право на­роду змінити або скасувати державне правління, якщо воно згубне для народу.ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ— ліквідація колоніального панування метрополії, відновлення суверенності народів колоніальних та залежних країн як господарів власної долі та утвердження ролі Цих країн як самостійних і повноправних суб'єктів міжнарод­ного права та міжнародних відносин.

ДЕКРЕТ1)у Стародавньому Римі акт сенату, консула, імператора; 2) у деяких державах — урядовий акт, що часто замінює закон і має силу закону.

ДЕКРЕТУВАТИ— узаконити щось, оголосити або надати силу чомусь виданням декрету.

33*


516 __________________________________ Термінологічний словник

ДЕЛЕГАТ— обраний або призначений представник, уповно­важений держави, організації, установи, колективу, що пред­ставляє їхні інтереси на з'їздах, нарадах, конгресах тощо. ДЕЛЕГОВАНІ ЗАКОНИ —див. ЗАКОНИ ДЕЛЕГОВАНІ. І ДЕЛІМІТАЦІЯ— детальне узгодження лінії державного кордону, що підписується сторонами цього процесу і затвер­джується парламентами.

ДЕМАГОГІЯ— обман народу брехливими обіцянками, гас­лами, навмисним перекручуванням фактів задля досягнення політичної чи корисливої мети.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...